ВГРД № 149-2018

Определение по Гражданско дело 149/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-87

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесет и осми май

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С.   в. гр . дело № 149 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по въззивна жалба на „Т. С.“ АД чрез адв . Д.Г. против Решение №35 от 09.03.2018г. по гр.д. №111/17г. на КРС .

Въззивният съд констатира,че препис от въззивната жалба е връчен единствено на ищците пред първата инстанция и не е връчен на останалите ответници “М. Б.“ЕООД-С. и „Ц. по к. на з. з.“ООД.

При това положение КРС не е следвало да изпраща въззивната жалба на ВОС,тъй като не е приключила процедурата по администрирането й и не е изпълнена разпоредбата на чл.276 ГПК.

Предвид изложеното ВОС счита,че следва да прекрати производството по делото и върне въззвната жалба на КРС за администриране като препис от въззивната жалба се връчи и на останалите страни в процес,за което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

                       ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№149/2018г. на Видински окръжен съд .

ВРЪЩА въззивна жалба,подадена от „Т. С.“ АД чрез адв . Д.Г. против Решение №35 от 09.03.2018г. по гр.д. №111/17г. на КРС на Районен съд-К. за администриране съобразно дадените указания като се връчи препис от въззивната жалба на “М. Б.“ЕООД-С. и „Ц. по к. на з. з.“ООД.

Определението не подлежи на обжалване .

                                                

      Председател:                                    Членове: