НОХД № 82-2018

Разпореждане по Наказателно дело 82/2018г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №61

                                       гр.Видин   12.04.2018 г.

 

 

   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно   отделение в разпоредително заседание проведено   на дванадесети април двехиляди   и осемнадесета   година в състав :

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :   И. И.

 

след   като   разгледа   докладваното   от   СЪДИЯТА И.   - НОХ дело   №82   от   2018 г. – и   за   да   се произнесе   взе   в   предвид   следното :

   При разпределяне   на   НОХ дело №82   от 2018г. в качеството   си на Зам.Председател на   ВОС   и   Председател на наказателното отделение   на   Видински   Окръжен Съд ,при разпределение   на делата   на случаен  принцип ,констатирах   ,че Видинският Окръжен Съд   не  може  да   образува   състав ,тъй   като   10/десет/   от  съдиите - /при 10 по щат/ са   се  отвели   от   разглеждане   на    делото.

     Видински   Окръжен   Съд   не   може   да   образува  състав  по   настоящото  производство ,поради   което  са налице  предпоставките   на   чл.43 т.3 от НПК , т.е “съдът   на който делото е   подсъдно   не   може да  образува  състав” .

   При   това   положение   и   с оглед   разпоредбата   на чл.43 т.3 от НПК намира ,че   производството по делото следва да   бъде прекратено   и   бъде направено искане до   Върховен Касационен Съд - делото да  се  разгледа от  друг   ,еднакъв по степен    съд .

   С оглед на   гореизложеното СЪДЪТ

            

                               Р А  З  П О  Р Е Д И    :

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №82 от 2018г. на  Видински Окръжен Съд .

   Делото да се изпрати   на Върховен Касационен Съд на Република  България с  искане на   основание   чл.43 т.3 от НПК.  Да   се   уведомят  страните за   разпореждането .

   Разпореждането   не    подлежи  на  обжалване  и  протест.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: