ГР.Д. № 14-2018

Решение по Гражданско дело 14/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е

 

Гр.Видин

 

.................................2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на ..................................................две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

                                                     Членове :1.

                                                                    2.

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора В.Дуцов ..........................................

изслуша докладваното от съдията ЙОНЧЕВ гр. дело №14     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

         Производството е с правно основание чл.530 и сл. от ГПК във вр. с чл. 105 от СК

Образувано е по молба на Л.И.Н. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, съдебен адрес ***, офис №5 - адвокат ГАЛЯ ИВАНОВА .Твърди се в молбата ,че молителят е осиновен при условията на пълно осиновяване.На 10.02.2016г. претърпял много тежка катастрофа и бил хоспитализиран в МБАЛ „Св. Петка" гр.Видин.От Видин бил транспортиран от екип на МБАЛ „Св. Петка" гр.Видин в УМБАЛ .,Св. Анна" гр. София за оперативно лечение по спешност в много тежко общо състояние с масивен оток и подкожни кръвонасядания на главата, с ход на заболяването прогресивно влошаваш се.На 11.02.2016г. му била направена операция и съгласно оперативен протокол №72/11.02.2016г. операцията била проведена под обща анестезия.След операцията получил епилептични припадъци и съгласно Експертно Решение №1680/15.05.2017 г. бил преосвидетелстван след водеща диагноза „счупване на черепа и лицевите кости“ с 54% нетрудоспособност.До онзи момент нямал никаква представа, че е осиновен.Наложило се това да му бъде обяснено, че има проблем с кръводаряването, тъй като има несъответствие в кръвните групи.Едва след неговото възстановяване в болницата му било казано, че е осиновен.Имало големи проблеми относно снемането на данни за фамилната анамнеза с оглед поставяне на анестезии, лечение и лекарствени приложения на медикаменти свързани с много тежкото му състояние.

Предвид здравословното състояние и данните от консултациите, които е провеждал относно последващо лечение молителят поддържа, че са налице две от предпоставките за уважаване на молбата за допускане да бъде предоставена информация за биологичния произход на осн. чл.105 от СК, а именно молител над 16год. възраст и важни обстоятелства - здравословното състояние.

Иска се да бъде постановено решение,с което да се допусне да бъде предоставена информация за биологичния произход на основание чл. 105 от СК чрез осигуряване на достъп и издаване на преписи по гражданското дело по описа на ВРС за допускане на пълно осиновяване.

Към молбата са представени :

1.Удостоверение за раждане издадено въз основа на Акт за раждане №1645/12.12.1979г. на ОНС Видин;

2.Епикриза от 10.02.2016г. на Отделение по Хирургия на МБАЛ „Св. Петка" АД гр.Видин;

З.Епикриза №136 от УМБАЛ „Св. Анна" гр. София;

4.Експертно Решение №1680/15.05.201 7г. на ТЕЛК при МБАЛ „Св. Петка" гр.Видин;

5.Елекроенцефалограма от 10.03.2016г. от Клиника по Спешна Неврохирургия на УМБАЛСМ „Пирогов" ЕАД гр.София;

6.Препис -извлечене от Акт за смърт №36/08.12.2014г.

Представителят на Окръжна прокуратура-Видин взема становище ,че молбата е основателна.

 

         След като взе предвид събраните по делото доказателства Съдът прие за установено следното    :

         Молителят Л.Н. е роден на *** г. в гр.Видин,като името на майката е записано в акт за раждане №1306,том.67,стр.56 от регистъра на населението   на Община Видин.Въпреки положените от страна на съда усилия не бе намерено гражданското дело ,по което е допуснато осиновяването ,но е безспорно ,че молителят Л.Н. е осиновен ,за което е съставен нов акт за раждане ,видно от Удостоверение за раждане издадено въз основа на Акт за раждане №1645/12.12.1979г. на ОНС Видин.В последния като родители са вписани осиновителите Теменужка Иванова Исусова и Иван Давидов Н..

         На 10.02.2017г. молителят Л.И.Н. пострадал тежко при пътно-транспортно произшествие /удар в областта на главата/ и бил докаран в центъра за спешна помощ в тежко състояние .Лекуващите лекари поискали от близките да дадат информация за кръвната група, за наличието на наследствени заболявания,алергии и пр.с цел провеждане на бързо и адекватно лечение.При анализа на кръвните групи на родителите и на молителя Л.И.Н. се констатирало ,че молителят не може да е биологично дете на родителите си ,след което майка му съобщила ,че молителят е осиновен.

Всички медицински прегледи показали, че състоянието му е критично и практически няма шанс да оживее.Молителят бил транспортиран в София в болницата „Света Ана“,тъй като във Видин не можело да се извърши необходимата операция.Наложило се черепът да бъде отворен,тъй като при удара множество костици са притиснали мозъка и са образували голям хематом .Свидетелката Катя Петрова ,с която молителят живеел на съпружески начала, не могла да даде на лекуващите лекари информация за наличието на алергии към упоики ,с такава информация не разполагала и майката. Наложило се да тестват молителя Л.Н. за наличие на алегрии към упойки. Операцията минала успешно ,но нервохирурзите предупредили, че в резултат на тежката живопоспасяваща операция не може да се каже какви патологични процеси могат да се отключат-например би могла да се отключи епелепсия при наличието на такова заболяване у родителите.У молителя също се забелязвало рязко спадане на нивото на кръвната захар,което би могло да бъде наследствено детирмирано.При поставянето на 8-санмитеров имплант в черепа на молителя отново се наложило събиране на детайлна информация за наличието на алергии и наследствени заболявания.

Лекуващите ликари обяснили ,че положението на молителя Л.Н. продължава да бъде тежко и че не е съвсем стабилизирано ,че може да се наложи извършването на различни медицински интервенции, включително и операции, а при последните е от особена важност да се знае дали молителят Л.Н. има някакви наследствени заболявания, защото може да развие някаква алергична реакция и това да доведе до непредвидени усложнения. Лекарите обяснили , че ако се наложи някаква внезапна операция в резултат на някакво възникнало усложнение, следва веднага да се предприеме оперативна интервенция, при което лекарският екип следва да разполага с максимална информация, защото докато се взимат и правят проби за наличие на алергия винаги ще се загуби жизненоважно време,а това може да се окаже фатално.След като веднъж черепът е отварян, мозъкът вече е изключително чувстителен към всякакви наранявания и интервнеции, включително и към попадане на тромб,което налага и светкавично реагиране от съответните лекарски екипи. Имплантът следвало да се сложи в максимално кратки срокове, за да предпази мозъка от въздействие от температурни промени, физически допир, промяна във времето и пр.,което налага събирането на всичката налична информация за здравословното състояние на молителя ЛюдмилНиколов ,включително и за наследствена обремененост .

 

С оглед на така установената фактическа обстановка, Видинският окръжен съд намира следното от правна страна:

По силата на Чл. 105 Семейния кодекс осиновителите или навършилият шестнадесет години осиновен могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това. Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като изслуша рождените родители на осиновения и заключението на прокурора, се произнася с решение. Решението на окръжния съд може да се обжалва от осиновителите и осиновения и да се протестира от прокурора.

Молбата е процесуално допустима, тъй като молителят е навършил 16 г. и притежава активна легитимация за провеждане производството по чл. 105 от СК.Разгледана по същество,молбата е основателна поради следното :

Налице са важни обстоятелства ,които налагат разкриване на тайната на осиновяването ,а именно - здравословното състояние на молителя Л.Н..

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по несъмнен начин ,че на 10.02.2017г. молителят Л.И.Н. пострадал тежко при пътно-транспортно произшествие /удар в областта на главата/ и че претърпял тежка черепномозъчна операция ,след която здравословното му състояние не е съвсем стабилизирано и е възможно да се наложи извършването на различни медицински интервенции, включително и операции.При последните е от особена важност да се знае дали молителят има някакви наследствени заболявания, защото може да развие алергична реакция и това да доведе до непредвидени усложнения.За оказването на животоспасяваща медицинска помощ е от особена важност медицинският екип да разполага с възможно най-пълната информация относно здравословното състояние на молителя Л.Н. ,включително и относно наличието на наследствени заболявания и пр.,а това налага разкриване на тайната на осиновяването. Фамилната анамнеза разширява възможностите за лечение, особено с навлизането през последните години на високотехнологични методи, основани на генетиката,

Не без значение за уважаване молбата на молителя Л.Н. е и общоизвестния факт, че Министерство на правосъдието на Република България е оповестило официално през м. юли 2015 г., че се работи по премахване тайната на осиновяването и предстои промяна в текстовете в СК от 2009. Мотивировката е именно правото на всеки да познава произхода си, а често и медицински причини, свързани с наследствени заболявания и превенция срещу възможността след сключване на брак те да се проявят. Подобни забрани отдавна са отпаднали от модерните законодателства в Европа и са заменени от добре регулирани системи. В тази връзка Съветът по правата на човека на ООН има препоръка към България за въвеждане на законодателство, което да забранява тайната на осиновяването и да гарантира правото на осиновеното дете да знае своя произход. Следователно изпълнителната и законодателната власт в Република България трябва да намерят баланса между интереса на осиновените, осиновителите и биологичните родители за откриване възможността всеки да узнае своя произход.

Водим от горното и на основание Чл.105 Съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

ДОПУСКА да бъде предоставена информация на Л.И.Н. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, съдебен адрес ***, офис №5 - адвокат ГАЛЯ ИВАНОВА за биологичния му произход чрез осигуряване на достъп и издаване на преписи по гражданското дело ,по което е допуснато пълно осиновяване и до съставения при раждането акт за раждане №1306,том.67,стр.56 от регистъра на населението  на Община Видин.

Решението може да се обжалва от осиновителите и осиновения и да се протестира от прокурора.

Решението не подлежи на обжалване .

 

             СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :