ВНОХД № 53-2017

           Р Е Ш Е Н И Е   № 57

  

     гр. Видин 23.05.2017 г.

 

                         В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав            

в публично заседание на девети май, през две хиляди и седемнадесета

година, в състав:

       Председател: И.И.

 

               Членове: Л.Л.

 

           Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     Н.К. и в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. в.н.о.х.д. №53 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

 

С присъда №18, постановена на 08.02.2017г. по н.о.х.д.№260 по описа за 2016г. на Районен съд Белоградчик, подсъдимият Р.А.К., ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 11.10.2016г. по ул.“***********“ в град Б., област В.н, в посока на движение бул.“*****“, управлявал МПС: лек автомобил „*****“, с регистрационен номер ********, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №16-0242-000045/15.03.2016г., за управление на МПС без съответно свидетелство а управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК съдът го е осъдил и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година при режим на изтърпяване „строг“, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС затворническо заведение от типа „затворническо общежитие от закрит тип“ на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС и наказание „глоба“ в размер на 500лева.

          В законоустановения срок подсъдимият Р.А.К. в лично качество е подал въззивна жалба, с която заявява, че не е доволен от присъдата и моли да бъде изменена същата като наложеното наказание бъде намалено до възможния минимум. Основанията му за това искане е твърдението, че са налице многобройни смекчаващи вината му обстоятелства – направил пълни самопризнания, съдействал и улеснил разкриването на обективната истина, няма нанесени щети от деянието, има тежко семейно и финансово положение – жена и пет деца и с оглед на това, така наложеното му наказание се явява несъразмерно тежко и явно несправедливо.

          Със жалбата се иска да се измени атакуваната присъда, да се приложи разпоредбата на чл.55,ал.1,т.1 от НК и наложеното наказание намалено до възможния минимум.

Представителят на Окръжна прокуратура – Видин в съдебно заседание заяви, че атакуваният съдебен акт на Районен съд – Видин е правилен и законосъобразен, поради което моли да бъде потвърден.

На подсъдимия, по негово искане в съдебно заседание от 04.04.2017г. му бе дадена възможност за ангажиране на друг защитник, но в съдебното заседание от 09.09.2017г., същият след като бе уведомен лично за датата на заседанието, не се яви.

                   Окръжният съд след като прецени събрания доказателствен материал, изложените оплаквания във въззивната жалба и след като извърши служебна проверка в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК, намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваната присъда правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена, поради следните съображения:

 

І. По служебната проверка:

Безспорно е установено, че подсъдимият Р.А.К., ЕГН ********** има издадено наказателно постановление №16-0242-000045/15.03.2016г. на Началника на РУП при ОД на МВР Видин, РУ Белоградчик, влязло в сила на 28.03.2016г., като наказателното постановление е съставено за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление. Преди да е минала една година от влизане в сила на гореспоменатото наказателно постановление, на 11.10.2016г., подсъдимият К. *** с лек автомобил марка „********“, с регистрационен номер *************, отново без съответно свидетелство за управление. При направената му проверка около 15.55ч. на същата дата от свидетеля Г.Т.Г. – служител на КАТ ПП в РУП Б., се е констатирало, че при поискване на свидетелство за правоуправление, подсъдимият не е представил такова и заявил, че е неправоспособен.

Видинският окръжен съд намира за правилна установена фактическа обстановка от първоинстанционния съд, която въззивния състав възприема изцяло и приема, че от обективна и субективна страна деянието на подсъдимия К. е съставомерно по така определената от първоинстанционния съд правна квалификация. Освен това по фактическата обстановка не се спори от страните по делото.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвокупност и фактическите положения, които са приети за установени и намират опора в тях. По делото са изяснени обстоятелствата, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да ограничават правото на защита на подсъдимия. С оглед на установената фактическа обстановка ВРС правилно е приложил закона, респ. правилно е направил извод за съставомерното поведение на подсъдимия по съставите на НК, по които му е повдигнато обвинение и е наложил справедливо наказание.

 

                   Неоснователни са и оплакванията в жалбата:

                   Основното оплакване на подсъдимия от атакуваната присъда, е че са налице многобройни смекчаващи вината му обстоятелства – направил пълни самопризнания, съдействал и улеснил разкриването на обективната истина, няма нанесени щети от деянието, има тежко семейно и финансово положение – жена и пет деца и с оглед на това, така наложеното му наказание се явява несъразмерно тежко и явно несправедливо и поради това е направил искане за намаляване на наложеното му наказания до възможния му минимум.

Въззивният съд намира, че горепосоченото оплакване е неоснователно и твърдението, че наказанието е завишено поради неотчитане на фактите, че подсъдимият си бил признал, съжалил, съдействал и улеснил разкриване на обективната истина и най-вече, че има тежко семейно и финансово положение е необосновано, тъй като видно от мотивите на първоинстнационния съд, същият е съобразил всички тези обстоятелства при определянето на наказанието. Нещо повече, дори без да е представил никакви доказателства във връзка с твърденията за тежкото му семейно и финансово състояние, първостепенният съд ги приел за достоверни с оглед факта, че не са оспорени от обвинението. Същевременно обаче, съдът е приел, че липсват многобройни или изключителни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, наличието на които да прави несъразмерно тежко налагането на наказание „лишаване от свобода“, дори и в предвидения минимален размер от една година.

Правилно първостепенният съд е преценил, че действително подсъдимият си е признал извършването на деянието, не е оспорвал фактите по делото както при проверката, така и по време на съдебното следствие, но от друга страна съдът правилно е отчел завишената обществена опасност на личността на подсъдимия, който освен, че е осъждан няколко пъти за престъпления от общ характер, то три от тях са със същата квалификация като деянието по настоящото дело. Тоест, съдът е отчел факта, че независимо от осъжданията му за едно и също по вид деяние, превъзпитание и въздържане у подсъдимия така и не е настъпило. В тази връзка въззивният съд може да добави и факта, че и самото деяние е със завишена обществена опасност, такова, което все по-често се среща в ежедневието и което следва да се предотврати чрез по-сериозна наказателна политика.

С оглед на горните съображения, въззивната инстанция намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна. Същата е постановена в съответствие с всички събрани гласни и писмени доказателства по делото, поради което следва да бъде потвърдена, а жалбата, като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

                   Водим от горното и на основание чл.334, т.6 от Наказателно процесуалния кодекс , Видинският окръжен съд

 

                                                Р     Е     Ш     И     :

 

                   ПОТВЪРЖДАВА   Присъда №18, постановена на 08.02.2017г. по н.о.х.д.№260 по описа за 2016г. на Районен съд Белоградчик.

 

                   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

 

         

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.