Т.Д. № 18-2018

Решение по Търговско дело 18/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №24

 

гр.В** 08.05.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, търговска колегия в открито

заседание на седемнадесети април две хилядна и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В**В**  

                                                            

при секретаря   ...........И**К**.............. и в присъствието на        прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     В**В** дело по несъстоятелност №18   по описа за 2018   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл.629 от ТЗ.

Делото е образувано по молба от „Д***“ ООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.С**, 1***, р-н Т**, ул. „Ц**А**“ №*, ет.*, с управител В**С** Р** против „Е**П**“ АД, ЕИК:**, със седалище и адрес на управление гр.В**, 3**, ул. „Х**А**“ №**, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от изпълнителния директор С**В**С**, с която се иска да се открие производство по несъстоятелност спрямо ответното дружеството, с всички произтичащи от това последици съгласно чл.630 от ТЗ и да се обяви неплатежоспособността на същото. Поддържа се в молбата, че молителят е кредитор на ответника с изискуемо вземане , произтичащо от търговска сделка, като размерът на вземането е 22 049.24лв и произтича от договор за прехвърляне на вземане от 31.10.2014г.С посочения договор, който е сключен между „Д** ф** к**“ АД и ответника, компанията като цедент от една страна и ответника като цесионер от друга страна, са се споразумели следното: цедента е прехвърлил на цесионера вземането си към „КТБ“ /н/ АД в размер на 509 000лв. Цесионерът е закупил вземането за обща цена в размер на 366 480.00лв. Съгласно чл.8 от договора, цедентът се е задължил в 5дн срок да уведоми длъжника. На 04.11.2014г. „Дилингова финансова компания“ АД е изпратила до „КТБ“/н/ АД съобщение по чл.99, ал.3 от ЗЗД, с което е уведомила длъжника за прехвърляне на вземането. Съобщението е входено в деловодството на банката с вх№10659/04.11.2014г. След получаване на съобщението на 05.11.2014г., ответното дружество е извършило прихващане със свое задължение към „КТБ“/н/ АД в размер на 509 000лв., което прихващане е отразено и осчетоводено. Поддържа се, че така са изпълнени всички задължения на страните по договора за цесия, поради което вземането на „Д**ф**к**“ АД за цената по договора за цесия е станало изискуемо и ликвидно на 05.11.2014г. В чл.4 от договора страните са уговорили плащането на цената да бъде извършено в 6-месечен срок, като първото плащане да бъде извършено шест месеца след деня, в който са били извършени съответните банкови и счетоводни операции с „КТБ“/н/ АД. Поддържа се, че на 05.05.2015г. за ответното дружество е възникнало задължението да плати на „Д**ф**к**“ АД цената по договора за цесия. Задължението не е било спорно между страните, като по него били извършени дори частични плащания.

С договор от 12.02.2015г. за преобразуване чрез отделяне на част от имуществото сключен между „Д** ф** к**“ АД и дружеството-молител, било договорено „Д*** ф** к**“ АД да прехвърли на дружеството-молител свое вземане от ответното дружество в размер на 366 480.00лв., произтичащо от договорът за цесия от 31.10.2014г., описано по-горе. По силата на договора дружеството-молител в качеството си на нов кредитор е придобило всички права, които „Д***ф**к**“ АД е имала върху вземането си от ответното дружество.

На 18.08.2015г. „Дилингова финансова компания“ АД е изпратила до ответното дружество съобщение за прехвърляне на вземането си и че длъжникът следва да изпълни задълженията си към новия кредитор – дружеството-молител. Поддържа се, че към настоящия момент ответното дружество не е платило на дружеството молител сумата от 22 049.24лв., представляващо остатък от дължимата цена по чл.4 от Договора за цесия от 31.10.2014г. Въпреки многократните покани за плащания, които били отправяни до ответното дружество, до момента на подаване на молбата същото не заплатило остатъка от дължимата цена. Поддържа се, че от датата на настъпване на падежа на задълженията, до момента на подаване на молбата, са минали почти три години, което налага извод, че ответното дружество има сериозно финансови затруднения, които не са временни.

Поради горното се иска да бъде постановено решение, с което бъде обявена неплатежоспособността на ответника и определена началната й дата, да бъде открито производство по несъстоятелност, да бъде назначен временен синдик и да бъдат наложени общите обезпечителни мерки. Като алтернативно се иска да бъде обявена свръхзадлъжнялостта на ответното дружество със съответните последици.

В съдебно заседание процесуалния представител на ответника оспорва молбата като подържа,че затрудненията на дружеството-ответник са временни и могат да бъдат преодолени.Иска се молбата да бъде отхвърлена.

От събрланите по делото доказателства съдът приема за установено следното:С договор за прехвърляне на вземане от 31.10.14г. сключен между „Дилингова финансова компания“ АД и ответника, компанията като цедент от една страна и ответника като цесионер от друга страна, са се споразумели следното: цедента е прехвърлил на цесионера вземането си към „КТБ“ /н/ АД в размер на 509 236,89лв. Цесионерът е закупил вземането за обща цена в размер на 366 480.00лв. Съгласно чл.8 от договора, цедентът се е задължил в петдневен срок да уведоми длъжника.„Д** **к**“ АД е изпратила до „КТБ“/н/ АД съобщение по чл.99, ал.3 от ЗЗД, с което е уведомила длъжника -банката за прехвърляне на вземането. Съобщението е входено в деловодството на банката с вх.№10659/04.11.2014г.Със съобщението „Д**ф**к**“ АД е уведомила банката,че с оглед договора за цесия ответното дружество е придобило всички права,които компанията е имало върху вземането й от банката в размер на 509 000лв. С договор от 12.02.2015г. за преобразуване чрез отделяне на част от имущество, сключен между „Д** ф** к**“ АД и дружеството-молител,„Дилингова финансова компания“ АД прехвърлило /в чл.48.2 от договора/ на дружеството-молител „текущи нефинансови активи“,в т.ч. вземания в размер на 366 480.00лв.Със съобщение от 13.08.15г. „Д*** ф** к**“ АД уведомила дружеството-ответник за сключения на 12.02.15г. договор и че занапред изпълнението на задълженията за плащане по договора за прехвърляне на вземане от 31.10.14г. посочен по-горе следва да бъде извършено направо на новия кредитор-дружеството молител по настоящето дело.

Съгласно представеното от вещото лице заключение,което е изготвено на база представените баланси на дружеството-ответник за 2015-2017г. дружество не притежава дълготрайни и краткосрочни активи,а актива на счетоводния баланс се формира само от вземания,които към 31.12.17г. са 116 000лв.Съгласно счетоводните данни на ответното дружество към 31.12.17г. задълженията му са в размер на 88 885 345,06г.Съгласно заключението последното извършено плащане от левовата разплащателна сметка на ответното дружество е извършено на 15.03.17г. когато на ЧСИ С**Я** са платени 16 342,70лв.Последното касово плащане на дружеството е от 25.04.17г. когато са заплатени 6,30лв.Съгласно заключението по счетоводни данни при ответното дружество към 31.12.17г. като задължение към дружеството молител са посочени 22 094,24лв.Задължението в първоначалния му размер от 366 480лв. е осчетоводено на 12.08.15г.Размера на паричните задължения на ответното дружество по счетоводните баланси е както следва: за 2015г.-90 331 000лв.,за 2016г.-88 121 000лв. и за 2017г.-88 885 000лв. Показателите за ликвидност към 30.11.17г. са както следва:

-коефициентът за обща ликвидност е 0,0013

-коефициентът за бърза ликвидност е 0,0013

-коефициентът за незабавна ликвидност е 0,0013

-коефициентът за абсолютна ликвидност е 0

-коефициента на задлъжнялост на дружеството е -1,0013

Съдът намира,че експертизата е правилно изготвена, поради което кредитира заключението на вещото лице.

       При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните изводи. Установи се от изготвеното удостоверение от Търговския регистър, че ответното дружество е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Налице е хипотезата на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, т. е. търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо и установено към момента на подаване на молбата парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение, свързано с търговската му дейност, което се установява от изслушаната СИЕ. Освен това, налице е и презумпцията по ал. 3, на същия текст, че при спиране на плащанията, дори само по отношение на някои кредитори се предполага неплатежоспособност. От представените по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице се установява, че с оглед на коефициентите на ликвидност подробно посочени по-горе, дружеството изпитва големи финансови затруднения и не е в състояние да погасява задълженията си. От заключението на вещото лице се установява, че неплатежосспособността на длъжника няма временен и периодичен характер. В заключението се установява лошото финансово състояние на длъжника, като за това може да се направи извод от коефициентите посочени по-горе.Съдът намира, че са налице основанията за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството-молител, поради неплатежоспособност по следните съображения: Налице са установени по основание и размер изискуеми парични задължение по търговска сделка на дружеството. Длъжникът е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон и следователно търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Длъжниковото търговско дружество е неплатежоспособно по смисъла на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, доколкото е спряло плащанията си към кредиторите по парично задължение основано на търговска сделка и публичноправни задължения. За да направи този извод, съдът се основава на законовата презумпция на чл. 608, ал. 2 от ТЗ. Като начална дата на състоянието на неплатежоспособност следва да бъде определена датата 15.03.17г. когато,съгласно заключението на вещото лице на ЧСИ Стоян Якимов са платени 16 342,70лв.Съдът счита,че за начална дата на неплатежоспособността не следва да бъде приета датата на последното касово плащане на дружеството -25.04.17г. когато са заплатени 6,30лв. поради ниския размер на платените средства.

         На основание  чл. 630, ал.1 от ТЗ ще следва да бъде обявена неплатежоспособността на ответника с начална дата 15.03.17г. година, да се открие производство по несъстоятелност, да бъдат допуснати общите обезпечителни мерки по отношение имуществото на длъжника, да се насрочи първо събрание на кредиторите.

         Ще следва да се назначи временен синдик, като за такъв съдът определя синдика Л**И**И**,ЕГН *** от гр.В**,ул.”Б**”№24, тел. 094 ****,**** 10,който е дал съгласието си за назначаването му в заявление-декларация с вх.№1270/23.04.18г. като му се определи текущо възнаграждение по 1 000 лева на месец.

         По изложените съображения окръжния Съд

 

Р Е Ш И

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Е** П**“ АД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.В**, 3700, ул. „Х**А**“ №**, бл.*, вх.*, ет.*, ап., представлявано от изпълнителния директор С**В** С** , с начална дата 15.03.17 година.

           ОТКРИВА производство по несъстоятелност „Е** П**“ АД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.В**, 3700, ул. „Х**А**“ №*, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от изпълнителния директор С** В**С**.

           ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на дружеството.

           НАЗНАЧАВА за временен синдик Л**И**И**,ЕГН *** от гр.В**,ул.”Б**”№*, тел. ***, *** като му определя текущо възнаграждение по 1000 лева на месец платими от масата на несъстоятелността.

         СВИКВА първо събрание на кредиторите на 05.06.18 година от 13,30 часа, което ще се проведе в сградата на Окръжен Съд-В**, зала №13,втори етаж при следния дневен ред:

           -изслушване на доклад на временния синдик по чл. 668, т.2 от ТЗ.

           -избор на постоянен синдик.

           -предложения за избор на комитет на кредиторите.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в Търговския регистър и на незабавно изпълнение.

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред САС в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

         ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно на АВ и на временния синдик.

         Указва на временния синдик в тридневен срок от получаване на препис от решението да встъпи в длъжност,за което да състави протокол.Указва на същия да изпрати за прилагане по настоящето дело копие от протокола.

         Да се изготви покана за първото събрание на кредиторите, съгласно изискванията на чл. 675 от ТЗ и се изпрати за обявление в ТР.

 

                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: