ЧНД № 144-2018

Решение по Наказателно дело 144/2018г.

          Р Е Ш Е Н И Е   № 43

  

     гр. Видин 04.06. 2018 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично

заседание на тридесети май, през две хиляди и осемнадесета година,

в състав:

         Председател: И. И.

 

     Членове: Д. М.

 

Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     ..........................   и в присъствието на прокурора .................., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. частно наказателно дело № 144 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

                Производстдвото по делото е по чл.44 ал.1 и следващите от Закона за Европейската екстрадиция и заповед за арест.

Делото е образувано по искане на Окръжна прокуратура град Видин, за разглеждане на Европейска заповед за арест по отношение на лицето И.Т.Т., ЕГН**********,***, българин, български гражданин, женен, по отношение на който е издадена Европейската заповед за арест на 27.04.2018 година, на районен прокурор Нилс Робю по преписка №АМ-111055-17, издадена въз основа на решение от 26.04.2018г. на Първоинстанционния съд в Худиксвал, Кралство Швеция, по дело №В 2650-17, пр.пр.№1091/2018г. на Окръжна прокуратура – Видин. Т. е обявен за международно издирване от Кралство Швеция чрез системата на ШИС. Към преписката е приложен формуляр на ШИС с идентификатор SE0000100753455000001.

В искането се твърди, че И.Т.Т., е български гражданин, роден на ***г***, както и че Европейската заповед за арест издадена за него, е изпратена в срока по чл.42 ал.ІІ от ЗЕЕЗА в превод на български език, съобразно разпоредбата на чл.37 т.3 от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините, визирани в разпоредбата на чл.38а от ЗЕЕЗА.    

От приложената европейска заповед в превод на български език се установява, че исканото лице се издирва по повод на акт на съд от град Худисквал от 26.04.2018година с акт за задържане по повод три престъпления – трафик на хора, малтретиране с нанасяне на телесна повреда или болка, без да са посочени конкретно трите престъпления поотделно.

          Европейската заповед за арест е придружена с превод на български език, съобразно разпоредбата на чл.37 т.3 от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините, визирани в разпоредбата на чл.38а от ЗЕЕЗА.

          Видно от посочената Европейска заповед за арест, И.Т.Т. има издаден акт за задържане – Европейската заповед за арест на 27.04.2018 година, на районен прокурор Нилс Робю по преписка №АМ-111055-17, издадена въз основа на решение от 26.04.2018г. на Първоинстанционния съд в Худиксвал, Кралство Швеция, с цел провеждане на наказателно преследване, като повод за задържането му е посочено, че Т., заедно с в съучастие с друго лице в периода януари 2016 - март 2018година в Швеция, включително Борнес, Сьодерхамн и Хукиксвал, както и в България, чрез незаконна принуда, подвеждане,  използване на уязвимото положение на друго лице или с други подобни неправомерни средства е набирал, транспортирал, предавал, осигурявал квартира на или приемал няколко лица, сред които З. А., К. Б., П.Д. и С. Я., с цел те да бъдат експлоатирани за принудителна работа или друга дейност, предполагаща критично положение на уязвимото лице.                

          В съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура град Видин претендира, И.Т.Т. да бъде предаден на шведските власти, като бъде екстрадиран в Кралство Швеция, с цел изпълнение на наложените наказания.

           И.Т.Т., чието екстрадиране се иска, изразява съгласие за незабавна екстрадиция на шведските власти. В съответствие с изискванията на чл.19 от ЗЕЕЗА, в протокола на съдебното заседание е отразено, че същият дава доброволно съгласието си и разбира последиците от това и същото бе подписано от исканото лице и неговият адвокат. Пак в съответствие с разпоредбата на чл.45 ал.2 от ЗЕЕЗА на осъдения бе разяснено правото му в тридневен срок от даване на съгласието му, той да оттегли същото, но съгласието в посочения от закона срок не бе оттеглено.

          Окръжен съд град Видин, за да се произнесе, взе в предвид следното:

И.Т.Т., ЕГН**********,***, българин, български гражданин, женен, е обявен за издирване със издадена Европейската заповед за арест на 27.04.2018 година, на районен прокурор Нилс Робю по преписка №АМ-111055-17, издадена въз основа на решение от 26.04.2018г. на Първоинстанционния съд в Худиксвал, Кралство Швеция, по дело №В 2650-17, пр.пр.№1091/2018г. на Окръжна прокуратура – Видин.

          След като И.Т.Т. е получена Европейската заповед за арест, същият е задържан от органите на ОД на МВР на 08.05.2018година в град Видин от 12.10часа за 24 часа, тъй като е обявен за международно издирване от Кралство Швеция чрез системата на ШИС. Към преписката е приложен формуляр на ШИС с идентификатор SE0000100753455000001. С постановление от 08.05.2018г. на Окръжна прокуратура – Видин Т. е задържан за 72 часа, считано от 09.05.2018г. -12.10часа до получаване на ЕЗА в превод на български език, като междувременно същият е пристигнал.

          С определение взето с протокол от 09.05.2018г. година по наказателно частно дело №122 по описа за 2018 година на Видински окръжен съд, същият съд е взел постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража” на И.Т.Т. по Европейската заповед за арест на 27.04.2018 година, на районен прокурор Нилс Робю по преписка №АМ-111055-17, издадена въз основа на решение от 26.04.2018г. на Първоинстанционния съд в Худиксвал, Кралство Швеция, по дело №В 2650-17, пр.пр.№1091/2018г. на Окръжна прокуратура – Видин. Т. е обявен за международно издирване от Кралство Швеция чрез системата на ШИС. Към преписката е приложен формуляр на ШИС с идентификатор SE0000100753455000001.

          Европейската заповед за арест е издадена в писмена форма от компетентен орган – Първоинстанционния съд в Худиксвал, Кралство Швеция, по дело №В 2650-17 и съдържа всички реквизити на чл.37, ал.1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

          Заповедта за арест, цитирана по-горе, е издадена срещу български гражданин, с цел провеждане на наказателно преследване, като са посочени деянията, които ще се разследват.

          С оглед описанията на престъпленията и отразените текстове на шведския наказателен закон, по които ще бъде разследвано исканото лице, безспорно същите деяния и престъпления имат аналог и в българския наказателен закон и същите разкриват данни за съставомерност на престъпление по чл.159а от Наказателния кодекс на Република България.

          При това положение, настоящият състав на Окръжен съд Видин намира, че са налице положителните предпоставки за изпълнение на Европейската заповед за арест, по отношение на българският гражданин И.Т.Т., понеже са налице условията на чл.36 и чл.41 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. С оглед на чл.41 ал.ІІІ от същия закон, предаването на българският гражданин И.Т.Т. на Кралство Швеция, следва да се извърши при условия, че след като бъде изслушано предаденото лице, същото ще бъде върнато в Република България за изтърпяване на наложеното му от издаващата заповедта държава-членка наказание „лишаване от свобода”.

          Не са налице основанията за отказ да се изпълни Европейската заповед за арест по смисъла на чл.39 и чл.40 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

          Предвид горните съображения, ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, на основание чл.44 ал.7 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест,

                                          Р       Е       Ш       И     :

          ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕТО на българския гражданин И.Т.Т., ЕГН**********,***, българин, български гражданин, женен, който е обявен за издирване въз основа на Европейската заповед за арест на 27.04.2018 година, на районен прокурор Нилс Робю по преписка №АМ-111055-17, издадена въз основа на решение от 26.04.2018г. на Първоинстанционния съд в Худиксвал по дело №В 2650-17, Кралство Швеция, с цел провеждане на наказателно преследване, като Т. е обявен за международно издирване от Кралство Швеция чрез системата на ШИС. Към преписката е приложен формуляр на ШИС с идентификатор SE0000100753455000001.

          Предаването се извършва при условията на чл.41, ал.ІІІ от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, респективно при условията, че след като българският гражданин И.Т.Т. бъде изслушан в издалата заповедта държава-членка на Европейския съюз, ще бъде върнат в Република България, за изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”.

          ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „задържане под стража”, взета спрямо И.Т.Т., ЕГН**********,***, до фактическото му предаване на шведските власти.

          Решението е окончателно.

          Заверен препис от решението незабавно да се изпрати на Първоинстанционния съд в Худиксвал, Кралство Швеция, по дело №В 2650-17.

          Преписи от решението да се изпратят на Върховна касационна прокуратура и на Министерството на правосъдието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                2.