ГР.Д. № 349-2017

Решение по Гражданско дело 349/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 17

                                              

                                                       02.05.2018

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на двадесет и първи март

Две хиляди   и    осемнадесета    година  в   състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове:

                                                         

При секретаря В. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

Гражданско  дело № 349 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе   предвид  следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на ЗК „Л. И.“ АД гр.С. против Д.М.Д. и А.М.Д.,***, с правно основание чл.274, ал.1, т.1, предл.I-во от Кодекса за застраховането /отм./.

Поддържа се в исковата молба, че на 28.07.2012г. в тъмната част на денонощието на третокласен път III-1401 с посока на движение от с.К. към ГКПП „В. Ч.“ при управление на лек автомобил марка „Пежо“, модел 405 с рег.№ВН.... водачът М. Д. Н. – наследодател на ответниците, след употреба на алкохол, с концентрация в организма над допустимите от закона норми, нарушил правилата за движение по пътищата – чл.20, ал.1 от ЗДвП, не изпълнил задължението си да контролира непрекъснато пътното превозно средство, нарушил забраната за движение извън населено място със скорост по-висока от 90км/ч., управлявал автомобила със скорост 146км/ч., в резултат на което реализирал ПТП и предизвикал по непредпазливост смъртта на Г. Б. Г., пътник в автомобила на предна дясна седалка. Поддържа се, че към момента на ПТП автомобилът е бил застрахован по застраховка Гражданска отговорност в ищцовото дружество по застрахователна полица №22112001373833 със срок на валидност от 24.05.2012г. до 23.05.2013г. За случая е било образувано ДП №ЗМ149/2012г. по описа на РПУ-К., което производство е било прекратено поради смъртта на извършителя. Поддържа се, че по силата на застрахователното правоотношение е била предявена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение на наследниците на пътника в автомобила Г. Б. Г. от неговия баща Б. Г. М., както и на съпругата му В. Ц. Й. и техните деца П. Г. Б. и Б. Г. Б., които са в кръга на лицата, които имат право на обезщетение по смисъла на чл.265 от КЗ/отм./. С посочените лица са били сключени споразумения по които е било заплатено застрахователно обезщетение общо в размер на 195 000лв. – 45 000лв. на Б. Г. М. и по 50 000лв. на останалите трима. Обезщетенията са били изплатени по банков път на 10.05.2013г., 16.05.2013г. и 25.01.2013г. Посочва се, че на основание чл.274, ал.1, т.1 от КЗ /отм./ застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение когато застрахованият при настъпване на ПТП е управлявал МПС след употреба на алкохол, с концентрация на алкохола в кръвта над допустимото по закон, поради което е поискано с исковата молба ответниците да бъдат осъдени да заплатят сумата в размер на 26 000лв. – частично предявена от 195 000лв., ведно със законната лихва върху претенцията, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й плащане и разноските по делото, както и законната лихва върху цялата главница от 195 000лв. от завеждане на делото до изплащането й.

В течение на производството по делото ищецът е направил изменение на исковата претенция, като е увеличил размера до пълния такъв от 195 000лв., платими по равно от двамата.

Ответниците са оспорили предявения иск. Не са оспорили, че са наследници на М. Д. Н., каквато поправка е направена в адресната част на исковата молба по отношение на наследодателя на ответниците, като са заявили, че няма да сочат доказателства.

От представените по делото доказателства, Окръжният съд приема за установено следното:

По делото е приложено ДП №ЗМ-149/2012г. по описа на РПУ-К., от което е видно, че същото е образувано за престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“, във вр. с чл.342, ал.1 от НК. Със заключително мнение производството е било предложено на ОП-В. за прекратяване на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК поради смъртта на извършителя М. И. Н. като в производството е било установено, че същия е управлявал лекия автомобил след употреба на алкохол с 2.5 промила в кръвта и 3.6 промила в урината, което отговаря на тежка форма на алкохолно опиянение и с несъобразена висока скорост на движение около 147км/ч.

В настоящото производство е изслушана съдебна автотехническа експертиза, която е изпълнена от вещото лице инж.И., който дава заключение, че към момента на ПТП лекият автомобил, управляван от Н. се е движел с около 145км/ч, като е налице причинно следствена връзка между настъпилото ПТП и получените увреждания на двамата пострадали, като с оглед на изключително високата скорост, водачът на автомобила не е имал техническа възможност да предотврати удара, от който е настъпила смъртта на двамата пътуващи в автомобила. Вещото лице е дало заключение, че след произшествието не е установена техническа неизправност на автомобила.

Изслушана е СЧЕ, изпълнена от вещото лице С.М.С., по която същият дава заключение, че във връзка с настъпилото ПТП в дружеството-ищец са били образувани преписки по застраховка Гражданска отговорност и е бил изготвен доклад по застрахователна полица №22112001373833, която е действала към момента на настъпване на ПТП по подадени заявления от наследниците на Г. Б. Г., по които заявления са били сключени споразумения с наследниците, като на Б. Г. М. е било изплатено обезщетение в размер на 45 000лв., която сума е била преведена на 10.05.2013г. и на 16.05.2013г. Било е постигнато споразумение и със съпругата на загиналия Г. Б. Г. – В. Ц. Й.-Г., на която е било изплатено обезщетение в размер на 50 000лв., която сума е била преведена на 25.01.2013г. На децата на загиналия Б. Г. Б. и П. Г. Б. също са били изплатени обезщетения в размер на по 50 000лв., която сума е била преведена по банкова сметка ***.01.2013г.

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема, че предявеният иск е основателен и доказан.

Безспорно се установява по делото, че към момента на ПТП наследодателят на ответниците по делото М. Д. Н. е имал с ищцовото дружество договор за застраховка Гражданска отговорност, по който е била издадена застрахователна полица със срок на валидност от 24.05.2012 до 23.05.2013г.

Безспорно е установено, че при ПТП М. Д. Н. е управлявал МПС след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма, като е управлявал лекият автомобил и с несъобразена скорост, далеч над допустимата от 90км/ч., с което свое поведение виновно е причинил ПТП и смъртта на пътника в автомобила, който е управлявал Г. Б. Г..

Безспорно се установява, че въз основа на съществуващия договор за застраховка, наследниците на пострадалия Г. са предявили претенция пред застрахователното дружество за изплащане на обезщетения по застраховката Гражданска отговорност и застрахователят е изплатил на наследниците на загиналото лице обезщетения общо в размер на 195 000лв. За застрахователя е възникнало правото на регрес на основание чл.274, ал.1, т.1 от КЗ/отм./, която норма е действала към момента на настъпване на застрахователното събитие, тъй като при настъпване на транспортното произшествие застрахованият е управлявал МПС след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма.

Безспорно се установява, че ответниците по делото са законни наследници на застрахованото лице М. Д. Н. и отговарят за изплатените суми по силата на наследяването, при което се поемат както активите, така и пасивите на останалото от техния наследодател наследство.

Ответниците ще следва да бъдат осъдени да заплатят по равно общо сумата в размер на 195 000лв. на ищцовото дружество, както и да заплащат законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска 30.10.2017г. до окончателното й изплащане, а така също и да заплатят на ищеца направените по делото разноски в размер на 8 350лв.

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Д.М.Д., ЕГН:********** *** и А.М.Д., ЕГН:********** със същия адрес, в качеството си на наследници на М. Д. Н. с ЕГН:********** да заплатят на ЗК „Л. И.“ АД гр.С. с ЕИК:.. със седалище и адрес на управление гр.С., бул.. по равно сумата в размер на 195 000лв., представляваща изплатено обезщетение на наследниците на Г. Б. Г. по щета №0000-1000-61-12-7484/14.12.2012г., образувана по сключена застраховка Гражданска отговорност по полица №221120013738333 с валидност от 24.05.2012г. до 23.05.2013г. вследствие на ПТП, станало на 28.07.2012г. с лек автомобил марка „Пежо“, модел 405, с рег. №.., при което са загинали водачът М. Д. Н. и пътника в автомобила Г. Б. Г., както и да заплащат законната лихва върху главницата от 195 000лв., считано от 30.10.2017г. до окончателното й изплащане и да заплатят 8 350лв. разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: