ВЧГРД № 147-2018

Определение по Гражданско дело 147/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 86

гр. Видин 22.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

     2.В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №147 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Делото е образувано по въззивна частна жалба от Р.А.П.,А.П.П. и Н.П. *** против определение от 20.04.18г. по гр.д.№470/18г. на ВРС,с което съдът е върнал на жалбоподателите подадената от тях искова молба,поради това,че не е впесана в определения срок.Подържа се ,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно,поради което се иска същото да бъде отменено.С разпореждане получено от жалбоподателите на 28.02.18г. на същите било указано да впишат исковата молба в двуседмичен срок от уведомлението.С молба подадена в указания срок жалбоподателите поискали удължаване на срока ,като същият бил удължен от съда с един месец,считано от изтичането на първоначално дадения-т.е. до 14.04.18г.Жалбоподателите изпълнили дадените указания като с молба от 05.04.18г. представили по делото вписана искова молба.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК, поради което е допустима.

По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Гр.д.№38/15г. на ВРС е образувано по искова молба за делба подадена от настоящите жалбоподатели против С** А** Б** и Б** В** Б**. Със съобщение получено от жалбоподателите на 28.02.18г. на същите било указано да впишат исковата молба в двуседмичен срок от уведомлението.С молба подадена в указания срок жалбоподателите поискали удължаване на срока ,като същият бил удължен от съда с разпореждане от 16.03.18г. с един месец,считано от изтичането на първоначално дадения-т.е. до 14.04.18г.Жалбоподателите изпълнили дадените указания като с молба подадена на 05.04.18г. представили по делото вписана искова молба.С обжалваното разпореждане ВРС върнал исковата молба като приел,че жалбоподателите не са отстранили нередовността в указания им срок.

При установената по-горе фактическа обстановка ВОС   счита,че жалбата е основателна и следва да бъде уважена като обжалваното определение бъде отменено.При описаната по-горе хронология на уведомленията и изпълнение на указанията жалбоподателите са изпълнили същите като са представили по делото вписана искова молба в указания им срок,който изтича на 14.04.18г.

С оглед на горното обжалваното определение следва да бъде отменено,а делото върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Отменя определение от 20.04.18г. по гр.д.№470/18г. на ВРС.

Делото да се върне на БРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.