Т.Д. № 51-2017

Решение по Търговско дело 51/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 19

                                              

                                                       11.05.2018

 

Видинският окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на четвърти април

Две хиляди и   осемнадесета   година  в състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове:

                                                          

При секретаря В. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

търговско  дело № 51 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе   предвид  следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на „Й. И С. Б.“ ООД /с предишно наименование „Й. И С.“ ООД/ гр.С. против „Е. Б. ООД гр.Видин с цена на иска 42 582.93 щатски долара, от които главница 28 800щатски долара и обезщетение за времето от 12.01.2013г. до 31.08.2017г. в размер на 13 782.93щатски долара.

Поддържа се в исковата молба, че на 19.09.2012г. между страните е бил сключен договор за превоз, наименуван Споразумение за чартърен полет №183/12 от 19.09.2012г. по силата на който ищецът като възложител – товародател е възложил на превозвача – ответникът по делото изпълнение на карго чартърни полети на дата 02.10.2012г. за сумата от 80 800щатски долара, която ще бъде предплатена изцяло от товародателя до седем работни дни преди извършване на полет. Договорът бил подписан от А. Г. К. като представител на ответника, без в споразумението да са посочени данни относно качеството на същата в ответната фирма. Ответната фирма е издала фактура №0000000165/27.09.2012г., като в изпълнение на задълженията си и издадената фактура, ищецът на 28.09.2012г. превел по банковата сметка на ответника цялата договорена цена на полета от 80 800щатски долара. Доставил на определената дата на летище Г. О. предвидените за транспортиране стоки, но полет не бил осъществен, като ответникът обяснил, че не е успял да осигури самолет и ще върне цялата сума. Издал кредитно известие №168/05.11.2012г., но на същата дата ответникът превел по банковата сметка на ищеца 52 000 щатски долара, а остатъка в размер на 28 800 щатски долара не е възстановил и до настоящия момент. Ищецът изпратил нотариална покана на 04.01.2013г. за възстановяване на дължимата сума, но същият не я заплатил. Оспорил представителната власт на лицето А. Г. К. при подписване на договора.

Ищецът основава исковата си претенция на разпоредбата на чл.55 от ЗЗД, на което претендира ответникът да бъде осъден да заплати исковата сума, получена от него без основание, както и да заплати обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата за периода 12.01.2013г., когато е изтекъл срокът за доброволно плащане по нотариалната покана до датата на завеждане на делото 31.08.2017г. в размер на 13 782.93 щатски долара. Претендира и законната лихва върху главницата от предявяване на иска до изплащането им както и направените по делото разноски.

Ответникът не е подал писмен отговор на исковата молба и не е посочил доказателства по делото.

От събраните по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното:

По делото е представено споразумение за чартърен полет №183/12 от 19.09.2012г., сключено между страните, с което същите са се договорили ответното дружество да извърши карго чартърни полети на общ товар и военно оборудване, предоставено от товародателя – ищцовото дружество, който се е задължил да заплати на превозвача чартърна цена в размер на 80 800 щатски долара. В споразумението страните са договорили всички условия на изпълнение на предмета на същото, като товародателят се е задължил да преведе договорената сума до седем работни дни преди извършване на полета. Полета е бил уговорен за 02.10.2012г.

По делото е представено извлечение от фактура от 27.09.2012г., която е издадена за договорената сума, като са представени и преводни документи за превеждане на уговорената сума на превозвача от страна на товародателя.

По делото е назначена съдебно счетоводна експертиза, по която вещото лице е дало заключение, че на 28.09.2012г. е бил извършен банков превод на сумата 80 800щатски долара по сметка на ответното дружество по издадената фактура. Поради неосъществяване на уговорените чартърни полети, ответното дружество е издало кредитно известие №168/05.11.2012г. с получател ищцовото дружество за възстановяване на сумата от 80 800щатски долара поради анулиран полет. Вещото лице дава заключение, че от тази сума е възстановена сумата 52 000щатски долара и остават да дължи 28 800щатски долара. Вещото лице е изчислило размера на законната лихва за претендирания период върху главницата от 28 800щатски долара в размер на 13 564.28щатски долара.

От така установените обстоятелства съдът приема, че исковата претенция основаваща се на чл.55 от ЗЗД като получена сума без основание е основателна и доказана. Установява се, че ответното дружество е получило общо сумата 80 800щатски долара без основание, като към момента на предявяване на иска дължи връщането на остатъка от тази сума в размер на 28 800щатски долара на ищцовото дружество, които не е заплатил въпреки отправената нотариална покана за доброволно плащане.

Ответникът ще следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 28 800щатски долара, представляваща невърната част от преведена общо сума в размер на 80 800щатски долара без основание, като дължи обезщетение по чл.86 от ЗЗД в размер на 13 564.28щатски долара, съобразно заключението на вещото лице, а в останалата част до пълния размер от 13 782.93щатски долара искът ще следва да бъде отхвърлен като неоснователен. Обезщетението се дължи за периода от 12.01.2012г. когато е изтекъл срокът за доброволно плащане по нотариалната покана до 31.08.2017г., като дължи и законната лихва върху главницата от 20.09.2017г. до окончателното й заплащане. Ще следва да бъде осъден да заплати и направените от ищеца разноски по делото в размер на 4 611.71лв.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „Е. Б.“ ООД, ЕИК:., със седалище и адрес на управление гр.В., ул... да заплати на „Й. И С. Б.“ ООД гр.С., ЕИК:. със седалище и адрес на управление гр.С. район..“, ж.к.., ул... сумата в размер на 28 800щатски долара, представляваща невърната част от преведена по банкова сума без основание сума общо в размер на 80 800щатски долара, както и да заплати обезщетение за забава в размер на 13 564.28щатски долара върху главницата от 28 800щатски долара за времето от 12.01.2013г. до 31.08.2017г., както и да заплаща законната лихва върху главницата от 28 800щатски долара, считано от предявяване на иска 20.08.2017г. до окончателното й изплащане и да заплати 4 611.71лв. разноски по делото, като искът до пълния размер от 13 782.93щатски долара върху обезщетението за забава като неоснователен – ОТХВЪРЛЯ.

 

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: