ГР.Д. № 115-2018

Решение по Гражданско дело 115/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22

 

Гр.В**, 29.05.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС гражданска колегия в закрито заседание на двадесет и девети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: АН**П**

                                  Членове:

при секретаря                                и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията П** гр.дело № 115 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:  

       Производството е по реда на Глава XXI - "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс, вр. с чл. 25 от ЗТР.

             Обжалва се отказ на длъжностно лице от АВ, постановен на 11.04.2018 г. по заявление за първоначална регистрация на ЕООД ”Д** К**”- гр. В**. Основание за отказа е несъответствие между наименованието на дружеството, което се иска да бъде регистрирано в това, посочено в част от представените и изискващи се според закона документи.

                Жалбата е подадена в законния срок от пълномощник на лицето, избрано за управител на дружеството с оплаквания за незаконосъобразност на отказа. Твърди се, че разминаването в наименованията се дължи на техническа грешка при изписване на наименованието. Представят се нов, заверени препис от декларация-съгласие за поемане на управлението и образец от подписа на управителя.                             

                Искането е да бъде отменен обжалвания отказ, като съдът укаже на длъжностното лице от Агенция по вписванията да извърши исканото вписване на дружеството                                  

                Жалбата е основателна.

                Към заявлението, по което е постановен обжалвания отказ действително са приложени документи, изискващи се според закона, в които наименованието на дружеството не отговаря на това, което се иска да бъде регистрирано. Става дума за декларацията-съгласие за поемане на управлението на дружеството, съдържаща и образеца от подписа на представителя. В тях се чете наименованието „Д***К**“, вместо „Д** К**“, което е заявено за вписване. Тази незначителна разлика /в една само буква“, насочва към извода за допусната техническа /печатна/ грешка при изготвяне на документите, която е трябвало да даде основание на длъжностното лице да приложи чл. 22, ал.5 от ЗТР, давайки указания на заявителя да представи в законния срок изискващите се документи, със съответното коректно съдържание. Като не е процедирало по този начин, а директно е постановило отказ за регистрация на дружеството, длъжностното лице е допуснал процесуално нарушение. Тъй като с жалбата, подадена в законния срок пълномощника на заявителя представя преписи от двата документа, съдържащи коректното наименование на дружеството, то отказът следва да бъде отменен, като  на осн. чл. 25, ал.5 от ЗТР се дадат указания за извършване на исканото  вписване на новоучреденото еднолично дружество с ограничена отговорност „Д** К**“със седалище в гр. В**, въз основа на представените документи, включително – приложените към жалбата до съда.

 

 

                

Водим от горното и на осн. чл.25 ал.5 от ЗТР съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ ОТКАЗ № 20180327182400 от 11.04.2018г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ, постановен по Заявление 20180327182400 за вписване на ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ на „Д** К**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.В**.

УКАЗВА на АВ да извърши исканото вписване.

Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението заверен препис от същото да се изпрати на АВ за изпълнение.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :