ВЧГРД № 108-2018

Определение по Гражданско дело 108/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 19

гр. В** 24.04.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В**М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В**въззивно частно гражданско дело №108 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от „БНП П** П** Ф** С.А.“ клон Б** , със седалище и адрес на управление: гр.С**,ЕИК **** против разпореждане №197/25.01.18г. по ч.гр.д.№205/18г. в частта му ,с което е отхвърлено искането за издаване на заповед за изпълнение против Р** А** Ц** за сумата 1629,61лв. представляваща възнаградителна лихва за периода от 20.04.16г. до 20.06.20г. Подържа се,че разпореждането в обжалваната му част е незаконосъобразно,поради следното: В договор за потребителски заем сключен между жалбоподателя и Цветков било договорено,че при просрочване на две или повече месечни вноски,вземането на кредитора става предсрочно изискуемо в целия му размер,включително всички определени от този договор надбавки.В жалбата подробно са развити съображения във връзка с неизпълнението на договорните задължения и последиците от това за длъжника.С оглед на горното се иска разпореждането в обжалваната му част да бъде отменено и вместо него бъде постановено определение,с което подаденото заявление в частта му за сумата 1 629,61лв. бъде уважено.

По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима.

         По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Гр.д.№205/18г. на ВРС е образувано по заявление по чл.410 от ГПК подадено от жалбоподателя против Р** А**Ц**.Към заявлението е представено пълномощно и документ за внесена държавна такса.С разпореждане №197/25.01.18г. по ч.гр.д.№205/18г. в едната му част е отхвърлено искането за издаване на заповед за изпълнение против Р**А** Ц** за сумата 1629,61лв. представляваща възнаградителна лихва за периода от 20.04.16г. до 20.06.20г.ВРС е приел,че вземането на заявителя е станало предсрочно изискуемо и на кредитора се следва еденствено наказателна лихва,но не и възнаградителна лихва.

         ВОС като взе предвид частната жалба и представените по делото доказателства счита,че жалбата е неоснователна. Подържа се в жалбата,че разпореждането в обжалваната му част е незаконосъобразно,поради това,че в   договора за потребителски заем сключен между жалбоподателя и Ц** било договорено,че при просрочване на две или повече месечни вноски,вземането на кредитора става предсрочно изискуемо в целия му размер,включително всички определени от този договор надбавки.С жалбата и със заявлението от страна на жалбоподателя не е представен сключения договор за потребителски заем,поради което съдът е поставен в невъзможност да установи какво е договорено между страните по делото.

         С оглед непредставянето на договора за потребителски заем съдът счита,че не следва да обсъжда изложените от жалбоподателя съображения.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         Потвърждава разпореждане №197/25.01.18г. по ч.гр.д.№205/18г. в частта му ,с което е отхвърлено искането за издаване на заповед за изпълнение против Р** А**Ц** за сумата 1629,61лв. представляваща възнаградителна лихва за периода от 20.04.16г. до 20.06.20г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

                

 

Председател:                                 Членове: