ВГРД № 99-2018

Решение по Гражданско дело 99/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 17

                                              

                                                         01.06.2018

Гр. Видин

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС гражданска колегия

В открито съдебно заседание на шестнадесети май

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д**М**

 

                                                     Членове: СВ**С**

                                                                   Г** Й**

                                                          

При секретаря В** К**

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдия М**

Въззивно гражданско дело № 99 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на В.В.П.,чрез назначения особен представител адв.Б**, против решение № 132/02.03.2018. постановено по гр.д. № 913/2017г. по описа на ВРС.

Поддържа се във въззивната жалба, че решението не е обосновано и незаконосъобразно. Поддържа се,че прио постановяване на решението не е бил спазен принципа на разпределение на участието на двамата родители в издръжката.Навежда се довод,че размерът на издръжката не е съобразен както с нуждите на детето,така и с възможностите на жалбоподателката,като не е отчетено обстоятелството,че жалбоподателката има задължения към друго дете,за което също следва да полага грижи.Поискано е да се намали размерът на издръжката,определен с обжалваното решение.

Ответникът по жалба В.К.В.,чрез пълномощника си,оспорва жалбата и поддържа,че решението на ВРС е правилно и законосъобразно.

Окръжния съд след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становището на ответника по жалба и събраните доказателства приема за установено следното:

В.Ж. е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна поради което е допустима.

По същество жалбата е неоснователна.

При постановяване на решението си РС е съобразил всички представено по делото доказателства,които е обсъдил детайлно всички установени обстоятелства.Правилно и обосновано е приел,че са налице обстоятелства,които налагат увеличението на първоначално присъдената издръжка.Отчел е възрастта на детето и увеличените му потребности за задоволяване на образователните му нужди наред с физическите такива.

Съдът е определил сумата,която е необходима за задоволяване нуждите на детето в размер на 320 лв. месечно,като е разпределил поравно участието на родителите в осигуряването й,отчел е,че непосредствените грижи се полагат от бащата и майката е освободена от тях.

Определения размер на издръжката е съобразен с възрастта на детето,което е на 16 години,поради което обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено като обосновано и законосъобразно.

Неоснователни са оплакванията в жалбата,че съдът не е взел предвид факта,че ответницата полага грижи за друго свое дете.Това обстоятелство е отчетено във връзка с обстоятелството,че ответницата е освободена от всякакви грижи за детето М..

По изложените съображения окръжния Съд приема, че обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено за което

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 132/02.03.2018г., постановено по гр.дело № 913/2017г. по описа на ВРС.

Решението не подлежи на касационно обжалване .

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.