ВНОХД № 50-2018

Решение по Наказателно дело 50/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е   №24

  

гр. Видин 04.04. 2018 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично

заседание на деветнадесети март, през две хиляди и четиринадесета

година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

 

           ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.

 

             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А.   и в присъствието на прокурора П.В. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ВНОХД №50 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

         

          С присъда №38, постановена на 23.01.2018г., по н.о.х.д.№1025 по описа на Районен съд – Видин, съдът е признал подсъдимия Д.В.Д., ЕГН: **********, за виновен в това, че: в гр. Видин в условията на продължавано престъпление за периода от 15.12.2015г. до 16.12.2015г. включително, като шофьор- доставчик в „*****" ЕООД, гр. Видин, без сключен с дружеството трудов договор и като общ работник в „****" ООД гр. К.а със сключен трудов договор с дружеството № 301/15.09.2015г., но изпълняващ длъжността шофьор-доставчик, противозаконно присвоил чужди движими вещи, които владеел и пазил - сума в общ размер на 2 381.58 лв. /две хиляди триста осемдесет и един лев и петдесет и осем стотинки/, представляваща неотчетени плащания за доставени хранителни стоки по стокови разписки на търговски дружества и еднолични търговци клиенти на „****" ЕООД, гр. Видин и отчетено неплащане по стокова разписка за получени хранителни стоки за „****" ООД гр. К.от доставчика „***" ООД , както следва:

 • на 15.12.2015г. по стокова разписка № 4104559/15.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „***" в размер на 21.97лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104677/15.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „****" ЕООД в размер на 72.36лв.;
 • на 12.2015г. по стокови разписки № 4104685/15.12.2015г. и № 4104683/15.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „*****" в размер на 98.36лв. общо от двете доставки през деня;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104534/15.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „*****" ООД в размер на 164.59лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104615/15.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „****" в размер на 245.6лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104797/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „*****" в размер на 24.8лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104720716.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „*****" ЕООД в размер на 70.7лв.;
 • на 12.2015г. по стокови разписки № 4104728/16.12.2015г. и по № 4104727/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „**** ЕООД в размер на 133.44лв. общо от двете доставки през деня;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104786/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „******" в размер на 130.57лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104785/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „****" ЕООД в размер на 26.48лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104795/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „*****" ЕООД в размер на 108лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104791 /16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „*****" ООД в размер на 18.82лв.;
 • на 16.12.2015г. по стокова разписка № 4104801/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „Идея 2010" ООД в размер на 20.88лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104725/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „****" в размер на 16.1лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104740/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „***" ООД в размер на 100лв.;
 • на 16.12.2015г. по стокови разписки № 4104757/16.12.2015г, и по № 4104774/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „*******" в размер на 22.39лв. общо от двете доставки през деня;
 • на 16.12.2015г. по стокови разписки № 4104772/16.2015г. и по № 4104773/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „*****" в размер на 6лв. общо от двете доставки през деня;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104804/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „*****" ЕООД в размер на 30.58лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104678/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „***" в размер на 27.92лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104739/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „*****" ЕООД в размер на 83.21лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104741/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „***** в размер на 39.28лв.;
 • на 12.2015г. по стокова разписка № 4104754/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от ЕТ „***" в размер на 106.08лв.;
 • на 16.12.2015г. по стокова разписка № 4104630/16.12.2015г. присвоил парични средства платени му за доставена стока от „****" ЕООД в размер на 126.95лв.; На 16.12.2015г. по стокова разписка № 1 3 8 1 1 1 /16.12.2015г. присвоил парични средства, които не платил за закупена стока от „****" ООД за „****" ООД в размер на 686.5лв., като от посочената по-горе сума в общ размер - сумата от доставените хранителни стоки в търговските обекти в размер на 1 695.08 лв. е собственост на „********с" ЕООД, гр. Видин, а сумата от отчетено неплащане за получени хранителни стоки от доставчик в размер на 5 лв. е собственост на „*****" ООД, гр. К. и двете дружества представлявани и управлявани отК. Ц.Б. *** - престъпление по чл.206, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК за което и на основание същия текст, във вр. с чл. 36 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА, като е наложил наказание,, Лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66 ал.1 от НК е отложил изтърпяване на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът е осъдил подсъдимия Д.В.Д., да заплати на гражданския ищец *****" ЕООД с адрес гр.Видин ул."Редута" № 33 ЕИК 202109694, представлявано от К.Ц.Б. сумата от 1695,08 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от извършване на престъплението до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски за повереник в размер на 400 лв. съгласно приложеното пълномощно на лист 69 от съдебното производство..

Съдът е осъдил подсъдимия Д.В.Д., да заплати на гражданския ищец „****" ООД със седалище и адрес гр.К. ул."***" № ***, ЕИК ****, представлявано от К.Ц.Б. сумата от 686,50 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от извършване на престъплението до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски за повереник в размер на 500 лв. съгласно приложеното пълномощно на лист 69 от съдебното производство.

Съдът е осъдил подсъдимия Д.В.Д., да заплати по сметка на ОД на МВР - Видин сумата от 253,92 лева, представляваща разноски за експертизи по досъдебното производство.

Съдът е осъдил подсъдимия Д.В.Д., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата от 20,00 лева, представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство и държавна такса върху уважените размери на гражданския иск в размер на 95,28 лв.

          В законоустановения срок е постъпила въззивна жалба от подсъдимия Д.В.Д., чрез неговия защитник адвокат Г.Г. ***, с която същият поддържа становището, че атакуваната присъда е незаконосъобразна и необоснована, постановена при нарушение на разпоредбите на материалния закон, а така наложеното наказание е завишено с оглед разпоредбите на закона. Твърди се също в жалбата, че не са се събрали никакви доказателства които по категоричен и безспорен начин да са доказали авторството на престъплението и присъдата поради това почива на предположения.

          Иска се изменение на атакуваната при съда и постановяване на решение, с която размера на наложеното наказание бъде редуцирано до минималния предвиден със закон при приложението на чл.55 от НПК, или алтернативно подсъдимият бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение. Също алтернативно се иска при наличие на допуснати отстраними процесуални нарушения, делото да бъде върнато на първостепенния съд за разглеждането му от друг състав.

          В проведеното пред въззивната инстанция съдебно заседание представителят на обвинение поддържа да бъде оставена жалбата без уважение и бъде потвърдена първоинстанционната присъда като законосъобразна, обоснована, постановена въз основа на събраните по делото доказателства, като се твърди,че не е налице явна несправедливост на наложеното наказание, както и не са налице основания за оправдаване на подсъдимия.

          Пак в проведеното пред въззивната инстанция съдебно заседание, подсъдимият чрез защитника си – адвокат Г.Г. *** поддържа становището си от жалбата, че атакуваната присъда е незаконосъобразна и немотивирана, обвинението абсолютно недоказано, поради което се иска оправдаване на подсъдимия и съответно отхвърляне на гражданските искове, тъй като са предявени от ненадлежна страна.. Алтернативно се иска отмяна на присъдата и връщане на делото на първоинстанционния съд за разглеждане от друг състав.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, изложени в жалбата и пред настоящия състав в съдебно заседание и като провери служебно и изцяло правилността на обжалваната присъда, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено от фактическа страна следното:

          Окръжният съд установи, че първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, съответно в тяхната съвкупност и поотделно, като фактическите положения, които са приети се доказват по несъмнен начин от същите. По делото са изяснени всички обстоятелства свързани с повдигнатото обвинение и са от съществено значение за правилното решаване на делото. Не са допуснати съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили процесуалните права на страните. Поради това съдът намира, че с оглед на така установената фактическа обстановка, която въззивният съд счита, че не следва да повтаря, тъй като я възприема изцяло, то първоинстанционният съд правилно е приложил закона и е стигнал до направения от него извод и е приел, че подсъдимият е виновен и го е осъдил по повдигнатото обвинение. Първоинстанционният съд подробно и обосновано се е мотивирал както относно фактическата обстановка, така и по повдигнатото обвинение.      

                   Видинският окръжен съд, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:

          Въззивната жалба е подадена в законоустановения срок от подсъдимия, който като страна има правен интерес, срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

          С подадената пред настоящата инстанция жалба се атакува изцяло първоинстанционната присъда. Освен по изложените в жалбата конкретни основания, по силата на чл.314 НПК, въззивната инстанция проверява изцяло правилността на първоинстанционния съдебен акт като не се ограничава само до наведените в нея основания.

І. По служебната проверка:        

При проверка на атакувания пред настоящата инстанция акт, се констатира, че действително подсъдимият Д. е работел по трудов договор №301 от 15.09.2015г. с „****“ООД/л.15, втора папка на ДП/ на длъжност общ работник/л.16 от същата папка/. От показанията на собственика на дружеството – свидетелят К.Ц.Б. се установява, че по устна договорка, той е следвало да работи и към „****“ ЕООД като „шофьор-доставчик“ със съответните задължения. Тези показания на свидетеля Б. кореспондират и със показанията на разпитаните свидетели /М.-л.8, П.-л.9, Г. ..10, А.-л..л.30,С.л.31, И.-л.32, П.-л.33 и Е.-л.34 от папка1 ДП/, които установяват по безспорен начин, че действително подсъдимият е управлявал не само микробус, но и товарен автомобил от 3,5т,/без значение дали е имал към този момент налично свидетелство за управление на МПС/, с които разкарвал съответните стоки, т.е. транспортирал ги е, при доставянето им е приемал парите и ги е отчитал в офиса на фирмата, като и двете фирми – дружества са ползвали един и същи офис поради обстоятелството, че и двете са собственост на свидетеля Б., тоест налице са доказателства, че подсъдимият фактически е изпълнявал тази длъжност на шофьор-доставчик.

          Съобразно установената съдебна практика, за съставомерност на деянието като престъпление по чл.206 НК, е необходимо и достатъчно деецът да владее или пази вещта на някакво основание, като юридическото му оформяне чрез сключване на конкретен вид договор не е задължителен елемент от състава му./Р№197/07.06.2010г. на ВКС по н.д№99/2010г. Второ наказателно отделение/. Инкриминираните вещи - стоките се явяват чужди и се владеят от подсъдимия на фактическо основание-стоките са предадени от техния владелец свидетеля Б.. Парите за тях обаче, подсъдимият не е отчел в офиса на фирмата. Те се явяват чужди за подсъдимия, които той противозаконно е присвоил, изразяващо се в конкретния случай в задържане на парите за себе си вместо да ги отчете, което се явява противоправно обсебване по смисъла на чл.206 НК./Р№476/29.12.2011г ВКС по н.д.№2148/2011г. на Първо наказателно отделение/. Изпълнителното деяние може да се изрази както в разпореждане с владяната или пазена вещ, така и в отказ тя да се върне, както е в конкретния случай. Променено е отношението на подсъдимия към парите, които е получил – той престава да ги счита за чужди и започва да ги държи като свои.

          В този ред и с оглед посочената практика, съдът намира така извършеното деяние като съставомерно както от обективна, така и от субективна страна.

 

 

 1. Неоснователни са и оплакванията в жалбата:

Основните оплаквания са за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата, постановена при нарушение на разпоредбите на материалния закон, а така наложеното наказание е завишено с оглед разпоредбите на закона, както и твърдение, че не са се събрали никакви доказателства, които по категоричен и безспорен начин да са доказали авторството на престъплението и присъдата поради това почива на предположения.

          Така посочените оплаквания са неоснователни, тъй като на първо място с оглед установената съставомерност на деянието, посочена по-горе, не може да се говори за незаконосъобразност, тъй като първостепенният съд правилно е събрал и анализирал доказателствата по делото и е стигнал до правилен извод. Относно автороството на деянието са налице безспорните многобройни и кореспондиращи си свидетелски показания, които установяват по категоричен начин, че подсъдимият е работел като шофьор-доставчик, транспортирал е стоките, контактувал е със съответните служители от другите фирми, от които е получавал парите и ги е отчитал в офиса на двете фирми, без тези по обвинението, които задържал за себе си. В този смисъл, първостепенният съд е спазил материалния закон, издал е законосъобразна присъда, която е обосновал в мотивите си.

          По отношение на оплакването за завишеност на наказанието, съдът намира и него за неоснователно, тъй като с оглед обществената опасност на деянието, злоупотребата с доверието на работодателя и самият начин на извършване на деянието, съдът намира, че първостепеният съд правилно и справедливо е определил както вида, така и размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“. В съответствие с извода на настоящия състав и този на първостепения съд за съставомерност на деянието, правилно са уважени и предявените граждански искове, които видно от съдебното заседание, на което е даден ход на делото, са предявени в срок.

          Неоснователни са твърденията за нарушение на процесуалните правила, изразяващи се в липса на представителна власт на някое от юридическите лица, тъй като по делото на първия съд са налице договори за правна помощ и с двете дружества.

          Поради всички изложени по-горе съображения, Видинският окръжен съд, наказателно отделение, намира, че жалбата е неоснователна, а обжалваната присъда е законосъобразна и правилна, поради което и на основание чл.334, ал.6 от НПК, съдебният акт следва да бъде потвърден.

 

         Водим от горното, Видинският окръжен съд   

 

 

 

                                      Р   Е   Ш   И   :

 

 

                   ПОТВЪРЖДАВА Присъда №38, постановена на 23.01.2018г., по н.о.х.д.№1025 по описа на Районен съд – Видин.

                   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                           2.