Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ ВИДИНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Д  О  К  Л  А  Д

 

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ ВИДИНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

              В изпълнение на задълженията ми по чл.86,ал.1,т.3,б”а” от ЗСВ  и решението по т.2 от Протокол №44/13.12.2010г. на Комисията по правни въпроси при ВСС  изготвих настоящия доклад.

 

               І.Кадрова обезпеченост

 

                През отчетния период в ОС-Видин щатната численост е била 10 съдии и 1/един/ младши съдия. Считано от 24.10.2017г. младши съдията Константин Александров Кунчев  е освободен от заеманата от него длъжност  в Окръжен съд Видин.Към момента длъжността „младши съдия“ е свободна.

                Със заповед № 447/19.10.17г. на основание  чл.328, ал.1, т.10 от КТ е прекратено трудовото правоотношение на Тошко Любенов Йончев   от длъжност „Работник-поддръжка на сгради”,считано от 01.11.2017г. Считано от 13.11.2017г. свободната щатна длъжност „Работник-поддръжка на сгради”   е заета и към момента няма свободна  щатна бройка за съдебни служители в Окръжен съд Видин .

                 Към края на отчетния период  щатната численост на ОС-Видин за съдебни служители е била 28 броя.

              Считам,че наличния щат за  съдебни служители е оптимален, с оглед обема на работа и не е налице необходимост от корекции.

               През целия отчетен период съдиите от ОС-Видин са били обособени в две отделения-гражданско/търговско/ и наказателно.Към края на отчетния период съдиите по отделения са както следва:

              Гражданско/търговско/ отделение-Васил Василев, Анета Петкова, Диана Маринова, Светла Стоянова, Валя Младенова и  Габриел Йончев.

              Наказателно отделение-Илия Илиев, Владимир Стоянов, Люлин Лозанов и Росенка Денова.

 

                    І.Първоинстанционни производства

                 1.Брои висящи дела към 01.01.2017г.

                

                  Към началото на отчетния период броя на висящите дела е 84, от които 33 бр.- граждански първа инстанция, 35 бр.-търговски, 0 бр. частно гражданско дело първа инстанция, 0 бр.- фирмено, 10бр.-НОХД и 6 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                   Към началото на предходния отчетен период броя на висящите дела е 60, от които 26 бр.- граждански първа инстанция, 19 бр.-търговски, 1 бр. Частно гражданско дело първа инстанция, 1 бр.- фирмено, 8 бр.-НОХД и 5 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                   Към началото на   отчетния период на 2015г. броя на висящите дела е 64, от които 33 бр.- граждански първа инстанция, 24 бр.-търговски, 13 бр.-НОХД и 4 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                   От анализа на посочените по-горе данни може да се направи извод, че в началото на отчетния период в сравнение с предходните е налице увеличение  на броя на висящите първоинстанционни граждански дела и на търговските.Увеличението е значително и се дължи на постъпилите през годината първоинстанционни граждански дела,които са със значителна трудност. Увеличението при търговските дела неминуемо се дължи на постъпилите през последните години значителен брой дела по несъстоятелност,при които „висящността“ продължава няколко години.

 

                   2.Брой постъпили дела през отчетния период

 

                   През отчетния период броя на постъпилите дела е 317, от които 72 бр.- граждански първа инстанция,19-частни граждански първа инстанция, 67 бр.-търговски, 30 бр.-НОХД и  129-ЧНД-първа инстанция.

                   През отчетния период  на 2016г. броя на постъпилите дела е 329, от които 90 бр.- граждански първа инстанция, 26-частни граждански първа инстанция, 67 бр.-търговски, 43 бр.-НОХД и  103-ЧНД-първа инстанция.

                   През  отчетния период на 2015г. броя на постъпилите дела е 325, от които 112 бр.- граждански първа инстанция, 22-частни граждански първа инстанция,60 бр.-търговски, 31 бр.-НОХД и  100-ЧНД-първа инстанция.

                 

                  При сравнението на настоящия и предходния отчетен период на 2016г.  се наблюдава леко намаление на   постъплението с 3,6 %,което е незначително.

                  При гражданските дела е налице е тенденция на намаляване на броя на граждански първа инстанция с 18бр.-20% и на частни граждански първа инстанция-с 7бр.-26%,което е значително.

                  При наказателните дела е налице е тенденция на намаляване на броя на НОХД с 13бр.-30%,което е значително.Налице е значително увеличение на ЧНД-първа инстанция с 26бр.-25%.

                 Спрямо всички постъпили дела за отчетния период-881 бр.-процента на постъпилите първоинстанционни дела /317/ е 36%.

                 Спрямо всички постъпили дела за отчетния период на 2016г. -921 бр.-процента на постъпилите първоинстанционни дела /329/ е 35%.

                  Спрямо всички постъпили дела за 2015г.- 884 бр.-процента на постъпилите първоинстанционни дела /325/ е  37%.

                  Анализът на тези цифри показва, че е се е запазил процента на новообразувани първоинстанционни дела спрямо всичко постъпили дела.

                 През отчетния период са постъпили 17 фирмени дела. През предходните два отчетни периода броя на постъпилите фирмени дела е съответно 33 и 29. Макар,че посочения вид дела не представляват фактическа и правна сложност, считам,че спрямо същите следва да се прояви завишена прецизност. Голям брой от регистрираните юридически лица с нестопанска цел са с членове нямащи каквато и да било връзка с гр.Видин. Отделно от това  част от юридическите лица не развиват дейност на територията на съдебния окръг /ако въобще развиват някаква дейност/. За съжаление считам, че част от регистрираните юридически лица,преследват цели различаващи се от целите прокламирани в техните устави и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

      

                   3.Брой дела за разглеждане през отчетния период

                                                          

                    През отчетния период броя на разгледаните дела е 400, от които 105 бр. граждански първа инстанция , 18 бр. частни граждански първа инстанция, 102 търговски дела , 40бр. НОХД  и 135 бр. частни наказателни дела първа инстанция.

                    През предходния отчетен период броя на разгледаните дела е 388, от които 116 бр. граждански първа инстанция , 27 бр. частни граждански първа инстанция, 86 търговски дела , 51бр. НОХД, и 108 бр. частни наказателни дела първа инстанция.

                    През  отчетния период на 2015г. броя на разгледаните дела е 399, от които 145 бр. граждански първа инстанция , 22 бр. частни граждански първа инстанция, 84 търговски дела , 44 бр. НОХД, и 104 бр. частни наказателни дела първа инстанция.

                   При съпоставката на общия брой разгледани първоинстанционни дела се установява, че през отчетния период са разгледани повече дела в сравнение с предходния.По-големия брой разгледани дела се дължи на по-големия брой несвършени дела останали от предходния отчетен период.

 

                 4.Брой свършени дела през отчетния период

 

                 През отчетния период броя на свършените дела е 337 , от които: 81бр.- граждански първа инстанция, 18- частни граждански първа инстанция,70 бр.-търговски, 34 бр.-НОХД и 134 бр.-ЧНД-първа инстанция.     

                 През предходния отчетен период  броя на свършените дела е 304 , от които: 83бр.- граждански първа инстанция, 27- частни граждански първа инстанция, 51 бр.-търговски, 41 бр.-НОХД и 102 бр.-ЧНД-първа инстанция.     

                 През отчетния период на 2015г. броя на свършените дела е 340 , от които: 119бр.- граждански първа инстанция, 21- частни граждански първа инстанция, 65 бр.-търговски, 36 бр.-НОХД и 99бр.-ЧНД-първа инстанция.             

                  Анализът на посочените цифри налага извода, че броя на приключените първоинстанционни дела е по-голям,което се дължи основно на по-големия брой приключени търговски дела /с 19/ и на ЧНД-първа инстанция /с 32/.По-големия брой приключени търговски дела е особено положителна тенденция като се има предвид завишената им правна и фактическа сложност.

                  По отношение на тримесечния срок за приключване на делата резултатите са както следва:

                   За 2017 г.свършени дела -337, в срок – 254 бр.-75,37 %.

                   За 2016 г.свършени дела -304, в срок – 258 бр.-84,86 %.

                   За 2015 г.свършени дела -340, в срок – 286 бр.-84,11 %.

                  Намалението на процента дела решени в тримесечния срок се дължи на променения през 2015г.  с Методиката за контрол и проверка на статистическите данни,отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България начин  на броене на срока по първоинстанционнитеграждански и търговските дела.Радващото е,че с решение на ВСС за отчетния период на 2017г. стария начин на броене на срока /от датата на определението за насрочване на делото/, които е по-справедлив е въведен отново.

                  Налице е намаление на процента на решените в срок дела при НОХД от 85% за 2016г. на 76% за 2017г. Считам,че това намаление е притеснително на фона на намалението  с 21% на този вид разгледани дела.В тази връзка считам,че наказателните съдии следва да вземат мерки за увеличаване на процента дела решени в тримесечния срок чрез дисциплиниращи мерки за участниците в процеса и чрез насрочване на съдебните заседания през по-малки интервали от време.

              Намален е  процента на решени в срок търговски дела от 73% на 49%, което се дължи, както на променения с Методиката начин на броене на срока ,така и на  непрекъснатото усложняване на казусите и свързаната с това необходимост от събиране на доказателства.

            Следва да бъде отчетено,че за намалението на процента решени в срок дела има и обективни причини-миграционните процеси в страната и особено в нашия съдебен окръг.

            През изтеклия отчетен период незначително е увеличен броя на заседанията, в които са разгледани гражданските първа инстанция дела-1,25 зас./дело при 1,24 за 2016. При търговските дела също е налице увеличение – 1,57 заседания на дело при 1,53 за 2016 г. Следва да бъде отчетено,че за увеличението при търговските дела е налице обективната причина-провеждането на съдебни заседания по производствата по несъстоятелност,които в последните години се увеличиха като бройка.Като причина за това увеличение отново ще посоча непрекъснатото усложняване на казусите и свързаната с това необходимост от събиране на доказателства.Считам,че  начините за преодоляване на това  забавяне е по-добрата предварителна подготовка по делата,включително и изготвяне на доклада в закрито заседание и по-голяма активност от страна на съда при отделяне на спорното от безспорното.

              При наказателните дела първа инстанция се наблюдава незначително  увеличение на  броя на заседанията, в които са разгледани същите –в 92 заседания са разгледани 40 дела .Тук следва да бъде отчетено,че за увеличението при този показател допринася и разгледаното в 34 заседания /за цялата 2017г./ НОХД №275/16г. –делото за взрива в с.Горни лом, което не е приключило и понастоящем.Ако от общия брой на съдебните заседания-92 се извадят проведените по посоченото дело заседания-34,то останалите 39 дела са разгледани в 58 заседания,което е 1,49 заседания на дело.За при  2016г. този показател е 1,39 заседания на дело.В тази връзка считам,че наказателните съдии следва да вземат мерки за увеличаване на процента дела решени в тримесечния срок чрез дисциплиниращи мерки за участниците в процеса.

              

                 4.1.Решени дела по същество.

 

                  От общо свършените първоинстанционни производства през 2017 г. 337 бр. дела със съдебен акт по същество са свършени 281 бр.дела, а са прекратени по различни причини 56 бр. Процентното съотношение на прекратените спрямо всичко свършени дела е 16,61%.

                  От общо свършените първоинстанционни производства през 2016 г. 304 бр. дела със съдебен акт по същество са свършени 229 бр.дела, а са прекратени по различни причини 75 бр. Процентното съотношение на прекратените спрямо всичко свършени дела е 24,7%.

                 От общо свършените първоинстанционни производства през 2015 г. 340 бр. дела със съдебен акт по същество са свършени 275 бр.дела, а са прекратени по различни причини 65 бр. Процентното съотношение на прекратените спрямо всичко свършени дела е 19,11%.

                При съпоставката на посочения процент за отчетния спрямо  предходния период се наблюдава значително намаление с близо 8 %.Намалението  на разглеждания процент се дължи на множеството мотивирани отводи по делата,които бяха направени през 2016 година,каквито през 2017г. бяха  минимален брой.

                 При  НОХД  през отчетния период  от свършените общо 30 дела , със акт по същество са приключили 13 - 43%.При  НОХД  през отчетния период  на 2016г. от свършените общо 41 дела , със акт по същество са приключили 19 - 46%. При  НОХД  през периода на 2015г. от свършените общо 36 дела , със акт по същество са приключили 23-63%.

               От общо свършените 34 бр. НОХД, 15 бр. са приключили със споразумение-44 %. От общо свършените през 2016г.  41 бр. НОХД, 16 бр. са приключили със споразумение-39 %. През  периода на 2015г. от общо свършените 36 бр. НОХД, 9 бр. са приключили със споразумение-25%. Увеличението на процента на НОХД ,които са приключили със споразумение ,е положителна тенденция,която следва да бъде продължена.

                 Налице е значително увеличение  на процента на прекратените и върнати за доразследване дела спрямо всичко свършени. През отчетния период същите са 6 бр. от общо 34 свършени  дела- 17,64%.  През отчетния период на 2016г. същите са 2 бр. от общо свършени 41 дела- 4,8%. През  периода на 2015г.  същите са 1бр. от общо свършени 36 дела-2,8%.

                  Прекратени и върнати за доразследване са  дела са както следва:

                   -НОХД № 150/17г.-върнато за отстраняване на процесуални нарушения.                                                          

                  -НОХД №273/17г.-върнато за отстраняване на процесуални нарушения.

                  -НОХД №292/17г.-върнато за отстраняване на процесуални нарушения.                                                                                

                  -НОХД №271/16г.-върнато за отстраняване на процесуални нарушения.                                                            

                  -НОХД №84/17г.-върнато за отстраняване на процесуални нарушения.                                                                  

                  -НОХД №122/17г.-върнато за отстраняване на процесуални нарушения.                                                                                                                   

            

                  4.2.Структура на наказаната престъпност

 

                  През 2017 г. в Окръжния съд са внесени 15 бр.обвинителни акта и 15 бр. споразумения по чл.381 от НПК, а от предходния отчетен  период са останали несвършени 10 бр.дела. От поставените  за разглеждане общо 40                                      дела със съдебен акт по същество са приключени 13 бр., прекратени и върнати за доразледване са 6 бр., 15 бр. са споразуменията по чл.382 от НПК като няма постигнато  споразумение по чл.384 от НПК.

                   Структурата на наказаната престъпност е следната:

                   1/ за престъпления против личността - по образуваните 2 бр. дела и 3 бр. останали висящи дела са постановени 4  присъди. За този вид престъпления са съдени 7 лица, от които 3 са осъдени.Едно дело е останало   висящи към края на отчетния период.

                   2/ за престъпленията  против собствеността  - по образуваното 1 бр.дело и 1 останало висящо дело са постановени 2 присъди.За този вид престъпления са съдени 2 бр. лица,които  са осъдени.В края на отчетния период няма несвършени дела.

                  3/ за престъпленията против стопанството- по образуваните 10 бр. и останало едно  висящо дело са постановени 2 присъди и 9 дела са приключили със споразумение. За този вид престъпление са съдени 17 лица, от които са осъдени 10, няма оправдани лица. В края на периода няма  останали висящи дела.

                   4/ за престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителна система- няма образувано или висящо дело за този вид престъпления.

                   5/за престъпления против дейността на държавните ограни и обществените организации- по образуваните  10 бр. дела и 2 висящи производства   са постановени 0 присъди,а 10 дела са приключили със  споразумение. В края на периода са  останали несвършени две дела.

                   6/ за  общоопасни престъпления – по образуваните  7 бр. дела и 3 останали висящи  са постановени  5 присъди и са сключени 2 споразумения.В края на периода са останали несвършени 3 дела. Съдени са 12 лица, от които са  осъдени 7 лица . Няма оправдани лица.

                  

              4.3.НОХД със значим обществен интерес

                      

              От делата със значим обществен интерес посочени от ВСС в указанията за структурата на доклада през изминалия отчетен период в ОС-Видин е разгледано  едно дело- 275 / 2016 г.  /делото за взрива в с.Горни лом/,което продължава и понастоящем.

 

                5.Брой висящи дела в края на периода

               

                Към края на отчетния период  броя на висящите  дела е  64 разпределени както следва: 24 бр.- граждански първа инстанция, 1 бр.-частно първа инстанция, 32 бр.-търговски, 6 бр.-НОХД и 1 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                Към края на отчетния период на 2016г. броя на висящите  дела е  84 разпределени както следва: 33 бр.- граждански първа инстанция, 0 бр.-частно първа инстанция, 35 бр.-търговски, 10 бр.-НОХД и 6 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                Към края на периода на 2015г.  броя на висящите  дела е  59  разпределени както следва: 26 бр.- граждански първа инстанция, 1 бр.-частно първа инстанция, 19 бр.-търговски, 8 бр.-НОХД и 5 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                Значително намаления брой висящи в края на периода дела без съмнение е резултат от добрата работа на колегите съдии и съдебни служители.

 

 

                 ІІ.Въззивни производства

 

                  1.Брои висящи дела към 01.01.2017г.

 

                 Към началото на отчетния период броя на висящите второинстанционни производства е  46 от които: въззивни граждански дела-17, ЧГД-12, ВНОХД-16 и ЧНД-1.

                 Към началото на предходния отчетен период броя на висящите второинстанционни производства е  35 от които: въззивни граждански дела-16, ЧГД-5, ВНОХД-13 и ЧНД-1.

 

                 Към началото на  отчетния период на 2015г. броя на висящите второинстанционни производства е  63, от които: въззивни граждански дела-27, ЧГД-20, ВНОХД-12 и ЧНД-4.

 

                 2.Брой постъпили дела през отчетния период

 

                 През отчетния период броя на постъпилите второинстанционни производства е  522, от които: въззивни граждански дела-165, ЧГД-160, ВНОХД-110 и ЧНД-87.

                През предходния отчетен период броя на постъпилите второинстанционни производства е  533, от които: въззивни граждански дела-185, ЧГД-158, ВНОХД-81 и ЧНД-109.

                 Спрямо всички постъпили дела за отчетния период- 881 бр.-процента на постъпилите второинстанционни дела /522/ е 63 %.

                  Спрямо всички постъпили дела за предходния отчетен период- 921 бр.-процента на постъпилите второинстанционни дела /533/ е 58 %.

                  С оглед увеличението с 5% на  второинстанционни дела може да се направи извод,че през отчетния период ОС-Видин са постъпили повече от този вид дела.

                  При анализа на данните може да се направи извода, че при постъпленията  на въззивните дела е налице незначително намаление на  постъплението в  сравнение с предходния отчетен период. При сравнението по видове дела се установява, че увеличението е при въззивните наказателно общ характер дела- с 29бр. което е значително.Намаление се наблюдава при постъпленията на частните въззивни наказателни  дела с 22бр. и при  въззивните граждански дела-с 20бр.

 

 

                 3.Брой дела за разглеждане през отчетния период

 

                 През отчетния период броя на разгледаните  второинстанционни производства е  568 от които: въззивни граждански дела- 182, ЧГД-172, ВНОХД-126 и ЧНД-88.  

                 През предходния отчетния период броя на разгледаните  второинстанционни производства е  568 от които: въззивни граждански дела- 201, ЧГД-163, ВНОХД-94 и ЧНД-110.                

                  През предходния период на 2015г. броя на разгледаните  второинстанционни производства е  574 от които: въззивни граждански дела- 219, ЧГД-167, ВНОХД-109 и ЧНД-79.                

                 

                  Съпоставката на броя на разглежданите дела през отчетния период с предходния период налага извода, че от към второинстанционни дела през изминалата година ВОС е бил със същата натовареност,което се дължи на по-големия брой от този вид дела,които са били висящи в началото на периода.

 

 

                  4.Брой свършени дела през отчетния период

 

                  През отчетния период броя на свършените дела е  532 както следва: въззивни граждански дела-168, ЧГД-159, ВНОХД-118 и ЧНД-87.

                  През отчетния период  на 2016г. броя на свършените дела е  522 както следва: въззивни граждански дела-184, ЧГД-151, ВНОХД-78 и ЧНД-109.

                  През отчетния период на 2015г.  броя на свършените дела е  539 както следва: въззивни граждански дела-203, ЧГД-162, ВНОХД-96 и ЧНД-78.

                  По отношение на тримесечния срок за приключване на делата резултатите са както следва:

                  За 2017 г. свършени дела – 532, в срок – 508 бр. – 95,48%.

                  За 2016 г. свършени дела – 522, в срок – 509 бр. – 97,50%.

                  За 2015 г. свършени дела – 539, в срок – 521 бр. – 96,66%

                  Намаление на процента дела решени в срок в сравнение с 2016г. се наблюдава при въззивните наказателни  дела /84%/  с 3 % и  при въззивните частниграждаски дела - с 1 %, а при въззивните граждански дела и въззивните частни  наказателни дела се запазва процента.

                 Процента на приключени дела в края на периода спрямо всичко разгледани е 93,66% ,при  91,90 %-за 2016г., при 93,90 % за 2015 г. –т.е. през отчетния период са свършени по-голям процент от общо разгледаните дела в сравнение с предходния отчетен период.

                 От свършените 532 дела с акт по същество са приключили 502 /94,36%/ разпределени  както следва:

               -при въззивните граждански дела-от приключени 168-150 /89,28%/

               -при ЧГД-от приключените 159-159 /100%/

               -при ВНОХД- от приключените 118-112 /94,91%/

               -при  ЧНД- от приключените 87-81 /91,01%/

                 За сравнение през предходния отчетен период от свършените 522 дела с акт по същество са приключили 504 /96,55%/ разпределени  както следва:

               -при въззивните граждански дела-от приключени 184-172 /93,47%/

               -при ЧГД-от приключените 151-151 /100%/

               -при ВНОХД- от приключените 78-75 /96,15%/

               -при  ЧНД- от приключените 109-106 /97,24%/

 

                Налице е намаление на  процента на решените с акт по същество дела  с 2,19 %.За сравнение през предходния отчетен период процента дела решени с акт по същество беше с 7,4% по-голям в сравнение с 2015г.Това увеличение се дължеше на  по-доброто администриране на въззивните жалби от страна на първоинстанционните съдилища.За съжаление през последната година е налице изоставане при администрирането на жалбите особено в РС-Видин.Най- притеснителното в случая е, че става въпрос за елементарни пропуски- несъбиране на дължимата държавна такса по жалбите,невръчване на преписи на насрещните страни и други подобни.В това отношение в колегите от районните съдилища и особено от ВРС  следва да прецизират тази дейност.

                При въззивните граждански дела от свършените общо 168 дела по 118 решението е потвърдено /70,3%/, по 10 решението е изменено отчасти /5,95/, по 18 решението  е отменено и постановено ново /10,71%/ и по 4 решението е обезсилено/2,38%/. По 18 дела производството е прекратено /10,71%/.  

                За сравнение през предходния отчетен период при въззивните граждански дела от свършените общо 184 дела по 131 решението е потвърдено /71,2%/, по 14 решението е изменено отчасти /7,6%/, по 22 решението  е отменено и постановено ново /11,95%/ и по 5 решението е обезсилено/2,7%/. По 12 дела производството е прекратено /6,5%/.  

                Сравнението в двата периода показва, че през отчетния период с 1%    е намалял процента на потвърдените актове,което е обезпокоително на фона на увеличението на този процент през предходния отчетен период. Считам, че насока за подобряване на работата на районните съдилища следва да бъде намаляване на процента отменени актове чрез подобряване на предварителната подготовка по делата, по-прецизни доклади и по-голяма критичност при разглеждане на исканията на страните. Както посочих по-горе обезпокоително е и увеличението на прекратените дела и връщането им за администриране на жалбите.В тази връзка считам,че следва да се напомни на колегите от районните съдилища,че  в ОС-Видин  от месец февруари на 2015г. е създаден  регистър на  актовете, с които преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевиднафактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата. Съдиите от районните съдилища са уведомени,но следва да им бъде припомнено, че този регистър е на разположение при извършването на атестирането.

              При въззивните НОХД  от общо свършените 118 по 57 присъдата е потвърдена /48,30%/, по 28 присъдата е изменена /23,72%/, по 19 присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане /16,10%/,по 7 присъдата е отменена и е постановена нова /5,93%/ и по 6 производството по делото е прекратено /5,1%/.

               През предходния период при въззивните НОХД  от общо свършените 78 по 46 присъдата е потвърдена /59%/, по 8 присъдата е изменена /10%/, по 15 присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане /19,2%/,по 6 присъдата е отменена и е постановена нова /7,6%/ и по 3 производството по делото е прекратено /3,8%/.

                Считам,че  намаляването /с 10%/ на процента на потвърдени присъди значителното увеличение на процента на изменени присъди /с 13%/ налага необходимостта от привеждането на практиката на наказателните районни съдии в съответствие с тази на окръжните.В тази връзка е наложително в най-скоро време да бъде проведена среща за уеднаквяване на практиката.

 

                5.Брои висящи дела в края на периода

               

                 Към края на отчетния период  броя на висящите  дела е  36 както следва: въззивни граждански дела-14, ЧГД-13, ВНОХД-8 и ЧНД-1.

                 Към края на предходния отчетен период  броя на висящите  дела е  46 както следва: въззивни граждански дела-17, ЧГД-12, ВНОХД-16 и ЧНД-1.

                 Към края на отчетния период на 2015г.   броя на висящите  дела е  35 както следва: въззивни граждански дела-16, ЧГД-5, ВНОХД-13 и ЧНД-1.

                 Вън от съмнение е,че намалението на броя на висящите дела в края на периода се дължи на по-малкото общо постъпление на дела.

                

                

                 ІІІ.Обобщени данни за работата на ОС-Видин

 

                 1.Движение на делата

 

                 Към началото на отчетния период броя на висящите дела е 132. За сравнение към началото на предходния отчетен период броя на висящите дела е 96, а в началото на 2015г.-138.

 

                 През отчетния период са образувани общо 881 дела. За сравнение през  предходния отчетен период са образувани 921 дела, а през 2015г.-884. В сравнение с предходния отчетен период са образувани с 40 дела по-малко, което е намаление с 4,3 % увеличение.

                  При гражданските дела е налице намаление на броя постъпили през годината дела с 10,55 % /500 бр. за 2017г. при 559 бр. за 2016г./. При наказателните  дела се наблюдава увеличение на постъплението в сравнение с предходния период с 5,24% /381 бр. за 2016г. при 362бр. за 2016г./.

                  От общо разгледаните през периода 1013 дела свършени са  912 дела-90%. За сравнение през 2016г. този процент е 87%, а през 2015г. е 90,6. В това отношение е налице запазване на тенденцията на процента приключени дела спрямо всичко разгледани.

                   От приключените общо 912 дела в тримесечен срок са приключили 803, което е 88%. За 2016г. този показател е 94 % и през 2015г. е 92%.По отношение на срока намаление /с 8%/ на делата решени в срок има при гражданските дела-първа инстанция,което се дължи на  новия начален момент,от който започва да се брой срока.Тук следва да се посочи,че докато за гражданските дела-първа инстанция има обективно намаление за намалението на разглеждания процент,то обезпокоително е намалението на процента при НОХД-първа инстанция с 9%.

                   От всичко свършените 912 дела с акт по същество са приключили 825 или 90,46%. През предходния отчетен период от всичко свършените 885 дела с акт по същество са приключили 792 или 90%. Налице е запазване на процента на делата приключени с акт по същество, което е положително  и следва да продължи като тенденция. 

                  От всичко разгледани 1013 дела към края на периода са останали несвършени 101 дела- 9,97%. През предходния отчетен от всичко разгледани 1017 дела към края на периода са останали несвършени 132 дела- 12,9%. През 2014 г.  от всичко разгледани 1022 дела към края на периода са останали несвършени 96 дела-9,4%.

                  Намаления  процент на дела висящи в края на периода несъмнено се дължи на по-малкото постъпление на дела през отчетния период.

                    В съответствие със ЗСВ делата са разпределяни на принципа на случайния избор посредством програмата разработена от ВСС. През целия  отчетен период делата се разпределят по докладчици при образуването им.

                    В приложената по-долу справка е посочен броя на разпределените дела от образуваните през отчетния период  по съдии и процента на този брой спрямо всичко постъпили дела /881 бр./.

 

 

 

 

 

 

Съдия

Разпределени дела

% спрямо всички  дела

 

1

2

Васил Василев

100

11,35

Анета Петкова

98

11,12

Илия Илиев

90

10,22

Диана Маринова

91

10,33

Светла Стоянова

92

10,44

Люлин Лозанов

91

10,22

Владимир Стоянов*

10

1,14

 

Валя Младенова

104

11,80

Габриел Йончев

100

11,35

Росенка Денова

102

11,57

 

 

 

               *Съдия Владимир Стоянов през цялата 2017г. е разглеждал НОХД №275 от 2016г. /делото за взрива в с.Горни лом/ ,поради което с решение на общото събрание на съдиите от 2016г. е освободен от разглеждането на дела. Разпределените  10 дела са от дежурството му по време на съдебната ваканция.

               Считам, че в рамките на гражданското и наказателното отделение се наблюдава равномерно разпределение на делата. При гражданските съдии броя на разпределените дела е в границите 104-91. При наказателните съдии броя на разпределените дела е в границите 102-90. Разликата в броя на разпределените дела на отделните съдии се получава от неравенството на постъпленията на делата разглеждани по дежурство, които са с неголяма фактическа и правна сложност. Разликата се дължи и на различната продължителност на дежурствата по време на съдебната ваканция.

                  В посочената по-долу таблица е даден броя на свършените дела и тези свършени в тримесечния срок по съдии.

 

 

СПРАВКА

 

 

 

свършени дела

 

 

 

 

 

 

Съдия

Свършени дела

Свършени дела в   в-3-3-месечен срок

Процентно съотношение

 

1

2

2/1

Васил Василев

101

89

88,11

Анета Петкова

99

88

88,88

Илия Илиев

94

88

93,61

Диана Маринова

92

79

85,86

Светла Стоянова

86

76

88,37

Люлин Лозанов

96

85

88,54

Владимир Стоянов

11

9

81,81

Валя Младенова

124

105

84,67

Габриел Йончев

103

 89

86,40

Росенка Денова

104

96

92,30

 

 

 

 

           

             Във връзка с подобряване организацията на работа в съда се прилагат следните допълнителни  организационни мерки:            

              -ежемесечно се изготвя справка, която се раздава на колегите за броя на разпределени дела по съдии, броя на приключени дела, броя на делата приключени в тримесечен срок и процентното съотношение на делата приключени в срок. През изминалата година освен ежемесечната справка, на всеки съдия се  предоставя  и такава с натрупване от предходните месеци от началото на годината. С оглед наблюдението върху дейността на районните съдилища от съдебния окръг председателите на същите изготвят ежемесечно посочените по-горе справки,които се изпращат на ОС-Видин.

              -във връзка със спрените дела се изготвя ежемесечна справка по дела и съдии за причините за спиране и предприетите действия за възобновяване на производството.Подобни справки се изготвят и от районните съдилища от съдебния окръг ,които се изпращат на ВОС.    

                Натовареността на съдиите от ВОС по щат е  7,67 спрямо всичко разгледани дела и 6,91 спрямо всичко свършени дела. Тук следва да се има предвид,че в тази натовареност е включен и младши съдията,който през изминалата година не е работил в ОС-Видин.

                При така посочените данни на разгледаните и свършените дела общата действителна  натовареност на съдиите от ВОС за отчетния период е 8,44 спрямо всичко разгледани дела и 7,60 спрямо всичко свършени дела.

                За отчетния период на 2016 г. действителна  натовареност на съдиите от ВОС  е  8,48 спрямо всичко разгледани дела и 7,33 спрямо всичко свършени дела.

                 Прави впечатление, че натовареността за отчетния период е по-висока при всичко свършените дела –с 0,3 дела на месец на съдия,което обаче е незначително.

                Посочените по-горе данни за годината сравнени с публикуваните в страницата на ВСС данни за натовареността на окръжните съдилища за първото полугодие  показват, че натовареността на  съдиите от ОС-Видин е под средната за страната. Повече от ясно е, че постъплението на дела  се дължи на икономическите условия в областта  и не се влияе от желанията на колегите.

 

                  2.Брой обжалвани и протестирани актове

                 

                  2.1.Първоинстанционни производства

 

                  От свършените през отчетния период 334 дела обжалвани и протестирани са актовете по 21 бр.- граждански първа инстанция, 5- частни граждански първа инстанция, 25 бр.-търговски, 14 бр.-НОХД и 19 бр.-ЧНД-първа инстанция. Общо са оспорени актовете по 84 дела, което е 25,14 %.

                  От свършените през 2016г. 304 дела обжалвани и протестирани са актовете по 11 бр.- граждански първа инстанция, 7- частни граждански първа инстанция, 24 бр.-търговски, 10 бр.-НОХД и 16 бр.-ЧНД-първа инстанция. Общо са оспорени актовете по 58 дела, което е 19,08 %.

                  От свършените през 2015г.  340 дела обжалвани и протестирани са актовете по 18 бр.- граждански първа инстанция, 6- частни граждански първа инстанция, 31 бр.-търговски, 16 бр.-НОХД и 19 бр.-ЧНД-първа инстанция. Общо са оспорени актовете по 90 дела, което е 26.47 %.

 

                 Докато през 2016г. имаше намаление на процента на обжалвани или протестирани актове ,то през отчетния период на 2017г. е налице увеличение на този процент.Считам,че обяснение за този увеличен процент е значителния материален интерес по първоинстанционните граждански и търговски дела,както и интересите по НОХД.

                 

                  2.2.Второинстанционни производства

                  

                  От свършените през отчетния период 532 дела обжалвани и протестирани са актовете по: въззивни граждански дела-29, ЧГД-11, ВНОХД-3 и ЧНД-0-общо 43 бр.-8,08%.

                  От свършените през отчетния период на 2016г. 522 дела обжалвани и протестирани са актовете по: въззивни граждански дела-39, ЧГД-11, ВНОХД-5 и ЧНД-2-общо 57 бр.-10,9%.

                  От свършените през 2015г. 539 дела обжалвани и протестирани са актовете по: въззивни граждански дела-52, ЧГД-15, ВНОХД-2 и ЧНД-0-общо 69 бр.-12%.

                  Считам,че намаляването на процента на обжалвани и протестирани съдебни актове е много добра тенденция в случай,че се дължи на постановяване на по-справедливи съдебни актове.

               

                    2.3.Резултати от въззивна и касационна проверка

 

                   Резултатите от въззивната и касационна проверка на актовете, за които има данни до 30.01.18г.  по съдии е следната:

                   -Васил Василев- 9 потвърдени, 5 недопуснати до касационно обжалване,4 отменени 3 в една част потвърдено , в друга отменено и върнато за ново разглеждане;

                   -Анета Петкова – 4 потвърдени, 7 недопуснати до касационно обжалване, 3 отменено изцяло, 1 обезсилено;

                   - Илия Илиев - 7 потвърдени, 3 отменени и върнати  и  5 изменени

              

                    -Диана Маринова - 4 потвърдени, 2 недопуснати до касационно обжалване, 1 отменени изцяло,5 изменени

                   -Светла Стоянова - 7 потвърдени, 7 недопуснати до касационно обжалване, 1 отменени изцяло, 1 обезсилено и 2 изменени

                   -Люлин Лозанов – 6 потвърдени и 2 изменени

                   -Владимир Стоянов-

3 отменено и върнато за ново разглеждане на  първоинстанционния съд;

                   -Валя Младенова - 5 потвърдено , 8 недопуснати до касационно обжалване, 3 отменени изцяло,2 обезсилении и  4 изменени

                    -Габриел Йончев – 4 потвърдени, 8 недопуснати до касационно обжалване,2 отменени изцяло, 1 обезсилено и 3 изменени

                   -Росенка Денова –5 потвърдени, 4 отменени и  4 изменени

                 С оглед резултатите от инстанционната проверка, за които са налице данни, от общо 127 атакувани  акта потвърдени са 57, което е 44,88%.
                 С оглед резултатите от инстанционната проверка, за които са налице данни за 2016г., от общо 125 атакувани  акта потвърдени са 78, което е 62,4%.

                 С оглед резултатите от инстанционната проверка за 2015г., за които са налице данни, от общо 159 атакувани  акта потвърдени са 69, което е 39%.

 

                 3.Извършени проверки от Инспектората към ВСС през периода

 

                 През отчетния период не бяха  извършени проверки от Инспектората към ВСС.

 

               ІV. Обобщена информация за дейността на Районните съдилища от съдебния район.

 

          Във Видински районен съд през 2017 г. са постъпили  общо 5595 бр.дела като от тях 3661 бр. граждански дела и 1934 бр.наказателни. От предходен период са останали несвършени общо 588 бр.дела,от които  341 бр.граждански и 247 бр.наказателни. За отчетния период ВРС е разгледал общо 6186 бр.дела като от тях   4005 бр.граждански дела и 2 181 бр.наказателни дела.

          Във Видински районен съд през 2016 г. са постъпили  общо 4984 бр.дела като от тях 3137 бр. граждански дела и 1847 бр.наказателни. От предходен период са останали несвършени общо 528 бр.дела,от които  347 бр.граждански и 181 бр.наказателни. За отчетния период ВРС е разгледал общо 5 525 бр.дела като от тях   3 497 бр.граждански дела и 2 028 бр.наказателни дела.

 

       Във Видински районен съд през 2015 г. са постъпили  общо 4572 бр.дела като от тях 3093 бр. граждански дела и  1479 бр.наказателни. От предходен период са останали несвършени общо 469 бр.дела от които  288 бр.граждански и 181 бр.наказателни. За отчетния период ВРС е разгледал общо 5047 бр.дела като от тях   3387 бр.граждански дела и 1660 бр.наказателни дела.

          Прави впечатление, че постъплението в РС-Видин се е увеличило с 12,25 % /при 9% увеличение за 2016/ спрямо предходната година, като при гражданските дела се наблюдава увеличение - с 16,70%,а при наказателните  – 4,71%.

             От образуваните граждански дела преобладават тези  по чл.410 и 417 от ГПК, които са 2369 и представляват 64,70 % от всички постъпили граждански дела. За 2016 г. този вид дела са 1868 и представляват 59,54 % от всички постъпили граждански дела. Този вид  дела продължават да са една значителна част от гражданските дела.

               Значително увеличение има в постъпленията при бързите производства – 57 за 2017г. при 36 за 2016 г.  

                При наказателните общ характер дела се наблюдава намаление  на постъплението с 28 бр. дела в сравнение с предходния период, което е 7,2%. Увеличение в постъплението е налице  при административно-наказателните дела със 19 бр. което е 4,5% и е незначително. При частните наказателен характер дела е налице запазване на броя на постъпилите дела 26- през 2017 и при 21 през 2016 г.

 

                В Белоградчишкия районен съд през 2017 г. са постъпили общо 1147 бр.дела като от тях 819 бр.граждански и 328 бр.наказателни. От предходната година са останали несвършени 77 бр.дела, от които 48 бр.граждански и 29 бр.наказателни. През отчетната година този съд е разгледал общо 1224 бр.дела от които 867 бр.граждански и 357 бр.наказателни.     

               В Белоградчишки районен съд през 2016 г. са постъпили общо 885 бр.дела като от тях 587 бр.граждански и 298 бр.наказателни. От предходната година са останали несвършени 72 бр.дела, от които 50 бр.граждански и 22 бр.наказателни. През отчетната година този съд е разгледал общо 957 бр.дела от които 637 бр.граждански и 320 бр.наказателни.                

                В Белоградчишки районен съд през 2015 г. са постъпили общо 867 бр.дела като от тях 580 бр.граждански и 287 бр.наказателни. От предходната година са останали несвършени 71 бр.дела, от които 41 бр.граждански и 30 бр.наказателни. През отчетната година този съд е разгледал общо 938 бр.дела от които 621 бр.граждански и 317 бр.наказателни.          

               

               Постъплението в РС-Белоградчик се е увеличило с 29,60% спрямо предходния период, при  2%  за 2016г. и   при 28 % увеличение за 2015 г. . В сравнение с предходния отчетен период при  гражданските дела е налице значително увеличение на постъплението с 39%, ,при 1,2% за 2016г. спрямо 2015г. При наказателните също е налице също увеличение на постъплението с 10,06% спрямо предходната година. Делата по чл.410 и 417 от ГПК в този съд са 529  и представляват 64 % от всички постъпили граждански дела. През 2016 г. делата по чл.410 и 417 от ГПК са 349  и представляват 59 % от всички постъпили граждански дела. В този съд е налице  увеличение на НОХД-с 25 %.В РС-Белоградчик е налице увеличение при  административно-наказателните дела с 46%, което налага извод за значително увеличена активност на административно-наказващите органи в този регион.

 

          През 2017 г. в Кулски районен съд са постъпили общо 556 бр.дела, като от тях 342 граждански и 214 наказателни. От предходен период са останали несвършени 39 бр.дела като от тях 24 бр. граждански и 15 бр. наказателни или през 2016 г. този съд е разгледал  общо 595 бр.дела от които 366 граждански и 229 бр. наказателни.        

          През 2016 г. в Кулски районен съд са постъпили общо 556 бр.дела, като от тях 297 граждански и 259 наказателни. От предходен период са останали несвършени 25 бр.дела като от тях 15 бр. граждански и 10 бр. наказателни или през 2016 г. този съд е разгледал  общо 581 бр.дела от които 312 граждански и 269 бр. наказателни.              

          През 2015 г. в Кулски районен съд са постъпили общо 452 бр.дела, като от тях 247 граждански и 205 наказателни. От предходен период са останали несвършени 19 бр.дела като от тях 14 бр. граждански и 5 бр. наказателни или през 2015 г. този съд е разгледал  общо 471 бр.дела от които 261 граждански и 210 бр. наказателни.              

           И през 2017 г. е налице запазване на постъплението в РС-Кула.В сравнение с предходния отчетен период при  гражданските дела е налице увеличение на постъплението с 15%, а при наказателните дела намалението с 17%. Делата по чл.410 и 417 от ГПК в този съд са 159  и представляват 46% от всички постъпили граждански дела. За сравнение в предходния отчетен период този процент е бил 40,48%. Интересен факт е, че докато в РС-Видин и РС-Белоградчик делата по чл.410 и 417 от ГПК са съответно по 64%, в РС-Кула те са 46%. Справката  за последните три години показва, че в КРС тези видове дела са значително по-малък процент в сравнение с другите два съда. В този съд е налице увеличение на постъпленията  при    административно-наказателните дела  с 17%,докато при  частните наказателни дела е налице значително  намаление с 38%.

             Анализа на постъпленията в районните съдилища показва, че в сравнение  с предходния отчетен период в КРС е налице запазване на постъпленията.При  другите два съда е налице увеличение на постъпленията  е при БРС-с 29,60% и при ВРС-12,25%.

            През 2017 г. във Видинския районен съд са   свършени общо 5497 бр. дела като от тях 3554 бр.граждански и 1943 наказателни дела. От общо свършените 5497 дела в тримесечния инструктивен срок са свършени общо 4820 бр. дела или  в процентно изражение  88 %.  При гражданските дела този процент е 89,а при  наказателните този процент е 86. За сравнение през предходния отчетен период и при гражданските  и при наказателните този процент е 85.Като положителна тенденция в този съд следва да бъде отчетено увеличението на процента дела решени в срок на фона на значителното увеличение на постъплението при гражданските дела.

           През 2016 г. във Видинския районен съд са   свършени общо 4937 бр. дела като от тях 3156 бр.граждански и 1781 наказателни дела. От общо свършените 4937 дела в тримесечния инструктивен срок са свършени общо 4206 бр. дела или  в процентно изражение  85 %.  И при гражданските  и при наказателните този процент е 85. За сравнение през предходния отчетен период общо процента е 90, а за 2014 г. е 89. Намалението на процента на решените в срок  граждански първоинстанционни дела неминуемо се дължи на промяната в началото на тримесечния срок –от датата на образуване на делото, а не от датата на определението по чл.140 от ГПК.

                 Белоградчишкия районен съд през 2017г. е свършил общо 1107 бр.дела като от тях 805 бр.граждански и 302 бр.наказателни. От общо свършените дела в тримесечен инструктивен срок са свършени 1033 бр.дела  или в процентно изражение 93 %. При наказателните – 280 бр. процента на дела решени в срок е 93, а при гражданските - 753 този процент е 94.

                 Белоградчишкия районен съд през 2016г. е свършил общо 880 бр.дела като от тях 563 бр.граждански и 291 бр.наказателни. От общо свършените дела в тримесечен инструктивен срок са свършени 840 бр.дела  или в процентно изражение 95 %. При наказателните – 277 бр. процента на дела решени в срок е 95, а при гражданските - 563 този процент е 96.

                   Макар и през изминалия отчетен период да има намаление в сравнение с предходния на процента дела решени в тримесечния срок на фона на значителното увеличение на постъпленията, считам че резултатите са много добри.

                  През  отчетния период  на 2017 г.  в РС-Кула съд са свършени общо 535 бр.дела като от тях 312 бр. граждански и 233 бр. наказателни. От общо свършените в тримесечен инструктивен срок са свършени 520 бр.дела или 97 % като от тях граждански  299 бр.дела, при които процента е  96 % и 221 бр. наказателни -99 %.

                През  отчетния период  на 2016 г.  в РС-Кула съд са свършени общо 542 бр.дела като от тях 288 бр. граждански и 254 бр. наказателни. От общо свършените в тримесечен инструктивен срок са свършени 509 бр.дела или 94 % като от тях граждански  259 бр.дела, при които процента е  90 % и 160 бр. наказателни -98 %.

                  Считам,че постигнатия резултат на приключени в срок дела е повече от положителен,за което колегите от КРС заслужават паздравление.

                  За отчетния период на 2017г. по НОХД са сключени следните споразумения:

                  От  свършените в РС-Видин 381 НОХД със споразумение са приключили 230 бр.- 65 %.

                  От  свършените в РС-Белоградчик 91 НОХД със споразумение са приключили 63 бр.-69 %.

                  От  свършените в РС-Кула 37 НОХД със споразумение са приключили 22 бр.-59 %.

                 За отчетния период на 2016г. по НОХД са сключени следните споразумения:

                  От  свършените в РС-Видин 360 НОХД със споразумение са приключили 235 бр.- 65 %.

                  От  свършените в РС-Белоградчик 71 НОХД със споразумение са приключили 52 бр.-67,6 %.

                  От  свършените в РС-Кула 57 НОХД със споразумение са приключили 39 бр.-68,42 %.

                  Анализът на посочените проценти показва, че във всички районни съдилища има запазване на процента, приключили със споразумение,което считам,че е оптималния вариант за приключване на делото.

                  През отчетния период броя на прекратените и върнати за доразследване наказателни дела е както следва:

                  -от  свършените в РС-Видин 381 бр. НОХД,  върнати за доразследване са 17 бр.-4,46 %.

                  -от  свършените в РС-Белоградчик 91 НОХД върнато за доразследване  са 6 дела- 6,59 %.

                  -от  свършените в РС-Кула 37 НОХД върнати за доразследване са  2бр.- 5,40 %.

                 За предходния отчетен период броя на прекратените и върнати за доразследване наказателни дела е както следва:

                  -от  свършените в РС-Видин 360 бр. НОХД,  върнати за доразследване са 14 бр.-3,8 %.

                  -от  свършените в РС-Белоградчик 71 НОХД върнато за доразследване  е 1 дело- 1,4 %.

                  -от  свършените в РС-Кула 57 НОХД върнати за доразследване са  4бр. дела- 7 %.

                  Сравнението на двата периода налага извода, че в РС Кула и Видин е запазен  процента на прекратени и върнати за доразследване дела, а в БРС е увеличен процента. Тенденцията за подържане на тези проценти дела върнати за доразследване  е много добра и е показател за добрата работа на органите на досъдебното производство и прокуратурата.

                  Причините, поради които делата са прекратени и върнати за доразследване могат да бъдат обобщени по следния начин:

                  -противоречия между обстоятелствената част и диспозитива на обвинението

                  -недостатъчна конкретизация на обвинението, с което се нарушава правото на защита на подсъдимия

                  -несъответствие между правната квалификация на деянието при привличането  и обвинителния акт

                   Във връзка с анализиране на причините за прекратяване и връщане за доразследване съм разпоредил копия от актовете на районните съдилища да се изпращат на ОС-Видин. Причините за прекратяване на делата се анализират от заместник-председателя на ВОС Илия Илиев. Считам, че именно благодарение по-добрата работа на прокуратурата и разследващите органи процента на прекратените и върнати за доразследване дела е значително занижен.

                  През отчетния период на 2017г. броят на съдените лица и оправдателни присъди е както следва:

                  От  свършените в РС-Видин 381 НОХД, по които са съдени 445 лица , 406 лица са осъдени, а  за 8 са постановени оправдателни присъди-2,5%.

                  От  свършените в  РС-Белоградчик 91 НОХД, по които са съдени 84 лица, 84 са осъдени , няма оправдателни присъди.

                  От  свършените в РС-Кула 37 НОХД, по които са съдени 46 лица, 43 са осъдени , 3  лица са оправдани-6,52%.

                 Причините поради които са постановени оправдателните присъди са недоказаност на обвинението и в изолирани случаи несъставомерност на деянието.               

                  Анализът на цитираните по-горе данни налага извода, че през отчетния период в сравнение с предишния за трите районни съда значително е намален процента на оправдателните присъди, който е около 1 %.

              

               През 2017 г. средната натовареност по щат на един съдия във Видински районен съд спрямо всичко разгледаните дела е била 42,96 бр.дела /при 38,17 за 2016г./ ,а спрямо всичко свършените 31,65 бр.дела /при 31,65 - за 2016г./.

                  През 2016 г. средната действителната натовареност  на един съдия във Видински районен съд спрямо всичко разгледаните дела е била 44,19 бр.дела /при 41,23 –за 2016г./ ,а спрямо всичко свършените 39,26 бр.дела /при 36,84 -за 2016г./.   

                   В Белоградчишки районен съд през 2017 г. средната натовареност по щат на един съдия спрямо общо разгледаните дела е била 34 бр.д. /при 26,58 за 2016г./ бр.дела, а спрямо всичко свършените 30,75 бр.д. / при 24,44 –за 2016г./

                   В Белоградчишки районен съд през 2017 г. средната действителна натовареност  на един съдия спрямо общо разгледаните дела е била 34 бр.д. /при 26,58 -за 2016г./, а спрямо всичко свършените 30,75 бр.д. /при 24,44 бр.дела- за 2016г./

                   В Кулски районен съд  през 2017 г.средната натовареност на един съдия по щат спрямо общо разгледаните дела е била 24,79 бр.д. /при 24,21 бр.-за 2016г./,а спрямо всичко свършените 22,29 бр.д. /при 22,58 бр.-за 2016г./

               В Кулски районен съд  през 2017 г. средната действителна натовареност на един съдия  спрямо общо разгледаните дела е била 24,79 бр.д. /при 27,67 бр.-за 2016г./ ,а спрямо всичко свършените 22,29 бр.д./ при  25,81 бр.-за 2016г./.

                  Анализа на данните относно действителната натовареност в районните съдилища в съдебния район, както спрямо всичко разгледаните, така и спрямо всичко свършените сочи най-голяма натовареност на РС-Видин-44,19 бр.дела / 39,29 бр.д.,след това РС-Кула-34 бр.дела/ 30,75 бр.дела и БРС-24,79 бр.д. / 22,29 бр.д.

                 През изминалата година в РС-Видин е налице увеличение на действителната натовареност с 2,42 дела на месец спрямо всичко свършени дела, в РС-Белоградчик е налице увеличение с 6,31  дела на месец,което е значително.

                 При  КРС е налице намаление на действителната натовареност с 3,52 дела на месец спрямо всичко свършени дела.

                 Към края на отчетния период  и в трите районни съда всички щатни бройки за съдии са заети.

                  В докладите на председателите на съдилищата не са направени искания за увеличение на щатната численост за съдии.

                 По отношение на броя на обжалваните и протестирани актове през отчетния период резултатите са както следва:

                  От всичко свършени в РС-Видин 5497 дела обжалвани или протестирани са актовете по 600 бр.-10,91 %.

                   От всичко свършени в РС-Белоградчик 1107 дела обжалвани или протестирани са актовете по 94 бр.-8,49%.

                   От всичко свършени в РС-Кула 535 дела обжалвани или протестирани са актовете по 58 бр.-10,84%.

                   По отношение на броя на обжалваните и протестирани актове през предходния период резултатите са както следва:

От всичко свършени в РС-Видин 4937 дела обжалвани или протестирани са актовете по 586 бр.-11,8 %.

                   От всичко свършени в РС-Белоградчик 880 дела обжалвани или протестирани са актовете по 91 бр.-10,3%.

                   От всичко свършени в РС-Кула 542 дела обжалвани или протестирани са актовете по 60 бр.-11%.

                   Сравнението на посочените по-горе резултати налага извода, че през настоящия отчетен период в сравнение с предходния и в трите районни съдилища има намаление на процента на обжалвани или протестирани актове.Надявам се,че намалението на този процент се дължи на постановяването на по-справедливи съдебни актове.

 

            Резултатите от дейността на държавните съдебни изпълнители са както следва:

             В РС-Видин през отчетния период са образувани 677 дела, а за 2016г. са образувани 545. Общо на разглеждане са били 4018 дела. През отчетния период са прекратени 596 дела, от които 283 поради ефективно изпълнение и 313 по други причини. В края на отчетния период са останали несвършени 3407 дела.Събраните суми през отчетния период са 1 734 187лв. ,при 1 002 640 лева за 2016г. и  при 1 577 607 лв. за 2015 г.Към началото на отчетния период размера на несъбраните вземания е 78 334 676,80лв. , през същия са постъпили дела за общо 3 164 746,31 лв. и  в края на периода са останали вземания за 77 734 288,79 лв. Налице е значително увеличение на размера на  събраните суми,което се дължи както на попълването на щата на съдебните изпълнители в РС-Видин ,така и на по- голямата активност на същите.

             В РС-Белоградчик през отчетния период са образувани 39 дела,а от предходните периоди са останали несвършени 383 дела.Общо на разглеждане са били 442 дела. През отчетния период са прекратени 60 дела, от които 18 поради ефективно изпълнение и 42 по други причини.  В края на отчетния период са останали несвършени 354 дела. Събраните суми през отчетния период са 67 320лв.Към началото на отчетния период размера на несъбраните вземания е 2 041 727лв. , през същия са постъпили дела за общо 1 157 050лв. ,а  в края на периода са останали вземания за 2 646753 лв. Тези данни разкриват тенденция на намаление на несъбраните суми към края на отчетния период в сравнение с предходните два.

             В РС-Кула през отчетния период са образувани 39 дела, а останали несвършени от предходен период са 236 бр. дела. Общо на разглеждане са били 275 дела. През отчетния период са прекратени 62 дела.,от които 11 поради ефективно изпълнение и 51 по други причини. В края на отчетния период са останали несвършени 212 дела. Събраните суми през отчетния период са 27905 лв. Значителното намаление на събраните суми , налага извода за влошаване на работата на  държавния съдебен изпълнител периодично командирован в КРС. Към началото на отчетния период размера на несъбраните вземания е 8 215 508 лв., през същия са постъпили дела за общо 4 305 455лв. и  в края на периода са останали вземания за 12 520 963 лв.

         Въпреки неголемия размер на събраните суми по изпълнителните дела в РС-Кула и РС-Белоградчик считам,че работата на съдебните изпълнители в тези съдилища може да бъде квалифицирана като добра.Следва да се има предвид ,че работата на съдебните изпълнители е в пряка зависимост от икономическата конюнктура в съответния район,която за съжаление в тези два района не е добра.

         V.Справка за индивидуалната натовареност на съдиите от ОС-Видин

         Индивидуалната натовареност на съдиите от ОС-Видин е както следва:

 

         V.I.Граждански съдии:

       -Васил Василев-115,62

       -Анета Петкова-103,09

       -Диана Маринова-81,73

       -Светла Стоянова-82,20

       -Валя Младенова-84,36

       -Габриел Йончев-92,24

 

         V.II.Наказателни съдии:

        -Илия Илиев-130,36

        -Росенка Денова-127,46

        -Люлин Лозанов-116,76

        -Владимир Стоянов-22,35 /Съдия Владимир Стоянов през цялата 2017г. е разглеждал НОХД №275 от 2016г. /делото за взрива в с.Горни лом/ ,поради което с решение на общото събрание на съдиите от 2016г. е освободен от разглеждането на дела. Разпределените  10 дела,които са отразени като натовареност са от дежурството му по време на съдебната ваканция./

 

          Считам,че така отразената индивидуална натовареност не отговаря на действителната такава.В изработената методика с еднакви или приблизително еднакви  коефициенти са определени дела несравними по между си като правна и фактическа сложност и като време за обработка на делото.

           Считам,че част от коефициентите следва да бъдат преосмислени като същите бъдат съобразени с действителната  правна  сложност на делото  и времето необходимо за обработката му,включително и в закрито заседание.

           В настоящия си вариант използваната програма предизвиква единствено отрицателни емоции между колегите,което не влияе добре на работата.

 

             VI.Дадени разрешения за използване на СРС

 

             През отчетния период са постъпили 35 искания за прилагане на СРС и 8 искания за продължение. Общо са дадени 43 разрешения. Исканията на органите-заявители са изключително добре мотивирани. За отчетния период има  постановен един частичен отказ.                                                                         

        За сравнение през 2016г. са  постъпили 21 искания за прилагане на СРС и 3 искания за продължение. Общо са дадени 24 разрешения.                

             През 2015г. са  постъпили 10 искания за прилагане на СРС и 6 искания за продължение. Общо са дадени 16 разрешения.

             Съпоставката на дадените първоначални разрешения с предходната година налага извода, че през изминалата година е налице  увеличение с 66%  на броя на направените искания.

              По дадените 35 първоначални разрешения по данни към 27.02.18г. са изготвени и получени 4 ВДС-ва, което е 11%.

              За сравнение през 2016г. по дадените 21 първоначални разрешения са изготвени и получени 3 ВДС-ва, което е 14%.

              За сравнение през 2015г. по дадените 10 първоначални разрешения са изготвени и получени 2 ВДС-ва, което е 20%.

              Макар,че процента на изготвените ВДС-си е над средния за страната, намаляването през годините на този показател е  притеснително.В тази връзка следва да се засили взискателността към органите заявители при мотивиране на исканията.

 

                I.Сграден фонд и техническа обезпеченост 

 

                Считам,че сградата,в която се помещава ОС-Видин и РС-Видин  задоволява необходимостта от помещения.

                Считам, че следва да се прецени доколко е целесъобразно да продължи да се ползва сградата в  настоящия й обем.Повече от наложително е да бъде извършен ремонт на коридорите и стълбищата и освежаване на останалите помещения.

                През отчетния период беше закупена значителен брой компютърна техника,поради което считам,че на този етап нямаме необходимост от нова.

                От началото на 2017г. ОС-Видин излезе на свободния пазар за електроенергия,което  доведе  до по-добро отопление при по-нисък разход.

               

               VIII. Медийна политика

 

             През изминалата година продължи наложената през годините практика след годишното събрание за запознаване с доклада председателя на ОС-Видин за провежда среща с журналисти за запознаване с постигнатите резултати.

             Продължава практиката на сайта на съда в Интернет да се публикуват съдебните актове или резюме от съдебното заседание по общественозначими дела.

             На сайтовете на съдилищата ежемесечно се публикуват изготвените справки за дейността на съдиите през предходния  месец и с натрупване от началото на годината.

             Във връзка с липсата на достатъчно достоверна информация за дейността на съдилищата в медииното пространство,считам,че следва да се предвиди в щата на окръжните съдилища медиен експерт.

 

               IX.Предложения за законодателни промени

 

                По отношение на организацията на работа считам,че следва да бъдат извършени следните законодателни промени:

                1.Считам,че следва да бъде променено законодателството задължаващо преводачите,чиито услуги се използват в съда да бъдат самоосигуряващи се лица.Това задължение отблъсква евентуалните кандидати за съдебни преводачи,поради което поне в нашия съдебен район няма интерес от включване в списъка.Следва да се има предвид,че работата на съдебния преводач е спорадична и същият не реализира постоянни доходи от същата. Този проблем ,съчетан с липсата на преводачи по редки езици, създава значителни затруднения в работата на органите на досъдебното производство и на съда.

      2.Макар,че  касае само на председателите на окръжните и административни съдилища и окръжния прокурор искам да посоча като проблем тромаватапроцедура по чл.398 и сл. от ЗСВ за утвърждаване на списъците на вещите лица.Считам,че в тази насока следва да бъде извършена законодателна промяна катоутвърждаването на списъците бъде възложено или на посочените председатели и окръжния прокурор или на общо събрание на двата съда и окръжнапрокуратура.Считам,че съдиите и прокурорите от съдебния окръг са най-заинтересовани от наличието в списъците на компетентни вещи лица.Настоящатапроцедура  за формиране на комисията по чл.401,ал.1 от ЗСВ е изключително психическо изпитание за председателите на окръжните и административнисъдилища и окръжния прокурор,които са и най-ниско стоящите в йерархията членове на комисията.Следва да се преосмисли необходимостта от публикуване насписъците в „Държавен вестник чрез министъра на правосъдието.Считам,че е достатъчно списъците да се публикуват на страниците на съдилищата  и ВСС в Интернет.

3.Друг основен проблем-единствения в нашия съдебен окръг съдебен лекар е работещ пенсионер.Въпреки изключителната й  отзивчивост , същата не е в състояние да покрие  потребностите  на четирите съда и на органите на досъдебното производство.Често се налага да бъде изчаквана за съдебно заседание или въобще да не дойде,поради внезапно възникнала необходимост от присъствието й на друго място.Многократно  се   налага като съдебен лекар да бъде използван лекаря от Монтана,което освен,че забавя производството, води и до оскъпяване на същото.Тъй като ми е известно,че проблеми с недостига на съдебни лекари има и в други съдебни окръзи предлагам да се мисли в насока за назначаване на съдебен лекар към определен орган на съдебната власт. Разбирам,че последното звучи доста екзотично,но е очевидна невъзможността на здравната ни система да се справи с проблема,който засяга основно нас.

4.Във връзка с посоченото от мен в т.I.3 /относно юридическите лица с нестопанска цел/ и  конкретни казуси от практиката на съда считам,че е налице необходимост от законодателна промяна недопускаща регистрация на юридическите лица с нестопанска цел,а и на търговци на  несъществуващи реално адреси.В тази връзка може да бъде взаимствана практиката на общините и паспортните служби при промяна на постоянния и настоящ адрес на българските граждани.

   

              X.Насоки за подобряване на работата

               1.По отношение на съдиите:

          -повишаване на правната квалификация чрез участие в семинарите организирани от НИП.

          -следва да бъде увеличен броя на  организираните  квалификационни мероприятия на местно ниво

          -следва да се увеличи участието на колеги в семинарите организирани от съседните окръжни съдилища.Въпреки интересните теми,които се предлагат интереса на колегите към това обучение е незначителен.

          -повишаване на съзнателността и контрола за срочното обработване на ежедневните доклади особено при колегите от РС-Видин

          -недопускането на просрочия при постановяване на съдебните актове.Макар и редки все още са налице случаи на просрочени съдебни актове.В тази връзка от началото на 2015г. в съдилищата от съдебния окръг е създаден регистър на просрочените съдебни актове по съдии.В този регистър ще бъдат поставяни всички просрочени съдебни актове с отбелязване на датата, до която е следвало да бъде постановен акта и датата на обявяване на същия. Регистъра ще бъде на разположение при атестирането на колегите.

          -считам,че следва да бъде преодолян формализма при докладите по първоинстанционните дела и същите да отговарят в по-голяма степен на разпоредбата на чл.146 от ГПК.

          -следва да се засили взискателността при произнасянето по  исканията за допускането на доказателства от страните,които искания не са направени своевременно

          -следва да се повиши качеството на мотивите по съдебните актове. Някой колеги считат,че е достатъчно да постановят на законосъобразен диспозитив на съдебния акт и не отделят необходимото внимание на мотивите на същия.

          -във връзка с наличието на информация за причините за отводите по делата беше създаден регистър на отводите.В този регистър ще бъдат поставяни всички определения за отводи по делата, като периодично ще бъде обобщавани причините за отводите.

               -от началото на 2015г. в ОС-Видин беше създаден регистър на регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно производството поделото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските нарешението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата.Посочения регистър е на разположение при атестирането на колегите.

            2.По отношение на деловодителите

            -считам,че  в работата на гражданското  деловодство е налице значително подобрение,което следва да продължава.Във връзка с измененията на ГПК от есента на 2017г. следва да се обърне особено внимание на броенето на процесуалните срокове.

            -считам,че значими проблеми в работата на наказателното деловодство не съществуват

           3.По отношение на призовкарите

            Считам,че работата на призовкарите е на много добро ниво , поради което на настоящия етап сериозни проблеми в тяхната работа не съществуват.

            Във връзка измененията на ГПК от есента на 2017г. във връзка с призоваването, на призовкарите  беше проведено обучение.Колегите от РС-Кула изготвиха обучителни материали във връзка с призоваването,които бяха изпратени на кметовете и кметските наместници от областта.

            4.По отношение на районните съдилища от съдебния окръг

            Във връзка с подобряване на работата на съдилищата и прилагане на утвърдени по-добри практики считам, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл.86,ал.1,т.6 от ЗСВ и да бъдат извършвани тематични проверки от председателя на ВОС или/и определени от него съдии.

           Следва да бъде повишена ролята на общото събрание на съдиите от окръжния съд при  анализиране и обобщаване практиката на окръжния съд и на районните съдилища в неговия съдебен район. В тази връзка считам,че административните ръководители на  районните съдилища  и на ОС-Видин следва да проявяват по-голяма активност при сезирането на общото събрание със спорни въпроси.

            XI.Предложения за кадрови промени

            Считам,че щата за съдебни служители е оптимален и не се нуждае от корекции.

            Считам,че по щатовете на окръжните съдилища следва да бъде предвидена щатна бройка за „връзки с обществеността“,необходимостта,от която не е необходимо да обосновавам.

            Считам,че следва да бъде обявен конкурс за вакантната бройка в съда за „младши съдия“.Понастоящем Видинският окръжен съд, в количественоотношение, няма необходимата кадрова обезпеченост за нормална работа и за осъществяване на функцията му като второинстанционен съд. Още по- остро сеизразява проблема при случаи на наложително продължително отсъствие на съдия от състава на ВОС. Докато за гражданските“ съдии може да са приеме, чеброят им /6бр./ е в необходимия минимум за нормална работа на отделението, то за наказателното отделение, това не е така. Неоправдано малката щатна численост/4бр./ е пречка за формиране на два наказателни състава. Реално е налице един наказателен състав. От четиримата наказателни съдии, един съдия,по решение наобщото събрание то съдиите и  със заповед на председателя на ВОС, е освободен от разпределението и разглеждането на други дела, тъй като е съдия- докладчикпо първоинстанционно НОХД, значително по тежест и обем /делото за взрива в с.Горни лом/, по което се очертава дълъг по време процес. При това положение, наличието на единствен въззивен наказателен състав обезсмисля разпределението по случаен принцип на въззивни дела, а малкия брой на наказателни съдии и необходимостта от спазване на процесуалните изисквания /най- вече когато предишно произнасяне е пречка за участие на наказателен съдия/, налага все повеченаказателни дела, да бъдат разглеждани с участие на граждански съдии или изключително от граждански съдии. Крайно неудачно е да се ангажират перманентно, съдиите от гражданско отделение с разглеждане на наказателни дела и съответно съдиите от наказателно отделение с разглеждане на граждански дела, с огледсамоцелно уравняване между съдиите на бройките разгледани дела. Безспорно е, че бройката на делата, сама по себе си, не е меродавен критерии за натовареност.Неоправдано малкия брой на съдиите в Окръжен съд- Видин, създава пречки за профилираното разглеждане на дела по отделения, което определено не е в интересна качеството на правораздаването, не е в полза на обществото и не спомага за укрепване на авторитета на съдебната власт. Освен това, посоченото размиване в профилирането, е в разрез със съвременните тенденции в правораздаването, доброто качество на което се обезпечава с висококвалифицирани съдийски кадри, с опит и специализирани по материя. В тази насока е и тенденцията в европейските страни да се създават съдилища, които в рамките на единна съдебна система, саспециализирани по материя. Правораздаването в цивилизованите страни на съвременния свят е несъвместимо с отживелицата „специалист по всичко“.

          Юрисдикцията на ВОС се простира върху регион със специфично географското разположение, респ. граничи с две държави, като едната граница е външна заЕвропейския  съюз. Това е предпоставка за завишен брой на производства по ЗЕЕЗА, които се разглеждат от ВОС, тъй като исканите лица обикновено се задържатпри осъществяване на контрола на ГКПП,които при нас са 4 броя. Броя и регламентираните кратки срокове за протичане на производствата по цитирания закон, наред с ангажираността на наказателните съдии по другите им дела, налага продължителен и почти всекидневен престои на тези магистрати в съдебната зала.

          Освен гореизложеното следва да се има предвид,че ВСС обяви за попълване на последния конкурс свободни места за „младши съдии“ свободни бройки в съдилища със значително по-ниска от нашата натовареност.Обяснението,че евентуално назначения при нас младши съдия впоследствие няма къде да бъде назначен в съдебния окръг не може да бъде аргумент,поради това,че от младшите съдии работили в ОС-Видин в последните дванадесет години, само един е назначен в нашия съдебен окръг.

          В заключение считам,че работата на ВОС и районните съдилища от съдебния окръг през отчетната година може да се квалифицира като много добра. Мисля,че всеки от нас трябва сериозно да работи  за повишаване на своята квалификация и за издигане на професионализма в работата си, а съвкупността от тези усилия несъмнено ще издигне още и нивото на нашите съдилища. Считам, че проблемите, които  съществуват могат да бъдат отстранени с общите усилия на съдиите и съдебните служители.

               

                гр.Видин

28.02.2018г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                          / Васил Василев /