ГР.Д. № 259-2017

Решение по Гражданско дело 259/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 22

 

гр.В** 03.05.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС гражданска колегия в открито заседание на трети април две хиляди и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                    Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   .......А** А** и в присъствието на прокурора ......................... като разгледа докладваното от

съдия     В**В**.....гр.д. №259

по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Правното основание на предявения иск е чл.45 от ЗЗД и чл.288, ал.12 от КЗ/отм./, сега чл.558, ал.7 от КЗ.

Делото е образувано по искова молба от „Г**Ф**“ С**,ул.“Г** И**“№*,ет.* представляван от изпълнителните директори Б**М** и С** С**    против Л.И.Ц. ***,ЕГН ****. Поддържа се в исковата молба, че ищецът на основание чл.288, ал.1, т.2 б.”б” от КЗ- /отм./ е изплатил по щета № 210132/25.06.2010г. сума в размер на 25 980.38лв. на Цв***Е**И**, пострадала при ПТП настъпило на 12.12.2009г. За произшествието е налице влязло в сила решение по гр.д. № 57709/2010г. на СРС, като ответника по настоящето дело е бил ответник пред СРС, а ищеца по настоящето дело е бил трето лице помагач. За катастрофата, с влязло в сила споразумение по НОХД № 46/2010г. на БРС ответника по настоящето дело е признат за виновен. Поддържа се в нарушение на чл.249 във вр.с чл.259 от КЗ /отм./че ответника е управлявал автомобила без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Иска се, да бъде постановено решение с което ответника бъде осъден да заплати на ищеца сумата 25 980.38 лв ,представляваща изплатено обезщетение по горната щета, ведно със законната лихва до окончателно изплащане и направените по делото разноски.

В предоставения му срок ответника не е представил отговор на исковата молба.В съдебно заседание същия заявява,че оспорва предявения иск.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: С влязло на 22.06.10г. в сила споразумение по НОХД № 46/2010г. на БРС ответника по настоящето дело е признат за виновен за това,че при управление на МПС в пияно състояние на 12.12.09г. причинил по непредпазливост средни телесни повреди на повече от едно лице-А**Н**А** и Цв**Е** И**.Видно от представения констативен протокол от 12.12.09г. за настъпилото ПТП за превозното средство управлявано от ответника не е имало сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за 2009г.С молба с вх.№239/25.06.10г. пострадалата Иванова е поискала от настоящия ищец на основание чл.288,ал.1 от КЗ да заплати обезщетение за причинени от деянието неимуществени вреди в размер на 50 000лв.С протокол от 16.08.10г. от заседание на управителния съвет на фонда-ищец по делото,същият е удовлетворил желанието на пострадалата за сумата 8 000лв. С решение по гр.д.№57709/10г. на СРС настоящия ищец бил осъден да заплати на пострадалата Иванова на основание чл.288,ал.1,т.2,б.“б“ от КЗ сумите подробно посочени в решението на СРС и СГС представляващи обезщетения за причинени неимуществени вреди от ПТП-то,мораторна и законна лихва и разноски по делото.По делото като трето лице помагач на страната на ответника-настоящия ищец по делото е участвал и настоящия ответник.Видно от представената справка изготвена от ищеца въз основа на осъдителното съдебно решение на пострадалата И** са изплатени общо 25 980,38лв.С покана от 08.02.17г. настоящия ищец е уведомил ответника,че въз основа на съдебното решение на пострадалата И** са изплатени общо 25 980,38лв. и е поканил същия да заплати сумата по посочената банкова сметка.*** делото вещо лице по образуваното изпълнително дело въз основа на съдебното решение посочено по-горе са преведени общо 25 980,38лв.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:Установи се от събраните по делото доказателства,че ответника при управление на МПС на 12.12.09г. на МПС,за което не е имало сключена застраховка „ГО“ за 2009г. е причинил ПТП,за което е осъден с влязло в сила споразумение.С решение по гр.д.№57709/10г. на СРС настоящия ищец бил осъден да заплати на пострадалата И** на основание чл.288,ал.1,т.2,б.“б“ от КЗ сумите подробно посочени в решението на СРС и СГС представляващи обезщетения за причинени неимуществени вреди от ПТП-то,мораторна и законна лихва и разноски по делото.По делото като трето лице помагач на страната на ответника-настоящия ищец по делото е участвал и настоящия ответник.Видно от представената справка,приложените счетоводни документи и заключението на назначеното по делото вещо лице по образуваното изпълнително дело въз основа на съдебното решение посочено по-горе са преведени общо 25 980,38лв. Съгласно действащия понастоящем чл. 557,ал.1 от КЗ Гаранционният фонд изплаща на увредените лица от Фонда за незастраховани МПС обезщетения за:т.2. имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество, причинени:а) на територията на Р**Б**, на територията на друга държава членка или на територията на трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение, от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Р** Б** и за което няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Съгласно действащия понастоящем чл.588,ал.7 от КЗ след изплащане на обезщетението по чл. 557, ал. 1 и 2 Гаранционният фонд встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното обезщетение и лихви, както и разходите за определянето и изплащането му. Посочените разпоредби от действащия понастоящем Кодекс на застраховането са аналогични с действащите до 01.01.16г. разпоредби на чл.288,ал.1,т.2,б.“а“ и чл.288,ал.12 от КЗ-отменен.

С оглед изплащането от страна на настоящия ищец на сумите,който Фонда е осъден да заплати на пострадалата по делото на СРС,което е проведено с учестието на ответника като трето лице помагач,настоящия ответник следва да бъде осъден да заплати на Фонда на основание чл.588,ал.7 от КЗ и чл.288,ал.12 от КЗ-отменен изплатената сума в размер на 25 980,38лв. ведно със законната лихва считано от завеждане на делото-08.08.17г. до окончателното изплащане.

От страна на ответника не се и подържа изплащане на претендираните суми или недължимост на същите.

С оглед решението на спора на основание чл.78,ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски за д.т. 1 039,22лв. и за възнаграждение на вещо лице-150лв.

          Предвид горното, съдът

                              

Р     Е     Ш     И     :

Осъжда Л.И.Ц. ***,ЕГН ****. Да заплати на „Г** Ф**“ С**,ул.“Г** И**“№*,ет.4 представляван от изпълнителните директори Б**М** и Ст**С**     против Л.И.Ц. ***,ЕГН ***** сумата 25 980.38 лв ,представляваща изплатено обезщетение по щета № 210132/25.06.2010г. и решение по гр.д.№57709/10г. на СРС,ведно със законната лихва считано от 08.08.17г. до окончателното изплащане.

Осъжда Л.И.Ц. ***,ЕГН ****. Да заплати на „Г** Ф**“ С**,ул.“Г** И**“№*,ет.4 представляван от изпълнителните директори Б**М** и С**С**     против Л.И.Ц. ***,ЕГН *** направените по делото разноски за д.т. 1 039,22лв. и за възнаграждение на вещо лице-150лв.

   Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: