ВГРД № 111-2018

Определение по Гражданско дело 111/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №79

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на седемнадесети май

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

                                                                        2.Г.Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С.С.   ч. гр . дело № 111 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на „Е...“ЕООД- гр.В. срещу действията на ЧСИ В.Томова относно извършено разпределение на суми от 19.03.2018г. по изп.д. №201172404001029.

При служебния доклад на делото съдът констатира,че длъжникът по изп. дело-Община Д. не е редовно уведомена за постъпилата жалба.Приложена е призовка за Община Д.,която не е оформена по надлежния ред-не е посочена дата на връчване нито лице което я е получило,нито връчител.

Съгласно чл.436,ал.2 ГПК съдия изпълнител в тридневен срок от получаване на жалбата изпраща за връчване препис на другата страна.От данните по делото съдът констатира,че ЧСИ е връчил преписи от жалбата само на взискателя НАП В.Т.-офис В., а на длъжника Община Д....не е съобщено и не връчена жалбата.

Предвид изложеното съдът счита,че следва да прекрати производството по настоящото ч.гр. дело и върне жалбата на ЧСИ В.Т. за изпълнение процедурата по чл.436,ал.2 ГПК като връчи препис от жалбата срещу действията на ЧСИ В.Т. на длъжника на О. Д. ,който може в тридневен срок да подаде писмени възражения-чл.436,ал.3 ГПК.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№111/2018г. на Видински окръжен съд .

ВРЪЩА жалбата на „Е....“ЕООД- гр.В... срещу действията на ЧСИ В.Т. относно извършено разпределение на суми от 19.03.2018г. по изп.д. №201172404001029 на ЧСИ В.Т. за изпълнение на горните указания.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                    Председател:

 

                           Членове:1.

 

                                         2.