Т.Д. № 49-2017

Решение по Търговско дело 49/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15

гр. Видин, 02.05.2018 г.

 

 

Видински окръжен съд, гражданска колегия, в открито съдебно заседание на тринадеасети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. М.

                                                   

 

при секретаря В.К. и при прокурора, като изслуша докладваното от съдия В. М. Т.Д. № 49 по описа на ВОС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         

Делото е образувано по искова молба от „Б. т. к.“ ЕАД ЕИК. срещу община Б. представлявано от кмета М. Л. булстат 000159489, с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, чл.55, ал.1 от ЗЗД, чл.92, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД за сумите: 1. 5 923.05 лв., цена за ползване на мобилни гласови услуги; 2. 8 166.32 лв.дължима сума на отпаднало основание поради п редсрочно п рекратяване; 3. 84 032.06 лв. неустойки изчислена за периода от 08.12.2016г. – дата за получаване на покана за доброволно изпълнение до 13.09.2017г. –датата на предявяване на исковата молба, както и обезщетение за забава в размер на 5 475.78 лв.

Поддържат в исковата молба, че на 18.11.2015г между БТК и общината е сключен договор за електронни и съобщителни услуги № РН 000159489-18112015-09 за срок от 24 месеца. Със същия са уговорени условия за представяне на мобилни услуги по общи 591 мобилни номера подробно оъписани в прилбожението за тарифните планове към договора. Договора е влязъл в сила на 18.11.2106г, услугите3 са активирани – осигурен достъп на ответника до далекосъобщителна подвижна клетъчна мрлежа по стандарт DGM и истриктно изпълъняван от БТК без да са наалице основания за прекратяването. Услугите по договора са предоставенио и устойностявани съобразно условията посочени в приложенията за парааметрите на мобилните услуги към договора с подробно посоччени стандартни цени на абонаментните плановеи тарифиране. При прилагане на уговорените в приложението за тарифните планове към договора отстъпки от абунаментните планове, както и общите условия за уреждане на взаимоотношенията между абонатите и потребителите на далекосъобщителни услуги, които са неразделна част от договора и за които ответника е декларирал че е запознат. В т.2.3 от приложение „тарифни планове“ към договора е уговорена предоставяне на бюджет стойност на предоставени устройства от страна на БТК на общината в размер на 14 000лв. Съгласно посочената уговорка БТК е предало на общината 21 бр. чисто нови мобишлни апарата и 10 бр.чиисто нови таблета нао обща стойност 8 166.32 лв. съгласно ценова листа на БТК за устройства с бюджет за предаването на устройствата са подписани 4бр.приемо-п редаватеални протоколи и са издадени съответни фактури.

Поддържат в исковата молба, че предявените искове са основателни и доказани, като възражението на община Б. е неоснователно, за обстоятелството че между БТК и нея са подписани два валидни договора на 10.08.2015г., които са в резултат на възлагане по ЗОП в сила до 15.04.2016г.    Моли съда да постанови решение с което да уважи обективно съединените искове снъобразно признанието направено от ответната община по отношение дължимостта на вземания по фактури изчерпателно посочени, становището на общинатна и заключението на вещото лице, кактоэ и съда да съобрази съдебно- счетоводната експертиза по делото.

          По делото е постъпил отговор на исковата молба от община Б., в който оспорват изцяло исковата претенция, като поддържат, че е недопустима и неоснователна по същество.

Посочват, че между община Б. и БТК са подписани два валидни договора на 10.08.2015г. за предоставяне на мобилна и фиксирана услуга в резултат на законосъобразно проведен ред за възлагане по ЗОП , при който БТК е била избрана за изпълнител по две новообособени позиции.

Посочват, че в тези договори е визиран срок на предоставените услуги до изчерпване на прогнозната стойност или изтичане на срока на договора, който е 24 месеца – което от двете събития настъпи първо.

Поддържат ,че с БТК е подписано допълнително споразумение , с цел да бъдат предоставени отстъпки, които не са предоставени на общината от БТК , въпреки включването им в приетата оферта на БТК в рамките на поръчката.

Поддържат че именно това допълнително споразумение сключено с посочената по-горе цел представлява процесния договор от 18.11.2015г. По този договор са начислени неустойката, чиято дължимост община Брегово оспорва. Поддържат, че о. Б. е възложител по смисъла на ЗОП с въведени изисквания за стойност на услугите, респективно прилага се определен ред за възлагане , когато се разходват бюджетни средства, именно във връзка с достигане на стойностните прагове по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП. О. Б. е публикувала нова поръчка за възлагане, предоставяне на електорнни съобщителни услуги и с оглед постъпилите оферти „М.Т.“ е избран като изпълнител. С него е сключен и договор, номерата са пренесени от мрежата на БТК към мрежата на „М.Т.“. В рамките на срока на изпълнение на сключения договор между БТК и о. Б., прогнозната стойност на поръчката е достигната и за община не е било налице основание за спазване срочността на договора от 10.08.2015г. и общината не дължи заплащане на неустойка, нито на договора от 10.08.2015г., нито на допълнителното споразумение към него цитирано от БТК като договор № РН 000159489-18112015-09.

Оспорва се и обстоятелството че общината е подписала нов договор по стандартен образец на БТК на 18.11.2015г., а не допълнително споразумение към валидно сключен договор в рамките на законосъобразна обществена поръчка.

Посочват, че действията на БТК са в пряко нарушение на целите и принципите на закона за електронните съобщения.

          Ответната страна признава обстоятелството, че дължи единствено суми по фактури ,в частта на предоставените мобилни услуги, подробно посочени в исковата молба/стр.175/ по делото.

Молят съда да постанови решение, с което отхвърли изцяло предявения иск, извън признатия раазмер.

          По делото е назначена съдебно икономическа експертиза в която е изчислен размера на стойността на ползваните мобилни и гласови услуги, неустойката и обезщетението за забава за различните периоди.

          Видински окръжен съд, като взе предвид постъпилата искова молба и допълнителна такава, отговорите на исковата молба, признанието направено от ответната страна и заключението по икономическата експертиза, намира предявените искове за основателни и доказани по размер по следните съображения:

          На 18.11.2015г. между БТК и О. е сключен договор за електронни и съобщителни услуги № РН 000159489-18112015-09 за срок от 24 месеца. Със същия са уговорени условия за представяне на мобилни услуги по общи 591 мобилни номера, подробно описани в приложението за тарифните планове към договора. Договора е влязъл в сила на 18.11.2106г, услугите са активирани – осигурен достъп на ответника до далекосъобщителна подвижна клетъчна мрлежа по стандарт DGM и стриктно изпълняван от БТК, без да са налице основания за прекратяването.

Услугите по договора са предоставени и остойностявани съобразно условията посочени в приложенията за параметрите на мобилните услуги към договора, с подробно посочени стандартни цени на абонаментните планове и тарифиране. При прилагане на уговорените в приложението за тарифните планове към договора отстъпки от абонаментните планове, както и общите условия за уреждане на взаимоотношенията между абонатите и потребителите на далекосъобщителни услуги, които са неразделна част от договора и за които ответника е декларирал че е запознат.

В т.2.3 от приложение „тарифни планове“ към договора е уговорена предоставяне на бюджет стойност на предоставени устройства от страна на БТК на общината в размер на 14 000лв. Съгласно посочената уговорка БТК е предало на общината 21 бр. чисто нови мобишлни апарата и 10 бр.чиисто нови таблета нао обща стойност 8 166.32 лв. съгласно ценова листа на БТК за устройства с бюджет за предаването на устройствата са подписани 4бр.приемо-предаватеални протоколи и са издадени съответни фактури.

          Предмет на настоящия спор е сключения договор на 18.11.2015г. за електронни и съобщителни услуги № РН 000159489-18112015-09 за срок от 24 месеца. Неоснователно е оспорването от ответната страна, о. Б., че цитирания по-горе договор представлява допълнително споразумение по предшестващи договори, сключени на 10.08.2015г. в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, при който БТК е избран за изпълнител по двете обособени позиции.

Договорът от 18.11.2015г. е самостоятелен договор, в който ясно е изразена волята на страните по него. От съдържанието на същия се установява , че няма отбелязване, че споразумението е част от друго такова поради което е неоснователна тезата на общината за правоприемство и анексиране с последващия договор на валидни договори от 10.08.2015г.

С цитирания договор от 18.11.2015г. са уговорени условията за представяне на мобилни услуги, описани в приложението за тарифните планове към договора, налице е остойностяване на същите по време на действието му. О. Б. го е прекратила едностранно, без предизвестие по отношение на 445 бр.мобилни номера, като пренася същите към „М.Т.“, като останалите услуги предоставени на общината са прекратени с писмо изх.№ 1999/29.08.2016г., считано от 29.08.2016г.

Съдът приема, че е налице предсрочно прекратяване на сключения договор от 18.11.2015г., чиито срок изтича 2017г.

          Въз основа на сключеният договор за далекосъобщителни услуги е издадени фактури за 11 клиентски номера, в които са посочени общо дължимата сума, неплатената сума ползвани услуги, неустойки и броя на ползваните СИМ карти.

          Съгласно общите условия, потребителят се е задължил да отговаря за всички претърпени преки и непосредствени вреди, претърпени от „БТК" ЕАД поради действия или бездействия на абоната. Неизпълнението на потребителя да заплаща дължимите суми по фактура в 14 дневен срок от издаването й / чл. 107 от ОУ / респ. неполучаването на дължими суми по абонаментни месечни планове от страна на мобилния оператор е предпоставила предявяването на настоящия иск.

Представените фактури сами по себе си, не са основание за плащане, но длъжникът-ответник е сключил договор и е ползвал съответната далекосъобщителна услуга, за което не си е заплатил, респ. същият е в неизпълнение на договора си. Неизпълнението на ответника е обусловило правото на „БТК" АД да начисли обезщетение за неизпълнение, съгласно изрична клауза във всеки един от договорите. Видно от представения с исковата молба договор за мобилни услуги, ответникът, се е съгласил, в случай на предсрочно прекратяване на договора по искане на, същият дължи неустойка в размер на абонаментната цена за оставащите отчетни периоди от датата на прекратяване до датата на изтичане на минималния срок.

Обезщетението за неизпълнение е начислено съобразно изрично договореното, а именно: дължимите месечни абонаментни такси до края на срока на действие на договора. Т.нар. неустойка има обезщетителен характер, а не санкционен.

Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.

Абонатът/Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на Общите условия, на индивидуалния договор, както и на всички допълнителни споразумения между него и БТК, както и да заплаща в срок дължимите суми за предоставените телефонни услуги в съответствие с Общите условия, договора и Ценовата листа на БТК.

Съгласно чл. 109.2 от Общите условия абонаментна цена по Ценовата листа на БТК, съобразно избрания пакет услуги се предплаща от абонатите всеки месец. Абонаментната цена се заплаща на основата на минути проведен разговор за телефонните разговори, проведени в страната. За международните разговори, освен продължителността на разговора в минути, се взема предвид и зоната, в която попада страната, с която се провежда разговорът. Всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащата Ценова листа на БТК.-чл.115.9 ОУ

Ползваните услуги се отчитат месечно и се заплащат въз основа на фактура, издавана ежемесечно на определена от БТК дата, за която БТК информира абоната при сключването на индивидуалния договор. Неполучаването на фактура не освобождава абоната от задължението да плати дължимите суми в определения срок (чл. 104 от ОУ).

В конкретния случай ответникът О. Б. е подписала договор за далекосъобщителна услуга, ползвал е мобилните номера и не е изпълнила задължението си по договор да заплаща стойността на услугата, като с това си поведение е изпаднала в забава. Издадени са фактури и в срок не е заплатена.

Липсват доказателства, за което тежест носи ответникът, че последният е изпълнявал в срок задължения си по договора за далекосъобщителна услуга.

         Още повече, че се касае за задължения, удостоверени с писмен акт и по силата на чл. 164, ал. 1, т. 4 ГПК, фактът на изпълнение подлежи на доказване само с писмени доказателства, каквито липсват по делото.

Наред с това, размерът на задължението следва да се счита установен и с оглед становището на ответника,относно вземанията, чйито размер признава.

С оглед на изложеното така предявените искови претенции се явяват основателни и като такива следва да бъдат уважени в размера за който се претендират вземанията, с оглед диспозитивното начало в гражданския процес.

           Относно възражението на ответника О. Б., че спорния договор бил сключен по правилата на Закона за обществените поръчки и О. Б. може да прекрати същия при спазване на правилата на този закон, който се явявал специален по отношение на ЗЕС, съдът приема следното:

Действително налице са предишни договори сключени по правилата на ЗОП. Настоящият договор е от18.11.2015г. Той е самостоятелен договор, в който ясно са изразени становищата на страните по него.

Доколкото обаче дейността на доставчика на услуги, в случая БТК АД, е уредена от специален закон – ЗЕС, то и самият договор следва да бъде сключен при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЕС и конкретно на нормата на чл.228 ал.1, където са уредени изчерпателно минимума от задължителни елементи, за да е действителен договора.

Разпоредбата на чл.228 ал.5 от ЗЕС, даваща възможност на потребителя да прекрати едностранно договора без неустойка, е нова, въведена от законодателя, с цел защита именно интересите на потребителя, независимо дали е физическо или юридическо лице. Същата според съда се явява специална спрямо разпоредбите от ЗОП, уреждащи прекратяването на договора, именно защото при договори за този вид услуги задължително следва да се приложат преимуществено разпоредбите на ЗЕС.

Ищецът не е упражнил надлежно своето право, предвидено в чл. 228, ал.5 и ал.3 от Закона за електронните съобщения, едностранно да прекрати договора в седемдневен срок от сключването му, за да не дължи неустойка О. Б..

Недължимостта на неустойката не следва и от неравнопоставеността на клаузите по договора, тъй като не се претендира нищожност на договора поради нарушение на добрите нрави.

По тези съображения, ВОС приема предявените искове за основателни и доказани.

О Б., следва да заплати на Б. т. к.“ ЕАД ЕИК. сумите:

  1. 5 932.05 лв., цена за ползване на мобилни гласови услуги на основание чл.79 ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.09.2017 г до окончателното издължаване.
  2. 8 166.32 лв.дължима сума на отпаднало основание поради предсрочно п рекратяване-чл.55 ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.09.2017 г до окончателното издължаване.
  3. 83 987.56 лв. неустойки по чл.92 ал.1 ЗЗД , изчислена за периода от 08.12.2016г. – дата за получаване на покана за доброволно изпълнение до 13.09.2017г. –датата на предявяване на исковата молба, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.09.2017 г до окончателното издължаване.
  4. 5 475.78 лв. обезщетение за забава върху присъдената неустойка за периода 08.12.2016 до 13.09.2017г.

     По разноските:

Ищецът доказва разноски в исковото производство общо от 4 910.36 лв., от които 4210.36 лв. – ДТ , 400 лв.-възнаграждение за в.л и 300,00 лв. –юрисконсулско възнаграждение, като същите се дължат от ответника –О. Б..

Предвид изложеното, съдът

 

 

                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА О. Б., регистрирана в Агенция по вписванията с код по БУЛСТАТ :.., представлявана от Кмета инж. М. Л. , със седалище и адрес на управление : гр.Б., пл. да ЗАПЛАТИ НА Б. т. к. ЕАД ЕИК.-гр.С. бул.. И, сумите :

  1. 5 932.05 лв., цена за ползване на мобилни гласови услуги на основание чл.79 ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.09.2017 г до окончателното издължаване.
  2. 2.   8 166.32 лв.дължима сума на отпаднало основание поради предсрочно п рекратяване-чл.55 ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.09.2017 г до окончателното издължаване.
  3. 83 987.56 лв. неустойки по чл.92 ал.1 ЗЗД , изчислена за периода от 08.12.2016г. – дата за получаване на покана за доброволно изпълнение до 13.09.2017г. –датата на предявяване на исковата молба, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.09.2017 г до окончателното издължаване.
  4. 5 475.78 лв. обезщетение за забава върху присъдената неустойка за периода 08.12.2016 до 13.09.2017г.
  5. 4 910.36 лв.,разноски , от които 4210.36 лв. – ДТ , 400 лв.-възнаграждение за в.л и 300,00 лв. –юрисконсулско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните по реда на въззивното обжалване пред Софийски апелативен съд.

 

 

 

                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :