Т.Д. № 3-2018

Решение по Търговско дело 3/2018г.

РЕШЕНИЕ №64

 

гр.В.

 

 

09.05.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание на ...................................................... две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              Председател: Г. Й.

при секретаря ..................   и в присъствието на прокурора ................................................                 като разгледа докладваното от съдия   Г. Й. търговско дело №3 по описа за 2018     година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл.638 ал.3 ТЗ /искане на разрешение за продължаване на производството по принудително изпълнение в полза на обезпечен кредитор/.

Образувано е по молба на „Д. А. А." ЕООД, ЕИК., със седалище и адрес на управление в гр. С., община С. район ., ж.к.., представлявано от управителя П. Д. Б., чрез упълномощения процесуален представител адвокат Н. Ц. САК със съдебен адрес:***, Адвокатско дружество „П. М. и п.", тел:., на вниманието на адв. Н. Ц. .

Иска се на основание чл. 638, ал. 3 ТЗ да се допусне продължаване на производството по индивидуално принудително изпълнение, инициирано от „Д. А. А. ЕООД по изпълнително дело № 20187900400512 по описа на ЧСИ Р. М., рег. № 790 при Камара на частните съдебни изпълнители, по отношение на следните недвижими имоти, част от масата на несъстоятелността в производството по несъстоятелност по т.д. № 3/2018 г., Окръжен съд-В. както следва:

 1. Недвижим имот, представляващ съгласно доказателствен документ за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVI-949,950 /шестнадесети за имоти деветстотин четиридесет и девет и деветстотин и петдесет/ от квартал 11 /единадесет/ по плана на град С. местност „НПЗ Орион и съседни Жилищни територии", кад. лист № 218,219 /двеста и осемнадесет и двеста и деветнадесет/, с адрес на имота: гр. С. СО –район., ул.../,като дворищната регулация е утвърдена със Заповед № РД-09-059/10.02.2006 г., целият с графично изчислена площ от 3737 /три хиляди седемстотин тридесет и седем/ кв. м., при граници: изток-улица, от запад-УПИ IV-806, от север-улща, от юг-УПИ V - за ТПК „Х. Б.", който имот съгласно доказателствен документ за собственост е идентичен с УПИ ХVI-823 /шестнадесети за имот осемстотин двадесет и три/ от квартал 11 /единадесет/ по плана на град С. местност „НЗП Орион и съседни Жилищни територии" от 2002 г. и който имот е частично идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2821.2517 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди петстотин и седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-22- 1791/20.11.2013г. на Началник на СГКК-С. с адрес: ул... , целият с площ по скица от АГКК от 1456 кв. м. (хиляда четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 68134.2821.2494 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди четиристотин деветдесет и четири); 68134.2821.2493 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди четиристотин деветдесет и три); номер по предходен план: 950 (деветстотин и петдесет), квартал : 11 (единадесет), при съседни поземлени имоти: имот с идентификатор № 68134.2821.1043; имот с идентификатор № 68134.2821.295, имот с идентификатор № 68134.2821.2518, имот с идентификатор № 68134.2821.1011, имот с идентификатор № 68134.2821.2520, имот с идентификатор 68134.2821.2519; имот с идентификатор № 68134.2821.949 и частично идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2821.949 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес : ул... целият с площ от 2484 кв. м. (две хиляди четиристотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор : няма; номер по предходен план: 949 (деветстотин четиридесет и девет), квартал : 11 (единадесет), при съседни поземлени имоти: имот с идентификатор № 68134.2821.295, имот с идентификатор № 68134.2821.1043 имот с идентификатор № 68134.2821.2517, имот с идентификатор № 68134.2821.806,
 2. СГРАДА с идентификатор № 68134.2821.949.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С., област С. /столица/, С. община, район .., ул..", разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.949.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет), със застроена площ от 1191 (хиляда сто деветдесет и един) кв. м., брой етажи 3/три/, с предназначение: Промишлена сграда,която сграда съгласно доказателствен документ за собственост и представен инвестиционен проект, представлява ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА със застроена площ 1241 (хиляда двеста четиридесет и един) кв. м., състояща се от: ПОЛУПОДЗЕМНО НИВО на кота - 3.60 (минус три цяло и шестдесет стотни) метра с РЗП от 1241 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и един квадратни метра), състоящо се от: стълбище, коридори, две битови помещения за персонал, три санитарни възела, две душ кабини, складове, цех метален-фреза, цех дограма, столова, асансьорна шахта, помещение и зареждане, чистачно; ПРИЗЕМНО НИВО с РЗП от 1241 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и един квадратни метра), състоящо се от: цех за метали и на кота 0.00 (нула)-стълбище, бояджийски цех, цех за алуминий, асансьорна шахта, коридор, помещения за персонал, началник цех, бояджийска камера, умивалня с два санитарни възела и чистачно; ПЪРВО НАДЗЕМНО НИВО на кота +3.60 (плюс три цяло и шестдесет стотни) метра с РЗП от 999 кв. м. (деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), състоящо се от : стълбище, коридори, асансьорна шахта, две офисни помещения за администрация, помещения за печатница, персонал печатница, цех за сглобяване, персонал цех за сглобяване, умивалня с два санитарни възела и чистачно НАДСТРОЙКА - 1 ЕПАП, на кота + 7,20 (плюс седем цяло и двадесет стотни) м., РЗП от 473,20 (четири стотин седемдесет и три цяло и двадесет стотни) кв. м., състояща се от стълбище, седем санитарни клетки, седем офисни помещения и коридори.

         Към молбата са приложени :

 1. Препис от Нотариален акт № 83, том I, рег. № 3294, дело № 79/2018 г., вписан в Служба по вписванията с рег. № 11886, акт № 62, том XXVI, дело № 8068/2018 г.на Т. Г. - помощник-нотариус по заместване при Нотариус Ц. С. вписана в регистъра на Нотариалната камара под номер 030 с район на действие Районен съд – С. - обявен в Имотен регистър;
 2. Препис от Протокол-съгласие за извършване на апорт - непарична вноска в капитала на „Л. П." ЕООД - обявен в търговски регистър;
 3. Препис от „Оценка на непарична вноска в капитала на дружество „Л. П."ЕООД" - обявен в търговски регистър;
 4. Заверен препис от Договор за продажба на вземане от 22.08.2017 г., рег. № 18017 на нотариус Ц. Г., рег. № 594 на Нотариалната камара, вписан в Имотен регистър;
 5. Заверен препис от Договор за кредит № 518 от 30.08.2010 г., ведно с анекси и договори за поръчителство към него;
 6. Заверен препис от Договор за кредит № 519 от 30.08.2010 г., ведно с анекси и договори за поръчителство към него;
 7. Заверен препис от Договор за кредит № 520 от 30.08.2010 г., ведно с анекси и договори за поръчителство към него;
 8. Заверен препис от Договор за кредит № 1291 от 26.02.2014 г., ведно с анекси и договори за поръчителство към него;
 9. Заверен препис от Договор за кредит № 1469 от 10.11.2014 г., ведно с анекси към него;
 10. Заверен препис от Договор за кредит № 1292 от 26.02.2014 г., ведно с анекси към него;
 11. Заверен препис от писмено потвърждение на сключения Договор за цесия,издадено от „Б. ДСК" ЕАД на „Д. А. А." ЕООД;
 12. Заверен препис от нотариална покана с рег.   номер на връчването   18989 за уведомяване на осъществената цесия - „А. 2000" ООД;
 13. Заверен препис от нотариална покана с рег.   номер на връчването   18982 за уведомяване на осъществената цесия - „Л. П." ЕООД;
 14. Заверен препис от нотариална покана с рег. номер на връчването 18990 за уведомяване на осъществената цесия – А. С. А.;

15.Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 136, том 111, рег. № 09233, дело № 483 от 2010 год. на нотариус М. К., нотариус с район на действие - Районен съд - град С.;

 1. Заверен препис Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 53, том I, рег. № 2294,   дело № 44 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд – град С.
 2. Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 137, том III, рег. № 09234, дело № 484 от 2010 год. на нотариус М. К., нотариус с район на действие - Районен съд - град С.;
 3. Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 51, том I, рег № 2287,   дело № 42 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд – град С.;
 4. Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 138, том III, рег. № 09235, дело № 485 от 2010 год. на нотариус М. К. нотариус с район на действие - Районен съд - град С.;
 5. Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 52, том I, рег. № 2293,   дело № 43 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд – град С.
 6. Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № II, том II, рег № 11170,   дело № 182 от 2014г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд – град С.
 7. Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 28, том II, рег. №1872, дело №187/2014г., по описа на нотариус И. Н. с район на действие - Софийски районен съд;
 8. Заверен препис от Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 57, том I,рег.   №   2300,   дело   №   48/2015г.,   по   описа   на   нотариус   В. М., с район на действие - Софийски районен съд;
 9. Заверен препис от Заявление до Имотен регистър за вписване на Договора за цесия с № 58377/05.09.2017 г.
 10. Заверен препис от Удостоверение с рег. № 01-20-06904 от 30.10.2017 г. и Удостоверение с рег. № 01-20-07081 от 03.11.2017 г., издадено   от „Б. ДСК" ЕАД;
 11. Заверен препис от Заявление по чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.д.№ 15879/2018 г.;
 12. Заверен препис от Заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 15879/2018 г.;
 13. Заверен препис от Изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 15879/2018 г.;
 14. Заверен препис от Заявление по чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на което е образувано

ч.гр.д. № 15882/2018 г.;

 1. Заверен препис от Заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 15882/2018 г.;
 2. Заверен препис от Изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 15882/2018 г.;
 3. Заверен препис от Заявление по чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.д.№ 15884/2018 г.;
 4. Заверен препис от Заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 15884/2018 г.;
 5. Заверен препис от Изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 15884/2018 г.;
 6. Заверен препис от Заявление по чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.д.№ 15887/2018 г.;
 7. Заверен препис от Заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 15887/2018 г.;
 8. Заверен препис от Изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 15887/2018 г.;
 9. Заверен препис от Заявление по чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.д.№ 15889/2018 г.;
 10. Заверен препис от Заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 15889/2018 г.;
 11. Заверен препис от Изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 15889/2018 г.;
 12. Заверен препис от Искова молба, въз основа на която е образувано т.д. №

3036/2017 г., VI ТО, 22 с-в, Софийски градски съд, ведно с копие от обратна

разписка за получаването й в съда;

 1. Заверен препис от Уточнителна молба по т.д. № 3036/2017 г., VI ТО, 22 с-в Софийски градски съд;
 2. Справка от електронната система на Софийски градски съд по т.д. № 3036/2017 г.,VI ТО, 22 с-в, Софийски градски съд;
 3. Заверен препис от молба за образуване на изпълнително дело № 20187900400512 по описа на ЧСИ Р. М.;
 4. Справка от Имотен регистър към Агенция по вписванията, отразяваща наложената възбрана върху Имотите;
 5. Заверен препис от Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11222/16.04.2018 г.;
 6. Заверен препис от Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11221/16.04.2018 г.;
 7. Заверен препис от Покана за доброволно изпълнение с изх. № 11223/16.04.2018 г.;
 8. Договор за наем от 06.03.2018 г. между „К. В." ЛП и „А. П." ЕООД - обявен в Имотен регистър;
 9. Заверен препис от Фактура № 6148/23.04.2018 г. за адвокатско възнаграждение по изпълнително дело № 20187900400512 - присъединяване на изпълнителен лист,издаден по ч.гр.д. № 15882/2018 г.

 

         След като взе предвид събраните по делото доказателства Съдът прие за установено от фактическа страна следното :

         Длъжникът „А. П.“ЕООД е собственик на следните имоти :

 1. Недвижим имот, представляващ съгласно доказателствен документ за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVI-949,950 /шестнадесети за имоти деветстотин четиридесет и девет и деветстотин и петдесет/ от квартал 11 /единадесет/ по плана на град С., местност „НПЗ Орион и съседни Жилищни територии", кад. лист № 218,219 /двеста и осемнадесет и двеста и деветнадесет/, с адрес на имота: гр. С., СО -район ., ул..,като дворищната регулация е утвърдена със Заповед № РД-09-059/10.02.2006 г., целият с графично изчислена площ от 3737 /три хиляди седемстотин тридесет и седем/ кв. м., при граници: изток-улица, от запад-УПИ IV-806, от север-улща, от юг-УПИ V - за ТПК „Х. Б., който имот съгласно доказателствен документ за собственост е идентичен с УПИ ХVI-823 /шестнадесети за имот осемстотин двадесет и три/ от квартал 11 /единадесет/ по плана на град С., местност „НЗП Орион и съседни Жилищни територии" от 2002 г. и който имот е частично идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2821.2517 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди петстотин и седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-22- 1791/20.11.2013г. на Началник на СГКК-С., с адрес: ул.., целият с площ по скица от АГКК от 1456 кв. м. (хиляда четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 68134.2821.2494 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди четиристотин деветдесет и четири); 68134.2821.2493 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди четиристотин деветдесет и три); номер по предходен план: 950 (деветстотин и петдесет), квартал : 11 (единадесет), при съседни поземлени имоти: имот с идентификатор № 68134.2821.1043; имот с идентификатор № 68134.2821.295, имот с идентификатор № 68134.2821.2518, имот с идентификатор № 68134.2821.1011, имот с идентификатор № 68134.2821.2520, имот с идентификатор 68134.2821.2519; имот с идентификатор № 68134.2821.949 и частично идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2821.949 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес : ул.., целият с площ от 2484 кв. м. (две хиляди четиристотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор : няма; номер по предходен план: 949 (деветстотин четиридесет и девет), квартал : 11 (единадесет), при съседни поземлени имоти: имот с идентификатор № 68134.2821.295, имот с идентификатор № 68134.2821.1043 имот с идентификатор № 68134.2821.2517, имот с идентификатор № 68134.2821.806,
 2. СГРАДА с идентификатор № 68134.2821.949.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в гр. С., област С. /столица/, С.. община, район.", ул.., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.949.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет), със застроена площ от 1191 (хиляда сто деветдесет и един) кв. м., брой етажи 3/три/, с предназначение: Промишлена сграда,която сграда съгласно доказателствен документ за собственост и представен инвестиционен проект, представлява ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА със застроена площ 1241 (хиляда двеста четиридесет и един) кв. м., състояща се от: ПОЛУПОДЗЕМНО НИВО на кота - 3.60 (минус три цяло и шестдесет стотни) метра с РЗП от 1241 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и един квадратни метра), състоящо се от: стълбище, коридори, две битови помещения за персонал, три санитарни възела, две душ кабини, складове, цех метален-фреза, цех дограма, столова, асансьорна шахта, помещение и зареждане, чистачно; ПРИЗЕМНО НИВО с РЗП от 1241 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и един квадратни метра), състоящо се от: цех за метали и на кота 0.00 (нула)-стълбище, бояджийски цех, цех за алуминий, асансьорна шахта, коридор, помещения за персонал, началник цех, бояджийска камера, умивалня с два санитарни възела и чистачно; ПЪРВО НАДЗЕМНО НИВО на кота +3.60 (плюс три цяло и шестдесет стотни) метра с РЗП от 999 кв. м. (деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), състоящо се от : стълбище, коридори, асансьорна шахта, две офисни помещения за администрация, помещения за печатница, персонал печатница, цех за сглобяване, персонал цех за сглобяване, умивалня с два санитарни възела и чистачно НАДСТРОЙКА - 1 ЕПАП, на кота + 7,20 (плюс седем цяло и двадесет стотни) м., РЗП от 473,20 (четири стотин седемдесет и три цяло и двадесет стотни) кв. м., състояща се от стълбище, седем санитарни клетки, седем офисни помещения и коридори.

Към датата на подаване на тази молба имотите са собственост на дружеството, по отношение на което е открито производство по несъстоятелност - „А. П." ЕООД, ЕИК., като същите са придобити от него на 01.03.2018 г. по силата на Нотариален акт № 83, том I, рег. № 3294, дело № 79/2018 г., вписан в Служба по вписванията с рег. № 11886, акт № 62, том XXVI, дело № 8068/2018 г. на Т. Г. - помощник-нотариус по заместване при Нотариус Ц. С. вписана в регистъра на Нотариалната камара под номер 030 с район на действие Районен съд –С. (Доказателство № 1).Сделката по покупко-продажба е сключена между „А. П." ЕООД, в качеството му на купувач, и „Л. П." ЕООД, ЕИК. като продавач, за сумата от 9 500 (девет хиляди и петстотин) лева, платени в брой преди подписване на договора за покупко-продажба.Имотите са част от масата на несъстоятелността в производството по т.д. № 3/2018 г., тъй като считано от 01.03.2018 г. са част от патримониума на „А. П." ЕООД - дружеството по отношение на което производството по несъстоятелност е открито с Решение № 14 от 06.03.2018 г. на Окръжен съд – В.

„Д. А. А." ЕООД е лице - ипотекарен кредитор на продавача по горецитирания нотариален акт „Л. П." ЕООД, в полза на който са учредени първи и втори по ред договорни ипотеки върху посочените в т. 1 по-горе имоти преди придобиването на същите от „А. П." ЕООД.

         Предишният собственик на имотите „Л. П. ЕООД ги е придобил чрез апорт в капитала си, видно от справка в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството – видно от Протокол-съгласие от 11.10.2010 г. за извършване на апорта, както и оценка на вещите лица, оценили имуществото под формата на „Оценка на непарична вноска в капитала на дружество „Л. П. ЕООД" (Доказателства№2и№3). Апортът е извършен през 2010 г. при учредяването на „Л. П." ЕООД от тогавашния едноличен собственик на капитала на дружеството - „А. 2000" ООД, ЕИК..

„Д. А. А." ЕООД е кредитор на дружествата „Л. П. ЕООД и „А. 2000" ООД,   както и на техния управител А. С. А., ЕГН ********** в лично качество, по силата на сключен на основание чл. 99 ЗЗД Договор за продажба на вземане от 22.08.2017 г., рег. № 18017 на нотариус Ц. Г., рег. № 594 на Нотариалната камара (Доказателство № 4 - Договора за цесия) между "Б. ДСК" ЕАД, в качеството на цедент и „Д. А. А." ЕООД, в качеството на цесионер, по силата на който „Б. ДСК" ЕАД е прехвърлила на „Д. А. А." ЕООД всички свои вземания, привилегии, принадлежности и обезпечения, произтичащи от следните договори за кредит:

 • Спрямо „А. 2000" ООД, ЕИК.., Р. Г. К., ЕГН **********,  А. С. А.   ЕГН   **********,   „Р.. Л." - международно търговско дружество, учредено и съществуващо в Република С. под №080760 в регистъра на международните компании,„Л. П." ЕООД, ЕИК.., „А. Д. А." ООД, ЕИК...,„А. 2000 Р." ООД, ЕИК.., „Д. П. П." ООД, ЕИК.. по Договор за кредит № 518 от 30.08.2010 г., ведно с всички последващи анекси и споразумения към него;
 • Спрямо „АСА 2000" ООД, ЕИК 130354237, Р. Г. К., ЕГН **********,     А. С. А.,   ЕГН   **********,   „Р. Л. - международно търговско дружество, учредено и съществуващо в Република С. под №080760 в регистъра на международните компании, „Л. П." ЕООД, ЕИК., „А. Д. А." ООД, ЕИК..,„А. 2000 Р." ООД, ЕИК.., „Д. П. П." ООД,ЕИК.., „А. Д. А." ООД, ЕИК. по ДОГОВОР за кредит № 519 от 30.08.2010 г.. ведно с всички последващи анекси и споразумения към него;
 • Спрямо „АСА 2000" ООД, ЕИК 130354237, Р. Г. К., ЕГН **********,     А. С. А.,   ЕГН   **********,   „Р. Л. - международно търговско дружество, учредено и съществуващо в Република С. под №080760 в регистъра на международните компании,„Л. П." ЕООД, ЕИК..„А. Д. А." ООД, ЕИК..,„А. 2000 Р." ООД, ЕИК.. „Д. П. П." ООД,ЕИК.. по Договор за кредит № 520 от 30.08.2010 г., ведно с всички последващи анекси и споразумения към него;
 • Спрямо „А. 2000" ООД, ЕИК.. „А. 2000 Р." ООД, ЕИК.. „Д. П. П. ООД, ЕИК.., „А. Д. А." ООД,ЕИК.., „Л. П." ЕООД, ЕИК..,   Р. Г. К., ЕГН **********,   А. С. А. ЕГН ********** по Договор за кредит № 1291 от 26.02.2014 г.. ведно с всички последващи анекси и споразумения към него;
 • Спрямо „А. 2000" ООД, ЕИК.., „А. 2000 Р." ООД, ЕИК. „Д. П. П." ООД, ЕИК.., „Д. П."ООД, ЕИК.., „А. Д. А." ООД, ЕИК.., „Л. П. ЕООД, ЕИК.., Р. Г. К. ЕГН **********, А. С. А., ЕГН ********** по Договор за кредит № 1469 от 10.11.2014 г.. ведно с всички последващи анекси и споразумения към него;
 • Спрямо „Л. П." ЕООД, ЕИК.., „А. 2000" ООД, ЕИК.., Р. Г. К. ЕГН **********, А. С. А., ЕГН **********, „А. Д. А." ООД, ЕИК.. „А. 2000 Р. ООД, ЕИК.., „Д. П. П." ООД, ЕИК.. „Д. П." ООД, ЕИК.. по ДОГОВОР за кредит № 1292 от 26.02.2014 г.. ведно с всички последващи анекси и споразумения към него;

Горните обстоятелства се установяват от представените с молбата договори за кредит, ведно с анекси и договори за поръчителство към тях /Доказателства №5-10/.

В потвърждение на сключения Договор за цесия и на основание чл. 99, ал. 3 ЗЗД цедентьт „Б. ДСК" ЕАД е издал на „Д. А. А." ЕООД - цесионер и съответното   писмено   потвърждение   за   осъщественото   прехвърляне   на   вземания /Доказателство №11/.

За сключването   на Договора за цесия   всички   посочени   по-горе длъжници са уведомени надлежно от цедента „Б. ДСК" ЕАД, в т.ч. на 04.10.2017 г. посредством нотариални покани са уведомени А. С. А., в качеството му на законен представител на "А. 2000"   ООД и „Л. П." ЕООД и в лично качество (нотариални покани с рег. номер на връчването 18982 до „Л. П." ЕООД, рег. Номер 18989 до „А. 2000" ООД и рег. номер 18990 до А. С. А. на нотариус Ц. Г., вписана в регистъра на Нотариалната камара под рег. №   594, при надлежно спазване на процедурните правила за съответните действия (Доказателства №12-14).

От датата на връчването на уведомленията за осъществената цесия на посочените лица   (04.10.2017   г.),   единствен   легитимен   кредитор,   на   когото   следва   да   бъдат изпълнявани задълженията, първоначално произтекли от посочените по-горе договори за кредит, е „Д. А. А." ЕООД, респ. съгласно чл. 99, ал. 4 ЗЗД.Договорът за цесия е породил действие спрямо длъжниците „А. 2000" ООД, „Л. П." ЕООД и А. С. А..

Видно от Договора за цесия, придобитите от „Д. А. А." ЕООД вземания са гарантирани посредством различен вид обезпечения, включително първи по ред (и втори по ред след първите по ред, учредени отново в полза на „Д. А. А." ЕООД) договорни ипотеки върху Имотите, учредени с нотариални актове за учредяване на договорна ипотека, както следва:

А/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 136,том III, рег. № 09233, дело № 483 от 2010 год. на нотариус М. К., нотариус с район на действие - Районен съд - град С., вписан под № 200 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията- гр. С. с вх. рег. № 38851 от 31.08.2010 г., акт № 123, том XXII, дело №22524/1 Ог. (Доказателство № 15).

Ипотеката (първа по ред по този кредит) е учредена по Договор за банков кредит № 518 от 30.08.2010 г. от „А. 2000" ООД, в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

Б/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 53,том 1, рег. № 2294, дело № 44 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд - град С., вписана под № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 13706 от 17.03.2015г., акт № 191, том VI, дело № 9696/15г. (Доказателство № 16).

Ипотеката (втора по ред по този кредит, след тази по букв. „А" по-горе) е учредена по Договор за банков кредит № 518 от 30.08.2010 г. от „Л. П." ЕООД, в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

В/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 137,том III, рег. № 09234, дело № 484 от 2010 год. на нотариус М. К. нотариус с район на действие - Районен съд - град С. вписан под № 200 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 38853 от 31.08.2010 г., акт №124, том XXII, дело №22525/10г. (Доказателство № 17).

Ипотеката (първа по ред по този кредит) е учредена по Договор за банков кредит № 519 от 30.08.2010 г. от „А. 2000" ООД в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

Г/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 51,том I, рег № 2287, дело № 42 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд - град С., вписана под № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 13710 от 17.03.2015г., акт№ 170, том VI, дело № 9555/15г. (Доказателство № 18).

Ипотеката (втора по ред по този кредит, след тази по букв. „В" по-горе) е учредена по Договор за банков кредит № 519 от 30.08.2010 г. от „Л. П." ЕООД в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

Д/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 138,том III, рег. № 09235, дело № 485 от 2010 год. на нотариус М. К., нотариус с район на действие - Районен съд - град С. вписан под № 200 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 38855 от 31.08.2010 г., акт № 125, том XXII, дело № 22526/10г. (Доказателство № 19).

Ипотеката (първа по ред по този кредит) е учредена по Договор за банков кредит № 520 от 30.08.2010 г. от „А. 2000" ООД в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

Е/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 52,том I, рег. № 2293, дело № 43 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд - град С., вписана под № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 13709 от 17.03.2015г., акт№ 172, том VI, дело № 9570/15г. (Доказателство№ 20).

Ипотеката (първа по ред по този кредит) е учредена по Договор за банков кредит № 1291 от 26.02.2014 г. от „Л. П." ЕООД в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

Ж/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 11,том II, рег № 11170, дело № 182 от 2014г. на нотариус В. М. -нотариус с район на действие - Районен съд - град С., вписана под № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 59465 от 19.11.2014г., акт№ 136, том XXI, дело№ 45161/14г. (Доказателство № 21).

Ипотеката (първа по ред по този кредит) е учредена по Договор за банков кредит № 1469 от 10.11.2014 г. от „Л. П." ЕООД в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

3/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 28, том II, рег. №1872, дело №187/2014г., по описа на нотариус И. Н., с район на действие - Софийски районен съд, вписан под рег. № 040 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 8551 от 27.02.2014г., акт. №53, том III, дело №6141/2014г. (Доказателство № 22).

Ипотеката (първа по ред по този кредит) е учредена по Договор за банков кредит № 1292 от 26.02.2014 г. от „Л. П." ЕООД в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

И/ Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 57, том I, рег. № 2300, дело № 48/2015г, по описа на нотариус В. М. с район на действие - Софийски районен съд, вписана под рег. № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 13719 от 17.03.2015г., акт. №163, том VI (Доказателство № 23).

Ипотеката (втора по ред по този кредит, след тази по букв. „3" по-горе) е учредена по Договор за банков кредит Хе 1292 от 26.02.2014 г. от „Л. П." ЕООД в качеството му на собственик на ипотекирания имот към момента на учредяване на обезпечението;

Във връзка със смяната на кредитора по силата на Договора за цесия и с оглед запазване на посочените в тази точка обезпечения   (ипотеки), молителят  е осъществил и всички необходими последващи вписвания на Договора за цесия, в т.ч. в Имотен регистър към Агенция по вписванията (на основание чл. 171 ЗЗД). Надлежно отразената промяна на кредитора е удостоверена чрез съответните отбелязвания в относимите регистри, включително Имотен регистър въз основа на заявление за вписване на Договора за цесия с № 58377/05.09.2017 г. (Доказателство № 24) и направено отбелязване върху Договора за цесия с № 58388 от 05.09.2017 г.

Въз основа на горното всички първоначално учредени в полза на предходния кредитор „Б. ДСК" ЕАД ипотеки служат и към този момент за обезпечаване на прехвърлените вземания в полза на „Д. А. А. ЕООД и той се явява обезпечен кредитор с обезпечение върху имоти от масата на несъстоятелността на „А. П." ЕООД по смисъла на чл. 638,ал. 3 от ТЗ.

Въпреки настъпването на крайни падежи или падежи на отделни вноски по изброените по-горе договори за кредит, „А. 2000" ООД, „Л. П." ЕООД и А. С. А. включително към датата на подаване на молбата, не изпълняват своите задължения за заплащане на дължими парични суми. С оглед това „Д. А. А." ЕООД завел съдебни процедури по реда на заповедното производство срещу длъжниците „А. 2000" ООД, „Л. П." ЕООД и А. С. А., както следва:

1.ч.гр.д. № 15879/2018 г., Софийски районен съд, 59 състав, образувано по реда на чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на посочения по-горе Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 11, том II, рег № 11170, дело № 182 от 2014г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие -        Районен съд - град С., вписана под № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 59465 от 19.11.2014г., акт № 136, том XXI, дело № 45161/14г.; в резултат на подаденото от „Д. А. А." ЕООД заявление (Доказателство № 26) СРС издал заповед за изпълнение и изпълнителен лист (Доказателства № 27-28), по силата на които „А. 2000" ООД, „Л. П." ЕООД и А. С. А. са осъдени да заплатят солидарно на „Д. А. А. ЕООД следните суми:

-        сумата от 111 794,39 лв. по Договор за кредит № 1469/10.11.2014 г, ведно със законна лихва от 08.03.2018 г. до изплащане на вземането;

-        договорна лихва в размер на 4 690,8 лв. за периода от 25.04.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        наказателна лихва в размер на 2 884,71 лв. за периода от 25.05.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        9 549,6 лв. разноски по делото, а именно 2 387,4 лв. държавна такса и 7 162,2 лв.адвокатско възнаграждение;

2.ч.гр.д. № 15882/2018 г., Софийски районен съд, 50 състав, образувано по реда на чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на посочения по-горе Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 52, том I, рег. № 2293, дело № 43 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд - град С. вписана под № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 13709 от 17.03.2015г., акт № 172, том VI, дело № 9570/15г.; в резултат на подаденото от „Д. А. А." ЕООД заявление (Доказателство № 29) СРС издал заповед за изпълнение и изпълнителен лист (Доказателства № 30-31), по силата на които „А. 2000" ООД, „Л. П. ЕООД и А. С. А. са осъдени да заплатят солидарно на „Д. А. А." ЕООД следните суми:

-        сумата от 160 000 лв. по Договор за кредит № 1291/26.02.2014 г., ведно със законна лихва от 8.03.2018 г. до изплащане на вземането;

-        договорна лихва в размер на 4 673,38 лв. за периода от 25.04.2017 г. до 22.02.2018 г;

-        договорна лихва в размер на 9 157,17 лв. за периода от 01.05.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        13 906,44 лв. разноски по делото, а именно: 3 476,61 лв. държавна такса и 10 429,83 лв. адвокатско възнаграждение.

3.ч.гр.д. № 15884/2018 г., Софийски районен съд, 53 състав, образувано по реда на чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на посочения по-горе Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 57, том I, рег. № 2300, дело № 48/2015г., по описа на нотариус В. М., с район на действие - Софийски районен съд, вписана под рег. № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 13719 от 17.03.2015г., акт. №163, том   VI;   в   резултат   на   подаденото   от   „Д. А. А."   ЕООД   заявление (Доказателство № 32) СРС издал заповед за изпълнение и изпълнителен лист (Доказателства № 33-34), по силата на които „А. 2000" ООД, „Л. П." ЕООД и А. С. А. са осъдени да заплатят солидарно на „Д. А. А."' ЕООД следните суми:

-        сумата от 179 587,81 лв. по Договор за кредит № 1292/26.02.2014 г., ведно законна лихва от 08.03.2018 г. до изплащане на вземането;

-договорна лихва в размер на 8 944,35 лв. за периода от 25.05.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        лихва за забава в размер на 3 841,09 лв. за периода от 25.06.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        15 389,85 лв. разноски по делото, а именно: 3 847,47 лв. държавна такса и 11 542,38 лв. адвокатско възнаграждение;

4.ч.гр.д. № 15887/2018 г., Софийски районен съд, 32 състав, образувано по реда на чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на посочения по-горе Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 138, том III, рег. № 09235, дело № 485 от 2010 год. на нотариус М. К., нотариус с район на действие -Районен съд - град С., вписан под № 200 в Регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 38855 от 31.08.2010 г., акт № 125, том XXII, дело № 22526/10г.; в резултат на подаденото от „Д. А. А." ЕООД заявление (Доказателство № 35) СРС издаде заповед за изпълнение и изпълнителен лист (Доказателства № 36-37), по силата на които „А. 2000" ООД, „Л. П." ЕООД и А. С. А. са осъдени да заплатят солидарно на „Д. А. А. ЕООД следните суми:

-        сумата от 9 524 лв. по Договор за кредит № 520/30.08.2010 г., ведно със законна лихва от 08.03.2018 г. до изплащане на вземането;

-        договорна лихва в размер на 518,82 лв. за периода от 25.04.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        наказателна лихва в размер на 423,51 лв. за периода от 25.05.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        837,32 лв. разноски по делото, а именно: 209,33 лв. държавна такса и 627,99 лв.адвокатско възнаграждение;

 1. ч.гр.д. № 15889/2018 г., С. р. с. 35 състав, образувано по реда на чл. 417, т. 6 ГПК, въз основа на посочения по-горе Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 53, том I, рег. № 2294, дело № 44 от 2015г. на нотариус В. М. - нотариус с район на действие - Районен съд - град С., вписана под № 074 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. С. с вх. рег. № 13706 от 17.03.2015г., акт № 191, том VI, дело № 9696/15г.; в резултат на подаденото от „Д. А. А. ЕООД заявление (Доказателство № 38) СРС издал заповед за изпълнение и изпълнителен лист (Доказателства № 39-40), по силата на които „А. 2000" ООД, „Л. П." ЕООД и А. С. А. са осъдени да заплатят солидарно на „Д. А. А. ЕООД следните суми:

-        сумата от 21 477 евро по Договор за кредит № 518/30.08.2010 г., ведно със законна лихва от 08.03.2018 г. до изплащане на вземането;

-        договорна лихва в размер на 1 105,9 евро за периода от 25.04.2017 г. до 22.02.2018 г.;

-        наказателна лихва в размер на 722,98 евро за периода от 25.05.2017 до 22.02.2018 г.;

-        3 646,6 лв. разноски по делото, а именно 911,65 лв. държавна такса и 2 734,95 лв.адвокатски хонорар.

„Д. А. А." ЕООД завел срещу „Л. П." ЕООД, „А. 2000" ООД и А. С. А. и исково производство за присъждане на дължимите му по Договор за кредит № 519/30.08.2010 г. суми, както следва:

 • т.д. № 3036/2017 г., VI ТО, 22 с-в, С. г. с. за присъждане на дължими по Договор за кредит № 519/30.08.2010 г. суми:

-        252 000 лв., ведно със законната лихва за забава, изчислена от датата на депозиране на исковата молба в съда (30.10.2017 г.) до окончателното погасяване на всички вземания;

-        договорна лихва, дължима за периода от 25.04.2017 г. до 30.10.2017 г., в размер на 6 012,48 лв.;

-        законна лихва за забава, дължима за периода от 01.05.2017 г. до 30.10.2017 г., в   размер на 12 835,62 лв.;

-съдебни и деловодни разноски в исковото производство, включително адвокатско възнаграждение.

Към настоящия момент производството е на етап двойна размяна на книжа.

Така в полза на молителя  към този момент има издадени заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за обща сума в размер на 584 952,18 лв., както и висящо съдебно производство (т.д. № 3036/2017 г., VI ТО, 22 с-в, Софийски градски съд) за присъждане на допълнителни суми по Договор за кредит № 519/30.08.2010 г., възлизащи в размер на 270 848,10 лв., по което фактическата и правна обстановка е напълно идентична с тази по заповедните производства, по които има издадени изпълнителни листове.

С оглед това вземанията на молителя към датата на издаване на изпълнителните листове възлизат в общ размер на 855 800,28 лв., включващи главници, лихви и разноски по производствата, като към тази сума не са отчетени допълнителните лихви, които се начисляват до окончателното изплащане на вземанията, както и начислени допълнителни разноски за адвокатски възнаграждения, такси и др. (заплатени или които предстои да бъдат заплатени) в рамките на вече образуваното изпълнително производство.

Въз основа на описаните по-горе изпълнителни листове, издадени по ч.гр.д. № 15884/2018 г., ч.гр.д. № 15889/2018 г., ч.гр.д. № 15887/2018 г. и ч.гр.д. № 15879/2018 г. „Д. А. А. ЕООД образувал изпълнително дело срещу длъжниците „Л. П." ЕООД, „А. 2000" ООД и А. С. А. под № 20187900400512 по описа на ЧСИ Р. М., рег. № 790 при Камарата на частните съдебни изпълнители.

В резултат на искането на молителя ЧСИ Р. М. наложила възбрана върху имотите, служещи за обезпечение на вземанията на „Д. А. А." ЕООД и насрочил опис на същите за дата 12.06.2018 г. от 11.00 ч. Поради наличието на образувано   производство   по   несъстоятелност   обаче   срещу   юридическото   лице, настоящ собственик на Имотите - „А. П." ЕООД, изпълнителните действия по делото са спрени и насроченият опис не може да бъде проведен -горното се установява от молба за образуване на изпълнително дело № 20187900400512 по описа на ЧСИ Р. М., справка от Имотен регистър, удостоверяваща налагането на възбрана върху Имотите, както и 3 броя покани за доброволно изпълнение, връчени на длъжниците „Л. П. ЕООД, „А. 2000" ООД и А. С. А. /Доказателства № 44-48/.

         След като взе предвид събраните по делото доказателства Съдът прие за установено от правна страна следното :

 

         Съгласно чл. 638 ал. 3 от ТЗ ако е предприето действие в полза на обезпечен кредитор по реализация на обезпечението, съдът може да разреши производството да продължи при съществуваща опасност от увреждане интересите на кредитора.Окръжен съд-В. намира ,че не са налице условията за закона ,тъй като последният изисква да е предприето действие по изпълнителното дело по реализация на обезпечението.Тълкувайки логически и систематично нормата на Чл.638 ал.3 ТЗ във връзка с предходните алинеи може да се направи извода,че предприетото действие на обезпечения кредитор следва да е преди откриването на производството по несъстоятелност .Такова действие по реализация на имуществото не е предприемано,тъй като по изпълнителното дело е наложена единствено възбрана на 16.04.2018 год., което действие е около един месец след откриване на производството по несъстоятелност с решение от 6 март 2018 г.,което подлежи на предварително изпълнение.Към момента на откриване на производството по несъстоятелност и публикуването на решението 07.03.2018 год. не са издадени изпълнителни листове и въпросното изпълнително производство, чието продължение се иска, не е било образувано .

Горното обстоятелство прави безпредметно обсъждането дали съществува опасност от увреждане интересите на кредитора по смисъла на Чл.638 ал.3 ТЗ.Въпреки това Окръжен съд-В. намира за необходимо да отбележи за цялостност на изложението ,че не са представени доказателства за такава опасност.

Законодателят е предоставил право на съда да преценява във всеки конкретен случай доколко спирането на предприети принудителни действия по изпълнително дело би накърнило интересите на взискателя-кредитор и доколко то би намалило имуществото на длъжника, с което ще се поставят в неблагоприятно положение другите кредитори, респективно длъжникът. При преценката си съдът следва да се ръководи от това, доколко имуществото, предмет на принудителни действия по висящо изпълнително производство, е част от масата на несъстоятелността /обективен критерий/ и съществува ли опасност от увреждане интересите на кредитора-взискател в изпълнителното производство /субективен критерий/. Опасността от увреждане интересите на даден кредитор следва да бъде пряка, конкретна и определена, респективно - определяема, като между нея, като причина, и увреждането, като следствие, трябва да има безспорна връзка, например - предмет на изпълнителното производство да са бързоразвалящи се вещи, и ако те не се продадат, ще последва увреждане интересите на кредитора или в резултат на забавяне на принудителните действия значително намаляване на стойността на вещите.

В случая следва да се отчете фактът, че другите кредитори на „А. П.“ЕООД не са страна по изпълнителното производство. Като трети по отношение на индивидуалното принудително изпълнение лица, те ще бъдат лишени от защита срещу евентуални незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител по реализация на обезпечението върху имоти от масата на несъстоятелността, предвид ограничената с чл. 435, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ активна легитимация на третите лица. Доколкото има вероятност да настъпи увреждане на интересите на молителя в посочената в молбата насока, такава опасност съществува и по отношение на останалите кредитори на несъстоятелността, поради което молителят не може да бъде поставян в привилегировано положение спрямо тях.Поради това съдът намира за неоснователни доводите ,че молителет не е кредитор на „А. П.“ЕООД и не може да влияе в производството по несъстоятелност.

Трябва да се отчете и обстоятелството, че при спазване на нормата на чл. 494, ал.2 от ГПК, в рамките на изпълнителните дела при ЧСИ съществува много по-голям риск за обезпечения кредитор да не удовлетвори вземането си дори частично, тъй като според тази норма, ако и при новата публична продан имотът не бъде продаден и в едноседмичен срок не бъде поискано определянето на нова начална цена, то имотът следва да бъде освободен от изпълнение и възбраната да бъде заличена по искане на съдебния изпълнител. В производството по несъстоятелност такава опасност не съществува.

Положението на привилегирования ипотекарен кредитор се запазва и в производството по несъстоятелност, доколкото при спазване нормата на чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ при извършване разпределение на осребреното имущество, вземанията, обезпечени с ипотека, са предвидени на първо място за удовлетворяване.

В рамките на производството по несъстоятелност синдикът и събранието на кредиторите разполагат с повече възможни начини за осребряване на имуществото на длъжника, отколкото съдебния изпълнител в рамките на индивидуалното принудително изпълнение.

Следователно не може да се направи извод за реална опасност от увреждане интересите на обезпечения кредитор , ако остане спряно изп.производство по реализация на обезпеченията му.

Молителят е посочил, че е направил разноски за издаване на изпълнителните листове и за образуване на изпълнителното дело, но това не е сериозен аргумент ,тъй като тези разноски са направени след откриване на производството по несъстоятелност.Освен това тези разноски са направени за събиране на вземания и от други длъжници, а не само към несъстоятелния длъжник, т.е. молителят може да се удовлетвори по реда на принудителното изпълнение и от тяхното собствено имущество ..

Неоснователен е и доводът ,че чл. 717в ал.2 от ТЗ представлява увреждане на кредитора,тъй като това е законно изискване .

Неоснователни са доводите ,че в производството по несъстоятелност събирането на вземането ще се проточи във времето ,тъй като предварително е невъзможно да се прецени кое принудително изпълнение ще е по-продължително-индивидуалното по ГПК или универсалното по ТЗ.

В производството по несъстоятелност кредиторите като правило правят много по-малко разноски ,тъй като те дължат съвместно заплащане само на възнаграждението на синдика .В индивидуалото принудително изпълнение извършването на всяко едно изпълнително действие е съпроводено с предварително заплащане на такса ,която е твърде значителна с оглед на интереса,поради което не може да се твърди ,че в производството по несъстоятелност ще се увредят интересите на кредиторите с оглед необходимостта да се правят допълнителни разходи.Освен това имуществото в производството по несъстоятелност имотите може да се отпадат под наем ,който на праткика да се използва да погасяване на разноските по несъстоятелността .

 

         Определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ не подлежи на обжалване, тъй като не е сред посочените в чл. 613а, ал. 1 ТЗ актове и възможността за обжалване е обусловена от наличие на общите предпоставки за обжалване по чл. 274, ал. 1 ГПК, които не са налице. С определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ се разрешава или отказва продължаване на изпълнителните действия по спряно изпълнително производство срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността и независимо от произнасянето с определението, произтичащите от него правни последици имат значение само за спряното изпълнително производство и не рефлектират върху производството по несъстоятелност, не въздействат преграждащо върху развитието му, нито в закона е предвидена възможност за обжалване на определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ. В този смисъл е преобладаващата практика на ТК на ВКС относно необжалваемостта на определението на съда по несъстоятелността по искането по чл. 638, ал. 3 ТЗ, с което е разрешено или отказано продължаването на изпълнителните действия по спряно изпълнително производство срещу имущество, включено в масата на несъстоятелността, аргументирана с разпоредбата на чл. 613а, ал. 1 и ал. 3 ТЗ: обжалваемостта и на двете групи определения е регламентирана от общите изисквания и предпоставки на чл. 274, ал. 1 ГПК - да бъде изрично призната в закона неговата обжалваемост или да е преграждащо производството по несъстоятелност, каквато характеристика актът по чл. 683, ал. 3 ТЗ няма.В този смисъл е преобладаващата практика на ВКС: Опр. № 241/11.04.2014 г. по ч. т. д. № 965/2014 г. на II т. о.; Опр. № 338/24.04.2014 г. по ч. т. д. № 945/2014 г. на I т. о.; Опр. № 704/2014 г. по ч. т. д. № 3150/2013 г. на I т. о.; Опр. № 53/21.01.2015 г. по ч. т. д. № 46/2015 г. на I т. о.; Опр. № 682/2.10.2014 г. по ч. т. д. № 2346/2014 г. на I т. о.; Опр. № 242/27.04.2015 г. по ч. т. д. № 1118/2015 г. на I т. о.; Опр. № 109/18.02.2014 г. по ч. т. д. № 365/2014 г. на II т. о.; Опр. № 941/23.10.2012 г. по ч. т. д. № 578/2012 г. на II т. о.; Опр. № 667/10.10.2013 г. по ч. т. д. № 3420/2013 г. на II т. о.; Опр. № 412/25.06. 2014 г. по ч. т. д. № 1026/2014 г. на II т. о., Опр. № 338/17.06.2015 г. по ч. т. д. № 1762/2015 г. на I т. о.; Опр. № 256/25.05.2016 г. по ч. т. д. № 1029/2016 г. на II т. о.

Съществува и практика в обратния смисъл,която Видинският окръжен съд в настоящия състав не споделя : Опр. № 85/4.02.2016 г. по ч. т. д. № 2723/2015 г. на I т. о.; Опр. № 573/5.08.2013 г. по ч. т. д. № 2194/2013 г. на I т. о. и Опр. № 331/16.04.2014 г. по ч. т. д. № 1065/2014 г. на I т. о.,като решенията в този смисъл са изолирани, а с Опр. № 682/2.10.2014 г. по ч. т. д. № 2346/2014 г. на I т. о. съдебният състав е изоставил практиката, съдържаща се в посоченото Опр. № 331/16.04.2014 г. по ч. т. д. № 1065/2014 г. на I т. о. и се е присъединил към практиката, отричаща допустимостта на обжалването с частна въззивна жалба на определението по чл. 683, ал. 3 ТЗ, в който смисъл е постановил и Опр. № 53/21.01.2015 г. по ч. т. д. № 46/2015 г. на I т. о.; Опр. № 242/27.04.2015 г. по ч. т. д. № 1118/2015 г. на I т. о.; Опр. № 338/17.06.2015 г. по ч. т. д. № 1762/2015 г. на I т. о. и др.

Воден от гореизложеното Видинският окръжен съд

 

 

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И       :

 

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА молбата на „Д. А. А." ЕООД, ЕИК., със седалище и адрес на управление в гр. С. община С., район.., ж.к..., представлявано от управителя П. Д. Б., чрез упълномощения процесуален представител адвокат Н. Ц., САК със съдебен адрес:***, Адвокатско дружество „П. М. и п.", тел.., на вниманието на адв. Н. Ц. ,с която се иска на основание чл. 638, ал. 3 ТЗ да се допусне продължаване на производството по индивидуално принудително изпълнение, инициирано от „Д. А. А." ЕООД по изпълнително дело № 20187900400512 по описа на ЧСИ Р. М., рег. № 790 при Камара на частните съдебни изпълнители, по отношение на следните недвижими имоти, част от масата на несъстоятелността в производството по несъстоятелност по т.д. № 3/2018 г., Окръжен съд-В., както следва:

 1. Недвижим имот, представляващ съгласно доказателствен документ за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVI-949,950 /шестнадесети за имоти деветстотин четиридесет и девет и деветстотин и петдесет/ от квартал 11 /единадесет/ по плана на град С. местност „НПЗ Орион и съседни Жилищни територии", кад. лист № 218,219 /двеста и осемнадесет и двеста и деветнадесет/, с адрес на имота: гр. С. СО -район „.., ул.../,като дворищната регулация е утвърдена със Заповед № РД-09-059/10.02.2006 г., целият с графично изчислена площ от 3737 /три хиляди седемстотин тридесет и седем/ кв. м., при граници: изток-улица, от запад-УПИ IV-806, от север-улща, от юг-УПИ V - за ТПК „Х. Б., който имот съгласно доказателствен документ за собственост е идентичен с УПИ ХVI-823 /шестнадесети за имот осемстотин двадесет и три/ от квартал 11 /единадесет/ по плана на град С., местност „НЗП Орион и съседни Жилищни територии" от 2002 г. и който имот е частично идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2821.2517 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди петстотин и седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-22- 1791/20.11.2013г. на Началник на С.-С., с адрес: ул.., целият с площ по скица от А. от 1456 кв. м. (хиляда четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 68134.2821.2494 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди четиристотин деветдесет и четири); 68134.2821.2493 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка две хиляди четиристотин деветдесет и три); номер по предходен план: 950 (деветстотин и петдесет), квартал : 11 (единадесет), при съседни поземлени имоти: имот с идентификатор № 68134.2821.1043; имот с идентификатор № 68134.2821.295, имот с идентификатор № 68134.2821.2518, имот с идентификатор № 68134.2821.1011, имот с идентификатор № 68134.2821.2520, имот с идентификатор 68134.2821.2519; имот с идентификатор № 68134.2821.949 и частично идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2821.949 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на А., с адрес : ул... целият с площ от 2484 кв. м. (две хиляди четиристотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор : няма; номер по предходен план: 949 (деветстотин четиридесет и девет), квартал : 11 (единадесет), при съседни поземлени имоти: имот с идентификатор № 68134.2821.295, имот с идентификатор № 68134.2821.1043 имот с идентификатор № 68134.2821.2517, имот с идентификатор № 68134.2821.806,
 2. СГРАДА с идентификатор № 68134.2821.949.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на А., находяща се в гр. С., област С. /столица/, С. о., район.", ул.", разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.949.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин двадесет и едно точка деветстотин четиридесет и девет), със застроена площ от 1191 (хиляда сто деветдесет и един) кв. м., брой етажи 3/три/, с предназначение: Промишлена сграда,която сграда съгласно доказателствен документ за собственост и представен инвестиционен проект, представлява ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА със застроена площ 1241 (хиляда двеста четиридесет и един) кв. м., състояща се от: ПОЛУПОДЗЕМНО НИВО на кота - 3.60 (минус три цяло и шестдесет стотни) метра с РЗП от 1241 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и един квадратни метра), състоящо се от: стълбище, коридори, две битови помещения за персонал, три санитарни възела, две душ кабини, складове, цех метален-фреза, цех дограма, столова, асансьорна шахта, помещение и зареждане, чистачно; ПРИЗЕМНО НИВО с РЗП от 1241 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и един квадратни метра), състоящо се от: цех за метали и на кота 0.00 (нула)-стълбище, бояджийски цех, цех за алуминий, асансьорна шахта, коридор, помещения за персонал, началник цех, бояджийска камера, умивалня с два санитарни възела и чистачно; ПЪРВО НАДЗЕМНО НИВО на кота +3.60 (плюс три цяло и шестдесет стотни) метра с РЗП от 999 кв. м. (деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), състоящо се от : стълбище, коридори, асансьорна шахта, две офисни помещения за администрация, помещения за печатница, персонал печатница, цех за сглобяване, персонал цех за сглобяване, умивалня с два санитарни възела и чистачно НАДСТРОЙКА - 1 ЕПАП, на кота + 7,20 (плюс седем цяло и двадесет стотни) м., РЗП от 473,20 (четири стотин седемдесет и три цяло и двадесет стотни) кв. м., състояща се от стълбище, седем санитарни клетки, седем офисни помещения и коридори.

         Определението е окончателно .

 

                                         СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: