ВГРД № 4-2018

Решение по Гражданско дело 4/2018г.

РЕШЕНИЕ

№ 13

гр. Видин,03.05.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в публичното заседание на тринадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: А. П.

                                 Членове:   1.С. С.

  1.   В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П.

въззивно гражданско дело № 4 по описа за 2018., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 258 и сл. от ГПК.

 

Образувано е по въззивната жалба на Т.А.К. с ЕГН: ********** , Е.А.К., ЕГН **********, С.Т.К. , с ЕГН ********** и А.Т.К., с ЕГН ********** , всички от гр. Д., чрез процесуалния им представител адв. А. Н. И. /САК/ със съдебен адрес *** против решението по гр.д. № 2083 по описа за 2016 г. на ВРС, с което Видинският районен съд е уважил предявените от Н.К.К. срещу Т.А.К., Е.А.К., С.Т.К. и А.Т.К. искове с правно основание чл. 135 ал. 1 ЗЗД като е обявил за относително недействителни спрямо него реализираните между ответниците въззивници сделки по дарение и безвъзмездно учредяване на вещно право на ползване, инкорпорирани в нотариален акт .., том ..., per. № ........., дело № 1169/2015г. на нотариус Н. А. с per. № .......... от РНК, нотариален акт ..., том ..., per. № ........., дело № 1167/2015г. на нотариус Н. А. с per. № .... от РНК, нотариален акт ..., том ...., per. № ............, дело № 1168 /2015г. на нотариус Н. А. с per. № .... от РНК за имоти:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-....... /шест-сто осемдесет и четири/ в кв. 14 /четиринадесет/ по плана на гр. Д., общ. В., област Видин, целият с площ от около 825,00 кв. м. /осемстотин двадесет и пет кв. м./, уличната регулация не е приложена, ведно с построените в него ДВУЕТАЖНО МАСИВНО ЖИЛИЩЕ със застроена площ 93,43 кв. м. /деветдесет и три и четиридесет и три кв. м./, масивно жилище със застроена площ от 25,14 кв. м. /двадесет и пет цяло и четиринадесет кв. м./, при съседи на имота: от две страни улица, УПН .........., УПН ............

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХП-......... /дванадесет-сто осемдесет и четири/ в кв. 14 /четиринадесет/ по плана на гр. Д., общ. В., област Видин, целият с площ от около 735,00 кв. м. /седемстотин тридесет и пет кв. м./, уличната регулация не е приложена, ведно с построените в него полумасивна сграда със застроена площ 107,09 кв. м. /сто и седем цяло и девет кв. м./, паянтова сграда със застроена площ от 25,35 кв. м. (двадесет и пет цяло и тридесет и пет кв. м./, при съседи на имота: улица, УПН ........., УПН ........, УПН .........

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ....... /сто осемдесет и три/ в кв. 14 /четиринадесет/ по плана на град Д., общ. В., обл. Видин, целият с площ от 789.28 кв. м. /седемстотин осемдесет и девет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, за който имот е отреден УПН VII - ..........., в кв. 14, празен, незастроен, уличната регулация не е приложена, при граници и съседи на имота: от две страни улица, УПН VIII - ..........., УПН III - ....., УПИ V - ......., УПИ XII – ...........

Поддържа се, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага се, че ищецът не е установил пред първата инстанция твърдяното, че ответниците по иска са сключили прехвърлителната сдЕ.с цел да увредят ищуца в качеството му на кредитор и че приобретателя е знаел за увреждането, за което е приложена презумпцията на чл.135,ал.2 ЗЗД. Иска се обжалваното решение да бъде отменено и вместо него бъде постановено решение, с което предявените искове бъдат отхвърлени. Претендират се и разноски по производството, като се прави възражение за прекомерност на договорените пред първата инстанция разноски. Алтернативно се иска да се намалят разноските до минималния размер по Наредба № 1 от 09.07.20014 г.

Въззиваемите са представили писмен отговор, с което поддържат , че обжалваното решение е правилно, поради което се иска да бъде потвърдено. Подържа се, че в случая приобретателя на имота е дъщеря на длъжниците, поради което е приложима законовата презумпция за знание по чл.135,ал.2 ЗЗД , за опровергаване на която пред първоинстанционния съд не са ангажирани доказателства.

 

Видинският окръжен съд, след като обсъди доказателствата по делото във връзка с наведените доводи в жалбата, прие следното:

Жалбата е подадена от надлежно легитимирана страна, в срока по чл. 259 ГПК и е процесуално допустима.

Насочена е против валидно и допустимо решение на първоинстанционния съд. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

             Пред първоинстанционния съд са предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, чл. 26 от ЗЗД във вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК от Н.К.К. срещу Т.А.К., Е.А.К., С.Т.К. и А.Т.К. ***.

             Твърди се от ищеца, че като заемодател, с ответника Т. А. К., като заемополучател, са сключили договори за паричен заем, както следва : на 18.04.2014г. за сумата от ............лв. с дата на връщане до 15.12.2015г., на 18.05.2014г. за сумата от ...........лв. с дата на връщане до 15.12.2015г., на 20.08.2014г. за сумата от ............лв. с дата на връщане до 15.12.2015г., на 20.09.2014г. за сумата от .............лв. с дата на връщане до 15.12.2015г., на 10.10.2014г. за сумата от .............лв. с дата на връщане до 15.12.2015г., на 10.11.2014г. за сумата от .............лв. с дата на връщане до 15.12.2015г., на 24.11.2014г. за сумата от .............лв. с дата на връщане до 15.12.2015г., на 02.12.2014г. за сумата от ............лв. с дата на връщане до 15.12.2015г. Сочи се, че ищецът предоставил на ответника в заем сумите предмет на договорите за временно ползване, като ответникът не е върнал на ищеца същите суми. Поддържа се, че с нотариален акт № ...., том ......, рег. № ........., дело № 1169 / 2015г. на нотариус Н. А. с район на действие Районен съд Видин, ответникът Т.А.К. прехвърлил безвъзмездно чрез дарение на сестра си - ответникът Е.А.К. собствеността върху недвижим имот, като е запазил пожизнено правото си на ползване върху него, а именно собствеността върху Урегулиран поземлен имот VI -......... в кв. 14 по плана на гр. Д., обл. В., целият с площ от 825,00кв.м., уличната регулация не  е приложена, ведно с построените в него двуетажно масивно жилище със застроена площ 93,43кв.м, масивно жилище със застроена площ от 25,14кв.м., при съседи на имота : от две страни улица, УПИ XII – ........., УПИ-V-..... Със същият нотариален акт ответникът Т. А.К. запазва / учредява в полза на ответниците С.Т.К. и А.Т.К. – негови синове, пожизнено вещно право на ползване върху процесния недвижим имот. Твърди се, че с нотариален акт № .., том ...., рег. № .........., дело № 1167 / 2015г. на нотариус Н. А. с район на действие Районен съд Видин, ответникът Т.А.К. прехвърлил безвъзмездно чрез дарение на сина си - ответникът А. Т.К. собствеността върху недвижим имот, като е запазил пожизнено правото си на ползване върху него, а именно собствеността върху Урегулиран поземлен имот XII -..... в кв. 14 по плана на гр. Д., обл. В., целият с площ от около 735,00кв.м., уличната регулация не е приложена, ведно с построените в него полумасивна сграда със застроена площ 107,09кв.м, паянтова сграда със застроена площ от 25,35кв.м., при съседи на имота : улица, УПИ VII-......, УПИ V-......., УПИ VI – .......... Със същият нотариален акт ответникът Т.А.К. запазва / учредява в полза на ответниците Е.А.К. – негова сестра и С.Т.К. – негов син, пожизнено вещно право на ползване върху процесния недвижим имот. Поддържа се, че с нотариален акт № ...., том ...., рег. № ......, дело № 1168 / 2015г. на нотариус Н. А. с район на действие Районен съд Видин, ответникът Т.А.К. прехвърлил безвъзмездно чрез дарение на сина си - ответникът С.Т.К. собствеността върху недвижим имот, като е запазил пожизнено правото си на ползване върху него, а именно собствеността върху Поземлен имот - 183 в кв. 14 по плана на гр. Д., обл. В., целият с площ от 789,28кв.м., за който имот е отреден УПИ VII- .... в кв. 14, празен, незастроен, уличната регулация не е приложена, при граници и съседи на имота : от две страни улица, УПИ VIII – ........., УПИ III – ......, УПИ V-....., УПИ XII – ...... Със същият нотариален акт ответникът Т.А.К. запазва / учредява в полза на ответниците Е.А.К. – негова сестра и А.Т.К. – негов син, пожизнено вещно право на ползване върху процесния недвижим имот.

Иска се от съда да постанови решение, с което да обяви за недействителни на основание чл. 135 от ЗЗД по отношение на кредитора договорите за покупко- продажба за описаните в исковата молба имоти.

 

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства,както и предвид становищата на страните пред въззивната инстанция приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Между ищеца Н.К.К. и ответника Т.А.К. са сключени договори за заем, както следва :

  • Договор за заем от дата 104.2014г. за сумата от .......... лева.
  • Договор за заем от дата 05.2014г. за сумата от .......... лева.
  • Договор за заем от дата 20.08.2014г. за сумата от .......... лева.
  • Договор за заем от дата 20.09.2014г. за сумата от .......... лева.
  • Договор за заем от дата 10.2014г. за сумата от .......... лева.
  • Договор за заем от дата 11.2014г. за сумата от .......... лева.
  • Договор за заем от дата 11,2014г. за сумата от .......... лева.
    • Договор за заем от дата 12.2014г. за сумата от ..........лева.

  Ищецът предоставил на ответника в заем сумите предмет на договорите за временно ползване, като датата на връщане на посочените суми е до 15.12.2015г. и сумите не са върнати.

  С нотариален акт № ..., том ..., рег. № ....., дело № 1169 / 2015г. на нотариус Н. А. с район на действие Районен съд Видин, ответникът Т.А.К. прехвърлил безвъзмездно чрез дарение на сестра си - ответникът Е.А.К. собствеността върху недвижим имот, като е запазил пожизнено правото си на ползване върху него, а именно собствеността върху Урегулиран поземлен имот VI -..... в кв. 14 по плана на гр. Д., обл. В., целият с площ от 825,00кв.м., уличната регулация не  е приложена, ведно с построените в него двуетажно масивно жилище със застроена площ 93,43кв.м, масивно жилище със застроена площ от 25,14кв.м., при съседи на имота : от две страни улица, УПИ XII – ......, УПИ-V-....... Със същият нотариален акт ответникът Т. А.К. запазва / учредява в полза на ответниците С.Т.К. и А.Т.К. – негови синове, пожизнено вещно право на ползване върху процесния недвижим имот. Твърди се, че с нотариален акт № ....., том ....., рег. № ........., дело № 1167 / 2015г. на нотариус Н. А. с район на действие Районен съд Видин, ответникът Т.А.К. прехвърлил безвъзмездно чрез дарение на сина си - ответникът А. Т.К. собствеността върху недвижим имот, като е запазил пожизнено правото си на ползване върху него, а именно собствеността върху Урегулиран поземлен имот XII -....... в кв. 14 по плана на гр. Д., обл. В., целият с площ от около 735,00кв.м., уличната регулация не е приложена, ведно с построените в него полумасивна сграда със застроена площ 107,09кв.м, паянтова сграда със застроена площ от 25,35кв.м., при съседи на имота : улица, УПИ VII-......., УПИ V-......., УПИ VI – ............ Със същият нотариален акт ответникът Т.А.К. запазва / учредява в полза на ответниците Е.А.К. – негова сестра и С.Т.К. – негов син, пожизнено вещно право на ползване върху процесния недвижим имот. Поддържа се, че с нотариален акт № ......, том ...., рег. № ........, дело № 1168 / 2015г. на нотариус Н. А. с район на действие Районен съд Видин, ответникът Т.А.К. прехвърлил безвъзмездно чрез дарение на сина си - ответникът С.Т.К. собствеността върху недвижим имот, като е запазил пожизнено правото си на ползване върху него, а именно собствеността върху Поземлен имот - .... в кв. ..... по плана на гр. Д., обл. В., целият с площ от 789,28кв.м., за който имот е отреден УПИ VII- ....... в кв. 14, празен, незастроен, уличната регулация не е приложена, при граници и съседи на имота : от две страни улица, УПИ VIII – ........., УПИ III – ...., УПИ V-....., УПИ XII – ........ Със същият нотариален акт ответникът Т.А.К. запазва / учредява в полза на ответниците Е.А.К. – негова сестра и А.Т.К. – негов син, пожизнено вещно право на ползване върху процесния недвижим имот.

        

       Предмет на разглеждане в производството пред ВРС и тази съдебна инстанция е предявен от въззиваемия отменителен иск /Павлов иск/ с правна квалификация чл.135, ал.1 ЗЗД за обявяване на относително недействителен спрямо него, в качеството му на кредитор на въззивниците, договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан по-горе.

               Съгласно процесуалното правило на чл.154, ал.1 от ГПК за разпределение на доказателствената тежест ищецът следва да докаже при условията на пълно главно доказване елементите от визирания фактически състав, за да установи основателността на предявения иск.

Страната, поискала отмяната по чл. 135 ЗЗД има за задача да установи качеството си на кредитор като материална предпоставка, а не да провежда пълно и главно доказване на правата си, от които черпи правен интерес.

При този иск, доказателствената тежест  при условията на пълно и пряко доказване се носи от ищеца /въззиваем в настоящото производство/, който следва да докаже качеството си на кредитор, извършената от длъжника му увреждаща сделка чрез която имуществото на последния се намалява, а оттам се затруднява и удовлетворението на кредитора-ищец. Основателността на отменителния иск по чл.135, ал.1 от ЗЗД е обусловена от знанието у длъжника, че с процесното разпоредително действие уврежда кредитора си.

Павловият иск се упражнява от кредитора спрямо длъжника и третите лица, с които той е договарял. Обявяват се за недействителни тези действия на длъжника, които увреждат кредитора.

Настоящата въззивна инстанция намира, както е и прието от районния съд, че в конкретно разглеждания случай са налице елементите от фактическия състав, предвиден в разпоредбата на  чл.135, ал.1 от ЗЗД, поради което и процесните сделки обективирани в нотариален акт ...., том ...., per. № ........., дело № 1169/2015г. на нотариус Н. А. с per. № .... от РНК, нотариален акт ...., том .........., per. № ......., дело № 1167/2015г. на нотариус Н. А. с per. № ...... от РНК, нотариален акт ..., том ..., per. № ........., дело № 1168 /2015г. на нотариус Н. А. с per. № .... от РНК и правилно са обявени за относително недействителни спрямо ищеца Н.К.К..

С Решение №639 от 6.10.2010 г. на ВКС по гр. д. № ./. г., IV г.о. е дадено задължително тълкуване на понятието „кредитор“ по смисъла на чл.135 от ЗЗД; кога сделката е увреждаща кредитора; кои факти определят намерението за увреждане и дали увреждащото действие е съзнавано от длъжника и от третото лице.

Съобразно изложеното в цитираното решение, кредитор по смисъла на чл.135 от ЗЗД е всяко лице, титуляр на парично или непарично вземане по отношение на ответника. Правото на кредитора да иска обявяването за недействителни спрямо него увреждащите го актове на длъжника е предпоставено от наличието на действително вземане, което може да не е изискуемо или ликвидно. Независимо от горното, съдът не може да проверява съществува ли вземането, което легитимира ищеца като кредитор /освен ако вземането не е отречено с влязло в сила решение/. В настоящия случай, вземането не е отречено по посочения ред.

Увреждащото кредитора действие е всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили осъществяване правата на кредитора спрямо длъжника. Такова увреждане е налице, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворяването на кредитора.

Длъжникът знае за увреждането, когато знае, че има кредитор и че действието му уврежда правата на кредитора. Когато увреждащото действие е безвъзмездно, правно ирелевантно е дали лицето, с което длъжникът е договарял е знаело за увреждането- в този случай е предпочетен интереса на кредитора, тъй като третото лице е получило имуществено благо от длъжника без насрещна престация.

Въз основа на първия сключен договор от тази дата е възникнало облигационно отношение между ищеца и първия ответник, при което  Т.А.К. има валидно задължение.

Качеството на кредитор на ищецът е безспорно, след като е налице неудовлетворено вземане, с оглед последващите прехвърляния на собствеността на въпросните имоти и учредените вещни тежести.

В настоящия случай с посочените договори за заем ищецът е предал в собственост на заемателя пари, като ответникът се е задължил да върне заетата сума. От момента на предоставяне на сумите, предмет на договорите, от страна на ищеца, ищецът придобива качеството на кредитор спрямо ответника Т. А.К., като заемател. Възникването на правото по чл. 135 ЗЗД

 предпоставя вземане, без да е необходимо то да е изискуемо и ликвидно.

Втората предпоставка  за уважаване на предявения отменителен иск е извършване на действие, което уврежда кредитора. Действието е съзнателен волев акт, който може да бъде извършен от длъжника; от длъжника и трето лице; от длъжника, от трето лице и от държавен орган. Може да бъде всякакъв гражданскоправен акт- както сделка /едностранна или двустранна- възмездна или безвъзмездна/, така и юридическа постъпка. Увреждането е налице в случаите, при които се намалява възможността на кредитора да се удовлетвори от имуществото на длъжника. Увреждане има, когато длъжникът се лишава от свое имущество или имуществото му намалява.

В случая ответникът Т.А.К. е знаел, че с извършването на правните действия уврежда интересите на кредитора – атакуваните действия следват по време сключването на договорите за заем. Увреждането на кредитора като елемент от фактическия състав на иска по чл. 135 от ЗЗД е от категорията на обективните предпоставки и предполага, че чрез извършеното правно действие длъжникът създава или увеличава неплатежоспособността. Предвид безвъзмездния характер на атакуваните договори, както и родствената връзка между ответниците, не е нужно да е налице знание за увреждане на ищеца в ответниците. От данните по делото, съдът приема за установено от представените писмени доказателства - нотариални актове по дарение и учредяване на вещно право на ползване , както и удостоверение за родствени връзки, - че след като е придобил качеството си на длъжник, Т.А.К. е извършил безвъзмездни сделки на отчуждаване на свои имоти и обременяването им с тежест в полза на своите синове С.Т.К. и А.Т.К. и сестра си Е. А.К.. Със същите първият ответник без да е изплатил задълженията си към ищеца кредитор , е намалил имуществото в своя патримониум без постъпването на насрещна еквивалентна престация, от която кредиторът да се удовлетвори лесно и адекватно. Горното не само затруднява Н.К.К. от възможността да събере паричното си вземане срещу Т.А.К. , но на практика го лишава от тази възможност, тъй като К. не притежава друго имущество, от което кредиторът К. да се удовлетвори. Безвъзмездното учредяване на пожизнено вещно право на ползване в/у имота в полза на трети лица води до ограничаване правото на собственост в/у имота, което безспорно също има увреждащ характер спрямо кредитора тъй като въведеното ограничение лишава бъдещите приобрететели (купувачи) на публична продан при изпълнение спрямо имота от възможността да се ползват от същия докато е налице правото на ползване в полза на трети лица. На практика те биха придобили само „голата" собственост без да могат да ползват имота, което значително намаля стойността му, затруднява принудителното изпълнение спрямо него, доколкото жилищен имот с учредени вещни права на ползване е на практика непродаваем или много трудно продаваем, и то в продължителен период от време, а това като последица води до невъзможност кредиторът да се удовлетвори от продажбата на имота. Това наложено ограничение е доживотно съобразно продължителността на живота на приобретателите на правото на ползване, което определя невъзможността за кредитора пожизнено на притежаващите правото на ползване да получи пълна еквивалентна стойност за имота при публична продан на пълното и съвкупно от правомощията на владеене, ползване и разпореждане право на собственост върху същия. Последното безспорно има увреждащ характер тъй като се затруднява събирането на вземането на кредитора, от една страна, поради намалената стойност на имота, а от друга поради последицата на невъзможност изобщо такъв имот да се осребри или осребри в разумен кратък срок. Освен това срещу учредяването на правото на ползване /неговото безвъзмездно отчуждаване в полза на трети лица/ Т.А.К. не получава насрещна еквивалентна престация, от която кредиторът Н.К.К. би могъл да се удовлетвори като по тази причина безвъзмездността на сделките всякога има вредоносен характер спрямо кредитора.

Ето защо, съдът намира, че е налице и следващата предпоставка за уважаване на предявената претенция.

         Разпоредбата на чл.135, ал.2 от ЗЗД създава оборима презумпция, че знанието се предполага, ако третото лице е съпруг, низходящ възходящ, брат или сестра на длъжника. В тежест на последния е да обори тази презумпция. Доказателства по делото в тази насока от страна на ответниците не бяха отчетени.

С оглед изложените съображения, настоящия съдебен състав намира, че са налице всички изискуеми предпоставки за уважаване на предявения отменителен иск.

Предвид на тези данни, въззивният съд  приема, че предявения отменителен иск, с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД правилно е бил уважен от районния съд. Не е налице основание за отмяна на постановеното решение, с оглед наведените доводи във въззивната жалба.

Неоснователно е възражението на ответниците, че предвид обезсилената по ч.гр.д. № 1584 / 2016г. PC Видин заповед за изпълнение от 20.07.2016г. с Определение от 01.03.2017г. по същото дело ищеца Н.К. няма вземане и липсва качеството му на кредитор. Въззивниците не установяват каквато и да е връзка на ч.гр.д. № 1584 / 2016г. PC Видин с предмета на гр. дело № 2083 / 2016г. PC Видин и легитимацията на Н.К. като кредитор на Т.К.. Твърденията са недоказани. Н.К. се легитимира като кредитор по парични вземания на Т. К. по множество договори за заем (процесиите такива) , за което подробни съображения са изложени по-горе в мотивите на решението. Фактът на тяхното обезсилване е последица от непредявяване на иск по чл. 422 ГПК от страна на кредитора, а не липсата на вземане.

Неоснователно е възражението на въззивниците за прекомерност на присъдените в полза на ищеца въззиваем разноски пред първа съдебна инстанция и искането за тяхното редуциране. Ответниците не са направили възражение за прекомерност в срок пред първоинстанционния съд. Също така делото е с фактическа и правна сложност като ищецът е следвало да ангажира защита по комулативно обективно съединени иска за обявяване на недействителни на 9 броя сделки по три нотариални акта, при непрекъснато оспорване от страна на ответниците на заявените от ищеца права, факти и обстоятелства, наведени доказателствени искания, както и веведени процедури (първоначално по три отделни съдебни дела), производставата , по които е съединино в едно. За пълнота следва да се добави , че договореното адвокатско възнаграждение е в размер на ..... лева, при минимално по тафифата ..... лв. , което в никакъв случай не е прекомерно.

         Поради съвпадане изводите на въззивната инстанция с тези на първоинстанционния съд, решението на ВРС, с което е прието, че исковете са основателни следва да бъде потвърдено.

         Относно исковете за прогласяване нищожността на сделките относно прехвърляне в полза на ответниците на вещно право на ползване върху имотите, за които съдът е приел, че са неоснователни и е отхвърлил същите в тази част липсва жалба и решението е влязло в законна сила.

     Предвид изхода от спора и съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1 ГПК, въззиваемата страна има право на разноски за настоящата инстанция , но такива не са претендирани и липсват доказателства за направени такива, поради което не следва да се присъждат.

 

.

 

         Водим от горното Съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 193 от 22.05.2017 г. , постановено по гр.д. № 2083 по описа за 2016 г. на ВРС.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба при условията по чл.280 от ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: