ВНОХД № 37-2018

Решение по Наказателно дело 37/2018г.

 

                    Р Е Ш Е Н И Е  

  

гр. Видин 21.05. 2018 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение в публичното

заседание на двадесет и шести април

през две хиляди и осемнадесета година в състав :

              

                                      Председател: В. В.

                                                      Членове: Д.М.

 

ВЛ.С.

                                                                                                             

                              

при секретаря     ... А. А.   ..       и в присъствието на

прокурора ... П. Велкова ....   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА С. ВНОХ д. № 37 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по въззивен протест на Районна прокуратура - Видин против Присъда № 41 /2018 г. на Районен  съд – Видин, постановена по НОХ д. № 159 /2017 г. по описа на същия съд.

В протеста се развиват съображения, че така постановената присъда е незаконосъобразна и постановена в нарушение на процесуалните правила.

Иска се присъдата да бъде отменена и да бъде постановена друга, с която подсъдимият Б.В.К. *** да бъде признат за виновен по повдигнатото срещу него обвинение.

Ответникът по протеста чрез своя защитник адвокат В. от ВдАК оспорва протеста.

Представителят на Окръжна прокуратура – Видин в съдебно заседание заяви, че поддържа протеста на Районна прокуратура – Видин и моли същия да бъде уважен.

Обвинението е по чл. 144 ал.3 вр. ал.1 НК.

Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и след като извърши служебна проверка на присъдата в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК намира, че протестът е неоснователен, а атакуваната присъда следва да бъде потвърдена с оглед на следното:

 

С атакуваната присъда Районен съд - Видин е признал жалбоподателя за невинен по повдигнатото му обвинение по 144 ал.3 вр. ал.1 НК.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, като ги е преценил поотделно и в съвкупност. Фактическите положения, които са приети за установени се доказват по несъмнен начин. По делото са изяснени обстоятелствата свързани с повдигнатото обвинение, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи процесуалните права на страните.

С оглед установената фактическа обстановка, първоинстанционният съд правилно е приложил закона, като е преценил, че от представените доказателства не може да се направи категоричен извод, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е обвинен.

Неоснователни са оплакванията в протеста.

С оглед на събраните на досъдебното производство и във фазата на съдебното следствие писмени и гласни доказателства по делото е безспорно установено, че в магазин за рибни и хранителни продукти, находящ се в бл. „***” №*** в гр. Видин на 07.10.2014 г. сутринта между подс. Б.К. и свид. И. е имало кавга.

Това се е случило, когато влезлият в магазина Б.К. попитал къде е продавачката, говорил с нея, след това изхвърлил кафето й, започнал да псува и да вика, а след това излязъл навън.

При влизане на подс. К. в магазина намиращата се в магазина свид. Т. излязла навън.

В магазина останал свид. Д.. Той е присъствал на разговора или по-точно на кавгата между подс. К. и свид. И..

Т. заявява, че не е чула подсъдимият да отправя заплахи към И..

Д. съобщава, че свид. И. е отказала да обслужи подсъдимия, когато е влязъл и тогава е възникнал скандал между тях. Подсъдимият изхвърлил кафето на И.и я обиждал.

Освен посочените лица други очевидци на случая няма. Останалите свидетели по делото са чули от други за инцидента и нямат преки впечатления.

Правилно Районният съд е посочил в мотивите към Присъдата, че при наличие на две основни групи свидетели, като едната група твърди, че е имало отправени заплахи, а другата – че не имало такива, не може да се направи категоричен извод за виновността на подсъдимия.

От едната страна са показанията на свид. И., а от другата страна – показанията на останалите свидетели, които са присъствали на скандала.

Показанията на едната и на другата група свидетели не кореспондират по между си и установените факти не доказват по несъмнен начин обвинителната теза на Прокуратурата.

С оглед установената фактическа обстановка, която въззивния съд споделя, ВРС правилно е приложил закона, респ. правилно е направил извод за липса на съставомерно поведение на подсъдимия по чл. 144 ал.3 вр. ал.1 НК.

В случая са налице условията на чл.304 от НПК, поради което правилно ВРС е признал подсъдимия за невинен.

С оглед горните съображения, протестът е неоснователен и следва да бъде оставен без уважение. Присъдата на ВРС е правилна и следва да бъде потвърдена.

Установената фактическа обстановка се потвърждава от протоколите от съдебно заседание в първата и във въззивната инстанция, както и от събраните на досъдебното производство доказателства.

Оплакванията във въззивния протест за необоснованост и незаконосъобразност не намират основание в материалите по делото.

Присъдата е обоснована въз основа на събраните доказателства. Разпитани са всички свидетели, които могат да изяснят обстоятелства по делото. Събрани са достатъчно писмени доказателства, които обсъдени поотделно и в съвкупност с гласните такива правилно да изяснят фактическата обстановка.

Възприетата фактическа обстановка изцяло обезпечава разкриването на обективната истина по делото.

С оглед на това въззивната инстанция намира, че основавайки се на правилно изяснена фактическа обстановка районният съд е постановил една обоснована от фактическа страна присъда.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от НПК, Видинският окръжен съд

       

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 41 /2018 г. на Районен              съд – Видин, постановена по НОХ д. № 159 /2017 г. по описа на същия съд.

                 Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и/или протест.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.