ВЧГРД № 143-2018

Определение по Гражданско дело 143/2018г.

                                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 90

                

 

                    ВОС...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 29 май,                                              

две хиляди и осемнадесета ........................година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В**В**

                                         ЧЛЕНОВЕ: АН**П**

                                                            В**М**                      

 

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П*** ГрД.№ 143 по описа

за 2018 година.на ВОС.

 

                           Делото е образувано по ЧАСТНА ХЖАЛБА ОТ В.В.Г. *** против определение на вРС , постановено по гр.д. № 952 по описа за 2018 г. на ВРС.

            В срока за произнасяне е постъпила молба от частния жалбоподател , с която заявява , че оттегля жалбата си поради наличие на постановен по ч.гр.д. № 136 по описа на ВОС за 2018 г. , с което е уважена първата и жалба против определението на ВРС. Иска се да бъде прекратено производството по делото и същото да бъде върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводството.

            Съдът след като се запозна с молбата и данните по делото , намира същата за основателна. Ищецът е в правото си да оттегли подадената жалба във всяко положение на делото изцяло или отчасти. Предвид изложеното производството по делото следва да се прекрати на основание чл.264 ГПК.

            Разноски не са претендирани от ответниците , поради което не следва да се присъждат.

                           Поради изложеното ВОС

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 143 по описа за 2018г. на ВОС поради оттегляне на частната въззивна жалба от В.В.Г..

Връща делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ