ЧНД № 131-2018

Решение по Наказателно дело 131/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е   №39

  

             гр. Видин 21.05.2018 г.

 

                                          В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично заседение на двадесет и първи май, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                         Председател: И.И.

 

             Членове: Л.Л.

 

                               Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     В.К. и в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.ЧНД №131 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.30 във вр. с чл.14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

    

          Производството е провокирано от писмо на СЪД СЪННКОЛАУ МАРЕ, град Сънниколау маре, област Тимиш, ул.“16 дечембрие 1989“№8, Република Румъния, което е изпратено на Районен съд Видин относно събиране на съдебни разноски на стойност 1000леи постановено по Решение №110/09.03.2017г. по дело №1214/295/2016г. от съда на посочения по-горе град, срещу лицето Б.Г.Н., български гражданин, роден на ***година, ЕГН **********. Писмото е изпратено на Държавен съдия изпълнител при Районен съд –Видин. Държавния съдия изпълнител при Районен съд – Видин съответно с Разпореждане от 08.05.2018година е отказал образуване на изпълнително дело въз основа на така представеното решение на румънския съд поради това, че по силата на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, така присъдените съдебни разноски в полза на държавата следва да се бъдат събрани по друг ред, регламентиран в чл.15 и чл.22 от посочения закон. Поради това, всички материали изпратени от румънския съд са изпратени на Окръжен съд Видин, поради липса на подведомственост и компетентност на съдия изпълнителя при Районен съд – Видин.

          Окръжен съд Видин се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, издадено въз основа на Решение на съдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, което е постановено на 09.03.2017г. и влязло в сила на 02.04.2018г. и същото решение на съдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като правонарушения, а именно – като водач на лек автомобил на 08.04.2016г. около 12.04часа се представя на Гранично пропускателен пункт Ч., Република Румъния по посока на влизане в страната, управлявайки автомобил марка „****“, регистриран в България с регистрационен номер ********, без да притежава шофьорска книжка – деяние по чл.335, ал.1 на НК на Република Румъния.

Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

          Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.    

        В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура – Видин моли решението на румънския съдебен орган, постановил решението за плащане на финансовата санкция да бъде признато и допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание засегнатото лице Б.Г.Н., български гражданин, роден на ***година, ЕГН **********,***, нередовно призован, не се яви лично в заседанието на 21.02.2018 година и съответно не е не е взел отношение по казуса. Съдът разгледа делото при условията на чл.16, ал.3 от ЗПИИРНДРНФС и назначи служебен защитник на засегнатото лице.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета издадено въз основа на за признаване и изпълнение на Решение №110/09.03.2017г. по дело №1214/295/2016г.на Съд Сънниколау Маре – Република Румъния, което е постановено на 09.03.2017г. и влязло в сила на 02.04.2018г., намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл.4, от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Издадено е Решение №110/09.03.2017г. по дело №1214/295/2016г., което е постановено на 09.03.2017г. и влязло в сила на 02.04.2018г. на Съд Сънниклау Маре – Република Румъния издадено въз основа на Решение на съдебен орган в решаващата държава въз основа на деяния, което съгласно нейния национален закон се преследват като правонарушения, а именно - като водач на лек автомобил на 08.04.2016г. около 12.04часа се представя на Гранично пропускателен пункт Ч. Република Румъния по посока на влизане в страната, управлявайки автомобил марка „***“, регистриран в България с регистрационен номер ******, без да притежава шофьорска книжка – деяние по чл.335, ал.1 на НК на Република Румъния.

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава – членка на Европейския съюз – Република Румъния и се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение по българското законодателство, респективно – Закона за движение по пътищата/ЗДП/, конкретно на чл.183ал.1, изр.1 от ЗДвП.

          Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжен съд – Видин е компетентен да разгледа Решението съгласно чл.31 от ЗПИИРКОРНФС.      

          Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на Решение №110/09.03.2017г. по дело №1214/295/2016г., постановено на 09.03.2017г. и влязло в сила на 02.04.2018г. на Съд Сънниклау Маре – Република Румъния за прилагане на финансова санкция срещу Б.Г.Н., български гражданин, роден на ***година, ЕГН **********,***, в размер на 1000/хиляда/леи, равностойността на които в български лева е равна на 422.30/четиристотин двадесет и два лева и тридесет ст./лева.

Липсват данни, че срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които: 1. по българското законодателство се счита за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България; и 2. Са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство и не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

          Съдът констатира, че е наложена финансова санкция е не по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция възлиза в размер на 1000/хиляда/леи, равностойността на които в български лева е равна на 422.30/четиристотин двадесет и два лева и тридесет ст./лева.

Решението се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение и конкретно според българското законодателство – нарушение по чл.183ал.1, изр.1 от ЗДвП. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете за обжалване, но не се е възползвало от това си право.

          Не са налице основанията, при което може да се откаже признаване и изпълнение.

          Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представеният акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в румънски леи, съгласно чл.32, ал.1, във вр. с чл.16, ал.6 от ЗПИИРКОРНФС, следва да се определи равностойността й в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за признаването на финансовата санкция. Служебно известно е, че към 21.05.2018г., курсът на Българска народна банка е 0.42леи за 1 лев. Следователно равностойността 1000/хиляда/леи, в български лева към 21.05.2018г. е равна на 422.30/четиристотин двадесет и два лева и тридесет ст./лева..

          Предвид изложеното, съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.32, ал.1 във вр. с чл.16, ал.7 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

                                       Р   Е   Ш   И   :

 

          ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Решение на съдебен орган №110/09.03.2017г, издадено от Съда на град Сънниколау Маре – Република Румъния по дело №1214/295/2016г, което е постановено на 09.03.2017г. и влязло в сила на 02.04.2018г. и същото решение на съдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като правонарушения, за прилагане на финансова санкция срещу лицето Б.Г.Н., български гражданин, роден на ***година, ЕГН **********, с общ размер от 1000/хиляда/леи, с равностойността на които в български лева към 21.05.2018г. е равна на 422.30/четиристотин двадесет и два лева и тридесет ст./лева.

          На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

 

          ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

 

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

 

          На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                      2.