ВЧГРД № 52-2018

Определение по Гражданско дело 52/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 69

гр. Видин 12.04.2018г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание
на дванадесети април,
две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

Членове: 1. А. П.

  1. В. М.

като разгледа докладваното от съдията П. въззивно частно гражданско дело № 52 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:


       Производството е по реда на чл. 278, във вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

      Делото е образувано по частна жалба от „И. Т.“ ООД гр.С., против Определение от 27.11.2017 г. по гр. д. № 2779 / 2017 г. на Районен съд Видин. Жалбоподателят счита, че първоинстанционният съд неправилно е оставил без уважение възражението за неподсъдност на делото на ВРС, като е счел, че е приложима изборната подсъдност по чл.113 ГПК. Твърди, че неправилно е приложена тази разпоредба , тъй като подсъдността по чл.113 ГПК е относима само за искове на потребители за разрешаване на спорове по чл.310, т.4 ГПК за установяване и преустановяване на нарушения на правапо специалния ЗЗП и не може да се ползва от ищците по други искове, неподчинени на този закон. Моли определението да бъде отменено като неправилно, да бъде уважено възражението за неподсъдност и делото да бъде изпратено по подсъдност на СРС.


       По допустимостта на жалбата:

      Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, поради което е допустима.

       По съществото на спора:

       Производството по делото е образувано по искова молба в Районен съд Видин от В.М.П. против „И. Т.“ ООД , гр.С., ЕИК ........... с цена на иска ......... лв.

       С Отговора на исковата молба ответникът е направил възражение за неподсъдност на делото на ВРС , тъй като производството не е по правилата на чл.113 ГПК. Моли ВРС да прекрати производството при себе си и да изпръти делото за разглеждане на СРС.                   С определение от 27.11.2017 г. ВРС е приел , възражението за неоснователно , тъй като ищеца , с оглед предмита на делото, се явява потребител, включително и по смисъла на посочения от ответника текст –пар.1,т.13 от ЗПУ, поради което искът може да се предяви по адреса на ищеца ,т.е. в гр.Видин.

         Настоящият съдебен състав намира, че определението на Районен съд Видин от 27.11.2017 г. е правилно. По отношение на възраженията, касаещи конкретно спора за подсъдност на делото, настоящата инстанция споделя изцяло мотивите изложени от Видинския районен съд. За да отхвърли като неоснователно направеното с отговора на ответника възражение с правно основание чл.119, ал.3 от ГПК, първоинстанционният съд е съобразил разпоредбата на чл.113 ГПК, както и пар.1 ,т.13 от ЗПУ.

Приложимостта на чл.113 от ГПК по определяне на местната подсъдност при тези искове  е обоснована и с оглед разпоредбата на §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗПУ, придаваща на всяко физическо /или ЮЛ/ лице , което ползва пощенски услуги като подател или получател , качеството „Потребител“ .

По тези съображения частната жалба следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение като правилно и законосъобразно, потвърдено.

            Защитимият в производството материален интерес е под ................лв., поради което и при   отсъствие на предвидените в чл.280, ал.1ГПК предпоставки, определението на ВОС не подлежи на касационно обжалване.

 

            Водим от горното, Окръжен съд Видин

 

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

  

       ПОТВЪРЖДАВА Определението от 27.11.2017 г. на Районен съд Видин, постановено по гр. д. № 2779/ 2017 г.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване

 

 

                     Председател:                                             Членове: 1.

 

                                                                                                           2.