Т.Д. № 22-2018

Решение по Търговско дело 22/2018г.

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №71

 

Гр.В.

 

                                                           04.06. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в закрито заседание на четвърти юни две хиляди и осемнадесета година   в състав  

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :Г. Й.

                                                              Членове:1/

                                                                            2/

                                                                    

при секретаря ................................ и в присъствието на прокурора………………

като разгледа докладваното от съдия Й.                          т.д. № 22     по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър /ЗТР/ и е образувано по жалба на „Р. Р. Б."АД с ЕИК.. и седалище:гр.К. И. з., общ.К., обл.В.,представлявано от изпълнителния директор Ваутер Рийтдайк чрез адв.пълномощник М. В. Г със съдебен адрес и адрес на кантората:гр.В., ул…против отказ №20180503111615/15.05.2018г. на Агенция по вписванията по заявление №20180503111615/03.05.2018г., с което се отказва обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите.

Поддържа се ,че незаконосъобразно Агенция по вписвааията била отказала вписването иа обстоятелства по партидата на дружеството „Р. Р. Б."АД - обявяване на Покана за свикване на общо събрание на акционерите, което да се проведе на 13.06.2018г. Длъжностното лице се било позовало на разпоредбата на чл.223,ал.5 от ТЗ, изискваща времето от обявяване на поканата до откриване на Общото събрание да не бъде по-малко от 30 дни. Длъжностното лице било приело че в конкретният случай не е възможно да бъде спазен срока от обявяване на поканата в Търговския регистър до откриване на общото събрание на акционерите, тъй като в случая би се обявила на 15.05.2018г. и била налице обективна невъзможност за спазване на цитираната разпоредба.

Така мотивираният отказ бил неправилен и незаконосъобразен. Не било в компетентността па длъжностното лице по регистрация кога дружеството да свика Общо събрание на акционерите. Проверката относно спазването на срока по чл.223,ал.5 от ТЗ се извършвала при евентуална проверка на законосъобразността на взетите от Общото събрание решения. Подаденото от заявителя -адв.М. В. Г.,упълномощена с изрично пълномощно, заявление №20180503111615/03.05.2018г по електронен път било било напълно редовно и към него били приложени всички необходими по закон документи : исканият за обявяване акт- Покана за свикване на общо събрание на акционерите на „Р. Р. Б."АД, Протокол за решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание , Декларация по чл.13,ал.4 от ЗТР от представляващият дружеството, изрично нотариално заверено пълномощно на заявителя, вносна бележка за внесена държавна такса. Видно било, че заявлението е подадено своевременно, а именно на 03.05.2018г.

Обхватът на извършваната от длъжностното лице преценка се регламентирал от нормите па чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ, чл. 61 и чл. 62 от Наредба № 1/2007 г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 21, т.4 от ЗТРРЮЛНЦ към заявлението се прилагат всички изискуеми документи, като в чл. 62, т.2 от Наредба № 1/2007 г. било предвидено, че това са документите, които доказват изпълнението на изискванията относно приемането на подлежащия на обявяване акт. Решението на Съвета на директорите на дружеството било обективирано в протокол. Длъжностното лице при наличието на решепие за свикване на Общо събрание и представена Покана, съдържаща дата на насроченото Общо събрание ,било длъжно да обяви поканата. Съгласно чл. 21, т.5 от ЗТР обхватът на проверката включвал дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4, и по отношение на представените за вписване актове - дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона.

Твърди се ,че постановеният отказ е незаконосъобразен. Съгласно чл. 19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрацията се произнасяло по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите и на основание чл.22. ал.1. Длъжностното лице по регистрацията извършвало в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато били налице предвидените в чл. 21 изисквания. Действително разпоредбата на чл. 223, ал.5 от ТЗ изисквала времето между публикуването на поканата за общото събрание и датата на общото събрание да е поне 30 дни. Поканата била заявена за обявяване па 03.05.2018 г., а ОС било свикано за 13.06.2018 г.и длъжностното лице следвало да се произнесе на 10.05.2018г. Срокът от 03.05.2018 г. до 13.06.2018 г. бил достатъчен, за да се извърши обявяването, без да се създават затруднения нито за длъжностното лице по регистрацията, нито за заявителя. Обстоятелството, че произнасянето по заявлението е едва на 15.05.2018 г., поради неразглеждане и непроизнасяне на длъжностното лице в законния срок означавал единствено, че сроковете за произнасяне не са спазени от длъжностното лице и по този начин били засегнати правата на заявителя. Нарушени били принципите на предвидимост, бързина и процесуална икономия,еднакви критерии и условия по закон, залегнали в дейността на търговската регистрация и търговския регистър.

С оглед на горното и на основание чл.25,ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ се иска да бъде постановено решение, с което да се отмени отказ №20180503111615/15.05.2018г. по заявление №20180503111615/03.05.2018г. на Агенцията по вписванията, с което е отказала вписване на обстоятелства по партидата на „Р. Р. Б."АД с ЕИК:. - обявяване на Покана за свикване на общо събрание на акционерите, което да се проведена 13.06.2018 г. и да се върне преписката на Агенцията по вписванията за извършване на заявеното със заявление вх. №20180503111615/03.05.2018г. обявяване.

Към жалбата са приложени : вносна бележка за внесена държавна такса, нотариално заверено пълномощно с рег.№573/23.03.2016г. на нотариус В.Б. с район на действие РС-К.,препис от жалбата и приложенията.

 

След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът прие за установено следното :

Със заявление вх. № 20180503111615/ 03.05.2018г. от М. В. Г. на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ , подадено по електронен път ,е постъпило искане за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на покана за свикване па редовно общо събрание на акционерите на акционерно дружество "Р. Р. Б.".

Подаденото заявление за обявяване па актове е по образец, съгласно приложение № Г1 на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица е нестопанска цел и е подадено от оправомощено лице по смисъла на чл. 15 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел .

Видно от представения протокол от 24.04.2018 г. от заседание на съвета па директорите и текст на покана, общо събрание на акционерите е насрочено на 13.06.2018 г. Съгласно чл.223, ал.5 от Търговския закон времето от обявяване на поканата в търговския регистър до откриването на общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.Длъжностното лице по регистрацията е преценило ,че в конкретния случай не е възможно да бъде спазен законоустановения 30-дневен срок от обявяване на поканата в Търговския регистър до откриването на общото събрание на акционерите, тъй като в случая поканата за свикване на общо събрание по настоящото заявление би се обявила на 15.05.2018 г.

Предвид изложеното - обективна невъзможност да бъде спазена разпоредбата на чл.223, ал.5 от Търговския закон и на основание чл. 24, ал.1 и чл. 21, т. 5 от ЗТРРЮЛНЦ и тъй като не са налице предпоставки за даване на указания за отстраняване на нередовност съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрацията е отказало на обявяването по заявление с вх. № 20180503111615 от 03.05.2018 г.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира ,че жалбата е неоснователна поради следното :

Отказът на длъжностното лице по регистрацията е законосъобразен ,тъй като към момента на постановяване на отказа съществува обективна невъзможност да бъде спазена разпоредбата на чл.223, ал.5 от Търговския закон и поканата да се впише поне един месец преди общото събрание на акционерното дръжество.По силата на Чл.21 т.5 от ЗТРРЮЛНЦ съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се проверяват служебно от длъжностното лице по регистрацията,поради което е неоснователен доводът на жалбоподателя ,че проверката за спазване на срока по Чл.223 ал.5 ТЗ била извън правомощията на длъжностното лице по регистрацията.

         На съда е служебно известен фактът,публикуван и на официалния сайт на Агенцията по вписванията относно забавянето в обработката на приетите заявления . В периода 1 януари – 31 март 2018 г. в Агенция по вписванията са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година. Вследствие на това се стига до генериране на забава в регистъра и невъзможност да се обработят подадените заявления в законовите срокове. Забавянето в обработката на приетите заявления се случи след промени в Закона за счетоводството, влезли в сила от 1 януари 2018 г., които не са съгласувани предварително с Агенция по вписванията. Промените задължават фирмите, които не са осъществили дейност през предходната година, да декларират това обстоятелство със заявления към агенцията. Заедно с тази промяна се предвижда да бъде приет и образец на заявление за деклариране на липса на дейност, но такъв не е приет . Така, системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, независимо дали е подадено заявление за: първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година.Това са обективните причини са несвоевременно обработвана на заявлението по настоящото дело ,но съдът намира ,че тези причини не могат да служат като основание за вписване на обстоятелства в нарушение на закона.

Водим от горното и на основание  чл. 25, ал. 4 от ЗТР, съдът

 

Р   Е   Ш   И    :

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на   „Р. Р. Б."АД с ЕИК;. и седалище:гр.К., И. з., общ.К., обл.В.,представлявано от изпълнителния директор В. Р. чрез адв.пълномощник М. В. Г. със съдебен адрес и адрес на кантората:гр.В., ул… против отказ №20180503111615/15.05.2018г. на Агенция по вписванията по заявление №20180503111615/03.05.2018г., с което се отказва обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционерите.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Софийския апелативен съд.

                      

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :