НОХД № 56-2017

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                 №. 34

 

                                     гр.Видин, 23 май 2017 год.

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

На двадесет и трети май две хиляди и седемнадесета        

година в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

 

           съдебен секретар  А.А.

           в присъствието на прокурора М.К.    

           разгледа докладвано от съдията И.И.

           НОХД 56     по описа за   2017   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

          

ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.Б. – роден на *** ***, ЕГН: **********,***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 18.05.2013г. в гр.Г., обл.Видин, пред М.В.М. – Главен специалист в общинска служба „Земеделие“ гр.Г., представил неверни сведения в заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ за 2013г., финансирана по Европейския Фонд за гарантиране на земеделието – форма за физически лица по чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ с УИН 0512061386674 и УРН 604034 и в приложени към него Таблица за използваните парцели 2013 г. и карти на блок за земеделски стопанства /БЗС/ с общо заявена площ 92.00 хектара в 27 броя парцели, както следва: Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха. Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха., Парцел с № от ха. И Парцел с № от ха, всички в землището на гр.Г, като заявил че ползва и обработва земеделски земи и че към датата на подаване на заявлението си същите отговаряли на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, за да получи средства от Фонда на европейския съюз за гарантиране на земеделието, като на основание чл. 248а, ал.2, предл.1-во, във вр.с ал.1 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца, което да изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от „закрит тип” на основание чл.57, ал.2 от ЗИНЗС във вр.с чл.58, т.2 от ЗИНЗС, както и наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимият В.И.Б. със снета по-горе самоличност да заплита на ОП-Видин разноските по делото за извършена експертиза във фазата на ДП в размер на 179 лева, както и да заплати на Видински окръжен Съд сумата от 30 лв., разноски за явяване на вещо лице в съдебното производство.

           Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: