ВГРД № 112-2018

Определение по Гражданско дело 112/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №18

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесети април

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С.   гр . дело № 112 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по ИМ на Г.С.М. чрез пълномощникът й С. С. М. /неин баща/ с правно основание чл.71,ал.1 от Закона за защита от дискриминация.Претендират се имуществени вреди в размер на 200 392,84лв. и неимуществени вреди в размер на 900 000лв.

С оглед твърденията в исковата молба и сочените ответници по предявените искове за обезщетение за вреди от дискриминация, определящи правоотношението, при което се поддържа да е възникнала, компетентен да се произнесе по тях е районният съд, съгласно чл. 71, ал. 1 ЗЗДискр. и по аргумент за противното от чл. 74, ал. 2 с. з. Законът за защита от дискриминация е специален закон, уреждащ защитата срещу всички форми на дискриминация, поради което предвижда отклонения от общите правила на родовата подсъдност. В случая разпоредбата на чл.71,ал.1 от Закона за защита от дискриминация се явява специална по отношение на общото правило на чл.104,т.4 ГПК. При това положение компетентен да разгледа предявеният иск е Районен съд-Видин,който след като се запознае с ИМ следва да прецени наличие на останалите предпоставки за допустимост на исковата претенция и редовност на ИМ предвид изискванията на чл.127 ГПК.

Предвид изложеното и на основание чл.118 ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№112/2018г. на Видински окръжен съд и го ИЗПРАЩА на Видински районен съд по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                

                                                          Окръжен съдия: