ГР.Д. № 355-2017

Определение по Гражданско дело 355/2017г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 20

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД................. гражданско отделение

в разпоредително заседание на 27 април

две хиляди и осемнадесета......................... година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.П.. ЧЛЕНОВЕ:

при секретаря............................................................................... и с участието

на................................. прокурор................................ изслуша докладваното

от............................ СЪДИЯТА П. гр.д.№ 355 по описа

за 2017 година на ВОС.

С определение от 22.03.2018 г. са констатирани нередовности по исковата молба като на ищеца са дадени указания за отстраняването им в определения от съда срок. На ищеца е съобщено за указанията на съда на 13.04.2018 г. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 20.04.2018 г., който е присъствен ден.

В определения срок ищецът не е отстранил допуснатите нередовности по исковата молба съобразно дадените указания, поради което са налице основанията на 129 , ал.4 вр. с ал.З от ГПК и исковата молба , ведно с приложенията следва да се върне на ищеца, за което

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА исковата молба с вх.№ 3522/31.10.2017 г. на „Х...." ЕООД , гр.С... и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 355 по описа за 2017 г. на ВОС.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ.