ГР.Д. № 40-2018

Решение по Гражданско дело 40/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14

гр. Видин, 27.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд съд, гражданска колегия в публичното

заседание на тринадесети март през две хиляди и

осемнадесета година в състав:

                                                              

        Председател: А.П.

                                 С.С.

                                  В. М.            

при секретаря В.К.   като разгледа докладваното от съдиятаВ. М. гр. дело №40 по описа за 2018 г. ,и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по чл.258 и сл.ГПК.

Образувано по въззивна жалба от М.П.П. с ЕГН : ********** против Решение № 483 от 22.12.2017 по грд 1288 от 2017г по описа на ВРС, с което изменя постановените със спогодба по гр.д.№2629 /2016г. на Врс мерки, като предоставя упражняването на родителските права върху роденото от В.М.М. с Егн: ********** с адрес ***   и   М.П.П. С Егн: ********** и адрес ***, ж.к.С..., бл.., вх.., ет.., ап... дете Д. М. П. с Егн: ********** на майката – В.М.М., определя местоживеене на същото на адреса на същата, определя лични контакти на бащата М.П. П. с детето Д. М. П. , като същият има право да вижда и взема детето при себе си всяка седмица от петък в 17.00 ч. до неделя в 18.00 ч, както и по 45 дни в годината през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, през първата половина на коледни, новогодишни и великденски празници -в четните години, и през втората половина – в нечетните години, за рождения ден на бащата, за рождения ден на детето през четните години, след което да го връща по местоживеенето му.      Осъден е да заплаща на детето Д. М. П. ,чрез неговата майка и законен представител В.М.М., месечна издръжка в размер 130.00 лева , считано от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва при забава за всяка просрочена вноска до изменение, отпадане или прекратяване на основанието за заплащането и.  

               Подържа се във въззивната жалба, че решението е незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила.ВРС не бил обсъдил в достатъчна степен събраните по делото доказателства и неправилно е стигнал до извода, че са настъпили обстоятелства, които налагат промяна на упражняването на родителските права върху детето ни Д...

От събраните по делото доказателства по никакъв начин не били доказани твърденията на ищцата, че е неспособен да се грижа пълноценно и правилно за детето.Решението си ВРС е изградил единствено върху това, че детето не е било хранено нормално , като до тези изводи ВРС е стигнал единствено в резултат на обсъждането само на показанията на заинтересованите от изхода на делото свидетели на ищцата .Неправилно ВРС кредитира показанията на заинтересованите свидетели на ищцата относно вечерното хранене на детето , тъй като е заявило, че при баща си вечеря и супа .Подържа, че винаги е осигурявал на детето прясна и здравословна храна , с оглед възрастта му. Закупувал готвена храна от кулинарните магазини .Съдържа се оплакване, че преди изслушването на детето в т.н. „Синя стая „ детето е било манипулирано като казва неща , които не отговарят на истината и които се отнасят както до котките ,така и до това, че ядяло фъстъци за вечеря .

ВРС не е изложил мотиви относно съображения за това, че заради заболяването си детето не посещава ежедневно през работната седмица детската градина , а да остава у дома . При положение, че ищцата е ангажирана с изпълнение на задълженията си по трудов договор с пълно работно време, тя по никакъв начин не би могла да обгрижва детето в такива случаи , а това застрашава интересите му.

Тъй като жалбоподателя е на свободна практика сам определя работното си време, което му позволява да се отдава изцяло на детето, когато се налага да не ходи на детска градина и би могъл по- добре да се грижи за него , отколкото съжителят на неговата майка , когото не познава добре.

Посочва, че причините, подтикнали майката- ищца за предявяването на иска й са месечните помощи от Държавата за детето -525лв .

Мотивите на ВРС относно пола на детето , с оглед на настоящата му възраст са необосновани .В настоящето производство следва само да бъде установено и доказано, настъпили ли са сериозни промени и обстоятелства , които налагат изменяването на упражняването на родителските права, като такива не били налице.

Моли съда да приеме, че висшите интереси на детето налагат да продължи да живее заедно с него и той да упражнява и занапред родителските права.

Оспорва решението и в частта за разноските.

По делото е постъпил отговор на въззивна жалба на М.П.П. от страна на В.М. *** с ЕГН *** 1181750, чрез адвокат К. К. .

Смятат същата за неоснователна и невярна по същество Решението на Районен съд правилно и обосновано. Подържа, че само по себе си храненето на подрастващо дете не е само факт на закупуване на храна от магазин а е процес, в който родителя трябва да участва наравно със детето да следи за прехраната на същото и за създаването на навици в това отношение ответника не се е справял .

Оспорват твърденията в жалбата за манипулация на детето майката никога и по никакъв повод не е настройвала детето срещу ответника и не го е манипулирала, а и не може да окаже влияние върху съжденията и мотивацията на едно малко дете и то пред специализираните органи по изслушването в „ Синя стая"

Заявява, че упражнявайки правото си на труд по трудов договор я прави надежден и отговорен трудещ се родител който желае да подсигури нормално и добро благосъстояние на детето си , като детската градина за едно дете не е бреме а е необходимост за социален контакт . Посочват, че основната причина за водене на делото е липсата на хигиените здравословни и други навици, а не финансова изгода.Посочените пред ВОС доказателства за наличие на проверка в РП-Видин , във връзка с показанията на свид .Вълчев относно размера на получаваните трудови възнаграждения не се отразява на крайния извод на Съда.

Моли съда да постанови решение, с което потвърди изцяло първоинстанционното решение.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ответната по жалба страна и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна :

Искът е с правно основание 127, ал.2 във вр. с чл.59, ал.9 от СК.

С Решение № 483 от 22.12.2017 по грд 1288 от 2017г по описа на ВРС, са изменени постановените със спогодба по гр.д.№2629 /2016г. на ВРС мерки, като предоставя упражняването на родителските права върху роденото от В.М.М. с Егн: ********** с адрес ***   и   М.П.П. С Егн: ********** и адрес ***, ж.к.С..., бл..., вх...., ет...., ап... дете Д. М. П. с Егн: ********** на майката – В.М.М., определя местоживеене на същото на адреса на същата, определя лични контакти на бащата М.П. П. с детето Д. М. П. , като същият има право да вижда и взема детето при себе си всяка седмица от петък в 17.00 ч. до неделя в 18.00 ч, както и по 45 дни в годината през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, през първата половина на коледни, новогодишни и великденски празници -в четните години, и през втората половина – в нечетните години, за рождения ден на бащата, за рождения ден на детето през четните години, след което да го връща по местоживеенето му.      Осъден е да заплаща на детето Д. М. П. ,чрез неговата майка и законен представител В.М.М., месечна издръжка в размер 130.00 лева , считано от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва при забава за всяка просрочена вноска до изменение, отпадане или прекратяване на основанието за заплащането й.

   От данните по делото се установни че, страните са родители на малолетното дете Д. М. П. , видно и от представено удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт №0175/31.01.2012г., издадено от община С., район Т., С..По силата на постигната съдебна спогодба между страните на 29.12.2016г. по гр. д. № 2629/2016г.на ВРС, страните са се съгласили родителските права върху детето Д... да бъдат упражнявани от бащата, с режим на контакт с майката всяка седмица от петък в 19.00ч.до неделя до 09.00 ч.с преспиване., както и един месец през лятото,който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. Уговорено е, че страните ще си дължат месечна издръжка един на друг за детето Д... в размер на 105.00 лева.

От изготвения социален доклад от Д ”С...” В... се установява, че   страните са финансово обезпечени и разполагат с достатъчно финансови средства да подсигурят базовите потребности на детето.Към настоящия момент бащата полага трайно грижи за Д.., като майката не отсъства от живота на детето. Детето е привързано и към двамата родители, Когато е при единия тъгува за другия.

При изслушването на детето, същото споделя, че с баща и е хубаво, имат село Г.... Там ходят много често, всяка седмица. Там има баба и дядо.Когато са с баща й във Видин той пали печката, тя играе вечерят и лягат да спят, обича да вечеря фъстъци, само фъстъци вечеря това обича да яде. Баща й не и готви, защото няма време да готви, а на детската яде супички. Вкъщи, освен с фъстъци се храни и със супа, друго не знае какво. Често яде супа на детската, вкъщи яде малко супа. При майка й яде спагети, обича и спагети. Преди да си легне, гледат телевизия заедно, обича да си мие зъбите, вечер сама си ги мие. Сутрин взима дъвка, а когато си ляга си мие зъбите. Всяка вечер се къпе. С баща и ходят в С..., обича да ходят насам-натам и да се разхождат. С майка й е ходила в зоопарка. Всяка седмица ходи при майка си. Когато е при нея щастливо си живее. Играе си с колички , с телефона. Когато е при майка си е щастлива. Майка и никога не й говори нищо за баща и. При баща й също се чувства щастлива. В петък и събота ходи при майка си, тя живее с друг мъж, когото Д... не познава, вижда го в петък и събота. Не е говорила с него за нещо, не и се е случвало да си говори с него, не знае как се казва. Когато е при майка си са само двете.

От заключението на вещото лице , изготвила съдебно -медицинската експертиза , както и от представените епикризи от 08.11.2012г., 26.10.2016г., 09.12.2016г. се установява, че детето от месечна възраст е хоспитализирано, и впоследствие е установена бронхиална астма с преобладаващ алергичен компонент-средно тежка форма.Във връзка със заболяването на детето следва да бъде осигурена среда без алергени, без домашен прах, да бъдат почиствани редовно подовете, да не се поставят пердета и килими.

На детето не следва да се дават храни, които са силни алергени- синьо сирене, мариновани плодове, тестени изделия с мая. Да не приема фъстъци, мляко, яйца ,орехи, както и храни с консерванти, плодове ,обработвани с пестициди.

         С оглед заболяването, със Заповед № З.../.../...г.е отпусната месечна помощ на бащата в размер на 350.00 лева, изменена със Заповед № З...../...г. на 525 лева.

         Разпитани са свидетелите К...-майка на фактическия съжител на ответницата по жалба, В.....-фактически съжител, Б... –съседка на жалбаподателя, Р...-съседка на жалбоподателя и М....-старши учител в детска градина „Щ....“, посещавана от детето.

Районния съд е направил обстоен анализ на депозираните от същите свидетелски показания и е изложил подробни съображения защо дава вяра на едната група свидетели.

При изслушването на страните майката излага, че би дала всичко за детето, за да живее пълоценно и да стане добър човек. Детето е много привързано към майката, смята, че има нормални доходи, с които да и осигурява всичко, собствено жилище, родители, които да и помагат. Смята, че може да и създаде хигиенни, хранителни навици, както и в бъдеще да я подготви за женските процеси , които ще настъпят в организма и. Бащата заявява, че обича детето си повече от всичко на света. Твърди, че детето си върши всичко, свързано с хигиенните навици редовно всяка вечер.много е привързана към него, ще направи всичко за доброто и развитие като морал и поведение, и което е необходимо за да се изгради като достоен човек.

При тези данни ВРС е приел, че са налице   обстоятелства, които са нововъзникнали такива, или различни от тези, съществували при постановяване на решението, с което са взети първоначалните мерки.

При първоначално взетите мерки, относно упражняването на родителските права, родителите са постигнали съгласие относно упражняването на същите и са материализирали това в спогобда, сключена пред съда.

        Въпросите относно родителските, възпитателските или моралните качества, социалната среда, в която живее детето, жилищните или битовите условия не са били изследвани от Съда при одобряването на спогодбата

Твърдението за наличие на нови обстоятелства или такива водещи до неефективност на взетите мерки са инициирани от майката в настоящето производство. С оглед извършената от съда служебна проверка по реда на чл.269 от ГПК, настоящият съдебен състав констатира, че обжалваното решение е валидно и допустимо в обжалваните му части. При извършване на въззивен контрол за законосъобразност и правилност на обжалваното съдебно решение, в рамките поставени от въззивната жалба, съдът след преценка на събраните от първа инстанция доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и обосновано и поради това следва да бъде потвърдено.

                  Настоящият състав на Видински окръжен съд, намира, че формираната и изложена в мотивите на решението на районния съд фактическа обстановка е пълна, правилна и кореспондираща със събрания доказателствен материал, поради което, препраща своята към нея и споделя крайните правни изводи на РС. Първоинстанционният съд въз основа на изложените в обстоятелствената част на исковата молба факти, правилно е определил правната квалификация на иска като такава по чл.127, ал.2 от СК за определяне местоживеене на малолетното дете, упражняване на родителски права, лични отношения и издръжката на детето. Съществото на спора, пренесено пред въззивна инстанция са именно тези въпроси, по които въззивният съд дължи произнасяне.Наведените във въззивната жалба оплаквания са неоснователни по следните съображения :

         По отношение определянето на местоживеенето на детето и предоставяне упражняването на родителските права спрямо него, районния съд е провел задълбочено и подробно изследване на всички правнорелевантни факти, поради което е стигнал до обоснования извода, че интересът на детето, който при всички положения е водещ, налага то да живее при майката, която следва да упражнява и родителските права спрямо него.

           Предимство по посочените по – горе въпроси принципно би имало общото съгласие на родителите, изхождайки от житейската презумпция, че те знаят най – добре по какъв начин да се организират след раздялата, така че отглеждането и възпитанието на детето да бъде в негов интерес, но при липсата на съгласие и разбирателство между двамата, се налага съдът да разреши този въпрос. Във връзка с преценката, която съдът следва да извърши по въпроса кой е по подходящият родител, за да постанови родителските права да се упражняват от него, е налице практика на ВС за критериите, които са от значение за решаването му – ППВС № .../... г., ППВС № ../... г. Съдът следва да прецени всички обстоятелства, които в своята съвкупност се обозначават като интерес на детето. Изброяването на тези обстоятелства и в чл.59, ал.4 от СК е примерно, тъй като подходът към всеки случай е конкретен и комплексен. Семейният кодекс не съдържа легално определение за понятието „интерес на детето”, но от тълкуването на разпоредбите на чл.59, ал.4 във вр. с чл.124,125 и др. от СК може да се заключи, че интересът на детето се свежда в крайна сметка до това, то да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който му осигурява нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие, който му създава условия за съобразено с нуждите и наклонностите му образование и възпитание, който го подготвя за живота като самостоятелна и отговорна личност, който му осигурява адекватно упражняване и опазване на неговите лични и имуществени права и интереси и му обезпечава нормално участие в гражданския оборот. Тъй като се касае за интерес на една отделно взета личност, той винаги е нещо конкретно и е резултат от съобразяването на конкретни обстоятелства, във връзка с неговото правилно развитие.

                     При анализа на възприетата фактическа обстановка, като се вземат предвид всички значими фактори – субективните - от една страна: твърде ниската възраст на детето и големия обем внимание и грижи, които тя налага, от друга страна: характера и поведението на всеки от двамата родители, способността да полага в необходимата степен лични и непосредствени грижи към детето, възможностите да му осигури нормална и задоволяваща потребностите му домашна обстановка и средствата за неговата издръжка, както и основният фактор – спокойствие и душевен комфорт, зависещ значително от незастрашаване на специфичната, незаместима с нищо връзка “майка-дете”, въззивният съд счита, че интересът на детето налага упражняването на родителските права в този момент да се предостави на майката В.М..

Неоснователно е поддържаното във въззивната жалба, че детето е манипулирано при разпит в синята стая. Тези твърдения са произволни и се опровергават от всички данни по делото.

Липсата на мотиви от ВРС, защо приема, че майката е по-пригодна да упражнява родителските права, при положение, че е на целодневен тр. Договор,а бащата упражнява свобна професия , не налагат извода, че майката не би се справила с изпълнението на родителските задължения. При евентуално влошаване здравето на детето, с оглед заболяването му, същата като работеща майка би могла да ползва отпуск за гледане на болно дете и би била непосредственодо него.

Неоснователно е възражението за нарушаване правото на защита на жалбоподателя поради това, че ВОС не го е снабдил с удостоверение, относно размера на трудовото възнаграждение на съжителя на майката и отказал да спре производството, поради проверка в РП-Видин относно даване на неверни показания пред съда. Във въззивната жалба липсват оплаквания относно показанията на свид В... или твърдения, че същите са неистински. Липсва и искане за снабдяване със съдебно удостоверение относно размера на получаваното от него трудово възнаграждение. Такова е поискано с жалбата за размера на вноски на ищцата по кредити и съда своевеременно се е произнесъл и отказал/ опр от 12.02.2018г/. Преписката образуана пред РП-Видин не е основание за спиране на производството , което е свързано с упражняване на родителски права и издръжка на малолетно дете.

ВОС приема, че социално – битовите условия на всеки един от родителите и техните материални условия за отглеждане и възпитание на детето са само една част от обстоятелствата, които съобразява съдът при вземане на решение по въпроса за родителските права. В този смисъл от значение са не отделните критерии взети сами по себе си, а съвкупността от обстоятелства, която съдът преценява само с оглед интереса на детето. Всички тези обстоятелства служат за основа върху, която съдът гради своите изводи за наличието или не на емоционална връзка между родителя и детето. Привързаността на детето към родителя се изразява в емоционалната връзка по между им, свързана с авторитета на родителя и неговото сериозно отношение към родителските му задължения.

В случая бащата, макар да е безспорно, че обича детето си и то вероятно също е привързано към него, не е демонстрирал категорично способности сам да се справя с всички  битови и ежедневни предизвикателства, свързани с отглеждането на дете на тази възраст.

       И двете страни разполагат с нормални битови условия, и имат доходи, с които могат да отглеждат детето. Така, при съпоставяне на двете съвкупности от обстоятелства в полза на всеки родител, съдът намира, че, предвид изложените съображения, превес има този родител, който в по-голяма пълнота може да осигури едновременно и физическия и душевния комфорт на детето в оптимално съотношение, и в случая това е майката.

      Съдът не отрича качествата на бащата, възможностите му и готовността му да прояви всеотдайност, любов, търпение, желанието му да поддържа връзка с детето. Това може и следва да стане, независимо от правното положение, което ще създаде съдебният акт – той не контролира чувствата между родителя и детето, и не въз основа на него бащата ще формира отношението и поведението си занапред. Поради това, ако настъпят обстоятелства, променящи коренно настоящото фактическо положение, няма пречка правното положение също да се промени, като се приведе в съответствие с новосъздадената обстановка – като определящ отново ще е интересът на детето, до навършване на пълнолетието му.

         Не на последно място, при решаване на въпроса кой от родителите да упражнява родителските права върху детето Д...., съдът съобразява и обстоятелството, че детето е от женски пол, което предполага че то занапред ще има нужда именно от майчина закрила и помощ по различни въпроси на съзряването, каквато бащата едва ли би могъл да му даде.

С оглед събраните доказателства, съдът приема, че са налице промени, които засягат положението на детето, изразяващи се в подобряване условията на живот при майката, отнасящи се до жилищните и битови условия, както и до социалната среда, помощ от трети лица. Като е постановил решение, с което е изменил и предоставил упражняването на родителските права върху роденото от В.М.М. с Егн: ********** с адрес ***   и   М.П.П. С Егн: ********** и адрес ***, ж.к.С..., бл.., вх.., ет..., ап.... дете Д... М... П... с Егн: ********** на майката – В.М.М., определя местоживеене на същото на адреса на същата, определя лични контакти на бащата М.П. П. с детето Д... М... П... , като същият има право да вижда и взема детето при себе си всяка седмица от петък в 17.00 ч. до неделя в 18.00 ч, както и по 45 дни в годината през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, през първата половина на коледни, новогодишни и великденски празници -в четните години, и през втората половина – в нечетните години, за рождения ден на бащата, за рождения ден на детето през четните години, след което да го връща по местоживеенето му,    Осъден е да заплаща на детето Д... М... П... ,чрез неговата майка и законен представител В.М.М., месечна издръжка в размер 130.00 лева , считано от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва при забава за всяка просрочена вноска до изменение, отпадане или прекратяване на основанието за заплащането й , ВРС е постановил обоснован съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Основателно е искането на жалбоподателя за неправилност на решението, в частта за присъдените разноски в полза на ищцата в размер на 400 лв. Относно разноските, въззивният съд намира, че с оглед характера на производството по чл.127,ал.2 от СК, представляващо „спорна съдебна администрация“, а не исков процес, разноските следва да се понесат от страните, така, както са направени. Както беше посочено, подавайки молба по чл.127,ал.2 от СК, родителите се обръщат към съда с искане за администриране на гражданско-правните отношения във връзка с грижата за детето и постановеното съдебно решение замества липсващото споразумение между родителите. Когато в молбата родителят е посочил упражняването на родителските права да бъде възложено на него, всъщност той изразява становище относно начина, по който иска да се осъществи съдебната намеса, но не предявява иск с такъв петитум.Поради това независимо от искането, с което е сезиран, съдът може да постанови детето да живее при другия родител( ответник по молбата), който да упражнява родителските права. Като последица от това, не следва да бъдат присъждани и разноски в полза, респ. в тежест на която и да е от страните, тъй като изходът от процеса не се характеризира с уважаване или отхвърляне на иска, а с постановяване на решение, което замества липсващата воля на родителите за осъществяване на родителската грижа по отношение на ненавършилите пълнолетие деца.

Водим от горното, ВОС :

 

                           Р   Е   Ш   И   :

 

Отменя  Решение № 483 от 22.12.2017 по грд 1288 от 2017г по описа на ВРС, в частта за разноските, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА : Разноските остават за страните, така както са направени в инстанциите.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 483 от 22.12.2017 по грд 1288 от 2017г по описа на ВРС В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                2.