ВЧГРД № 73-2018

Определение по Гражданско дело 73/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 85

гр. В** 19.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети април , две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В** В**

Членове: 1. Ан** П**

  1.                        В** М**


като разгледа докладваното от съдията В*** В** въззивно частно гражданско дело №73 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Постъпила е частна жалба от "Б** П** Б**"АД с ЕИК:***

против Разпореждане от 12.02.18г. по ч.гр.д. №399/2018 г. на ВРС, в частта му,с която е отхвърлено искането за присъждане на сумата 144лв. представляващи нотариални такси във връзка с връчването на длъжниците на нотариални покани за обявената предсрочна изискуемост.Подържа се,че разпореждането в обжалваната му част е незаконосъобразно,поради това,че в производството по чл.417 от ГПК съдът следва да провери редовността от външна страна на представените документи,които в случая са редовни.В производството по чл.417 от ГПК не е в правомощията на съда да преценява дали искането противоречи на разпоредбите на ЗЗП,каквато преценка е направена в мотивите на обжалваното разпореждане.С оглед на това се иска разпореждането в обжалваната му част да бъде отменено,а делото да бъде върнато на ВРС с указания за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против длъжниците.Претендират се и направените по делото разноски.

           Частната жалба е подадена в срока по чл. 413, ал. 2 от ГПК, от заявител, срещу разпореждане, с което е отхвърлено заявлението в обжалваната част, поради което е процесуално допустима.

       Разгледана по същество частната жалба е основателна.

       Производството по ч. гр. д. № 399/2018 г. по описа на ВРС е образувано по постъпило заявление по чл. 417 от ГПК от настоящия жалбоподател против Е.Б.И. и И** Р** И** и двамата от гр.В**. С разпореждане от 12.02.18г. съдът е уважил частично искането като е отхвърлил искането за присъждане на сумата 144лв. представляващи нотариални такси във връзка с връчването на длъжниците на нотариални покани за обявената предсрочна изискуемост.Съдът е отхвърлил искането ,поради това,че тази сума не е елемент от облигационните отношения,по които е издадено извлечението от счетоводните книги и не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.Съдът се е позовал на разпоредбата на чл.411,ал.2,т.2 от ГПК съгласно която съдът е задължен да провери дали искането не противоречи на закона и добрите нрави.Съдът е приел,че искането за присъждане на сумата от 144лв. противоречи на ЗЗП,поради това,че нарушава забраната за прекомерно обременяване на потребителя.

           ВОС в настоящия му състав счита,че разпореждането в обжалваната му част е незаконосъобразно,поради което следва да бъде отменено.Съгласно чл.418,ал.2,изр.1 от ГПК изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.В случая претендираната сума е посочена като т.4 в представеното от банката заявление.В чл.15 от сключения на 18.07.07г. договор за потребителски кредит е предвидено,че кредитополучателят приема,че извлеченията от сметката по чл.2,ал.2 и вписванията в счетоводните книги на банката съставляват достатъчно доказателство за размера на задълженията му по настоящия договор.След като страните са приели,че вписването в счетоводните книги е достатъчно доказателство за размера на дълга,то кредитополучателите са изразили съгласие за начина на определяне на размера на дълга и начина на доказването му.Представеното по делото извлечение е редовно от външна страна и е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. В чл.3.2. от Общите условия на банката-жалбоподател изрично е предвидено,че клиентът –в случая кредитополучателят заплаща всички разходи във връзка със съдебно или извънсъдебно принудително изпълнение срещу имуществото му.ВРС е следвало да уважи направеното искане като издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и за сумата от 144лв.В случай,че кредитополучателите имат възражение против дължимостта на цялото или част от задължението по заповедта за незабавно изпълнение същите следва да представят възражение против недължимото ,което възражение следва да инициира и производството по чл.422 от ГПК,в което със сила на присъдено нещо да се реши спора.

         ВРС е допуснал смесване на процедурата по чл.411,ал.2 и чл.418,ал.2 от ГПК. Преценката при разглеждането на искането по чл.418,ал.2 от ГПК е само дали представения документ е редовен от външна страна ,но не и дали са налице пречките по чл.411,ал.2 от ГПК.

         С оглед на горното разпореждането в обжалваната му част бъде отменено,а делото бъде върнато на ВРС с указание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против кредитополучателите за сумата 144лв.

         На основание чл.78,ал.1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на жалбоподателя направените по делото разноски за държавна такса пред настоящата инстанция в размер на 15лв.

         Водим от горното, Окръжен съд Видин
                                                    О П Р Е Д Е Л И:

         Отменя Разпореждане от 12.02.18г. по ч.гр.д. №399/2018 г. на ВРС, в частта му,с която е отхвърлено искането за присъждане на сумата 144лв. представляващи нотариални такси във връзка с връчването на длъжниците на нотариални покани за обявената предсрочна изискуемост.  

         Делото да се върне на ВРС,който следва да разпореди издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против кредитополучателите за сумата 144лв. представляващи нотариални такси във връзка с връчването на длъжниците на нотариални покани за обявената предсрочна изискуемост.

         Осъжда Е.Б.И.,ЕГН ******* и И** Р** И**,ЕГН ********** и двамата от гр.В** да заплатят на "Б** П** Б**"АД ,гр.С** с ЕИК:*** направените по делото разноски за държавна такса пред ВОС в размер на 15лв.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

      

                     Председател:                                             Членове: 1.

 

                                                                                                            2.