НОХД № 81-2016

           П Р О Т О К О Л

                          Гр.Видин, 25.05.2017 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание на двадесет и пети май 2017 год. в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Л.

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Е.В.

                                2.Л.Н.

 

При участието на секретар А.А.

и прокурора:М.К. сложи за разглеждане

НОХ дело № 81 по описа за 2016 год. докладвано

от съдията Л.Л.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът К..

ПОДСЪДИМИЯТ К.К.К. – се явява лично.

ПОДСЪДИМИЯТ К.К.К. – Получил съм препис от обвинителния акт, призовка по делото и разпореждане за насрочване на делото преди повече от 7 дена.

Видно от призовката на подсъдимия, Съдът констатира, че подсъдимия е призован редовно, като призовката, ведно с препис от обвинителния акт и разпореждане за насрочване делото на 04.04.2017г., т.е. преди повече от 7 дена.

В залата се намира адвокат Е.Г. посочен от председателя на АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия К..

ПОДСЪДИМИЯТ К. – Желая адвокат Г. да ме защитава по това дело.

Съдът

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

Назначава адвокат Е.Г. за служебен защитник на подсъдимия К.К. по настоящото дело.

На страните се разясниха правата по чл.274 и 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Господин съдия, освен искането за разглеждане на делото по реда на глава ХХIХ от НПК, респ. за решаване на делото със споразумение, нямам искания по чл.274 и 275 от НПК. Да се даде ход на делото. С адвокат Г. и подсъдимия К. постигнахме споразумение което съдържа съгласие, съобразно чл.381, ал.5 от НПК и което Ви предлагаме за одобрение. Споразумението е в следния смисъл:

К.К.К. да бъде признат за ВИНОВЕН в това, че:

На 27.12.2016г. в землището на с.А. общ.Димово, обл.Видин в местността “П.” в съучастие с неизвестно лице, като съизвършител не по законоустановения ред, в нарушение на чл.147 от Закона за културното наследство, извършвал изкопни работи в охранителната зона на недвижима културна ценност Античен град „Р.“, чрез използване на технически средства –права лопата, обикновена лопата и кирка направил изкоп с овална форма и размери – височина от 0.7м. до 1м; ширина – около 1.4м. и дължина – около 1.6м. с прясно изкопана пръст, фрагменти от строителна и битова керамика и ломени варовикови камъни-

Престъпление по чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2, предл.2-ро, във вр.с чл.20, ал.2

С оглед предвиденото в чл.277а, ал.3 от НК наказание и предвид разпоредбата на 384, ал.1 във вр. с чл.381, ал.5, т.2 от НПК, страните се съгласиха на подсъдимия К.К.К., да бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 години, считано от влизане на споразумението в сила, на основание чл.66, ал.1 от НК. Следва да се приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК.

Подсъдимия К.К.К. е съгласен да заплати по сметка на ОД на МВР-Видин разноските по делото в размер на 96.14 лева.

Веществените доказателства 1 бр.права лопата, 1бр.обикновена лопата и 1бр.кирка, следва да бъдат отнети в полза на Държавата, съобразно чл.53, ал.1, б. „а“ от НК.

Веществените доказателства 4бр.предмети с монетовидна форма, 2бр.предмети с неправилна кръговидна форма, 1бр.силно корозирал предмет, с разделение в единия край и 1бр.предмет с неправилна трапецовидна форма, сиво-бежов цвят., следва да бъдат отнети в полза на Държавата, съобразно чл.53, ал.2, б. „а“ от НК.

 

АДВ. Г. – Нямам искания за доказателства и отводи. Моля да се даде ход на делото. Действително с представителя на ОП – Видин постигнахме и споразумение, което Прокурора представи точно и в пълнота пред Вас и моля да го одобрите.

 

Подсъдимия К.К.К. - Нямам искания за доказателства и отводи. Моля да се даде ход на делото. Искам да сключа споразумение с Прокурора, което той представи пред Вас, съгласен съм изцяло с него.

 

СЪДЪТ намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

       

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

         СНЕМА самоличността на подсъдимия както следва:

К.К.К., роден на ***г***, обл.Видин, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, не осъждан, ЕГН **********.

На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.4 от НПК, Съдът запитва подсъдимия К.К.К., разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласни ли е с тях и доброволно ли ще подпише споразумението.

      Подсъдимия К.К.К. – Заявявам пред Съда, че разбирам обвинението, признавам се за виновен по обвинението, разбирам последиците от споразумението, а именно: след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл.382 от НПК е окончателно и съгласно чл.383, ал.1 от НПК има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с последиците от споразумението и доброволно ще подпиша споразумението. Съгласен съм да заплатя разноските от ДП по делото в размер на 96,14 лева.

        Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

        Моля да одобрите споразумението.

 

        На основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК

 

        СЪДЪТ

                                 О П Р Е Д Е Л И:

       

ДА СЕ ВПИШЕ в протокола окончателното споразумение.

        ВПИСВА в протокола окончателното споразумение:

        К.К.К. да бъде признат за ВИНОВЕН в това, че:

        На 27.12.2016г. в землището на с.А., общ.Димово, обл.Видин в местността “П.” в съучастие с неизвестно лице, като съизвършител не по законоустановения ред, в нарушение на чл.147 от Закона за културното наследство, извършвал изкопни работи в охранителната зона на недвижима културна ценност Античен град „Р.“, чрез използване на технически средства –права лопата, обикновена лопата и кирка направил изкоп с овална форма и размери – височина от 0.7м. до 1м; ширина – около 1.4м. и дължина – около 1.6м. с прясно изкопана пръст, фрагменти от строителна и битова керамика и ломени варовикови камъни-

Престъпление по чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2, предл.2-ро, във вр.с чл.20, ал.2

С оглед предвиденото в чл.277а, ал.3 от НК наказание и предвид разпоредбата на 384, ал.1 във вр. с чл.381, ал.5, т.2 от НПК, страните се съгласиха на подсъдимия К.К.К., да бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3 години, считано от влизане на споразумението в сила, на основание чл.66, ал.1 от НК. Следва да се приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК.

Подсъдимия К. К.К. е съгласен да заплати по сметка на ОД на МВР-Видин разноските по делото в размер на 96.14 лева.

Веществените доказателства 1 бр.права лопата, 1бр.обикновена лопата и 1бр.кирка, следва да бъдат отнети в полза на Държавата, съобразно чл.53, ал.1, б. „а“ от НК.

Веществените доказателства 4бр.предмети с монетовидна форма, 2бр.предмети с неправилна кръговидна форма, 1бр.силно корозирал предмет, с разделение в единия край и 1бр.предмет с неправилна трапецовидна форма, сиво-бежов цвят., следва да бъдат отнети в полза на Държавата, съобразно чл.53, ал.2, б. „а“ от НК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   С П О Р А З У М Е Л И СЕ:

 

 

 

 

 

     ПРОКУРОР:                                               ЗАЩИТНИК:

   / М.К./                              /Адв.Е.Г./

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                                          

       / К.К.К./  

 

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение, визирано по-горе и доброволно подписано от страните по делото не противоречи на закона и морала, за което и при условията на чл.384, ал.1 е 3 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

 

                                          ОПРЕДЕЛИ:

    

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните – от една страна прокурорът от Окръжна прокуратура-Видин М.К. и от друга – подсъдимият К.К.К. и неговият защитник адвокат Е.Г., по силата на което:

 

           ПРИЗНАВА подсъдимият К.К.К., роден на ***г***, обл.Видин, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, не осъждан с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 27.12.2016г. в землището на с.А., общ.Димово, обл.Видин в местността “П.” в съучастие с неизвестно лице, като съизвършител не по законоустановения ред, в нарушение на чл.147 от Закона за културното наследство, извършвал изкопни работи в охранителната зона на недвижима културна ценност Античен град „Р.“, чрез използване на технически средства –права лопата, обикновена лопата и кирка направил изкоп с овална форма и размери – височина от 0.7м. до 1м; ширина – около 1.4м. и дължина – около 1.6м. с прясно изкопана пръст, фрагменти от строителна и битова керамика и ломени варовикови камъни, поради което и на основание чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2, предл.2-ро, във вр.с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл. 384, ал.1 във вр. с чл.381, ал.4 от НПК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимия К.К.К., като му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца.                                            

На основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, считано от влизане на споразумението в сила.

ОСЪЖДА подсъдимият К.К.К., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР-Видин разноските по делото в размер на 96.14 лева.

 

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства 1 бр.права лопата, 1бр.обикновена лопата и 1бр.кирка, съобразно чл.53, ал.1, б. „а“ от НК.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства 4бр.предмети с монетовидна форма, 2бр.предмети с неправилна кръговидна форма, 1бр.силно корозирал предмет, с разделение в единия край и 1бр.предмет с неправилна трапецовидна форма, сиво-бежов цвят., съобразно чл.53, ал.2, б. „а“ от НК.

       

 

        На основание чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №81/2017г., по описа на Видински окръжен съд.

 

На основание чл.384, ал.1във вр. с чл.382, ал.9 от НПК, определението е окончателно.

                                  

                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                     2.

 

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 09.30 ч. до 10.30 ч.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което се закри в 10.30ч.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                    

                                                              

 

                                                     СЕКРЕТАР: