Т.Д. № 15-2018

Решение по Търговско дело 15/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 26

 

гр.Видин, 16.05.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            Видинският окръжен съд търговска колегия в открито

заседание на осми май

две хиляди и осемнадесета година в състав:    

                                   

                                                     Председател:  А. П.  

                                                            

при секретаря   Илияна Каменова ............................. и в присъствието на       прокурора   като разгледа докладваното от съдия   А.П. търговско дело №15 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Предявеният иск е с правно основание чл. 155 ал.1 т.3 от ТЗ
            Делото е образувано по искова молба от Окръжна прокуратура гр.Видин против „Б....“ ЕАД гр.Б... с правно основание чл.252 ал.1 ТЗ . Поддържа се в исковата молба, че от Т... на Н... е постъпило уведомление за иницииране на производство по чл.252 ТЗ. Поддържа се , че Съветът на Директорите се състои от Б.С. Д. , И. Б. Д. и В. Г. Ж.. Б.С. е починал на ... г. и от тогава съветът на директорите е с по-малък от предвидения минимум в продължение на повече от 6 месеца. Иска се да бъде постановено решение, с което да се прекрати дружеството със законните последици.

          В срока не е постъпил отговор от ответника.  

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното от фактическа и правна страна:

         От извършената служебна справка в електронното досие на ответното дружество, водещо се в Търговския регистър към АВ, и съдържащия се там учредителен акт, се установява, че „Б....“ ЕАД, ЕИК ... е вписано на 29.05.2008 г.и като управител и едноличен собственик на капитала на дружеството и член на съвета на директорите е вписан Б.С. Д., ЕГН: **********.

         В приложените по делото писмени документи се установява, че едноличният собственик на търговското дружество е починал на ..... година.

            Видно от цитираната справка по партидата на дружеството, е че  не са извършвани вписвания на промени в подлежащите на вписване обстоятелства относно състава на членовете на съвета на директорите, който след смъртта на Б. С. Д. се състои от И. Б. Д. и В.Г. Ж.

С оглед на така установената фактическа обстановка съдът намира предявения иск за основателен по следните съображения:

Съгласно чл.244, ал.1 ТЗ акционерното дружеството с едностепенна система на управление, каквото и ответното дружество видно от представената справка,  се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Съгласно Чл. 252,ал.1 т.6 ТЗ акционерното дружество се прекратява с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако  в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

Предявения иск е допустим, като изхождащ от разполагащ с право на иск правен субект, предявен е в надлежния съд, исковата молба отговаря на изискванията на закона и не са налице процесуални пречки за предявяването му. Искът е и основателен. С оглед на обстоятелството, че в представената справка по партидата на ответното дружество липсва отбелязване за вписване на членове на съвета на директорите на ответното дружество за времето след 2016г. следва да се приеме за установено , че за 6 м. и за период надхвърлящ този период  /за времето след 2016г. до момента/ броят на членовете на съвета на директорите  на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум от 3 лица. Следователно фактическия състав на чл.252, ал.1 т.6 ТЗ е изпълнен поради което дружеството следва да бъде прекратено.

След влизането на решението в сила препис от него следва да се изпрати на Агенция по вписванията с оглед предприемане на следващите се след прекратяването на дружеството съгласно ТЗ действия.

           Като се води от гореизложеното, Окръжен съд Видин


                                           Р       Е      Ш      И  :

 

         ПРЕКРАТЯВА  „Б....“ ЕАД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление обл. В..., гр. Б..., ул. „С....” № ...

         ОСЪЖДА „Б....“ ЕАД, ЕИК ..., да заплати по сметка на Видински окръжен съд държавна такса в размер на 30 лева.

        РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Апелативен съд София с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

          След влизането в сила, препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписвания – Търговски регистър за вписването му по партидата на дружеството и предприемане на действията по чл. 266 и сл. от ТЗ – определяне срок на ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.                                                              

            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: