ГР.Д. № 44-2018

Определение по Гражданско дело 44/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 71

гр. Видин, 12.04.2018 г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

 

Членове:   1 А. П.

     2.В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 44 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по чл.437, във вр. с чл.435 и чл.438 ГПК.

            Образувано е по жалба на Е.М.К. ЕГН : ********** ***, срещу Постановление от 18.12.2017 г., с което е отказано прекратяване на изп.д.№ 20171320402145. по описа на ДСИ при ВРС .

Твърди се с жалбата, че с посоченото постановление ДСИ отказва да прекрати изпълнителното дело против Е.М.К. ЕГН : ********** в качеството му на ФЛ. Посочва, че с Решение № 23/29.08.2016г е обявена неплатежоспособността му в качеството на ЕТ“Е.-Е.К. „.подържа, че ФЛ и ЕТ Е.К. е един и същ правен субект, като със заличаването на ЕТ от търговския регистър с решение № 126/08.11.2017г по т.д. № 26/2016г непредявените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват съгласно чл.739 ал.1 ТЗ. С прекратяване на производството по несъстоятелност е настъпил погасителния ефект по отношение на непредявеното в производството по несъстоятелност вземане на взискателя. Посочва, че материалното правоотношение по което е било образувано изп дело е погасено и ДСИ не разполага с правомощия да реализира действия по принудително изпълнение спрямо длъжника. С оглед горното моли съда да постанови решение, с което отмени постановлението на ДСИ при ВРС, с което е отказано да бъде прекратено изпълнителното производство. Като особено искане , жалбоподателят моли съдът да спре изпълнението по изп.д.145 по описа на ДСИ при ВРС за 2017 г.

Постъпило е писмено възражение от взискателя „Б. ДСК„ЕАД ЕИК .......... от гр.С., в което се подържа, че постановения отказ е постановен при съобразяване със закона и трайната съдебна практика. Посочват, че банката разполага с изп лист както срещу заличения търговец, така и отделно срещу Е.М.К., в качеството му на ФЛ, поело солидарна отговорност за задълженията по кредита. Заличаването на ЕТ води до отпадане единствено на търговското качество на правния субект, но имуществото, с което отговаря ЕТ И ФЛ е едно и също посочват, че дори Е.М.К. да не фигурираше отделно като длъжник в изп лист, именно поради липса на разлика в правосубектносттана ФЛ и тази на ЕТ, заличаването на последния от Трегистър не води до липса на правен субект, поради което след прекратяване дейността на ФЛ като търговец, отговорността за задълженията продължава да се носи от лицето.

ДСИ е депозирал мотиви по повод жалбата от Е.М.К. ЕГН : ********** ***, длъжник по изп.д.№ 20171320402145, в които излага , че жалбата е неоснователна , а по отношение на искането за спиране , посочва , че делото е спряно с постановление от 07.09.2017 г.

Видинският окръжен съд, като съобрази доводите на жалбоподателя, мотивите на ДСИ и относимите по изп.д. доказателства, приложени по делото, намира следното: Жалбата, инициирала настоящето производство е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, като производството по делото следва се прекрати.

Съображенията за това са следните: Изпълнителното дело е образувано на 31.07.2017 по изп.л   на „Б. ДСК„ ЕАД ЕИК ............от гр.С. срещу длъжник –Е.М.К. , т.е жалбоподателят е осъден в лично качество.

            С разпоредбите на чл. 435 от ГПК законодателят изчерпателно е посочил качествата на лицата в изпълнителното производство или засегнати от него, на които се признава процесуалното право на жалба срещу конкретни и изрично изброени действия на съдебния изпълнител.

Жалбоподателят Е.М.К. има качеството на длъжник по изпълнителното дело, а с обжалваното постановление е отказано прекратяване на образуваното против него такова дело. Разпоредбата на чл.435, ал.2 ГПК дава възможност на длъжника да осъществи процесуалното си право на защита като обжалва конкретно посочени изпълнителни действия. Съгласно посочената разпоредба на чл.435, ал.2 ГПК, длъжникът може да обжалва 1) постановлението за глоба; 2) насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 3) отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и 4) постановлението за разноските. Според ал.3 на чл.435 ГПК, длъжникът може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена. Видно е, че длъжникът може да обжалва само изрично посочените в закона действия на съдебния изпълнител, като отказът за прекратяване на изпълнителното производство не е сред тях. Длъжникът не разполага с правото да обжалва отказа на съдебния изпълнител да прекрати делото, тъй като в закона не е уредено такова негово право, като същият може да осъществи защитата си по друг процесуален ред и способи. Длъжникът не е активно легитимирана страна в случая и няма право да подава жалба срещу отказ за прекратяване на изпълнителното производство, което обстоятелство предпоставя извод за недопустимост на жалбата, инициирала настоящето производство.

            Предвид недопустимостта на въззивната жалба , съдата намира , че не следва да се произнася по направеното с жалбата искане по чл. 438 от ГПК за спиране действията по изпълнението, тъй като то предполага сезирането на съда с допустима жалба, до произнасяне по основателността на която изпълнението би могло да се спре.

 

Мотивиран от горното и на посоченото основание Видински окръжен съд,

                                         О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на на Е.М.К. ЕГН : ********** ***, срещу Постановление с изх.№37/09.01.2018 г., с което е отказано прекратяване на Постановление от 18.12.2017 г., с което е отказано прекратяване на изп.д.№ 20171320402145. по описа на ДСИ при ВРС .

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изп.д.№ 20171320402145. по описа на ДСИ при ВРС .

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 44/2018 г. по описа на Окръжен съд Видин.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Софийски апелативен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: