ВГРД № 91-2018

Решение по Гражданско дело 91/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е №80

 

гр. Видин 07.05.2018 година

         Видински окръжен съд,гражданска колегия в закрито заседание на седми май две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: В. В.

Членове : А.П.

              В. М.

при секретаря     и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдията М... ч.гр..дело № 91 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

           Производството е по реда на чл .435,ал.З от ГПК.

Образувано е по жалба на Е.Г.И. ЕГН : **********, против ДСИ на ЧСИ В.Т...с рег № 724 по изп.д № 20167240400587, по отношение Постановлението за възлагане на  имот с идентификатор 10971.502.858,представляващ жилище,тристаен тухлен апартамент с площ 78 кв м., адрес-гр.В...,ул.Д... № .. ет.... ап... с начална цена -57 000 лв., предмет на принудително изпълнение съгласно учредена в полза на У..... АД ипотека.

Подържа, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най-високата цена като не са спазени изискванията на чл.489 и чл.490 ГПК, не е уведомяван за принудителното изпълнение, не е получавал ПДИ, оценката е силно занижена и е произволно определена от ЧСИ.

Подържа, че липсва обявление и надлежно обявяване на публична продан, както и нередовност във формата и съдържанието на наддавателното предложение.

Моли ВОС да отмени изцяло действията на ЧСИ и отмени постановлението за възлагане.

Постъпило е и становище от ответната по жалба страна У...-АД-гр.С..., като подържат, че жалбата е неоснователна.

Постъпило е и становище от присъединения кредитор „А... „АД, в която се подържа, че жалбата не отговаря на изискванията на закона-чл.435 ал.3 ГПК и жалбоподателят като трето лице може да обжалва визираните в ал.5 действия на СИ, като конкретния случай не попада в тази хипотеза.

На основание чл.436 ал.3 ГПК ЧСИ е депозирал мотиви във връзка с допустимостта и основателността на жалбата.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, наведените в нея оплаквания и прецени събраните по делото доказателства, намира, че жалбата е неоснователна по следните съображения:

В чл.435 ГПК изчерпателно са посочени действията на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани, лицата, имащи право на жалба, както и основанията, на които това обжалване е допустимо.

 

Посочените твърдения в жалбата не се отнасят до нито едно от основанията , посочени в чл 435 ал 2 ГПК, на които длъжникът може да обжалва Постановлението за възлагане . Следва да се има предвид , че продадения имот не е собственост на жалбоподателя , което лишава жалбата и от правен интерес на нейния подател.

Твърденията , че не е уведомен за изпълнението и не е получавал ПДИ са неверни. ПДИ е изготвен и връчена на жалбоподателя на 26.12.2016 г лично / стр 206/ .Същия е присъствал лично на описа на имота и е подписал протокола за опис , в който ясно е посочено , кога ще бъде предявена оценката на имота . /стр.225/

Твърденията, че наддаването не било надлежно , тъй като цената не била определена правилно са несъстоятелни . Цената е определена с помощта на вещо лице , на жалбоподателя е указано време , когаато ще бъде предявена и е имал възможност към оня момент д направи своите възражения.

Несъстоятелни са и твърденията , че обявлението на публичнат продан не съдържа нужните реквизити и това е видно от самото обявление приложено по делото /стр513/.

Относно основателността на жалбата, трябва да се отбележи, че според Гражданско- процесуалния кодекс и по- конкретно чл. 485, ал. 1 във вр. чл. 468 от същия, при определяне на начална цена на публична продан, съдебният изпълнител не е задължен да назначава вещо лице за извършване на това действие. Съдебният изпълнител назначава служебно вещо лице за определяне на стойността на вещта, респ. недвижим имот, само ако са необходими специални знания в областта на науката, изкуството, занаятите и други. В настоящия случай Частен съдебен изпълнител В... Т. е използвала тази възможност и при определяне на обжалваната пазарна цена е назначила вещото лице регистрирано като такава към Окръжен съд- Видин.

Жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а действията на ЧСИ В.Т. с рег № 724 по изп.д № 20167240400587, по отношение Постановлението за възлагане на   имот с идентификатор 10971.502.858,представляващ жилище,тристаен тухлен апартамент с площ 78 кв м., адрес-гр.В...,ул.Д.. № .. ет.... ап... с начална цена -57 000 лв., предмет на принудително изпълнение съгласно учредена в полза на У.... АД ипотека, потвърдени като правилни.

Воден от горното, Видинският окръжен съд

                                         Р   Е   Ш   И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА ДЕЙСТВИЯТА на ЧСИ В.Т. с рег № ... по изп.д № 20167240400587, по отношение Постановлението за възлагане на   имот с идентификатор 10971.502.858,представляващ жилище,тристаен тухлен апартамент с площ 78 кв м., адрес-гр.В....,ул.Д... № ... ет.... ап... с начална цена -57 000 лв., предмет на принудително изпълнение съгласно учредена в полза на У.... АД ипотека.

               Решението е окончателно.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.          

                    

                                                                                                          2.