ВЧГРД № 106-2018

Определение по Гражданско дело 106/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-89

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и осми май

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                         

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно частно гражданско дело № 106 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на Н.П.М.,***, против определение от 09.02.2018г., постановено по гр.дело №278/2017г. по описа на Кулския районен съд.

Поддържа се в частната жалба, че определението е необосновано и незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно е приел, че делото е подсъдно на Районен съд В.Т. и на това основание е прекратил производството пред Кулския районен съд,като е изпратил делото за разглеждане на Районен съд В.Т..Поддържа се,че настоящия адрес на двете деца и гр.К.,където по закон следва да се реши спора по делото.Поддържа се,че неправилно съдът е приел като критерий „Най-добрия интерес за детето“,тъй като понастоящем двете деца живеят разделени-едното във В. Т.,а другото в с.С.,обл.П..Поискано е да се отмени обжалваното определение.

 

 

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е неоснователна.

ВРС е приел в обжалваното определение, че подсъдността по чл.127,ал.2 от СК, при възникнал спор между родителите относно упражняването на родителските права,се определя от настоящия адрес на детето.Съдът е разгледал дефиницията „Настоящ адрес“във връзка с разпоредбата на параграф1,т.15 от ДР от ЗЗДетето,където е постановено,че настоящ адрес на детето е адресът,на който детето пребивава.На това основание е приел,че между родителите няма спор,че едното дете живее в гр.В. Т. с бащата,а другото живее в с.С. при родителите на майката.

Окръжният съд приема изложените аргументи за основателни, тъй като на посочения адрес в гр.К. не пребивава нето едно от децата или родителите и правилно съдът е приел,че делото ще следва да се изпрати на РС гр.В. Т. за разглеждане,където живее ищецът с малкото дете.

По изложените съображение Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 09.02.2018г. постановено по гр.дело №278/2017г. по описа на Кулския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.