ВГРД № 101-2018

Определение по Гражданско дело 101/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 72

гр. В** 17.04.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан**П**

  1. В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В*** частно гражданско дело №101 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.23,ал.3 от ГПК.

Делото е образувано по искане по реда на чл.23,ал.3 от ГПК от БРС по гр.д.№181/18г.

Съдът като се запозна с направеното искане счита,че същото е основателно и следва да бъде уважено. Гр.д.№181/18г. на ВРС е образувано по искова молба от А**Д** М** против В**Е**С**.Поради изложените в определениятао причини всички съдии от ВРС и БРС са си направили отвод.С определение от 04.04.18г. производството пред БРС е прекратено и делото е изпратено на ВОС за определяне на друг,равен по степен съд,който да го разгледа.

ВОС счита,че делото следва да бъде възложено за разглеждане на РС-К**.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

       На основание чл.23,ал.3 от ГПК производството по гр.д.№181/18г. на БРС да бъде разгледано от РС-К**.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.