ВГРД № 154-2018

Решение по Гражданско дело 154/2018г.

 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е № 93

 

ВОС       гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на тридесет и първи май

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д** М**

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. Св** С**

  1. Г** Й**

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия Св** С**   гр . дело № 154 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба,подадена от „Е**-Т**“ЕООД-гр.В** против действията на ЧСИ В**Т** по извършено разпределение на суми от 19.03.2018г. по изп.д. №20117240401029.

Оплакванията в жалбата са относно разпределената сума от 29 222,92лв. като жалбоподателят твърдят,че ЧСИ неправилно е разпределил сумата от 27 060,86лв. на ТД на НАП на основание чл.136,т.6 ЗЗД.Според него вземането на ТД на НАП не е привилигировано ,тъй като се касае за вземане от наложена глоба от ДФ“З**“, а не публично държавно вземане.

Моли съда да отмени атакуваното разпределение от 19.03.18г. и постанови да се извърши ново разпределение на сумите по реда на чл.460 ГПК.

НАП ТДД В.Търново-офис В**-уведомени не са взели становище по жалбата.

Длъжникът-Общ. Д**-уведомени с известие обратна разписка-не са взели становище по жалбата.По делото е постъпило писмо от Общ. Д** до ЧСИ В. Т**,с което общината уведомява,че е наложен запор върху всички местни приходи и сметки на общината със запорно съобщение №10361/17.10.17г. и е образувано изп. дело за неплатени от общината публични вземания към НАП в размер на 2 103 825,97лв.Според кмета на общината това е корекция във връзка с проект на Общ. Д**,а не е данъчно задължение.Смята,че задълженията към НАП са в размер на 8 000лв.-неплатено ДДС за м. март 2018г.

ЧСИ В.Т** е изложила мотиви по обжалваните действия- чл.436,ал.3 ГПК.Твърди,че в удостоверението на НАП ТДД-В**Т** ясно е посочено кои сума от какво вземане произтичат ,включително и дължимата глоба .Счита,че при направеното разпределение стриктно е спазила правилата на чл.136 ЗЗД и чл.460-461 ГПК,поради което следва да бъдат оставени в сила.

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по жалбата съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Изпълнително дело №20117240401029 е образувано по молба на взискателя „Е**-Т**“ЕООД-гр.В** на основание изпълнителни листове, издадени от БРС и ВОС в полза на взискателя срещу длъжника Общ. Д** и е с предмет - парични вземания, описани подробно в изпълнителните листове.

Изпълнението по делото е насочено срещу банковите сметки на длъжника като е наложен запор.След постъпили суми по запорираната смекта на длъжника е направено разпределение от ЧСИ,като преди това ЧСИ е изпратил уведомление по чл.191,ал.3 ДОПК до НАП-В.Т**-офис В** за установяване наличие на публични вземания срещу длъжника и наложени обезпечителни мерки и принудително изпълнение в тази връзка.НАП са изпратили удостоверение до ЧСИ,с което уведомяват за задължение на Общ. Д** в размер на 2 117 134,06лв. и след изискана подробна информация за произхода на задължението са посочили,че задълженията към Универсален пенсионен фонд са общо в размер на 1 418,75лв.,по Акт за установяване на публично вземане са в размер на 2 127 195,14лв. иза наложена глоба са в размер на 72,61лв. или общо задължения в размер на 2 128 613,89лв.

При тези данни ЧСИ В.Т** е направила разпределение на постъпилата по сметката на длъжника сума в размер на 29 222,92лв. на основание чл.460 от ГПК и чл.136 от ЗЗД като:

1.Сумата 1 291,50лв. са разпределени за „Е**-Т**“ЕООД-платени такси в изпълнителното производство и 171,70лв.-неплатени авансово такси по делото в полза на ЧСИ.

  1. Сумата 27 060,86лв.са разпределени в полза на НАП ТДД офис В** за погасяване на публични вземания на длъжника и 698,86лв-т.26 ТТР ЗЧСИ върху събраното вземане.

                           При тези данни съдът достигна до следните изводи:

                        Жалбата е подадена в срок /разпределението е предявено на 19.03.2018г. ,а жалбата е подадена на 20.03.2018г. в предвидения от чл.462, ал.2 от ГПК тридневен срок/, от легитимирано лице - първоначалния взискател по изпълнението, поради което жалбата се явява допустима, а разгледана по същество неоснователна, поради следното:

От данните по делото не се установиха твърденията на жалбоподателя,че не е налице публично държавно вземане,което да есе ползва с привилегията на чл.136,т.6 ЗЗД,тъй като заявеното от НАП вземане е глоба/санкция/ по проект на Общ. Д** с ДФ З**.Напротив в удостоверението на НАП-В**Т**-офис В** точно е посочено размера и основанието на всяко от вземанията и начислената глоба е в размер на 72,61лв.,а останалите суми са в размер на 1 418,75лв. към Универсален пенсионен фонд и по Акт за установяване на публично вземане в размер на 2 127 195,14лв.Безспорно последните две суми са публично вземане на държавата и се ползват с привилегията за предпочтително удовлетворение –чл.136,т.6 ЗЗД.

Сумата от 1 418,75лв. не се оспорва от жалбоподателя,че съставлява публично вземане,но е налице такова оспорване за сумата от 2 127 195,14лв.В подаденото от НАП удостоверение изрично е отбелязано,че произхода на това задължение е Акт за установяване на публично вземане ,поради което спорването от страна на жалбоподателя остава неоснователно и недоказано.В писмото на Общ. Д** до ЧСИ В. Т** също се съобщава,че е наложен запор върху всички местни приходи и сметки на общината със запорно съобщение №10361/17.10.17г. и е образувано изп. дело за неплатени от общината публични вземания към НАП в размер на 2 103 825,97лв.Независимо,че според кмета на общината това е корекция във връзка с проект на Общ. Д**,а не е данъчно задължение,то в образуваното от НАП изп. производство вземането е с произход публични вземания.

При това положение настоящият състав на съда достигна до извода,че ЧСИ В.Т** е направила правилно разпределение на сумата по сметката на длъжника като е изпълнила процедурата по чл.458 ГПК и е приложила разпоредбите на чл.460 ГПк във вр. с чл.136,т.6 ЗЗД,за което

 

Р     Е     Ш     И     :

ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ В**Т** по извършено разпределение на суми от 19.03.2018г. по изп.д. №20117240401029.

Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                         2.