ГР.Д. № 24-2018

Определение по Гражданско дело 24/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №16

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на дванадесети април

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

При секретаря                                                                 и с участието

На        прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С.С. гр . дело № 24 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

По делото е постъпила молба от ищеца В.Е. П. чрез адв. Т.К.,с която заявява,че оттегля предявеният от него иск с правно основание чл.336,ал.1 ГПК и моли съда да прекрати делото.

Съдът намира искането на ищеца за прекратяване на производството по делото за допустимо. Налице е хипотезата на чл.232 ГПК и не е необходимо съгласието на ответника за прекратяване на производството.

Страните не са претендирали разноски,поради което те следва да останат за всяка от страните така,както са направени.По делото е изготвена съдебно психиатрична експертиза от д-р В. К. и внесеният от ищеца депозит в размер на 100лв. следва да бъде изплатен на ВЛ.

По изложените съображения и на основание чл.232 ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№24/2018г. на Видински окръжен съд .

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд-София.

 

 

                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: