Т.Д. № 13-2017

Решение по Търговско дело 13/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №18

 

гр.В. 20.04.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            Видинският окръжен съд търговска колегия в открито

заседание на двадесет и втори март

две хиляди и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                      Председател:   А П.    

                                                            

при секретаря   В. К.............................. и в присъствието на        прокурора   като разгледа докладваното от съдия     А. П. търговско дело № 13 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Постъпила е искова молба от „П.К. б./Б./ ЕАД, гр.С. против „И." ООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. В. ул.. представлявано от управителя Н.И.Д., Н.И.Д., ЕГН **********, И.И.Д., ЕГН **********, И.Ц.Д., ЕГН ********** и „Х. И.“ ЕООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.В., „Х. Р., представлявано от управителя И.Ц.Д. с правно основание чл.79 ЗЗД ,вр.с чл.430 ТЗ и чл.86 за сумата от 83344,99 евро – главница, 3695,91 евро –наказателна лихва, 1219,67 евро-просрочена лихва , както и разноски по кредита в размер на 694,26 евро.

            Подържат в исковата молба, че на 17.01.2008 г. между „П. б. (Б.)" АД и „И." ООД е сключен Договор за банков кредит № 190-394152, по силата на който Банката предоставя на кредитополучателя кредит в размер на 200 000 ЕВРО с инвестиционна цел при посочени в договора условия. Вземанията по Договор за банков кредит № 190-394152/17.01.2008 г. са цедирани от „П.К. б. (Б.)" АД на „П.К. К. ЕАД с Договор за цесия от 17.01.2008 г., за което Кредитополучателят е уведомен съгласно т.4 от Договор за банков кредит № 190-394152/17.01.2008 г.

       За обезпечаване на вземанията по горепосочения договор, „И." ООД е учредило в полза на „П.К. К. ЕАД договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в служба по вписванията В. в книга Договорни ипотеки, акт № 3, том I, дело № 31/2008, вх. рег. № 44/17.01.2008 г. върху собствения на дружеството недвижим имот.

            С Анекс № 1 от 19.12.2008 г. страните са предоговорили лихвения процент по договора, като същият не може да бъде под 9%.

            С Анекс № 2 от 23.12.2008 г. страните са променили датата на погасителните вноски от 25-то на 12-то число на месеца. Подписан е нов погасителен план.

            С Анекс № 3 от 28.01.2010 г. страните са договорили предоставяне на едномесечен гратисен период на кредитополучателя. Подписан е нов погасителен план, съгласно който оставащата незаплатена част ат банковия кредит ще може да бъде заплатена на 60 месечни вноски с първа погасителна вноска - 12.03.2010 г. и с падеж на последната - 12.02.2015 г.

            С договор за встъпване в дълг от 28.01.2010 г. Н.И.Д., ЕГН **********, И.И.Д. , ЕГН **********, И.Ц.Д., ЕГН ********** и „Х. И.“ ЕООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.В., „Х. Р. , представлявано от управителя И.Ц.Д. са се задължили да отговарят за всички задължения по договор за банков кредит № 190-394152/17.01.2008 г.

            Твърди се в исковата молба , че с договор за обратно прехвърляне от 08.08.2013 г. вписан в Служба по вписванията – В. на 26.10.2015 г. е прехвърлило вземанията си по посочения договор за банков кредит и Анексите към него срещу ответниците на П. Б./Б. /“ЕАД, ЕИК.., като се поддържа, че прехвърлените вземания са преминали върху новия кредитор заедно с привилегиите, обезпеченията и другите му, принадлежности , вкл. изтекли лихви.

            На 12.02.2015 г. е настъпил падежът на последната вноска по погасителен план, с което според ищеца цялото оставащо неплатено вземане е станало изискуемо. Неплатените изискуеми задължения на ищеца към момента на предявяване на иска били в размер на 88954,83 евро, равняващи се на 173 980,53 лева , от които 83344,99 евро , равняващи се на 163 008,63 лева- главница , 3 695,91 евро, равняващи се на 7 228,57 лева- наказателна лихвавърху просрочена главница за периода 18,12,2012 г. до 21.03.2013 г. вкл., 1 219,67 евро , равняващи се на 2 385,47 лева- просрочена лихва за периода 12.12.2012 г. до 12.02.2015 г.включително, 694,26 евро или 1357,85 лева –дължими разноски по кредита за управление , застраховка , ведно със законната лихва върху главницата , считано от датата на подаване на исковата молба до окончателно изплащане на вземането. Поддържа се , че сумите и до настоящия момент не са заплатени.

            Иска се да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищеца посочените суми.

            С допълнителна искова молба ищецът е конкретизирал и изменил исковите си претенции както следва :

            По отношение на ответниците „И.“ ООД и „Х. и.“ ЕООД е оттеглил е иска за главница над сумата от 77 755,53 евро до пълния предявен размер от 83 344,99 евро. Поискал е увеличаване на иска за просрочени лихви от 1 219,67 на 7 115,68 евро. Оттеглил е иска за наказателна лихва за периода от 18.12.2012 г.до 21.03.2013 г. предявен за 3 695,91 евро. Предявен е нов иск при условията на последващо обективно съединяване на искове, за наказателна лихва за периода 16.04.2013 г. -20.12.2016 г. за сумата от 51 783,28 евро.

            Исковете предявени срещу ответниците Н.И.Д., И.И.Д. и И.Ц.Д., след допуснатото изменение са както следва:

            Иск за гланвница по договор за банков кредит от 17.01.2008 г. в размер на 57 755,53 евро ; 7 115,68 евро просрочена лихва за периода от 12.12.2012 г. до 12.02.2015 г. , и за сумата от 51 783,28 евро за периода 16.04.2013 г. до 20.12.2016 г.

            С протоколно определение от 27.06.2017 г.съдът е допуснал исканото изменение.

 

            С отговора и допълнителния такъв ответниците оспорват иска, като твърдят , че към момента на обявяване на предсрочна изискуемост на кредита- 10,01.2013 г. са били изправни, поради което, предсрочна изискуемост е обявена неправилно, но от този момент поради отнасянето му като съдебен са били възпрепятствани да внасят погасителни вноски. С решение на ВКС е отхвърлен иска на ищеца в производство по чл.422 ГПК, това решение е влязло в законна сила и има сила на присъдено нещо по отношение на страните по делото. Ответниците не възразяват срещу оттеглянето на иска за главница. Оспорват претенцията за лихви по размер , и правят възражение за изтекла погасителна давност по отношение на претенцията за лихви, както и за прекомерност на наказателната лихва. Оспорват допустимостта на предявения иск за наказателна лихва, алтернативно основателността на същия.  

            С оглед на горното се иска да се отхвърлят предявените искове изцяло и да се присъдят направените по делото разноски.

            Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, прие за установено от фактическа страна следното :

            На 17.01.2008 г. между „П.К. б. (Б.)" АД и „И." ООД е сключен Договор за банков кредит № 190-394152, по силата на който Банката предоставя на кредитополучателя кредит в размер на 200 000 ЕВРО с инвестиционна цел. Дължимата по договора възнаградителна лихва е подробно посочена в т. 1 от Договора. Кредитът, включително и лихвите следва да се погасява на 84 месечни вноски, чийто размер и падеж се определя от погасителен план, неразделна част от договора.

       Вземанията по Договор за банков кредит № 190-394152/17.01.2008 г. са цедирани от „П.К. б. (Б.)" АД на „П.К. К. ЕАД с Договор за цесия от 17.01.2008 г.

       За обезпечаване на вземанията по горепосочения договор, „И." ООД е учредило в полза на „П.К. К." ЕАД договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №2,т.I,рег.№54,д.№2 от 17.01.2008г., вписан в служба по вписванията Видин, в книга Договорни ипотеки, акт № 3, том I, дело № 31/2008, вх. рег. № 44/17.01.2008 г. върху собствения на дружеството недвижим имот, няходящ се в землището на гр. В., а именно: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в степен на изграденост - груб строеж, на три етажа, със ЗП от 474 кв.м., представляваща самостоятелен обект, ведно с прилежащата към нея площ, съставляваща имот с № 489002, целият с площ от 15 000 кв.м., находящ се в землището на гр. В., с ЕКАТТЕ 10971, м. „Майски лес", начин на трайно ползване „друга тер. на ГС", при граници съгласно документ за собственост: изток - шосе В.– С. ~ В. , запад - държавен горски фонд, юг - държавен горски фонд.

       С оглед преустановяване на погасяването на кредита и неплащане на вноска, дължима на 12.12.2012 г. на основание т. З от нотариалния акт и чл. 10 от Договора във вр. с чл. 36 и чл. 35 от Общите условия за кредитиране, е взето решение от кредитния съвет на „П.к. Б.“АД за обявяване на вземанията по договора за предсрочно изискуеми, считано от 10.01.2013 г.

         „П.К. К." ЕАД е депозирано Заявление, с правно основание чл. 417, т. 6 ГПК, входено в канцеларията на ВРС на 25.03.13г., с което е поискано издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за дължимите суми въз основа на описания по-горе нотариален акт за учредяване на договорна ипотека.

         По така подаденото заявление е образувано ч.гр.д. 577/2013г. по описа на РС – В., като искането е уважено и са издадени Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист срещу длъжника.

       Образувано е изпълнително дело пред Частен съдебен изпълнител В. Т. и след получена покана за доброволно изпълнение е подадено възражение по чл.414 ГПК от длъжника.Това е довело до предявяване на иска по чл.422 ГПК от кредитора и образуване на настоящото производство за установяване на вземането му.

            ВОС се е произнесъл с Решение по гр.д. №367/13г. по описа на съда като е отхвърлил предявения от “П. К. “ ЕАД гр.С. със седалище и адрес на управление гр.С. буЛ., , иск с правно основание чл.422 от ГПК за признаване на установено, че „И." ООД, ЕИК. със седалище и адрес на управление: гр. В. ул.., представлявано от управителя Н.И.Д. им дължи сумата от общо 88 954,83 ЕВРО (осемдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и четири ЕВРО и 83 е.ц.), равняващи се на 173 980,53 лева (сто седемдесет и три хиляди деветстотин и осемдесет лева и 53 ст.), от която:

            83 344,99 ЕВРО (осемдесет и три хиляди триста четиридесет и четири ЕВРО и 99 е.ц.), равняващи се на 163 008,63 лева (сто шестдесет и три хиляди и осем лева и 63 ст.) - главница;

            З 695,91 ЕВРО (три хиляди шестстотин деветдесет и пет ЕВРО и 91 е.ц.), равняващи се на 7 228,57 лева (седем хиляди двеста двадесет и осем лева и 57 ст.) -наказателна лихва върху просрочена главница за периода 18.12.2012 г. до 21.03.2013 г., включително;

            1 219,67 ЕВРО (хиляда двеста и деветнадесет ЕВРО и 67 е.ц.), равняващи се на 2 385,47 лева (две хиляди триста осемдесет и пет лева и 47 ст.) - просрочена лихва за периода 12.12.2012 г. до 09.01.2013 г., включително;

            694,26 ЕВРО (шестстотин деветдесет и четири ЕВРО и 26 е.ц.), равняващи се на 1 357,85 лева (хиляда триста петдесет и седем лева и 85 ст.) - дължими разноски комисионна за текущо управление, застраховка на имуществото и разноски, за които суми е издадена Заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.№ 577/2013 г. по описа на Видински районен съд иска като неоснователен.

            Решението на ВОС е потвърдено с Решение от 27.04.2016 г. по т.д. № 1442 по описа за 2016 г. , влязло в сила на 17.10.2016 г.

      По делото е назначена съдебносчетоводна експертиза , която е дала основно и допълнителни заключения, изслушани и приети от съда като обективни и компетентно изготвени. Съгласно заключенията размерът на остатъчното задължение по сметката на кредитополучателя, в момента на проверката на място при ищеца на 21.06.2017 г. по счетоводни данни на ищеца до 21.06.2017 г. вкл. е и включва:

Просрочена главница -                                                                     74 826.00 евро;

      Просрочена договорна лихва от 12.04.2013 г. до 12.02.2015 г. - 7 115,68 евро;

      Просрочена наказателна лихва от 16.04.2013 г. до 21.06.2017 г. -48 596.06 евро;

      Съдебни разноски -                                                                             9 461.75 евро

Присъдени разноски- 247.61 евро

            След 16.04.2013 г. във връзка с Решение на САС, касаещо заема по Договор № 190- 394152 са сторнирани и пренасочени 2 882,92 евро от такси за управление на кредита за погасяване на просрочени главници.       Също така са сторнирани 5 004,89 евро наказателни лихви и са пренасочени за погасяване на просрочена главница. Сторнирани са и 2 066,49 евро договорни лихви, от които 819,45 евро неплатени договорни лихви към 16.04.2013 г. и 1 247,04 евро платени договорни лихви. С освободените средства от сторнировъчните операции и Служебно прехвърлени за погасяване на задължения по кредита 3 097,89 евро са погасени 8 518,99 евро просрочена главница и 2466,71 евро договорни лихви. Вземанията от процесния договор за банков кредит са осчетоводени от редовна главница в просрочена главница на 14.01.2013 г. с вальор 10.01.2013 г. в размер на 84583.97 евро. На 22.03.2013 г., момента на постъпване на Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист в съда размерът на остатъчното задължение по просрочената главница е отнесен в сметка съдебни вземания в размер на 84 593.97 евро. След Решението на САС, цитирано по- горе на 16.12.2016 г. с вальор 12.12.2012 г. са преосчетоводени вземанията по процесния договор зо кредит № 190-394152 от такива с обявена предсрочна изискуемост на такива с погасителен план, съгласно договора за кредит и първоначалния погасителен план към него.

            Така изложената фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства и от заключението на вещото лице, което е изготвено детайлно и професионално и което съдът кредитира изцяло.

 

            При така установената фактическа обстановка Видинският окръжен съд намира, че предявените искове са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени поради следното :

Искът е с правно основание Чл.79 ЗЗД вр.с Чл.430 ТЗ.

            Безспорно се установи ,че на 17.01.2008 г. между „П.К. б. (Б." АД и „И." ООД е сключен Договор за банков кредит № 190-394152, по силата на който Банката предоставя на кредитополучателя кредит в размер на 200 000 ЕВРО с инвестиционна цел. Кредитът е цедиран от „.П.К. Б. (Б.)" АД на „П.К. К. ЕАД с Договор за цесия от 17.01.2008 г.

       За обезпечаване на вземанията по горепосочения договор, „И." ООД е учредило в полза на „П.К. К." ЕАД договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №2,т.I,рег.№54,д.№2 от 17.01.2008г., вписан в служба по вписванията Видин, в книга Договорни ипотеки, акт № 3, том I, дело № 31/2008, вх. рег. № 44/17.01.2008 г. върху собствения на дружеството недвижим имот.

От доказателствата по настоящото гр. дело се установява ,че договореният кредит е преведен изцяло от „П.К. б.(Б.)" АД на кредитополучателя.

            С договор за встъпване в дълг от 28.01.2010 г. Н.И.Д., ЕГН **********, И.И.Д. , ЕГН **********, И.Ц.Д., ЕГН ********** и „Х. И.“ ЕООД, ЕИК ., със седалище и адрес на управление гр.В., „Х. Р., представлявано от управителя И.Ц.Д. са се задължили да отговарят за всички задължения по договор за банков кредит № 190-394152/17.01.2008 г.

            С договор за обратно прехвърляне от 08.08.2013 г. вписан в Служба по вписванията – В. на 26.10.2015 г. „П.К. К ЕАД е прехвърлило вземанията си по посочения договор за банков кредит и Анексите към него срещу ответниците на П. Б.“/Б. /“ЕАД, ЕИК.., като прехвърлените вземания са преминали върху новия кредитор заедно с привилегиите , обезпеченията и другите му, принадлежности , вкл. изтекли лихви.

            С решение на ВОС по гр.д № 367 /201Зг., потвърдено от Апелативен Съд – С. със сила на пресъдено нещо е признато, че „П. Б. АД неправилно е обявила кредита за предсрочно изискуем. Решението е влязло в сила на 17.10.2016 г. и на 16.12. 2016г. с вальор 12.12.2012 г. са преосчетоводени вземанията по процесния договор за кредит № 190-394152 от такива с обявена предсрочна изискуемост на такива с погасителен план, съгласно договора за кредит и първоначалния погасителен план към него. Т.е. по силата на чл. 226,ал.3 ГПК силата на пресъдено нещо важи за ищеца по гр.д № 367/201Зг. „П. к.„ ЕАД и ищеца по настоящето дело „П. б." АД , придобил по време на процеса по гр.д № 367/2013 спорното право по силата на обратна цесия от 08. 08. 201Зг., влязла в сила на 27.11.2015г.

            Съгласно погасителния план кредита се издължава от ответниците на 84 месечни вноски. Ответниците са внесли 60 месечни вноски, до 10.01.2013 г. , когато кредитът е обявен за предсрочно изискуем. Впоследствие с влязло в сила решение установителния иск на „П.К.“ ЕАД е бил отхвърлен , като съдът е приел в мотивите , че не е налице предсрочна изискуемост и сумите по кредита преосчетоводени на 16.12.2016 г. Спори се между страните относно това, дали е налице виновно неизпълнение на длъжника или в случая е налице забава на кредитора, предвид отнасянето на кредита като „съдебен“, което на практика означава невъзможност на длъжника да внася погасителни вноски по сметката в банката. На 12.02.2015 г. е настъпил падежът на последната вноска по погасителен план. Към този момент спорът между страните относно обявената предсрочна изискуемост е бил висящ. След влизане в сила на решението по отношение изискуемостта на сумата по кредита, банката ищец е преосчетоводила сумите по кредита, но вече като такъв с настъпил падеж. Това е станало с обратна дата- на 16.12.2016 г. Т.е. за времето от 10.01.2013 г. до 12.02.2015 г.ответниците са били поставени в невъзможност от страна на ищеца да изпълняват задължението си по кредита. Не би могло да се приеме , че длъжникът е в забава , тъй като дори и да е внасял суми по някаква банкова сметка/***/, то предвид спецификата на задължението, тези суми няма да бъдат осчетоводени като погасителни вноски по кредита.

            Предвид изложеното съдът намира предявените искове за неоснователни. Предвид неоснователността на иска срещу длъжника „И., неоснователни са и предявените искове срещу поемателите на задължението.

            Съдът намира , че не следва да се произнася по възраженията за погасяване по давност, предвид приетото по-горе за неоснователност на исковите претенции за главница, лихви и разноски по кредита.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ

 

При този изход на делото на ответниците следва да се присъдят направените в производството разноски, за което е представен списък по чл.80 ГПК в размер на 5114 лв.

 

Водим от горното Съдът

 

Р Е   Ш   И :

 

            Отхвърля предявените от „П.К. б./Б./ ЕАД, гр.С., ЕИК., със седалще и адрес на управление : гр.С. бул.., представлявано от Изп.директори против „И." ООД, ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. В. ул.., представлявано от управителя Н.И.Д., Н.И.Д., ЕГН **********, И.И.Д., ЕГН **********, И.Ц.Д., ЕГН ********** и „Х. И. ЕООД, ЕИК . със седалище и адрес на управление гр.В. , „Х. Р., представлявано от управителя И.Ц.Д. искове за осъждане на ответниците да заплатят на ищеца , както следва :

            „И.„ ООД и „Х. И.“ ЕООД :

            сумата от 77 755,53 евро (седемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и пет ЕВРО и 53 е.ц.)-главница;

            51 783,28 евро /петдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и три евро , 28е.ц/-наказателна лихва върху просрочена главница за периода 16.04.2013 г. -20.12.2016 г, включително;

            7 115,68 евро (седем хиляди сто и петнадесет евро и 68 е.ц.)- просрочена лихва за периода 12.12.2012 г. до 12.02.2015 г., включително;

 

Н.И.Д., И.И.Д. и И.Ц.Д.:

            главница по договор за банков кредит от 17.01.2008 г. в размер на 57 755,53 евро /петдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и петевро и 53 е.ц./

           7 115,68 евро (седем хиляди сто и петнадесет евро и 68 е.ц.)- просрочена лихва за периода от 12.12.2012 г. до 12.02.2015 г. ,

            и за сумата от 51 783,28 евро /петдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и три евро , 28е.ц/-наказателна лихва върху просрочена главница за периода 16.04.2013 г. -20.12.2016 г, включително;

ОСЪЖДА П.К. б./Б./ ЕАД, гр.С., ЕИК., със седалще и адрес на управление : гр.С., бул.., представлявано от Изп.директори, ДА ЗАПЛАТИ на всеки един от ответниците „И." ООД, ЕИК. със седалище и адрес на управление: гр. В., ул.. представлявано от управителя Н.И.Д., Н.И.Д., ЕГН **********, И.И.Д., ЕГН **********, И.Ц.Д., ЕГН ********** и „Х. И.“ ЕООД, ЕИК., със седалище и адрес на управление гр.В. , „Х. Р. , представлявано от управителя И.Ц.Д. направените по делото разноски в размер на 1022,80 /хиляда двадесет и две лева и 0,80 ст./ лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

 

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :