Отчет за работата с натрупване 05.2018
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 Нак. Дела А2 Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над  3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Частни Фирмени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр.дела Нак.дела С1 Гр.дела Нак.дела С2 С1+С2=C3
В. Василев       9 10 10 0 0 0 7 2 38 30 9 39 6 0 6 45 86,67% 13,33%  
Ан. Петкова       8 14 9 0 0 1 5 2 39 24 7 31 7 0 7 38 81,58% 18,42%  
В. Младенова       14 13 9 0 0 0 6 2 44 16 8 24 6 0 6 30 80,00% 20,00%  
Д. Маринова       11 12 9 0 1 0 2 0 35 25 2 27 4 0 4 31 87,10% 12,90%  
Св. Стоянова       9 14 6 0 0 0 5 1 35 34 6 40 5 0 5 45 88,89% 11,11%  
Г. Йончев       11 14 8 0 0 0 5 2 40 26 6 32 4 0 4 36 88,89% 11,11%  
Ил. Илиев       0 0 0 0 7 11 11 10 39 0 31 31 0 0 0 31 100,00% 0,00%  
Вл. Стоянов       0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 3 3 0 0 0 3 100,00% 0,00%  
Л. Лозанов       0 0 0 0 3 9 11 10 33 0 31 31 0 1 1 32 96,88% 3,13%  
Р. Денова       0 0 0 0 2 9 8 9 28 0 23 23 0 4 4 27 85,19% 14,81%  
ОБЩО       62 77 51 0 13 34 60 38 335 155 126 281 32 5 37 318 88,36% 11,64% 0