ВНЧХД № 58-2017

П Р О Т О К О Л № 45                                

 

гр.Видин, 04.04.2017 г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ……в публично

         съдебно заседание на четвърти април 2017 г. в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.Л.

                                                                     2.Р.Д.

при участието на секретар: А.А.

и прокурора: В.Д. сложи за разглеждане

ВНЧХД № 58 по описа за 2017 год. докладвано

от съдията Р.Д.      

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът Д..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.К. – се явява лично, като не се явява адв.М..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.П. – се явява лично и с адв.Г..

От В.К. е постъпила молба с която заявява, че с тъжителката са се помирили, постигнали са споразумение с което са уредили взаимоотношенията си, оттегля подадената от него въззивна жалба и иска прекратяване на делото.

По делото е постъпила молба и от А.П. с която същата заявява че с К. се е помирила, постигнали са споразумение като са уредили взаимоотношенията си и тя няма никакви претенции по наст. дело. Сочи в молбата че оттегля подадената от нея тъжба и въззивна жалба предвид на което иска на основание чл.24, ал.4, т.3 и 4 от НПК и с оглед на това че оттегля тъжбата и въззивната жалба да прекратите производството по делото.

Производството е инициирано пред въззивния съд по жалби на страните по делото В.К. и А.П.. В днешното с.з. и двамата искат прекратяване на делото и обезсилване на така постановената присъда по НЧХД № 1028/2015г. на ВРС тъй като страните са постигнали спогодба.
В.К.- Да се даде ход на делото, заявявам че поддържам молбата си за прекратяване на наст.производство и обезсилване на присъда № 16/11.01.2017г. по НЧХД № 1028/2015г. на ВРС, тъй като сме се спогодили с А.П. и един спрямо другия нямаме никакви претенции.

Адв.Г.- Поддържаме молбата която сме представили като заявявам на съда че оттегляме въззивната си жалба както и подадената от нас тъжба подадена пред ВРС като молим п-вото пред ВОС бъде прекратено и бъде обезсилена присъда № 16 по НЧХД № 1028/2015г. на ВРС тъй като сме се спогодили с В.К.. И нямаме никакви претенции един спрямо другия.

СЪДЪТ                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, делото се докладва от съдията Д..

ПРИЕМА молби от А.П. и В.К.. С които се иска прекратяване на делото образувано пред ВОС. От А.Н.П. се иска с оглед на това че оттегля тъжбата си и В.Д. е съгласен с това обезсилване на постановената присъда № 16/11.01.2017г по НЧХД № 1028/2015г на ВРС делото да бъде прекратено.

В.К. – Заявявам на съда че поддържам молбата, моли п-вото да бъде прекратено като бъде обезсилена присъдата постановена от ВРС с п-вото по НЧХД № 1028/2015г на ВРС.

А.Н. – поддържам молбата моля п-вото пред ВОС да бъде прекратено като бъде обезсилена присъдата постановена по НЧХД № 1028_на ВРС. С В.К. сме уредили отношенията си което ни мотивира и двамата да поискаме от съда прекратяване на производството пред ВОС и обезсилване на присъдата постановена пред ВРС.

Адв.Г.- С оглед изявлението на моята доверителка моля п-вото да се прекрати и бъде обезсилена присъдата на ВРС.

В залата се явява адв.М..

Адв.М. – заявявам на съда че поддържам молбата п-вото пред ВОС бъде прекратено като бъде обезсилена присъдата на ВРС.

 

                         СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Жалб.А.Н....................

 

 

Защитник /адв.Г./..........................

 

 

 

Жалб.В.К.....................

 

 

Защитник /адв.М./................................

 

 

 

Съдът след като изслуша страните, след като взе предвид това че същите желаят п-вото по ВНЧХД № 58/2017г се прекрати и се обезсили присъдата постановена по ВРС под № 16/11.01.2017г. по НЧХД № 1028/2015г. намира че така постигната спогодба не противоречи на закона и морала и същата следва да бъде одобрена от съда като бъде обезсилена присъда № 16/11.01.2017г. постановена по НЧХД № 1028/2015г на ВРС, бъде прекратено производството по ВНЧХД № 58/2017г. на ВОС за което

                                         О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигната спогодба между В.Д.К. *** , ЕГН: ********** и А.Н.П. *** с ЕГН: **********, като същата не противоречи на закона и морала.

ОБЕЗСИЛВА присъда № 16/11.01.2017г. постановена по НЧХД№ 1028/2015г. на ВРС, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството и по ВНЧХД № 58/2017г. по описа на Видински Окръжен Съд поради оттегляне на жалбите на страните и постигане на спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в петнадесет дневен срок от днес пред ВКС за който срок страните – уведомени.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.55ч.

 

 

          `                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ:       1.

 

 

                                                                  2.

 

 

                                      СЕКРЕТАР: