Т.Д. № 68-2015

Решение по Търговско дело 68/2015г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 52

                                               

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

ВОС, гражданска колегия

В закрито заседание на  осемнадесети април

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                Председател: Д** М**

 

                                     Членове:  

 

при секретаря ……. и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от Съдия М**

търговско дело № 68  по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С решение №2888/04.10.2017г., постановено по ТД №866/2017г. на търговско отделение, пети състав на САС е обезсилено Решение №11/27.06.2016г., постановено по ТД №68/2015г. на ВОС в частта, с която по иск с правно основание по чл.422 от ГПК е признато за установено, че В.Й.Н., ЕГН:********** дължи на „Ю** Б**“ АД, ЕИК:***, при условията на солидарност с „Л**-2**“ ЕООД и ЕТ„Д***-95-В.Н.“ сумите 1 859.72лв. – разноски за държавна такса в заповедното производство и 2 309.75лв.-адвокатско възнаграждение, за които суми е издадена заповед за изпълнение №681/17.04.2014г. по ч.гр.дело №765/2014г. по описа на Видински районен съд.

Върнал е делото на ВОС за ново произнасяне в тази част, съобразно задължителните указания в решението на САС.

В решението си САС е приел, че съдът се е произнесъл по непредявения иск, тъй като с исковата молба „Ю**Б**“ АД е поискало ответниците да бъдат осъдени да заплатят направените разноски в заповедното производство, посочени по-горе, а ВОС е приел, че се касае за установителен иск и е признал за установено, че тези разноски се дължат от ответниците.

С оглед задължителните указания на въззивния съд, Окръжният съд приема, че ще следва да се произнесе по така предявения осъдителен иск, като осъди ответниците при условията на солидарност да заплатят посочените разноски в заповедното производство, касаещи внесена държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

          По изложените съображения Окръжният съд

 

 

                                      Р   Е   Ш   И:

 

         

          ОСЪЖДА В.Й.Н., ЕГН:***** солидарно с „Л** – 2**“ ЕООД гр.В** и ЕТ „Д** – 95 – В.Н.“***, да заплатят на „Ю*** Б**“ АД, град С** ЕИК:***** сумите 1 859.72лв. – разноски за държавна такса в заповедното производство и 2 309.75лв. – адвокатско възнаграждение, направени по ч.гр.дело №765/2014г. по описа на ВРС, по което е издадена заповед за изпълнение №681/17.04.2014г.

 

          Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: