ГР.Д. № 160-2018

Определение по Гражданско дело 160/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-23

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

в закрито заседание на тридесети май    две хиляди и   осемнадесета  година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.              

                                       ЧЛЕНОВЕ:

при секретаря                                и с участието на

прокурора                           изслуша докладваното

от съдията М.

Търговско дело № 160по описа за 2018година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

          Производството по делото е образувано по исковата молба на“Б. Д.“ЕАД,гр.С.,против Ц.Л.В.,***,с цена на исковете 26 211.45 лв.главница и мораторни лихви.

Съдът констатира,че с исковата молба са предявени обективно съединени няколко иска,като цената на всеки от тях не надхвърля 25 000 лв.В случая и съгласно трайно установената съдебна практика,при обективно съединяване на искове,за родовата подсъдност е от значение цената на отделните искове,а не техния сбор,поради което делото е подсъдно на Видинския районен съд по правилата на чл.103 от ГПК.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

          Прекратява производството по т.д.№160/20128г. по описа на Видински окръжен съд,като изпраща делото по компетентност за разглеждане от Видинския районен съд.

          Определението не подлежи на обжалване.

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: