ЧГРД № 70-2018

Определение по Гражданско дело 70/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 63

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито      заседание на четвърти април

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                         ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдия С.             ч. гр. дело №70       по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по ч. жалба на ЗАД“Д.Б.:Ж. и з.“АД-С.,чрез адв. Л. И.,с която моли съдът да отмени Определение от 09.02.2018г. по гр.д. №170/2017г. на КРС. С обжалваното определение е отказано да се измени постановеното по делото решение в частта за разноските. Жалбоподателят намира така постановеното определение за неправилно с решението по делото е уважен предявеният от него иск, но е отхвърлено исканетому за присъждане на разноски като последните са пресъдени на ответника. Позовава се на обстоятелството, че ответникът не признава иска и с поведението е станал причина за завеждане на делото, поради което не е налице хипотезата на чл.78,ал.2 ГПК,на което се е позовал РС-Кула.

К.И.К. чрез адв. Г.П.И.намира жалбата против Определение от 09.02.2018г. по гр.д. №170/2017г. на КРС за неоснователна като моли съда да не я уважава. Счита,че правилно КРС е приложил разпоредбата на чл.248,ал.2 ГПК.

От данните по делото съдът констатира следното:

Пред КРС е образувано гр.д. №170/2017г. с правно основание чл.26 ЗЗД като ищецът ЗАД“Д.Б.:Ж. и з.“АД-С. е искал да бъде прогласен за нищожен застрахователен договор от 21.05.2015г.,сключен между застрахователното дружество и ответника К.И.К..КРС е уважил иска и е прогласил нищожността на процесния застрахователен договор породи липса на форма.Счел е,че ответникът с поведението си не е станал причина за завеждане на иска и при условията на чл.78,ал.2 ГПК е осъдил ищецът да му заплати направените по делото разноски. В размер на .....лв.-адв. възнаграждение.

Постъпила е жалба от ЗАД“Д.Б.:Ж. и з.“АД-С. против решението в частта за разноските като РС-Кула я е приел като искане по чл.248 ГПК и се е произнесъл с обжалваното определение като е отхвърлил искането.

При тези данни ВОС достигна зо следните изводи:

Направеният от РС-Кула извод за приложение на чл.78,ал.2 ГПК не се споделя от настоящия състав на съда.След като е приел за разглеждане и е уважил предявеният иск с правно основание чл.26 ЗЗД районнииия съд е приел,че е налице правен интерес от предявяване на иска за ищеца.Задължително като ответник в процеса участва другата страна по договора,чиято нищожност се твърди и разноските се възлагат по правилата на чл.78,ал.1 ГПК.В хода на производството ответникът К.И. К. е заявил,че не признава иска,т.е. имал е процесуално поведение,което извън изложеното по-горе не предполага прилагане на чл.78,ал.2 ГПК.

В този смисъл искането за изменение на решението е основателно като следва да се измени решението на първоинстанционния съд и се присъдят разноски по правилата на чл.78,ал.1 ГПК,т.е. ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на ........лв.

За въззивното производство няма данни да са направени разноски от жалбоподателя и такива не следва да му се присъждат.

Съдът констатира,че не е събрана дължимата д. такса за подаване на ч. жалба срещу определението на КРС и същата следва да бъде събрана от ВОС като се възложи в тежест на ответника по жалба.

По изложените съображения и на основание чл.248,ал.3 ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение от 09.02.2018г. по гр.д. №170/2017г. на КРС,вместо което постанови:

ИЗМЕНЯ Решение №76 от 22.12.2017г. по гр.д. №170/2017г. на КРС в частта за разноските като вместо:

„Отхвърля искането на ищеца за осъждане на ответника да му заплати направените от него разноски в размер на ........лв.

Осъжда „Д. Б.:Ж. И З.“АД,ЕИК ...........,със седалище и адрес на управление: гр.С.,ул .”Г.М.Д.” №..,представлявано от изпълнителния директор Р. М. и Б. И.да заплати на К.И.К.,ЕГН ********** *** сумата от .....лв. разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение.“

Да се чете:

„Осъжда К.И. К.,ЕГН ********** *** да заплати на ЗАД „Д. Б.:Ж. И З.“АД,ЕИК ..........,със седалище и адрес на управление: гр.С.,ул .”Г.М.Д.” №...,представлявано от изпълнителния директор Р. М. и Б. И.направените от тях разноски по делото в размер на ........лв.“

Осъжда К.И. К.,ЕГН ********** *** да заплати сума в размер на .....лв. по сметка на ВОС-дължима д. такса по въззивното производство.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                          2.