ГР.Д. № 2-2018

Решение по Гражданско дело 2/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 27

Гр.Видин, 09.05.2018 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в публично заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: А. П.

                                                Членове:

при секретаря И. К. и    в присъствието     на   прокурора В.Дуцов като разгледа докладваното от съдията П. гр.дело № 2 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Искът е с правно основание чл.5 от Закона за лицата и семейството във вр. с чл.336, ал.1 и сл.от ГПК.

Предявен е от Н.Н.Ж. *** против Н.А.Ж. ***.

Поддържа се в исковата молба, че ответницата е дъщеря на молителката, която страда от биполярно разстройство. Твърди се, че в последните години състоянието й се влошило и се появила и промяна в поведението й. Израз на неадекватното й поведение било и самоволното й заминаване за Италия през 2015 г. . След като дълго време нямали сведения за нея , сестра и заминала да я търси и я открила в болница в Италия, настанена поради влошеното си здравословно състояние . През 2017 г. историятя се повторила , като този път заминала за Холандия. СЛед издирване я открили в псохиатрична клиника , където било около месец. Прибрали я в България. Към момента на подаване на исковата молба , се поддържа, че ответницата се намира на лечение в Държавна Психиатрична болница в гара Карлуково, общ.Луковит. Поради състоянието си не може да ръководи действията и постъпките си и да се грижи за интересите си. С оглед защита на интересите й е поискано да бъде поставена под пълно запрещение и да й бъде назначен настойник.

Ответницата не е подала отговор в законоустановения срок по чл.131 от ГПК. Същата е разпитана в процедура по чл.337 от ГПК.

Прокурорът дава заключение, че иска следва да бъде уважен.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното:

По делото са представени писмени доказателства от които е видно, че на ответницата е поставена диагноза „б. А. Р.“.

Назначената по делото съдебно-психиатрична експертиза е дала заключение, че ответницата страда от „б. А. Р.“ от 1995 г. Според заключението заболяването през последните три години протича с психотонични манийни фази , с отказ от провеждане на поддържащо лечение отключват психотонично-манийни епизоди/ с импулсивно поведение и себеотносни налудности, безкритичност и изпадане в безпомощно състояние/ силно затрудняват възможността и да се грижи адекватно за себе си и да защитава собствените си интереси и дела.

Разпитана по чл.337, ал.1 от ГПК ответницата разказва, че пътува с обществен транспорт. Разказва , че разполага с пари , купува си билет и пътува. Няма нищо против майка й да се грижи за нея и да й бъде попечител.

От така установените обстоятелства съдът приема, че са налице условията на чл.5 от Закона за лицата и семейството, поради което ответницата следва да бъде поставена под пълно запрещение.

Искът е предявен от лице, което има правен интерес, съобразно изискванията на чл.336, ал.Г от ГПК-майка на ответницата. От събраните по делото доказателства се установява, че ответницата страда от „б. А. Р.“,което протича с психотонично-манийни епизоди/ с импулсивно поведение и себеотносни налудности, безкритичност и изпадане в безпомощно състояние/ вследствие на което силно е затруднена възможността й да се грижи адекватно за себе си и да защитава собствените си интереси и дела.

На това основание следва да се постанови същата да бъде поставена под ограничено запрещение, с оглед критерия на чл.5 от ЗЛС.

Препис от решението следва да се изпрати на кмета на община Видин, който съгласно чл.154 от СК е орган по настойничеството, за назначаване на попечител измежду роднините и близките на поставената под запрещение, които да се грижат за неговите интереси.

По изложените съображения Окръжният съд

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Н.А.Ж. ***,с ЕГН **********,***.

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Кмета на община Видин, който е орган по настойничеството и попечителството по постоянния адрес на ответницата, за да се учреди попечителство и се назначи попечител и заместник попечител от кръга на близките, които да се грижат за интересите на поставения под ограничено запрещение.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския Апелативен съд в двуседмичен срок от съобщението.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: