ЧНД № 138-2018

Решение по Наказателно дело 138/2018г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е № № 41                        

                           гр.Видин 22.05.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на двадесет и втори май  двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.   И.

 

                                                Л. Л.

                                ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Г. Й.

                                                  

при  участието на   секретар Ил.К. и прокурора   В.В. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №138 от  2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г.изм. и доп. ДВ бр.55 от 19.07.2011 г./

         Образувано   е   по  постъпило  Удостоверение       по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   принципа   за   взаимно   признаване на   финансови санкции .В   Удостоверението   се   сочи, че   А-1230 Wien, Lehmannagasse За   -Австрия   е     постановил   решение   за   плащане     на   финансова   санкция   от   06.12.2016 г.,влязло   в   законна   сила   на 01.03.2017 г. по дело VStV/916301547232/2016    срещу    А.   К.   Л. ***    роден   на   *** г. в   гр.Видин  и  живущ *** с    ЕГН:**********. Излага   се ,че  по   решението   на   А.   К. Л.    е наложена   финансова   санкция  и   той е със   задължение   за   плащане   на   сумата   от  100.00/сто/ евро      за     извършено   от  него   нарушение , за   това ,че   е   пропуснал   да   съобщи     в     рамките   на   две   седмици от   връчване   на   покана   за   предоставяне   на   информация   за водача   на  превозното средство   кой/име   и   точен адрес/е   управлявал ,съответно паркирал   автомобил   с рег.№ВН 6739АА (BG) в населено място   1230 Wien A23КМ 3,45 bis KM 1,6 Richtung Suden   на   04.10.2016г. в 03:15 – 04.10.2106,03:16 .

     Посочено   е ,че извършеното   от   А.   К.   Л.   нарушение       е     наказуемо   по   реда   на   §§103 Abs.2 KFG;§134 Abs.1KFG   на   австрийския   Закон   за   моторните   превозни   средства .

       Изложено   е   ,че поведението   на   лицето   нарушава   тези     разпоредби     на  посочения закон   ,както   и нарушава   разпоредбите    за дважение   по   пътищата,включително   нарушение   на разпоредбите за  времетраенето   на   управление   и     почивки   на   моторни   превозни средства ,както   и   разпоредбите   за   опасни   товари.

   Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

   Посочено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата държава  не   е   постановявано     решение   срещу     същото лице   за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата   държава   или трета   държава   ,различна   от   издаващата    или     изпълняващата .

     В   съдебното   заседание   на 22.05.2018г. прокурорът   поддържа   искането   за   признаване   и   изпълнение на   решението.

         Засегнатото   лице   А.   К.   Л.  се  явява   в  съдебното   заседание на   22.05.2018г. и заявява ,че   е   дал   пълномощно     на     румънски     гражданин     на   управлява   въпросния     автомобил   -   посочен    в     решението,а автомобила     се     води     негова     собственост .

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след   като   разгледа   решението ,представеното   удостоверение   преведени   от   немски   език на  български език и  данните по делото, съобрази   следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение       по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   взаимно   признаване   на   финансови   санкции   с  издаваща   държава   Австрия      и  изпълняваща   държава   България .В  Удостоверението   се   сочи, че   А-1230 Wien, Lehmannagasse За   -Австрия     е     постановил   решение   за   плащане     на   финансови   санкции   от   06.12.2016г., влязло   в   законна   сила   на 01.03.2017 г. по дело VStV/916301547232/2016    срещу   А.   К. Л. ***   роден   на   *** г. в   гр.Видин    и  живущ ***   с   ЕГН:**********.

           Излага   се ,че   по   решението   на   А.   К.   Л.   е   наложена   финансова   санкция   и   той   е   със   задължение   за   плащане   на   сумата   от   100.00/сто/ евро ,    за     извършено  от  него  нарушение   за   това ,че е   пропуснал   да   съобщи     в     рамките   на   две   седмици от   връчване   на   покана   за   предоставяне   на   информация   за водача   на   превозното средство - кой/име   и   точен адрес/е   управлявал ,съответно паркирал   автомобил   с рег.№ВН 6739АА (BG) в населено място   1230 Wien A23КМ 3,45 bis KM 1,6 Richtung Suden   на   04.10.2016г. в 03:15 – 04.10.2106,03:16 .

               Посочено   е ,че   извършеното   от   А.   К.   Л.   нарушение       е     наказуемо     по   реда   на   §§103 Abs.2 KFG;§134 Abs.1KFG   на   австрийския   Закон   за   моторните   превозни     средства .

             Изложено   е   ,че   поведението   на   лицето   нарушава   тези     разпоредби       на     посочения закон   ,както   и   нарушава   разпоредбите     за   дважение   по   пътищата,включително   нарушение   на   разпоредбите за   времетраенето   на   управление   и     почивки   на   моторни   превозни средства ,както   и   разпоредбите   за   опасни   товари.

     Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

     Изложено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата   държава   не   е   постановявано     решение   срещу     същото лице  за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата  държава   или трета държава   ,различна   от   издаващата   или     изпълняващата .

    По   делото    са   събрани   доказателства ,че   срещу   осъденото лице   за   същото   деяние   в   Република   България   или   в     друга   държава   ,различна   от издаващата /Австрия/  и   от   изпълняващата   /Република   България / не   постановено   и     приведено   в   изпълнение   решение   за    налагане     на     финансови   санкции.Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

     Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ  на   изпълнение   е   100.00 евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева   е  195.58 /стодеветдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки / лева по   курса   на БНБ   за   22.05.2018 г.         Решението   се   отнася   за     деяние,   което     съставлява    административно  нарушение    и     според българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи   наказателна   отговорност   и   подлежи   на   наказателно   преследване   за   деянията ,които   обосновават решението .

         От   така     представените     данни   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и   изпълнение. Видно   е   от   посоченото по горе   ,че   решението касае А.   К.   Л. ***   роден   на   *** г. в   гр.Видин  и  живущ ***   с   ЕГН:**********.

       Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да   бъде признато   и  изпратено на органите   на  НАП   за   изпълнение ,след   влизането   му     в     законна сила.

         С оглед  на посоченото     СЪДЪТ

 

                     Р         Е         Ш          И   :

 

         ПРИЗНАВА   РЕШЕНИЕ за   плащане     на    финансови   санкции   от   06.12.2016 г.,влязло   в    законна   сила   на 01.03.2017 г. по дело VStV/916301547232/2016  на А-1230 Wien, Lehmannagasse За   -Австрия   срещу   А.   К.   Л. *** - роден   на   *** г. в гр.Видин    и  живущ ***   с   ЕГН:********** - за   наложена  финансова   санкция   и   той   е със   задължение   за плащане   на   сумата   от   100.00/сто/ евро     за     извършено   от   него   нарушение ,за   това ,че    е  пропуснал   да   съобщи     в     рамките   на   две   седмици   от   връчване   на   покана   за   предоставяне   на   информация   за   водача   на   превозното  средство   кой/име   и   точен адрес/е   управлявал ,съответно паркирал   автомобил   с рег.№ВН 6739АА (BG) в населено място   1230 Wien A23КМ 3,45 bis KM 1,6 Richtung Suden   на   04.10.2016г. в 03:15 – 04.10.2106,03:16   с   което   е     нарушил   §§103 Abs.2 KFG;§134 Abs.1KFG   на   австрийския   Закон   за   моторните   превозни   средства .

           В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ   на   изпълнение   е   100.00/сто/ евро  и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева   е   195.58 /стодеветдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки / лева по   курса   на БНБ   за   22.05.2018 г.      

         Изпраща РЕШЕНИЕ за   за   плащане     на   финансови   санкции   от   06.12.2016г.,влязло   в   законна   сила   на 01.03.2017 г. по дело VStV/916301547232/2016  на   А-1230 Wien, Lehmannagasse За   -Австрия   срещу   А.   К.   Л. *** - роден   на   *** г. в гр.Видин и  живущ ***   с   ЕГН:**********  за   наложена   финансова   санкция   в едно с  препис от настоящото решение на органите на Национална Агенция по   приходите   за изпълнение.

         Решението подлежи на обжалване   и   протест пред Софийски Апелативен Съд в седемдневен  срок от днес.

         Препис от решението на съда да се връчи на засегнатото лице А.   К.   Л. - след влизането му в   законна сила.

         Да се уведоми компетентният орган на издаващата държава  както и копие от   уведомлението да се изпрати и на Министерство на Правосъдието на Република България.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: