СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ за дейността на Окръжен съд Видин през 2017 година
Видове дела година Висящи в началото на периода Постъпили през отчетния период В т.ч. Продължаващи дела под същия номер Общо постъпили дела през отчетния период Всичко за разглеждане Свършени дела Със съдебен акт по същество Прекратени производства Брой заседания Висящи в края на периода Обжалвани и протестирани
Върнати дела за ново разглеждане под нов номер Повт. вненсени и образувани под нов номер след прекр. на съд.пр-во (чл. 42, ал. 2 , чл. 249 и чл. 288, т. 1 от НПК) Обр. под нов No дела при повторно пост. въззивни жалби Всичко В срок до 3 месеца Всичко Споразу- мения по чл.382 НПК Споразум. по чл.384 НПК , спог. по чл.24 ал. 3 НПК или чл.234 ГПК Върнати за доразследване По други причини
Брой %
а   б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Граждански дела І инстанция  А 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 33 72 0 0 0 0 72 105 81 42 52% 67 14       14 132 24 21
Частни граждански дела  без жалби за бавност В 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 0 19 0 0 0 0 19 19 18 18 100% 16 2       2 0 1 5
Разгледани жалби за бавност Г 2015             0 0 0   0%   0         x 0  
2016             0 0 0   0%   0         x 0  
2017             0 0 0   0%   0         x 0  
Въззивни  граждански дела Д 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 17 165 1 0 0 0 165 182 168 164 98% 150 18       18 132 14 29
Частни граждански  дела ІІ инстанция Е 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 12 160 0 0 0 0 160 172 159 158 99% 159 0       0 0 13 11
Търговски дела Ж 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 35 67 0 0 0 0 67 102 70 34 49% 57 13   1   12 160 32 25
Фирмени дела З 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 0 17 0 0 0 0 17 17 17 17 100% 17 0       0 0 0 0
Общо граждански дела И 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 97 500 1 0 0 0 500 597 513 433 84% 466 47 0 1 0 46 424 84 91
НОХ  дела К 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 10 30 2 5 0 0 30 40 34 26 76% 13 21 15 0 6 0 92 6 14
Частни  наказателни дела І инстанция          Л 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 6 129 2 0 0 0 129 135 134 133 99% 128 6 0 0 1 5 70 1 19
Частни   наказателни дела РАЗПИТИ М 2015             0 0 0   0%   0         x 0 x
2016             0 0 0   0%   0         x 0 x
2017 0 9 0 0 0 0 9 9 9 9 100% 9 0 0 0 0 0 x 0 x
Въззивни  наказателни дела Н 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 16 110 0 0 0 0 110 126 118 99 84% 112 6 0 0 0 6 187 8 3
Частни  наказателни дела ІІ инстанция О 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 1 87 0 0 0 0 87 88 87 87 100% 81 6 0 0 0 6 42 1 0
Касационни и отмяна по чл.63 и 70 ЗАНН П 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 2 15 0 0 0 0 15 17 16 15 94% 15 1 0 0 0 1 17 1 0
Админстративно наказателен характер дела Р 2015             0 0 0   0%   0           0  
2016             0 0 0   0%   0           0  
2017 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Общо наказателни дела С 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 35 381 4 5 0 0 381 416 399 370 93% 359 40 15 0 7 18 409 17 36
ВСИЧКО  ДЕЛА Т 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 132 881 5 5 0 0 881 1013 912 803 88% 825 87 15 1 7 64 833 101 127
Брой съдии по щат - общо У 2015                
2016         Постановени решения за промени по фир. дела и реш.по чл.25,28 и 29 от ЗТР  Решения по дела за несъстоятелност          
2017               11 година година чл.630 чл.632 чл.705 чл.710 чл.735
Натовареност по щат - общо Ф 2015               0,00 0,00   2015          
2016     0,00 0,00 2015     2016          
2017               7,67 6,91 2016     2017 6 7 0 5 3
Брой  граждански съдии по щат  Х 2015                 2017 57
2016      
2017               6
Натовареност на гражданските съдии Ц 2015               0,00 0,00 Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС) Приложение на чл.18, ал.1-3 от ЗСРС
2016     0,00 0,00 година Брой дадени разрешения за изполсване на СРС Брой изготвени и получени ВДС екз.№ 1
2017               8,29 7,13
Брой  наказателни съдии по щат  Ч 2015                
2016       2015      
2017               4 2016      
Натовареност на наказателните съдии Ш 2015               0,00 0,00 2017 43 4 0
2016     0,00 0,00
2017               8,67 8,31
Отработени човекомесеци Ю 2015                 Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
2016       Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01,10,2015 г.
2017               120 Изменени и допълнени от СК на ВСС с Протокол № 29/20.12.2016 г.
Действителна натовареност - ОБЩО Я 2015               0,00 0,00
2016     0,00 0,00
2017               8,44 7,60 Административен ръководител: