ВГРД № 103-2018

Решение по Гражданско дело 103/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-31

 

Гр.В.

15.05.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на   втори май две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                            Председател : Д. М.

                                                    Членове :1.С. С.

                                                                       2.Г. Й.

при секретаря     А. А. .............. и с участието на прокурора............

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело № 103   по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

           Производството е по реда на Чл.28 ал.6 Закона за закрила на детето /обжалване пред въззивния съд на решението на районния съд за настаняване на дете в в специализираната институция /.

         С Решение №188/29.03.2018 г. по гр.д.№473/2018 г. на Районен съд-В. е настанена малолетната Е. П. К., ЕГН **********, в специализираната институция - социална услуга резидентен тип „К. ц." към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.В. за срок от шест месеца, считано от 29.01.2018 г.

         Така постановеното от първоинстанционния съд решение е обжалвано от майката на детето М.Е. Ц. .Твърди се в жалбата ,че решението е незаконосъобразно ,тъй като майката била в състояние само да се грижи за детето и тъй като между двете същуствувала дълбока емоционална връзка и тъй като майката разполагала с две жилища и била материално осигурена.

         Жалбоподателката М.Е.Ц. се явява лично в съдебно заседание и заявява, че поддържа жалбата. Поддържа от своя страна, че има жилище и банкова сметка, ***.

В съдебно заседание представителят на Дирекция "С. п." - гр.В. оспорва жалбата.

         Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните ,прие за установено от фактическа страна следното :

         Производството пред районния съд е с правно основание чл.25, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за закрила на детето и по реда на и по реда на чл.26, ал.1 от Закона за закрила на детето .

Делото е образувано по молба на Директор на Д. "С. п." гр.В. с която се иска по отношение на детето Е. П. К. ЕГН **** да бъде постановено решение, с което детето да бъде настанено в социална услуга резидентен тип „К. ц." към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.В., на основание чл.25, ал.1, т.З и т.4 и по реда на чл.26 от ЗЗак.Д.

Със Заповед № ЗД/Д-ВН-010/29.01.2018г. на директора на Д „СП" – В. детето е настанено спешно по административен ред в социална услуга резидентен тип „К. ц." към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.В., за период от шест месеца, считано от 29.01.2018г. поради констатирани множество рискове за живота и здравето му.

По делото са изготвени 2 бр. социални доклади: социален доклад от 29.01.2018г., изготвен от Д „СП" – В. със становище,че за детето съществува риск за здравето и живота, поради което е    необходимо да се вземе спешна мярка за закрила - извеждане от съществуваща рискова среда /л.5 от гр.д.473/2018 г. по описа на Районен съд-В./и социален доклад от 20.02.2018г., изготвен от Д „СП" – В./л.16-17 от гр.д.473/2018 г. по описа на Районен съд-В./, със становище, че за детето са налице множество рискови фактори на семейната среда, а именно:

1.Нарушения на правата на детето по чл.10 и чл.11 от Закона за закрила на детето -правото на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси и право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие;

2.Риск от ранна бременност;

З.Риск от отпадане от образователната система;

4.Риск от трафик;

5.Риск за живота и здравето на детето; 6.Риск от суицидни действия и

7.Невъзможност у родителя да гарантира безопасна и сигурна среда за благоприятното развитие на малолетната.

Докладът дава заключение, че предприетата мярка спрямо детето - настаняване в социалната услуга е в негов интерес, а по отношение на родителя М.Е.Ц. препоръчва същата да ползва социална услуга за   повишаване   на   родителския   капацитет   за   справяне   с кризисни ситуации и предотвратяване на бъдещи рискове при евентуална реинтеградия.

При изслушване на детето в с.з. пред районния съд същото заявява, че се чувства добре в специализираната институция, но че желае да се върне вкъщи.

Видно от удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане № 0546/16.09.2004г., детето Е. П. К., ЕГН **** е малолетно. Същото е с родители: майка - М.Е.Ц. и баща - П.К.П..

Видно от формуляр за приемане на устен сигнал от 15.01.2018г. майката М.Е.Ц. е сигнализирала отдел „Закрила на детето" при Д"СП" – В., че малолетната ѝ дъщеря Е. П. К., ЕГН **** осъществява бягства от дома си и пребивава в кв."Нов път" при непълнолетно лице от мъжки пол.

Видно от заявление до Директора на Д „СП" – Б. С., на 23.01.2018г., майката М.Е.Ц. е отправила молба за помощ за детето си Е. П. К., ЕГН ****, с искане да бъде настанена за лечение, тъй като е направила няколко опита за самонараняване, както и поради това, че е заявила, че ще се самоубие.Със заявление от същата дата, детето Е. П. К., ЕГН ***** е поискала да й бъде оказана помощ, тъй като се чувства доста неспокойна и неуравновесена, и не може да контролира поведението си, както и че „прави неща, за които след това съжалява".

От протокол от проведена среща на близки на детето: С. В. и Е. Ц. със служители на Д „СП" – Б. С. се установява, че детето Е. П. К., ЕГН ***** е докарано и оставено в гр.Б. С., но същата иска да се върне в гр.В.; че буйства, чупи стъкла и мебели, както и че заплашва, че ще се самоубие, поради което не могат да се справят и да контролират поведението й.

От социален доклад от 26.01.2018г., изготвен от Д „СП" – Б. С. се установява, че детето е докарано от дядо си Е. Ц. и негов роднина С. В. от гр.В. за да се откъсне от средата, в която е била в гр.В. че предходния ден детето е било много превъзбудено, буйствало е, чупило е, плакало е, буйствало е и е заплашило, че ще се самоубие; че с майката и детето са консултирани за мерките, които могат да бъдат предприети, но че майката е отказала настаняване в социална услуга.

От социалния доклад от 29.01.2018г., изготвен от Д „СП" –В. се установява, че на 15.01.2018г. майката М.Е.Ц. посетила Отдел „Закрила на детето" и подала сигнал за малолетната си дъщеря Е. П. К., ЕГН **** за това, че от около година и половина поддържа интимни отношения с непълнолетно момче от ромски произход, от когато отношението на детето към родителя се променило; че детето не посещава учебни занятия, не се прибира у дома и че има често извършвани бягства, които постъпки провокирали скандали и насилие в семейството и от двете страни. Установява се още, че през есента на 2017г., с цел откъсване от средата, семейството заминало в гр.Б. С., където детето било записано да учи, но продължило да поддържа горепосочената връзка, да не посещава училище и да бяга от дома си. Детето е споделило, че близки на приятеля ѝ я взели с кола от гр.Б. С. и я транспортирали до гр.В.. Детето е било в неизвестност 6 дни, като е установено в кв."Нов път" в гр.В. в жилище на близки на приятеля ѝ. Майката, която е пребивавала в чужбина, се прибрала в Р.Б. и взела детето със себе си в Г.. Момичето е споделило, че е изпитвало трудности в новата среда поради незнанието на езика; че майката е била постоянно заета с работа, а детето не разполагало с лично пространство, живяло е в склада на заведение, в което е работела майката, спало е на малък диван, не е разполагало с топла вода и достатъчно храна. Поради недоволство от страна на детето, родителят е решил да се завърнат в Б.. След завръщането им детето подновило контактите си и започнало отново да бяга от дома си, поради което родителят подал сигнала от 15.01.2018г.

Със Заповед № ЗД/Д-ВН-010/29.01.2018г. на директора на Д „СП" – В. детето е настанено спешно по административен ред в социална услуга резидентен тип „К. ц." към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.В..

От актуалния социален доклад от 20.02.2018г., изготвен от Д „СП" – В. се установява, че към настоящия момент основните битови потребности на детето са задоволени от персонала на социалната услуга, като на момичето е подсигурен подслон, разнообразна и питателна храна, подходящи дрехи според пола и сезона, достъп до образование, лично пространство и адекватни здравни грижи при необходимост. На 19.02.2018г. е проведен преглед на детето и консултация с психиатър, които установили, че детето е клинично здраво, но с поведенческо и емоционално разстройство, типично за юношеството и емоционално лабилно. На 14.02.2018г., поради сериозни пропуски в присъствие на училище, както и в знания, детето е записано в индивидуална форма на обучение в седми клас на СУ „П.Р.С." - гр.В.. Установява се още, че върху момичето е упражнено сексуално, физическо и психическо насилие, поради което е изведено от рисковата среда и се предприета мярка за закрила - настаняване в подходяща социална услуга. Установява се, че майката М.Е.Ц. е депозирала молба до СУ ЦДП към КУДС с цел оценка и повишаване на родителския капацитет за справяне в кризисни ситуации и предотвратяване на такива при евентуална реинтеграция, но също - че причините за попадане в рискова среда и упражнено насилие спрямо детето са: честото отсъствие на родителя   от страната   и оставяне на детето   на   близки   роднини, липсата на авторитет на родителя в семейството, довело дори до смяна на ролите - детето да взема решения и да манипулира родителя си, а последният да се съгласява с желанията на малолетната за да й угоди.

Видно от проучването и представените декларации за съгласие/несъгласие по чл.24, ал.3 Закона за закрила на детето/, на този етап не са открити близки или роднини, които да са изявили готовност и заявили съгласие да поемат отговорност по грижите и възпитанието на детето в семейна среда.

Така установената фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от представените по делото писмени доказателства и по същество не се оспорава от страните.

При така установената фактичаска обстановка Окръжен съд-В. намира ,че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и че следва да бъде потвърдено поради следното :

Безспорно се установява от събраните по делото доказателства ,че са налице основанията на чл.25, ал.1, т.3 и т.4 от ЗЗакД, а именно обстоятелствата: родителят на детето се намира в трайна невъзможност да го отглежда, както и че детето е станало жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.

Установява се по несъмнен начин ,че за детето съществуват множество рискове -риск от ранна бременност,риск от отпадане от образователната система,риск от трафик ,риск от заставяне на детето да проституира ,риск за живота и здравето на детето,риск от суицидни действия и невъзможност родителят да гарантира безопасна и сигурна среда за благоприятното развитие на малолетната.Установява се от събраните по делото доказателства ,че майката сама не е в състояние да опази дъщеря си от тези рискове ,поради което е необходима държавната намеса ,изразяваща се в настаняване на детето в специализирана институция.По този начин детето ще бъде изведено от рисковата семейна среда ,където върху нея не може да се упражни достатъчно контрол от страна на майката.Към настоящия момент основните битови потребности на детето са задоволени от персонала на социалната услуга, като на момичето е подсигурен подслон, разнообразна и питателна храна, подходящи дрехи според пола и сезона, достъп до образование, лично пространство и адекватни здравни грижи при необходимост. Върху детето е упражнявано сексуално, физическо и психическо насилие,като детето е заставяно да води ранен полов живот ,да бяга от къщи ,да краде различни вещи от къщи ,да изостави напълно образованието си .

Горните обстоятелства налагат детето да бъде изведено от рисковата среда и да се предприме мярка за закрила - настаняване в подходяща социална услуга.От събраните по делото доказателства се установява ,че другите възможни мерки са недостатъчни-контрол от страна на майката ,заминаване в чужбина,настаняване при близки и роднини и пр.

         С оглед на горното решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното Съдът

Р   Е   Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение №188/29.03.2018 г. по гр.д.№473/2018 г. на Районен съд-В.

Решението е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ :1/