ВЧГРД № 135-2018

Определение по Гражданско дело 135/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№77

Видински окръжен съд гражданско                                        отделение

В закрито заседание на четиринадесети май През две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

ЧЛЕНОВЕ :1.С.С. 2.Г. Й.

При секретаря                                                                        и с участието

На                                прокурора                         изслуша докладваното

От съдия С.С. ч. гр. дело № 135 по описа За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.23,ал.3 ГПК.

С Определение №205 от 03.05.2018г. по гр.д. №63/2018г. по описа на РС Белоградчик Председателят на БРС е прекратил производството по делото и го е изпратил на ВОС за определяне на друг равен по степен съд, поради отстраняване на всички съдии от РС-Белоградчик на основание чл.21,ал.1,т.6 ГПК.

Като се запозна с данните по гр.д. №63/2018г. на БРС Окръжният съд констатира,че всички съдии в БРС са се отвели от производството по делото на основание чл.22,ал.1,т.6 ГПК.Поради тази причина е станало обективно невъзможно разглеждането на делото пред РС-Белоградчик и е налице хипотезата на чл.23,ал.3 ГПК.

ВОС счита,че делото следва да бъде изпратено за разглеждане пред РС-Кула като друг равен по степен съд от района на Окръжен съд -Видин,за което

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА гр.д. №63/2018г. по описа на БРС за разглеждане от РС-Кула при условията на чл.23,ал.3 ГПК.

_______ Оппелелението не подлежи на обжалване.