ГР.Д. № 48-2018

Определение по Гражданско дело 48/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 65

гр.Видин 23.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ МАРТ през ДВЕХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТАг. в състав:

                                                

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.П.

                                                    

                                                              ЧЛЕНОВЕ:Д.М.

                                                          

                                                                                      В. М.

при секретаря ………………………….. в присъствието на прокурора………………………, като разгледа докладваното от съдия В. М.В.гр.дело №48 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.577 ал.1 във вр с чл.274 ГПК.

А.Т.А. от гр.С... с постоянен адрес: *** , л.к. №..., изд. на ....г. от МВР-С. ,ЕГН : ********** обжалва ПОСТАНОВЛЕНИЕ гр.Б..., общ.рег.№ 194 от 06.02.2018г. по нот.дело № 28 от 2018г на Р;;; К...- Нотариус с район на действие Р.С.Белоградчик, вписан в регистъра на НК под per. № 546 с което отказва да признае правото на собственост на основание давностно владение върху следните недвижими имоти :

ПОЗЕМЛЕН        ИМОТ с начин на трайно ползване ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ с площ от 3.530 дка (три декара и петстотин и тридесет квадратни метра) , находящ се в землището на с.И...., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В..., съставляващ имот № 151030 ( едно, пет, едно, нула, три, нула ) по картата на възстановената собственост на землището , местност '"Т...", отдел/подотдел 16/з- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА , при граници (съседи): № 151055 - Дървопроизв.пл. на И. М-Р "У... Б...", № ... - Дьрвопроизв.пл. на наел. на А. И... Н... , № ... - Дървопроизв.пл. на наел. на П... В... Р... , № ... - Дървопроизв.пл. на М. Ц. Д. Върху имота има следните ограничения : 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му .

ПОЗЕМЛЕН        ИМОТ с начин на трайно ползване ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ с площ ог 21.999 дка (двадесет и един декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В..., съставляващ имот № ... ( едно, пет, едно, нула, две, две ) по картата на възстановената собственост на землището , местност "Т...", отдел/подотдел 16/з- ШИРОКОЛИСТНА ГОРА , при граници (съседи) : № ...- дървопроизв.пл. на "Г..." АД, № ....-дървопроизв.пл. на наел. на П. В. Р., № ...-дървопроизв. пл. на наел. на К....Т... И..., № ....-дървопроизв. пл. на И........", № ...- дървопроизв. пл. на И......", № ...-дървопроизв. пл. на наел. на А...П... Е.., № ....- дървопроизв.пл. на наел. на С....П...В.....Върху имота има следните ограничения : 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му .

ПОЗЕМЛЕН        ИМОТ с начин на трайно ползване Д..... с площ от 10.400 дка (десет декара и четиристотин квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ...., общ.Д... , обл.В..., съставляващ имот № ... (едно, пет, шест, нула, едно, три) по картата на възстановената собственост на землището местност "Г.Б.", отдел/подотдел 24/к за 10,377 дка и отдел/подотдел 24 м за 0,004 дка - ШИРОКОЛИСТНА ГОРА , при граници (съседи):№ ... - Дървопроизв.гш. на С.Б. В., № ...- Дървопроизв.пл. на И. Д. С., №. ...- П... на О... Д..., № ... - Полски път на О... Д....

Върху имота има следните ограничения : 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му .

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 7.161 дка (седем декара и сто шестдесет и един квадратни метра), находящ се в землището на с.И...., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В..., втора категория, местност „П...", съставляващ имот № ... ( нула, нула, две, нула, едно, три ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №.... - Полски път на О... Д..., №...-Нива на "А...."АД, №.... - Нива на Ц... Й... Г..., №... - Нива на наел. на Ц... Н... З..., №... - Нива на С... Д... З....

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 2.940 дка (два декара и деветстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В., трета категория, местност „Л... К. ,„ съставляващ имот № .... (нула, нула, шесг, нула, четири, едно ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № ... - Полски път на О. Д., № ... - Нива на наел. на И.П. Ц., № ... - Нива на С. Д. З., № ... - Нива на З. М. Д.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 6.999 дка (шест декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ..., общ.Д. , обл.В., трета категория, местност „Р. Л. „, съставляващ имот №... ( нула, две, девет, нула, две, пет) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № ... - Полски път на О.. Д., № ... - Нива на наел. на Г. И. Р., № ... - Нива на наел. на В. С. Н., № . - Нива на Б... Н. А..., № ... - Нива на С... Б... И..

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 1.000 дка (един декар), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В..., трета категория, местност „С... „, съставляващ имот № .... ( нула, шест, едно, нула, две, едно ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № ... - Нива на наел. на Г.... Д... М..., № ... - Нива на С. И. Д., № ... -Полски път на О. Д., № .... - Нива на наел. на И.... П... Г....

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 6.799 дка (шест декара и седемстотин деветдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.И...., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В..., втора категория, местност „Г...", съставляващ имот № ... () по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № .... - Нива на "С...."ООД, № ... - Нива на "С..."ООД, № ... - Нива на А. М.. И., № .... - Нива на Б. Б.Б..., № ... - Полски път на О. Д., № ... - Нива на Б. М. П.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 21.435 дка (двадесет и един декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ..., общ.Д. , обл.В..., втора категория, местност „Г....", съставляващ имот № .... () по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № ...- Нива на "С..."ООД , № ... - Нива на С. А. С. , №....- Нива на П.П. Р. , № .... - Полски път на О... Д... , №... Полски път на О. Д..

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 3.781 дка (три декара и седемстотин осе.мдесет и един квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В..., втора категория, местност „Г...", съставляващ имот № две, нула, нула, пет ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № ... - Нива на И... М.В... и др., № ... - Полски път на О. Д., № .... - Полски път на О... Д..., № .... - Нива на Г... М... В....

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 7.181 дка (седем декара и сто осемдесет и един квадратни метра), находящ се в землището на с.И...., ЕКАТТЕ ...., общ.Д..., обл.В...., втора категория, местност „Г...", съставляващ имот № 126005 ( едно, две ,шест, нула, нула, пет ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № ...- Нива на наел. на К. Д. С. , №... Нива на И... Л... Д... , № ... - Нива на Л... И... К..., № ... - Полски път на О....Д...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 9.514 дка (девет декара и петстотин и четиринадесет квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ ..., общ.Д... , обл.В., втора категория, местност „Г...,,, съставляващ имот № 120025 (едно, две , нула, нула, две ,пет ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000161 - Полски път на О. Д. , № ... - Нива на "Б...."ЕООД , № . - Нива на С. И. Д. , № .. - Нива на В. Н. Ф. , № 120023 - Нива на И. Т. П.. Имотът е образуван от имот № 120024 (едно, две , нула, нула, две ,четири ), за които имоти молителят твърди, че е придобил по давност и че не притежава нотариален акт за правото си на собственост на негово име .

Подържа в частната жалба, че постановения отказ е незаконосъобразен, липсват основания изложени от Нотариуса. Посочва, че Нотариуса не е разпитал посочените от него свидетели, не е съобразил писмените доказателства и е постановил незаконосъобразен отказ, който следва да бъде отменен.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба, мотивите в изложения отказ на нотариуса и съобразявайки всички данни, приложени по делото, прие за установено следното : Жалбата е допустима.

Вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване са вид нотариални удостоверявания, съгласно чл. 569, т. 5 от ГПК. Отказа да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване, съгласно чл. 577 от ГПК. Тази норма не определя кои са оправомощени лица да обжалват. Обща предпоставка за допустимост на жалба против съдебен акт обаче е подалият жалбата да има качеството на страна, освен в изрично предвидените в закона случаи, когато и на други лица е предоставено право да обжалват. Следователно процесуално легитимирани да обжалват отказа да се извърши нотариално удостоверяване имат лицата, които имат качеството страни в него. Съгласно чл. 572 от ГПК страни в нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършването на нотариалното действие за разлика от участниците в нотариалното производство, определени в текста като лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява.

Съгласно чл. 577, ал. 1 във връзка с чл. 569, т. 5 ГПК, респ. чл. 32а, ал. 4 и чл. 32б Правилник за вписванията отказът на нотариуса или съдията по вписванията подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Ето защо жалбата, като подадена от участник в нотариалното производство е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображеня : Нотариусът е взел в предвид постъпилите молби-декларации, приложените към тях документи и снетите свидетелски показания и е приел молбите за издаване на нотариален акт на основание чл.587 , ал. 2 от ГПК и чл. 79 от ЗС за неоснователни.

Молителят твърди, че е владял непрекъснато целите имоти като собствени повече от десет години без пречки. Видно от събраните писмени доказателства и свидетелски показания, молителят А.Т.А. НЕ СЕ легитимира като собственик на имотите .

В Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/1/ от 23.11.2017г. на община Д. имотът под № 1 е записан на името на наследниците на К. Т. И.от 10.08.2000гГ.

ОТ отразеното в Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/2/ от 23.11.2017г. на община Д. , Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/3/ от 23.11.2017г. на община Д..., Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/4/ от 23.11.2017г. на община Д. , Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/5/ от 23.11.2017г. на община Д., Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/6/ от 23.11.2017г. на община Д... , Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/7/ от 23.11.2017г. на община Д. , Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/8/ от 23 Л1.2017г. на община Д., Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/9/ от 23.11.2017г. на община Д... , Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/10/ от 23.11,2017г. на община Д. , Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/11/ от 23.11.2017г. на община Д. , Молба -Декларация с изх.рег. № СД-9400-415/12/ от 23.11.2017г. на община Д.останалите имоти, са записани на името на наследниците на А. И. Н.. както следва : от 10.08.2000г. - имоти под № 2 и № 3 , от 08.04.1996г. - имоти от № 4 до № 11 включително и от 08.08.1995г. - имот под № 12.

Касае за наследствени имоти, останали от общите наследодатели К. Т.И. , починала на 03.06.1995г. , съгласно акт за смърт № 0012 от 05.06.1995г., видно от Удостоверение за наследници изх.№ 86 от 09.10.2017г., издадено от К с.И. , общ.Д., обл.Видин и А. И. Н. , починал на 21.12.1966г. , съгласно акт за смърт № 20 от 21.12.1966г., видно от Удостоверение за наследници изх.№ 04 от 26.01.2018г., издадено от Кметство с .И. , общ.Д., обл.В.

Видно от представените по делото писмени доказателства и по-специално Решение № 09 от 10.08.2000г. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд по преписка с вх.№ И258 от 30.07.1999г. на ПК-Д. на наследниците на К. Т. И. е възстановен по реда на ЗВСГЗГФ имотът под № 1 .

С Решение № 09 от 10.08.2000г. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд по преписка с вх.№ И41 от 05.08.1998г. на ПК- Димово ; Решение № 00009 от 08.04.199бг. за възстановяване правото на собствеността върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне на ПК-Д. и Решение № 00009 от 08.08.1995г. за възстановяване правото на собствеността върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне на ПК-Д. на наследниците на А. И. Н. са възстановени по реда на ЗВСГЗГФ и на ЗСПЗЗ останалите имоти от № 2 до № 12 включително .

Видно от представеното по делото като писмено доказателство Удостоверение за наследници изх.№ 86 от 09.10.2017г., издадено от К. с .И. , общ.Д., обл.В. лицето на К. Т. И. е починало на 03.06.1995г., като е оставило за свои наследници по закон лицата посочени в тях :

От представеното по делото като писмено доказателство Удостоверение за наследници изх.№ 04 от 26.01.2018г., издадено от Кметство с .И. , общ.Д., обл.В. лицето А. И. Н. е починало на 21.12.1966г. , като е оставило за свои наследници по закон, подробно посочени.

Съгласно чл.5 от ЗН децата на починалия наследяват по равни части, а съгласно чл.9,ал.1 от ЗН съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.

В конкретния случай общият наследодател К. Т. И.е починал на 03.06.1995г. , при действието на ЗН от 1949 г. , като след смъртта си е оставила за свои наследници по закон : 1. Тодор А. Иванов - съпруг , починал на 07.05.1996г. , 2. А.Т.А. -син - жив и 3. Желязка Тодорова Стоянова - дъщеря , починала на 10.12.2007 г. , които са я наследили с равни права - по 1/3 идеална част за всеки един от тях тримата . След смъртта на Т. А. И, починал на 07.05.1996г. неговата 1/3 идеална част е наследена при условията на чл.5 от ЗН от двете му деца А.Т.А. -син - жив и Ж. Т. С. - дъщеря, починала на 10.12.2007 г. , като същата след своята смърт се е наследила при условията на чл.5 от ЗН от лицата П. А. Д. - дъщеря - жива и М. А. Н. - син -жив .

В следствие на наследяването имотът под № 1 СЕ ЯВЯВА СЪСОБСТВЕН И СЪНАСЛЕДСТВЕН между молителя А.Т.А. с права 1/2 ( една втора ) идеална част и П. А. Д. и М. А. Н. с равни права на общо 1/2 ( една втора ) идеална част.

Другият общ наследодател А. И. Н.е починал на 21.12.1966г., също при действието на ЗН от 1949 г. , като след смъртта си е оставил за свои наследници по закон : 1. Т. А. И. - син , починал на 07.05.1996г., 2. К. А. И. - син , починал през 1926 г. и 3. И. А. Т. - дъщеря , починала през 1972г. , които са го наследили с равни права - по 1/3 идеална част за всеки един от тях тримата .

След смъртта на Т. А. И, починал на 07.05.1996г. неговата 1/3 идеална част е наследена при условията на чл.5 от ЗН от двете му деца А.Т.А. -син - жив и Ж. Т. С. - дъщеря, починала на 10.12.2007 г. , като същата след своята смърт се е наследила при условията на чл.5 от ЗН от лицата П. А. Д. - дъщеря - жива и М. А. Н.- син -жив .

След смъртта на К. А. И., починал през 1926 г. неговата 1/3 идеална част е наследена при условията на чл.5 и чл.10,ал.1 от ЗН от И.К.А. - син, починал на 08.12.2007г. , като същият след своята смърт се е наследил при условията на чл.5 и чл.9 от ЗН от лицата В... А. А... - съпруга , починала на 18.07.2008 г., С. И. П. -дъщеря , починала на 18.12.2002 г., оставила низходящи наследници по закон двамата си синаВ. И. П.- жив и К. И. П.- жив, Й.... И... А... -дъщеря - жива ,

След смъртта на И. А.. Т., починала през 1972г. нейната 1/3 идеална част е наследена при условията на чл.5 от ЗН от двете й деца П. Т. Л. - дъщеря - жива и В... Т... З... - дъщеря , починала на ... г. , като същата след своята смърт се е наследила при условията на чл.5 от ЗН от лицата Ц. Н. Г. - дъщеря - жива , В. Н. Г. - дъщеря - починала на ... г. като неомъжена и без низходящи наследници по закон и В. Н. Г. - дъщеря, починала на 30.11.2005 г., като същата след своята смърт се е наследила при условията на чл.5 от ЗН от своят син А. Д. К. - жив .

След смъртта на В. Н. Г. - дъщеря - починала на 10.05.2016 г. като неомъжена и без низходящи наследници по закон нейната наследствена част се е наследила при условията на чл.8, ал.1 от ЗН и чл.10,ал.1 от ЗН от сестра си Ц. Б. Г. - дъщеря - жива и от племенникът си А. Д. К. - жив , син на сестра й В... Н... Г...- дъщеря, починала на 30.11.2005 г.

В следствие на наследяването имотите от № 2 до № 12 включително СЕ ЯВЯВАТ СЪСОБСТВЕНИ И СЪНАСЛЕДСТВЕНИ между молителя А.Т.А. с права 1/6 ( една шеста ) идеална част , Павлина Арсенова Димитрова и Младей Асенов Николов с равни права на общо 1/6 ( една шеста ) идеална част, Виктор Иванов Пенев и Красимир Иванов Пенев с равни права на общо 1/6 ( една шеста ) идеална часг, Йорданка Иванова Антова с права 1/6 ( една шеста ) идеална часг, Пенка Тошева Лунгулова с права 1/6 ( една шеста ) идеална част, Цонка Николова Гешева с права 1/12 ( една дванадесета ) идеална часг и А. Д. К. с права 1/12 ( една дванадесета ) идеална част .

Като писмено доказателство по делото е представена Служебна бележка от 15.03.1948г. , издадена от Воднянска селска народна община -Белоградчишка околия в уверение на това, че на дата 15.03.1948г. пред кмета на с.В. се е явило лицето И. К. А. от с.И., понастоящем от с.В. и същият е заявил, че е получил в дял бащино наследство от дядо си А. Ив.Н. от с.И. - представляващ 20 дка ниви и ливади , от които същия И. К. А. владее три дка ливади , а останалите 17 дка е заменил с М. С. Д. М. от с.И.Видно от отразеното в служебната бележка същата се издава, за да послужи за намаляване на наряд за пролетно засяване .

Представено е и обикновено ксерокопие на Договор за доброволна делба от 04.06.2002г., вписан в СВ при БРС с вх.№ 487 от 04.06.2002г. , сключен между молителя А.Т.А. и неговата сестра Ж. Т. С. , по силата на който същите са извършили доброволна делба на недвижими имоти, останали им в наследство от баща им Т. А. И. и възстановени им с Решение № 009 от 01.06Л998г. на ПК-Димово и с Решение № 09 ог 01.06Л998г. на ПК-Д.

От страна на молителя обаче НЕ СЕ ДОКАЗА, че той е владеел целите имоти само за себе , като и че е обективизирал своето отношение, извършвайки действия, които. са достигнали до знанието на сънаследниците и е демонстрирал своето субективно отношение към наследствените им имоти като принадлежащи само на него, а не и на останалите съсобственици от наследствената съсобственост. По отношение владението върху наследствени имоти сънаследникът владее имота за сметка на всички наследници. В качеството си на съсобственик, той е владелец на своята идеална част и държател на частите на останалите съсобственици. За да е налице изменение на основанието на неговото владение е необходимо той да е предприел действия, които да отричат правото на другите наследници върху техните части и ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ ДОСТИГНАЛИ ДО ТЯХНОТО ЗНАНИЕ. За да превърне владението в самостоятелно, той трябва да отблъсне владението на другите наследници, като владее за себе си и против тяхната воля, а не е достатъчно само да манифестира неопределено самостоятелността на владението (такава е и константната съдебната практика в този смисъл - решение № 508 от 29.07.2003 год. по гр. дело № 740/2002 год. I ГО на ВКС, решение № 239 от 29.05.1996 год. по гр. д. . № 91/96 год. , I ГО).

Не съществува спор, че всеки сънаследник като съсобственик има право да използва целия имот и да извършва управителни действия. Приема се , че в този случай наследникът , който е останал да ползва целия имот е владелец на своята идеална част и държател на идеалните части на другите сънаследници, дори сънаследникът да е останал да ползва сам имота при липса на желание на друг или други от сънаследниците да го използват съшо, но това не е достатъчно, за да се приеме, че този сънаследник е завладял целия имот. На следващо и особено важно място следва да се посочи, че волята на сънаследника да присвои владението на другите сънаследници следва да бъде доведено до тяхното знание. За да се превърне във владелец на целия имот и да придобие собствеността върху целия имот поради изтекла давност, сънаследникът следва да отблъсне владението на останалите съсобственици - сънаследници или с други думи да доведе до знанието им намерението си да СВОИ ИМОТА ИЗЦЯЛО , КАКТО И ДА ГИ УВЕДОМИ, ЧЕ ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ПРАВАТА ИМ, КАТО НЕ ОСТАВИ У ТЯХ СЪМНЕНИЕ ЗА ПРОМЕНЕНОТО СИ СУБЕКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВЕЩТА. Ето защо не е достатъчно да се установи само, че молителят е ползвал наследствения имот в продължение на законно установения срок от време /corpus/, но също така и факта, че желанието му да го държи за себе си /animus/ е бил изрично демонстриран пред останалите сънаследници, конкретно посочени в Удостоверение за наследници на А. И. Н. изх.№ 04 от 26.01.2018г., издадено от Кметство с .И. , общ.Д., обл.В. и в Удостоверение за наследници на К. Т. И. изх.№ 86 от 09.10.2017г., издадено от Кметство с .И. , общ.Д., обл.В. .

Нотариусът е разпитал свидетеля И. Б. Р., същият познава А.Т.А. .Познава имотите, които А.Т.А. притежава и представляват гори и земи, останали му от неговите родители и по-точно от дядо му А..

Виждал е А.Т.А. да посещава и къщата в селото , да прави дребни ремонти и да поддържа двора . Чул е само , че няма спорове с роднини и наследници за тези имоти, друго не е чувал нито от А.Т.А. , нито от други хора . Предполага, че след 1990 г . са възстановени тези имоти , като горе долу от този период е виждал А.Т.А. да ги обикаля.

Свидетелят ПЕТЪР НАЙДЕНОВ КИРОВ , познава А.Т.А. познава цялото им семейство , както по майчина линия, като по бащина линия познава баща му и братята му . Доколкото знае А.Т.А. и роднините му имат споразумение и постоянно присъства на село, грижи се за къщата, за двора около къщата, направил е ремонт , сменил е дограми, покрив, което е необходимо за добър вид на имота , сади овошки и лозички в двора . За земите и горите може да каже, че А.Т.А. като всички, които нямат техника ги отдава под аренда , не може да каже подробности, такива работи не са си споделяли .

Третият свидетел И. Д. Т. също познава А.Т.А.,***, от с.И. са и двамата , от различни махали са , често си идва на село, откакто се помни се познават , далечни роднини са по майчина линия на свидетеля и по бащина линия на А.Т.А.. Знае местностите, където се намират имотите на А.Т.А. .

Лично знае, че А.Т.А. поддържа къщата и дворното място , а нивите са дадени под аренда .Така знае, че се обработват от фирми . Не е чул да има спорове между А.Т.А. и тези, които му обработват имотите . Знае, че редовно си взема арендите .

При тези данни нотариусът правилно приема, че е налице държане от страна на молителя над притежаваната от него наследствена част БЕЗ наличието на спорове, явни както за него , така и за останалите наследници .

Не е доказано по категоричен начин едно пряко и достатъчно ясно и демонстративно отричане на съсобствеността с останалите наследници , което например да се изразява в недопускане на останалите съсобственици до имота , недопускане по никакъв друг начин на ползване на общата вещ от другите съсобственици /решение № 2831/29.10.1979 г. по гр.д. 1103/1979 г. I ГО на ВКС/. , направени категорични изявления пред тях, като тази категоричност следва да бъде демонстрирана и обективизирана чрез „позитивно извършени в тази насока действия" , а не с пасивно поведение и скрити намерения /решение № 238 от 11.04.2000 г. по гр.д.№1031 от 1999 г. I ГО на ВКС; решение № 70/03.11.1980 г. по гр.д.65/1980 г. - ОСГК; решение № 216/05.04.2002 г. по гр.д.№ 657/2001 г. I ГО; решение № 508/29.07.2003 г. по гр.д.740/2002 г. I ГО на ВКС/.

Ако всеки от сънаследниците е имал правната възможност да се ползва от общия имот, но само един от тях го е направил, това не е достатъчно основание да се приеме, че владението на останалите е било прекратено. Необходимо е сънаследникът да е извършил такива действия, от които да се вижда, че фактическата власт на другите сънаследници е прекратена, и че ако се опитат да я упражнят, те ще бъдат отблъснати от владелеца. Счита се, че лицето е отнело владението върху имота от останалите сънаследници, ако не ги допуска да го използват по НИКАКЪВ начин.

По делото не са представените писмени, нито събраните гласни доказателства, които доказват промяна в намерението за своене на вещта и превръщането на ползването във владение. Служебната бележка от 15.03.1948г. издадена от В.... –Б...е с дата преди възстановяването на собствеността на наследниците на А. И. Н. с Решения от 10.08.2000г. от 08.04.1996, 08.08.1995г, не може да се приеме за извънсъдебно признание, не касае извършена делба на наследственото имущество , а разпределено ползване на същото., не устаонвява точно имотите за които се отнася, тъй като същите са индивидуализирани с общи площи , без местност , без граници и съседи и уникални имотни номера .

На следващо място представеният Договор за доброволна делба от 04.06.2002г., вписан в СВ при БРС с вх.№ 487 от 04.06.2002г. е сключен между молителя А.Т.А. и неговата сестра Ж. Т. С... , като е извършена подялба на други недвижими имоти, останали им в наследство от друг наследодател, а именно Т. А. И. и възстановени им с друг административен акт , а именно с Решение № 009 от 01.06.1998г. на ПК-Д. и с Решение № 09 от 01.06.1998г. на ПК-Димово.

Имотите, предмет на обстоятелствената проверка , СА ЗАПАЗИЛИ НАСЛЕДСТВЕНИЯ СИ ХАРАКТЕР предвид липсата, на каквито и да е действия, явни и категорични , сочещи на владение за себе си и против волята на другите наследници, от страна само и единствено на молителя.

Не е доказано несъмнено и по категоричен начин, че молителят е собственик на целите имоти, които още не са поделени , по силата на изтекла в негова полза придобивна давност (Решение №153/25.05.2004 г. по гр.д.№593/2003 г„ I г.о.; Решение №233/17.04.2003 г. по гр.д.№897/2002 г., I г.о. и Решение №1340/23.12Л985 г. по гр.д.№612/1985 г., I г.о. на ВКС) НАД притежаваните от него наследствени права като наследник по закон на общите наследодатели А. И. Н. и К. Т. И....

Недоказан се явява факта на изменението на субективното му отношение към вещта и превръщането на държането във владение , както и факта на отнемането на това владение от останалите сънаследници и уведомяването на сънаследниците за всичко това.

Ползването на имота лично или чрез отдаването му на трети лица е част от правомощията на съсобственика съгласно чл.31, ал.1 ЗС. Действията , чрез които се осъществява НЕ ОТРИЧАТ правата на другите съсобственици, поради което и не могат да обосноват извод за несъмнено владение.

Следователно по делото не е установено молителят да е извършвал действия, чрез които ДА Е ДЕМОНСТРИРАЛ завладяване правата на останалите съсобственици извън притежаваните от него по наследство по закон идеални части, поради което владението му по отношение на останалите идеални части не е явно и несъмнено. не е станало достояние на другите съсобственици и не е годно да породи последиците на придобивната давност.

Обстоятелството, че молителят е отдавал под аренда имотите на фирми, обработващи землището не променя обстоятелствата и не сочи на давностно владение и за намерение за придобивна давност . Договорът за аренда е облигационен по повод ползването на земеделска земя и/или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство съгласно легалното определение в чл.2, ал.1 Закон за арендата в земеделието, като арендодателят предоставя временното ползване на обекта на договора, а арендаторът заплаща определено с договора арендно плащане. Този договор може да бъде сключен от всеки съсобственик, при изричното или мълчаливо /т.е. без противопоставяне/ съгласие на останалите, като отношенията по повод получените арендни плащания се уреждат съгласно чл.ЗО. ал.З ЗС. Тази възможност, следваща от нормите на чл.ЗО и сл. ЗС е изрично уредена с новата алинея 4 на чл.З Закон за арендата в земеделието, публикувана в ДВ бр. 13/2007 г. Следователно сключването на договор за аренда, както преди, така и след приемането на чл.З, ал.4 Закон за арендата в земеделието, съставлява управително действие по отношение на вещта и само по себе си не може да обоснове извод за наличие на явно и несъмнено владение.

От показанията на разпитаните свидетели не се установява по несъмнен начин, нито от кога молителят владее целите имоти, нито че е изтекъл предвидения 10- годишен давностен срок за придобиването на собствеността върху имотите по отношение на всички наследници , НИТО ЧЕ НАМЕРЕНИЕТО МУ ДА ВЛАДЕЕ ИМОТИТЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ И ДА ГИ СВОИ Е СТАНАЛО ДОСТОЯНИЕ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЪСОБСТВЕНИЦИ.

Правилно нотариуса приема, че Молителят е собственик на 1/2 (една втора ) идеална част от имота под № 1 , която идеална част е придобита по наследство по закон от наследодателя К. Т. И. по силата на Решение № 09 от 10.08.2000г. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд по преписка с вх.№ И258 от 30.07.1999г. на ПK-Д., съответно скица за имота и удостоверение за наследници на наследодателя .

По отношение на останалите имоти молителят е собственик на 1/6 (една шеста ) идеална част , придобита по наследство по закон от наследодателя А. И. Н., като разполага с годни доказателства за правото си на собственост, а именно Решение № 09 от 10.08.2000г. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд по преписка с вх.№ И41 от 05.08.1998г. на ПК-Д. ; Решение № 00009 от 08.04.1996г. за възстановяване правото на собствеността върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне на ПК-Д.и Решение № 00009 от 08.08.1995г. , съответно скици за имотите и удостоверение за наследници на наследодателя .

НЕ Е НАЛИЦЕ изтекла в полза на молителя придобивна давност както по отношение на идеалните части на останалите сънаследници на общите наследодатели А. И. Н. и К. Т. И.., така и по отношение на притежаваните от молителя на основание наследство по закон идеални части от имотите.

При тези данни, както от обективна , така и от субективна страна правилно нотариуса приема, че НЕ Е НАЛИЦЕ владение по смисъла на чл. 68 ,ал. 1 от ЗС , което владение молителят да е осъществил върху имотите, като установеното владение да е продължило повече от 10 години.

Предвид горното ВОС приема , че постановлението ,с което нотариусът приема за установено, че молителят НЕ Е ВЛАДЯЛ имотите при условията и срока по чл.79 ал. 1 от ЗС и НЕ СЛЕДВА да бъде признат за СОБСТВЕНИК на имотите на основание давностно владение е правилно и обосновано и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВОС :

 

                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ гр.Б..., общ.рег.№ 194 от 06.02.2018г. по нот.дело № 28 от 2018г на Р. К. - Нотариус с район на действие Р.С.Б..., вписан в регистъра на НК под per. № 546, с което отказва да признае правото на собственост на основание давностно владение върху следните недвижими имоти :

ПОЗЕМЛЕН        ИМОТ с начин на трайно ползване Д....с площ от 3.530 дка (три декара и петстотин и тридесет квадратни метра) , находящ се в землището на с.И.., ЕКАТТЕ ., общ.Д. , обл.В., съставляващ имот № 151030 ( едно, пет, едно, нула, три, нула ) по картата на възстановената собственост на землището , местност '"Т.", отдел/подотдел 16/з- Ш....., при граници (съседи): № 151055 - Дървопроизв.пл. на И.. Б.", № 151022 - Дьрвопроизв.пл. на наел. на А. И. Н. , № 151031 - Дървопроизв.пл. на наел. на П. В. Р. , № 151047 - Дървопроизв.пл. на М... Ц... Д... Върху имота има следните ограничения : 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му .

ПОЗЕМЛЕН        ИМОТ с начин на трайно ползване ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ с площ ог 21.999 дка (двадесет и един декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.И..., ЕКАТТЕ., общ.Д..., обл.В., съставляващ имот № 151022 ( едно, пет, едно, нула, две, две ) по картата на възстановената собственост на землището , местност "Т....", отдел/подотдел 16/з- Ш... , при граници (съседи) : № 151032- дървопроизв.пл. на "Г...." АД, № 151031-дървопроизв.пл. на наел. на П. В. Р., № 151030-дървопроизв. пл. на наел. на К... Т. И., № 151055-дървопроизв. пл. на И........", № 151017- дървопроизв. пл. на И....", № 151015-дървопроизв. пл. на наел. на А. П. Е., № 151033- дървопроизв.пл. на наел. на С. П.В..Върху имота има следните ограничения : 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му .

ПОЗЕМЛЕН        ИМОТ с начин на трайно ползване ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА ПЛОЩ с площ от 10.400 дка (десет декара и четиристотин квадратни метра), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д** , обл.В**, съставляващ имот № 156013 (едно, пет, шест, нула, едно, три) по картата на възстановената собственост на землището местност "Г**Б**", отдел/подотдел 24/к за 10,377 дка и отдел/подотдел 24 м за 0,004 дка - ШИРОКОЛИСТНА ГОРА , при граници (съседи):№ 156049 - Дървопроизв.гш. на С** Б** В**, № 156012- Дървопроизв.пл. на И**Д** С**, №. 000206- Полски път на ОБЩ. Д**, № 000131 - Полски път на О... Д....

Върху имота има следните ограничения : 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му .

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 7.161 дка (седем декара и сто шестдесет и един квадратни метра), находящ се в землището на с.И.., Е**32370, общ.Д** , обл.В**, втора категория, местност „П..", съставляващ имот № 002013 ( нула, нула, две, нула, едно, три ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): №000060 - Полски път на ОБЩ. Д**, №002014-Нива на "А***"АД, №002046 - Нива на Ц***Й** Г**, №002045 - Нива на наел. на Ц** Н**З**, №002012 - Нива на С** Д** З**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 2.940 дка (два декара и деветстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д** , обл.В**, трета категория, местност „Л** К** ,„ съставляващ имот № 006041 (нула, нула, шесг, нула, четири, едно ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000061 - Полски път на ОБЩ. Д**, № 006042 - Нива на наел. на И**П** Ц**, № 006018 - Нива на С** Д**З**, № 006040 - Нива на З** М** Д**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 6.999 дка (шест декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д** , обл.В**, трета категория, местност „Р** Л** „, съставляващ имот № 029025 ( нула, две, девет, нула, две, пет) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000027 - Полски път на ОБЩ. Д**, № 029026 - Нива на наел. на Г** И** Р**, № 029009 - Нива на наел. на В** С** Н**, № 029033 - Нива на Б** Н**А**, № 029024 - Нива на С** Б** И**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 1.000 дка (един декар), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д** , обл.В**, трета категория, местност „С** „, съставляващ имот № 061021 ( нула, шест, едно, нула, две, едно ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 061011 - Нива на наел. на Г** Д** М**, № 061021 - Нива на С**И** Д**, № 000099 -Полски път на ОБЩ. Д***, № 061020 - Нива на наел. на И** П** Г**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с, втора категория, местност „Г**", съставляващ имот № 114018 (едно, едно, четири, нула, едно, осем ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 114007 - Нива на "С**"ООД, № 114008 - Нива на "С**"ООД, № 114009 - Нива на А** М** И**, № 114019 - Нива на Б** Б** Б**, № 000160 - Полски път на ОБЩ. Д**, № 114017 - Нива на Б** М** П**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване Н** с площ от 21.435 дка (двадесет и един декара и четиристотин тридесет и пет квадратни метра), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д** , обл.В**, втора категория, местност „Г**", съставляващ имот № 117019 ( едно, едно, седем, нула, едно, девет) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 117018- Нива на "С**"ООД , № 117010 - Нива на С** Ан** С** , №117011- Нива на П** П** Р** , № 000176 - Полски път на ОБЩ. Д**, №000161 Полски път на ОБЩ. Д**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 3.781 дка (три декара и седемстотин осе.мдесет и един квадратни метра), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д** , обл.В**, втора категория, местност „Г***", съставляващ имот № 122005 (едно, две, две, нула, нула, пет ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 122006 - Нива на И** В** и др., № 000167 - Полски път на ОБЩ. Д**, № 000165 - Полски път на ОБЩ. Д**, № 122004 - Нива на Г** М** В**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване Н** с площ от 7.181 дка (седем декара и сто осемдесет и един квадратни метра), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д** , обл.В**, втора категория, местност „Г**", съставляващ имот № 126005 ( едно, две ,шест, нула, нула, пет ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 126004- Нива на наел. на К** Д** С** , №126011 Нива на И** Л** Д** , № 126006 - Нива на Л**И** К**, № 000174 - Полски път на ОБЩ. Д**.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 9.514 дка (девет декара и петстотин и четиринадесет квадратни метра), находящ се в землището на с.И**, Е** 32370, общ.Д**, обл.В**, втора категория, местност „Г**,, съставляващ имот № 120025 (едно, две , нула, нула, две ,пет ) по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000161 - Полски път на ОБЩ. Д** , № 120008 - Нива на "Б***"ЕООД , № 120021 - Нива на С** И** Д** , № 120022 - Нива на В** Н** Ф**, № 120023 - Нива на И** Т** П**. Имотът е образуван от имот № 120024 (едно, две , нула, нула, две ,четири ), за които имоти молителят твърди, че е придобил по давност и че не притежава нотариален акт за правото си на собственост на негово име .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

Председател :                                                     Членове : 1.

 

 

                                                                                                          2.