ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2017 г.
Отчет за работата на    Окръжен   съд     град Видин за  12 периода 2015 г.- 2017 г.
    година Висящи в началото на периода Постъпили през годината В т.ч.: Върнати от горна инст. за продълж. съдопроизводството Всичко за разглеждане Свършени дела Със съдебен акт по същество Прекратени производства Брой заседания Висящи в края на периода Обжалвани и протестирани
    Всичко В срок до 3 месеца Всичко Споразу- мения по чл.382 НПК Споразум. по чл.384 НПК , спог. по чл.24 ал. 3 НПК или чл.234 ГПК Върнати за доразследване По други причини
    Брой %
а   б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Граждански   дела  І   инстанция  А 2015 33 112 0 145 119 93 78% 92 27 0 2 0 25 172 26 18
2016 26 90 0 116 83 59 71% 55 28 0 0 0 28 144 33 11
2017 33 72 0 105 81 42 52% 67 14 0   0 14 132 24 21
Административни дела Б 2015 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частни граждански дела  без жалби за бавност В 2015 0 22 0 22 21 21 100% 18 3 0 0 0 3 0 1 6
2016 1 26 0 27 27 27 100% 20 7 0 0 0 7 0 0 7
2017 0 19 0 19 18 18 100% 16 2 0 0 0 2 0 1 5
Разгледани жалби за бавност Г 2015 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 x 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 x 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Въззивни  граждански дела Д 2015 27 192 1 219 203 197 97% 178 25 0 0 0 25 185 16 52
2016 16 185 0 201 184 181 98% 172 12 0 0 0 12 154 17 39
2017 17 165 0 182 168 164 98% 150 18 0 0 0 18 132 14 29
Частни граждански  дела ІІ инстанция Е 2015 20 147 0 167 162 162 100% 162 0 0 0 0 0 0 5 15
2016 5 158 0 163 151 151 100% 151 0 0 0 0 0 0 12 11
2017 12 160 0 172 159 158 99% 159 0 0 0 0 0 0 13 11
Търговски дела Ж 2015 24 60 0 84 65 51 78% 50 15 0 1 0 14 132 19 31
2016 19 67 0 86 51 37 73% 40 11 0 0 0 11 132 35 24
2017 35 67 0 102 70 34 49% 57 13 0 1 0 12 160 32 25
Фирмени дела З 2015 0 29 0 29 28 28 100% 27 1 0 0 0 1 0 1 0
2016 1 33 0 34 34 34 100% 34 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 17 0 17 17 17 100% 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Общо граждански дела И 2015 104 562 1 666 598 552 92% 527 71 0 3 0 68 489 68 122
2016 68 559 0 627 530 489 92% 472 58 0 0 0 58 430 97 92
2017 97 500 0 597 513 433 84% 466 47 0 1 0 46 424 84 91
НОХ  дела К 2015 13 31 5 44 36 23 64% 23 13 9 0 1 3 79 8 16
2016 8 43 2 51 41 35 85% 19 22 16 0 2 4 71 10 10
2017 10 30   40 34 26 76% 13 21 15 0 6 0 92 6 14
Частни  наказателни дела І инстанция          Л 2015 4 100 1 104 99 98 99% 92 7 0 0 0 7 62 5 19
2016 5 103 0 108 97 100 103% 95 2 0 0 0 2 71 11 16
2017 6 129 0 135 134 133 99% 128 6 0 0 1 5 70 1 19
Частни   наказателни дела РАЗПИТИ М 2015 0 7   7 7 7 100% 7 0 0 0 0 0 x 0 x
2016 0 18 0 18 18 18 100% 18 0 0 0 0 0 x 0 x
2017 0 9 0 9 9 9 100% 9 0 0 0 0 0 x 0 x
Въззивни  наказателни дела Н 2015 12 97 0 109 96 84 88% 94 2 0 0 0 2 147 13 2
2016 13 81 0 94 78 68 87% 75 3 0 0 0 3 114 16 5
2017 16 110 0 126 118 99 84% 112 6 0 0 0 6 187 8 3
Частни  наказателни дела ІІ инстанция О 2015 4 75 0 79 78 78 100% 78 0 0 0 0 0 35 1 0
2016 1 109 0 110 109 109 100% 106 3 0 0 0 3 60 1 2
2017 1 87 0 88 87 87 100% 81 6 0 0 0 6 42 1 0
Касационни и отмяна по чл.63 и 70 ЗАНН П 2015 1 10 0 11 10 9 90% 10 0 0 0 0 0 12 1 0
2016 1 7 0 8 6 5 83% 6 0 0 0 0 0 10 2 0
2017 2 15 0 17 16 15 94% 15 1 0 0 0 1 17 1 0
Админстративно наказателен характер дела Р 2015 0 2 0 2 2 2 100% 1 1 0 0 1 0 2 0 0
2016 0 1 0 1 1 1 100% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2017 0 1 0 1 1 1 100% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Общо наказателни дела С 2015 34 322 6 356 328 301 92% 305 23 9 0 2 12 337 28 37
2016 28 362 2 390 350 336 96% 320 30 16 0 2 12 327 40 33
2017 35 381 0 416 399 370 93% 359 40 15 0 7 18 409 17 36
ВСИЧКО  ДЕЛА Т 2015 138 884 7 1022 926 853 92% 832 94 9 3 2 80 826 96 159
2016 96 921 2 1017 880 825 94% 792 88 16 0 2 70 757 137 125
2017 132 881 0 1013 912 803 88% 825 87 15 1 7 64 833 101 127
Брой съдии по щат - общо У 2015       12
2016     11   Постановени решения за промени по фир. дела и реш.по чл.25,28 и 29 от ЗТР  Решения по дела за несъстоятелност          
2017       11 година година чл.630 чл.632 чл.705 чл.710 чл.735
Натовареност по щат - общо Ф 2015 7,10 6,43   2015 5 2 0 3 0
2016 7,70 6,67 2015 60 2016 4 7 0 0 0
2017 7,67 6,91 2016 78 2017 6 7 0 5 3
Брой  граждански съдии по щат  Х 2015       6 2017 57
2016     6
2017       6
Натовареност на гражданските съдии Ц 2015 9,25 8,31 Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС) Приложение на чл.18, ал.1-3 от ЗСРС
2016 8,71 7,36 година Брой дадени разрешения за изполсване на СРС Брой изготвени и получени ВДС екз.№ 1
2017 8,29 7,13
Брой  наказателни съдии по щат  Ч 2015       6
2016     4 2015 16 2 0
2017       4 2016 24 3  
Натовареност на наказателните съдии Ш 2015 4,94 4,56 2017 43 4 0
2016 8,13 7,29
2017 8,67 8,31
Отработени човекомесеци Ю 2015       123
2016     120
2017     120 Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
Действителна натовареност - ОБЩО Я 2015       8,31 7,53
2016   8,48 7,33
2017       8,44 7,60 Административен ръководител: